Vyvěšeno: 06. 06. 2023

Třeboň daruje finance Nadaci Jihočeské cyklostezky

Rada města schválila návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 10 tis. Kč pro Nadaci Jihočeské cyklostezky. Město Třeboň je jedním ze zakladatelů a dlouholetým partnerem této nadace. Cílem nadace je koordinace a podpora cyklistiky v Jihočeském kraji a mezi její hlavní činnosti patří správa a údržba stávajících cyklostezek, jejich prodlužování a podpora vzniku nových úseků, údržba a obnova značení, instalace mobiliáře na cyklostezky, vydávání cyklomap atd. Finanční dar bude použit na výše uvedené činnosti nadace.

Vyvěšeno: 06. 06. 2023

Cena pro Třeboň a s ní spojený dar pro hospic

Město Třeboň získalo v soutěži PRESTA – prestižní stavba Jižních Čech ocenění INSPIRA hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby, které bylo uděleno stavbě „Rozšíření wellness centra lázní Aurora“ – vekovní wellness. Za získání tohoto ocenění přísluší městu Třeboň odměna ve výši 20 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poukázány na účet města Českým svazem stavebních inženýrů, který soutěž zaštiťuje. Vedení města Třeboně navrhlo darovat celou částku společnosti Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. na podporu celoroční činnosti společnosti. Krom standardně poskytovaných dotací města pro hospic je toto další snaha o posílení financí do oblasti sociálních služeb. Rada města schválila převod finanční částky hospici a zároveň uzavření darovací smlouvy.

Město Třeboň nezískalo  v soutěžní přehlídce PRESTA Jižní Čechy pouze ocenění INSPIRA. Tato soutěž podporuje rozvoj stavebnictví v jihočeském kraji, zdravou rivalitu, soutěživost, a ukazuje kvalitní a hospodárně navržené stavby, dobrá architektonická, technická a technologická řešení stavebního díla. Soutěž probíha tradičně každé dva roky. Letošní XII. ročník soutěže prezentoval stavby dokončené v jižních Čechách v letech 2020-2022.

Čtyřicet přihlášených staveb, které byly rozděleny do několika soutežních kategorií. Stavby hodnotila porota složená z dvanácti zástupců vyhlašovatelů soutěže. Nejlépe hodnocené stavby v jednotlivých kategoriích získaly titul "PRESTA - prestižní stavba jižních Čech" za roky 2020-2022. Město si odnáší Prestu za projekt Rozšíření saunového provozu a wellness služeb – Saunový svět. Dalším oceněným z Třeboně byla Zámecká lékárna, které porota takto vyslovila svůj obdiv.

Vyvěšeno: 06. 06. 2023

Plánovaná oprava chodníků v Třeboni

Rada města Třeboně schválila rozpočtové patření, kterým se posílila o částku 400 tis. Kč položka rozpočtu města určená na opravy chodníků. Na základě připomínek občanů na stav chodníku v ulici Třebízského před autobusovou zastávkou Třeboň – Lázně Aurora vzešel požadavek na jeho opravu. Jelikož na stávající úsek z litého asfaltu v délce cca 45 m navazují z obou stran dlážděné chodníky, nabízí se provedení povrchu i tohoto úseku ze zámkové dlažby. Cena za tuto opravu byla stanovena dle průzkumu trhu na částku necelých 200 tis. Kč včetně DPH. Stejně tak je zvažováno ještě provedení  oprav zpevněných ploch u nově pořízených WC v Novohradské ulici, byla položka posílena tak, aby byla dostatečná pro obě tyto plánované opravy.

Vyvěšeno: 06. 06. 2023

Městská knihovna Třeboň se chystá na druhou etapu své proměny

Městská knihovna Třeboň je těsně před druhou etapou své rekonstrukce. Loni se uskutečnila první část modernizace, která byla situovaná do dětského oddělení a sekce pro vzdělávání a přednášky. Letošní rok se uskuteční druhá etapa obnovy. Rada města rozhodla na konci května o výběru nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky „Revitalizace Městské knihovny Třeboň“. Předmětem této zakázky jsou stavební úpravy v oddělení pro dospělé. Stavebními úpravami bude rozšířeno oddělení pro dospělé. V rámci stavebních prací bude zřízen nový vstup pro veřejnost, upravena denní místnost pro zaměstnance knihovny a přemístěna kancelář ředitelky knihovny. Po vybourání příček mezi bývalou kanceláří ředitelky, skladem knih a oddělením pro dospělé bude rozšířen prostor oddělení pro dospělé. Vybouráním příčky bude do prostoru knihovny připojena místnost, která doposud nebyla součástí prostor knihovny a sloužila jako skladovací prostor Charity Třeboň. V této místnosti bude sklad knih pro výměnný fond knihovny provozovaný městskou knihovnou na základě smlouvy s Jihočeským krajem a to pro 13 knihoven na Třeboňsku. Zde budou umístěny posuvné regály pro zvýšení kapacity skladovaných knih.

V celém rozsahu budou vyrovnány podlahy a položeny nové podlahové krytiny, namontovány nové sádrokartonové podhledy,  doplněno nové osvětlení včetně rozvodů elektřiny a provedení kompletní nová výmalba.

    Do veřejné zakázky město obdrželo dvě nabídky, které byly posouzeny hodnotící komisí. Komise radě města doporučila jako nejvhodnější nabídku od dodavatele  J. K. STAVEBNÍ s.r.o s nabídkovou cenou 5,29 mil. Kč včetně DPH. Rada nabídku schválila včetně uzavření smlouvy o dílo na tuto zakázku.

Pátého června byla knihovna uzavřena. Náruživí čtenáři byli včas informováni, aby si vypůjčili do zásoby dostatečné množství knih, aby vystačili na dobu uzavírky knihovny. Jinak čtenáři mohou využít poboček knihovny v Břilicích a Staré Hlíně, nebo navštívit místní knihovny v okolních obcích. Od 3. července bude otevřeno v Městské knihovně Třeboň pouze oddělení pro mládež.

Vyvěšeno: 06. 06. 2023

Třeboňská ZŠ Sokolská bude mít nové plynové kotle

Stávající plynové kotle v ZŠ Sokolská jsou z roku 1993. Plynové kotle zajišťují vytápění objektu školy a školní tělocvičny. V posledních letech bylo již problematické zajistit při pravidelných servisních kontrolách kotelny náhradní díly ke kotlům. Z důvodu rizika nemožnosti zajištění opravy při havárii kotlů byla na základě vypracovaného projektu zrealizována soutěž na výběr dodavatele této veřejné zakázky. Rada města se seznámila s průběhem veřejné zakázky, jejímž předmětem je krom vlastní výměny kotlů i úprava topných rozvodů v kotelně, plynu, vodovodu, elektroinstalace, měření a regulace, vzduchotechniky a kouřovodů v komínech, provedení tepelné izolace topných rozvodů, instalace technologie na úpravu vody a drobné stavební práce.

Město obdrželo tři nabídky, které posoudila hodnotící komise a doporučila radě ke schválení nejvhodnější nabídku. Tou je nabídka účastníka ZKM CB, s.r.o.  s cenou 1.591.522,95 Kč vč. DPH. Rada města doporučení schválila včetně uzavření smlouvy o dílo.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Třeboň daruje finance Nadaci Jihočeské cyklostezky

Rada města schválila návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 10 tis. Kč pro Nadaci Jihočeské cyklostezky. Město Třeboň je jedním ze zakladatelů a dlouholetým partnerem této nadace. Cílem nadace je koordinace a podpora cyklistiky v Jihočeském kraji a mezi její hlavní činnosti patří správa a údržba stávajících cyklostezek, jejich prodlužování a podpora vzniku nových úseků, údržba a obnova značení, instalace mobiliáře na cyklostezky, vydávání cyklomap atd. Finanční dar bude použit na výše uvedené činnosti nadace.

Více informací

Cena pro Třeboň a s ní spojený dar pro hospic

Město Třeboň získalo v soutěži PRESTA – prestižní stavba Jižních Čech ocenění INSPIRA hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby, které bylo uděleno stavbě „Rozšíření wellness centra lázní Aurora“ – vekovní wellness. Za získání tohoto ocenění přísluší městu Třeboň odměna ve výši 20 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poukázány na účet města Českým svazem stavebních inženýrů, který soutěž zaštiťuje. Vedení města Třeboně navrhlo darovat celou částku společnosti Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. na podporu celoroční činnosti společnosti. Krom standardně poskytovaných dotací města pro hospic je toto další snaha o posílení financí do oblasti sociálních služeb. Rada města schválila převod finanční částky hospici a zároveň uzavření darovací smlouvy.

Město Třeboň nezískalo  v soutěžní přehlídce PRESTA Jižní Čechy pouze ocenění INSPIRA. Tato soutěž podporuje rozvoj stavebnictví v jihočeském kraji, zdravou rivalitu, soutěživost, a ukazuje kvalitní a hospodárně navržené stavby, dobrá architektonická, technická a technologická řešení stavebního díla. Soutěž probíha tradičně každé dva roky. Letošní XII. ročník soutěže prezentoval stavby dokončené v jižních Čechách v letech 2020-2022.

Čtyřicet přihlášených staveb, které byly rozděleny do několika soutežních kategorií. Stavby hodnotila porota složená z dvanácti zástupců vyhlašovatelů soutěže. Nejlépe hodnocené stavby v jednotlivých kategoriích získaly titul "PRESTA - prestižní stavba jižních Čech" za roky 2020-2022. Město si odnáší Prestu za projekt Rozšíření saunového provozu a wellness služeb – Saunový svět. Dalším oceněným z Třeboně byla Zámecká lékárna, které porota takto vyslovila svůj obdiv.

Více informací

Plánovaná oprava chodníků v Třeboni

Rada města Třeboně schválila rozpočtové patření, kterým se posílila o částku 400 tis. Kč položka rozpočtu města určená na opravy chodníků. Na základě připomínek občanů na stav chodníku v ulici Třebízského před autobusovou zastávkou Třeboň – Lázně Aurora vzešel požadavek na jeho opravu. Jelikož na stávající úsek z litého asfaltu v délce cca 45 m navazují z obou stran dlážděné chodníky, nabízí se provedení povrchu i tohoto úseku ze zámkové dlažby. Cena za tuto opravu byla stanovena dle průzkumu trhu na částku necelých 200 tis. Kč včetně DPH. Stejně tak je zvažováno ještě provedení  oprav zpevněných ploch u nově pořízených WC v Novohradské ulici, byla položka posílena tak, aby byla dostatečná pro obě tyto plánované opravy.

Více informací