Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Informace obecního živnostenského úřadu

Upozornění  podnikatelům v silniční dopravě provozované velkými vozidly na prokázání finanční způsobilosti do 31. srpna

Trvání finanční způsobilosti prokazuje, podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly (tj. nákladními přesahujícími 3,5 tuny, mezinárodními nákladními přesahujícími 2,5 tuny a nepřesahujícími 3,5 tuny a osobními pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče) dopravnímu úřadu na každý kalendářní rok nejpozději do 31. srpna každého roku. Splnění podmínky trvání finanční způsobilosti posuzuje tedy pouze dopravní úřad (Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor dopravy, České Budějovice) a živnostenskému úřadu se finanční způsobilost nedokládá. Neprokázání splnění podmínky finanční způsobilosti dopravnímu úřadu do 31. srpna nebo v  jím stanovené dodatečné lhůtě je však důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění podnikateli v silniční dopravě provozované velkými vozidly.

 

Informace pro provozovatele potravinářského podniku

Výroba a prodej potravin se považuje za provozování potravinářského podniku. "Potravinářským podnikem" se rozumí veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin. Pojem provozování potravinářského podniku pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI) nově zahrnuje i provozovny společného stravování.
SZPI kontroluje výrobu pouze u potravin jiného než živočišného původu. Dozor nad výrobou potravin živočišného původu je plně v kompetenci Státní veterinární správy ČR.
Základní povinnosti výrobců a prodejců potravin:

  • Výrobce i prodejce musí mít oprávnění k podnikání.
  • Registrace: Je to pouze ohlašovací povinnost, která vyplývá z § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyplněný registrační formulář „Oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení/ukončení výkonu předmětu činnosti“ se zasílá územně příslušnému inspektorátu v místě sídla Vaší firmy. Územní působnost inspektorátů SZPI včetně kontaktů najdete na webu SZPI.


Základní povinnosti provozovatelů společného stravování:

Základní povinností provozovatelů společného stravování je zejména povinnost oznamovací, kterou mají nikoli vůči SZPI, nýbrž vůči orgánům ochrany veřejného zdraví, a to v souladu s § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Stravovací službou je výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů provozovatelem potravinářského podniku za účelem jejich podávání v rámci živnosti hostinská činnost, ve školní jídelně, menze, v dětské skupině, při stravování osob vykonávajících vojenskou činnou službu, fyzických osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské léčebně rehabilitační péče, při stravování zaměstnanců, poskytování občerstvení a za účelem podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu.

MPO upozorňuje podnikatele na nabídky katalogových společností týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci

Na Ministerstvo průmyslu a obchodu se v poslední době obrátilo s podněty a dotazy několik osob, které obdržely od různých společností konkrétní nabídky, spočívající v úplatném zápisu podnikatele do určitého registru nebo evidence, tedy činnost provedení zápisu za poplatek.
Ministerstvo průmyslu a obchodu upozorňuje české podnikatelské subjekty, že předmětem správního poplatku souvisejícího se vznikem živnostenského oprávnění je ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi. Tento správní poplatek je vybírán pouze obcí, která vykonává státní správu v oblasti živnostenského podnikání. Samotné provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku není zpoplatněno!
Uvedený typ nabídek podnikatelům tedy může vést k mylnému názoru, že se jedná o další zákonem stanovený poplatek, což není pravda. Žádná takováto zákonem stanovená povinnost neexistuje.
V daném případě se jedná výlučně o soukromou podnikatelskou aktivitu těchto společností a z tohoto důvodu na ni lidé nemusí v žádném ohledu reagovat.

«Související odkazy

Partnerství