Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Kacení dřevin rostoucích mimo les

Základní informace k životní situaci Kácení stromů a keřů, které rostou na nelesních pozemcích, podléhá povolení příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny a to obecního úřadu. V případě města Třeboň a jeho místních částí je to Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Vlastník pozemku (fyzická či právnická osoba), se souhlasem vlastníka pozemku i nájemce pozemku
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Fyzická a právnická osoba žádá o povolení kácení dřevin v případě, že je vlastníkem pozemku. Bude-li kácen strom, žádá, pouze pokud obvod kmene stromu měřený ve výšce 130 cm od paty kmene stromu je větší než 80 cm. Jestliže jsou káceny keře nebo zapojené porosty dřevin (i dřevin o obvodu kmene menším něž 80 cm), nutno požádat, pokud plocha kácených dřevin je větší než 40 m2. Pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěné území v katastru evidovaných jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha - zeleň není nutné žádat o povolení kácení.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace Podáním žádosti, kterou doložíte výpisem z katastru nemovitostí (doklad o vlastnictví pozemku), uvedením důvodu kácení dřevin, u většího rozsahu kácení doložením zákresu dřevin do plánku, uvedením rozměrů stromů, plochy keřů.
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit Odbor životního prostředí: Fliegelová Václava, Ing. tel: 384 342 172, email: vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 223
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
 • doklad o vlastnictví pozemku
 • uvedení důvodu kácení dřevin
 • uvedení rozměrů stromů, plochy keřů
 • u většího rozsahu kácení doložením zákresu dřevin do plánku
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, § 8 zák. č. 114/1992 Sb. zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Formulář je k dispozici na odboru životního prostředí 223, nebo ke stažení zde

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit Bez poplatků
Jaké jsou lhůty pro vyřízení 30-tidenní lhůta se dle zákona prodlužuje o 30 dnů, ve složitých případech o dalších 30 dnů. Ve složitých případech tedy 90 dnů. Většinou jednoduché případy vyřizujeme do 30 dnů.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) životní situace
 • Vlastníci a spoluvlastníci pozemku
 • Občanská sdružení, která se přihlásí jako účastník řízení (§ 70 zák. č. 114/1994 Sb. zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)
 • ten, jehož práva mohou být kácením stromu dotčena
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány Ve složitých případech může být požadováno doložení posudků (dendrologie, statika, když kořeny dřeviny narušují stavbu, prohlídku kanalizace, když kořeny dřeviny prorůstají do kanalizace)
Elektronická služba, kterou lze využít

 Má-li žadatel zřízen elektronický podpis, může využít E-podatelnu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění zákona č. 18/2010 Sb.
 • Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.
 • Vyhláška 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení a to podáním učiněným u Městského úřadu Třeboň, odboru životního prostředí.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností Fyzické osoby (§ 87 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny)
 • až 20 000,- Kč - poškození nebo bez povolení pokácení dřeviny rostoucí mimo les
 • až 100 000,- Kč - pokácení bez povolení nebo závažně poškození skupiny dřevin rostoucích mimo les
 • Za přestupky v ochraně zvláště chráněných rostlin a živočichů, dřevin a památných stromů lzeuložit pokutu až dvojnásobnou, pokud byly spáchány ve zvláště chráněných územích (např. CHKO Třeboňsko)

Právnické osoby a fyzické osoby při výkonu podnikatelské služby (§ 88 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny)
 • až 1 000 000,- Kč - poškození nebo zničení bez povolení dřeviny nebo skupiny dřevin rostoucích mimo les
Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor životního prostředí 
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 10. 4. 2012
Popis byl naposledy aktualizován 10. 4. 2012
Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení

Obecné informace

Rozšířené informace

Úplné informace

«Související odkazy

Partnerství