02. 11. 2022

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa
Na konci letních prázdnin byly zahájeny restaurátorské práce na obnově jižní fasády Novohradské brány a přilehlého výběžku hradební zdi. Před montáží stavebního lešení a  zahájením restaurátorských prací bylo provedeno odstranění mohutného porostu břečťanu na hradební zdi. Předmětem obnovy fasády bylo provedení opravy poškozeného zdiva a omítek s doplněním omítek na exponovaných místech. Kamenné zdivo, které nebylo zakryto vápennou omítkou bylo lokálně ošetřeno a vyspárováno. Po odstranění porostu břečťanu bylo zjištěno havarijní narušení vrcholových partií hradební zdi. Nad rámec původního záměru bylo tedy provedeno vyspravení a doplnění kamenného zdiva na vrcholu hradební zdi podle dochované části, čímž bude zajištěna její dlouhodobá ochrana proti působení povětrnostních vlivů. Předmětem opravy bylo také restaurování kamenných prvků brány a historického nápisu v nice brány. Ve finále bylo z brány odstraněno turistické značení, dopravní značení bylo přemístěno dále od brány a dešťový svod s povrchovým vyústěním způsobujícím podmáčení brány byl dočasně sveden do stávající kanalizace v bráně do doby rekonstrukce kanalizace v Novohradské ulici. Obnovu Novohradské brány provedl pan Tomáš Franta z Mladošovic.
Tato první etapa restaurování Novohradské brány je spolufinancována částkou 280.000 Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, Opatření č. V – Nemovité kulturní památky. Město Třeboň hradí vlastní podíl na restaurování brány v částce 563.788,73 Kč.Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích
Zděná výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého stojí u mostku přes stoku v ulici Potoční v Břilicích. Ve spodní části výklenkové kapličky byly vlivem povětrnosti a vzlínáním zemní vlhkosti částečně poškozeny vnější a vnitřní omítky, malby a nátěry. Po rekonstrukci přilehlé vozovky došlo k omezení přístupu ke kapličce, která je umístěna pod úrovní roviny vozovky. Oprava kapličky spočívala v otlučení nesoudržných a zavlhlých vnějších a vnitřních omítek, provedení obnovy odizolování a drenáží základů kapličky, provedení chemické injektáže obvodového zdiva pro zamezení vzlínání zemní vlhkosti, provedení nových vnějších a vnitřních omítek, zhotovení nového schodiště pro přístup ke kapličce z přilehlé vozovky, nátěr vstupních dveří a fasády a provedení vnitřních maleb. Opravu výklenkové kapličky provedla společnost Renostav Třeboň s.r.o.
Oprava kapličky sv. Jana Nepomuckého je spolufinancována částkou 50.000 Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, Opatření č. II – Drobná sakrální architektura. Město Třeboň hradí vlastní podíl na opravu kapličky v částce 154.030,36 Kč.Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty
Předmětem opravy byla historická hřbitovní zeď, která se nachází západně od budovy márnice. Zeď je dlouhá 51,3 m a má půdorys tvaru písmene „Z“. Stav zdi byl místně havarijní. Pálené cihly použité na krytí vrcholu zdi byly v kritických místech uvolněné, poškozené a spárování degradované. Navíc byla koruna zdi materiálově nesourodá, protože místně byla použita různá novodobá krytina (keramická dlažba, betonová krytina, azbestová vlnitá krytina, atd.). Do konstrukce zdi zatékalo, čímž došlo na mnoha místech k poškození cihelného zdiva. Omítky na obou stranách zdi byly na mnoha místech poškozené. Oprava zdi spočívala v odstranění veškeré krytiny na koruně zdi (původní dožilé cihly i novodobé prvky), vyrovnání koruny zdi, odstranění zeleně (břečťanu), otlučení hrubých omítek i nesoudržných hladkých, provedení nových hrubých a hladkých omítek, nátěru omítek a v pokládce pálené tašky Bobrovka (na šupinu) na korunu zdi do malty. Opravu hřbitovní zdi provedla společnost Třeboňské stavby s.r.o.
Oprava hřbitovní zdi je částečně hrazena z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví – opatření č. VI. – Obnova pietních míst v částce 100.000 Kč. Město Třeboň hradí vlastní podíl na realizaci opravy zdi v částce 465.935,19 Kč.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech

Informace Českého statistického úřadu o probíhajícím šetření v domácnostech v době od 04.02.2023 do 18.06.2023.

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na příslušného pracovníka Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích. Řízením a koordinací šetření Životní podmínky 2023 je v Jihočeském kraji pověřena:

p. Ing. Viera Ziková, tel.: 386 718 561, 605 589 826, e-mail: viera.zikova@czso.cz

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru kultury a cestovního ruchu. Nástup možný v březnu 2023. Podrobné informace zájemci naleznou zde Více informací