Kompetence: odbor životního prostředí
Územní působnost: území města Třeboň včetně místních částí
Referent: Fliegelová Václava, Ing. tel: 384 342 172, email: vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 223
Kde vyřídit: 1. patro městského úřadu, č. dveří 223

Platný předpis:

Fyzická či právnická osoba žádá o povolení kácení dřevin v případě, že je vlastníkem pozemku. V případě kácení stromů se žádá tehdy, pokud je obvod kmene stromu měřený ve výšce 130 cm od paty kmene stromu větší než 80 cm. V případě kácení keřů je nutno požádat, pokud je plocha kácených keřů větší než 40 m². Toto povinnost se vztahuje i na ovocné stromy. O povolení kácení může požádat se souhlasem vlastníka pozemku i nájemce pozemku

Formulář ke stažení zde

Sazba poplatku: bez poplatku

Doklady, které musím mít sebou

Účastníci řízení jsou zejména:

Lhůty pro vyřízení

V jednoduchých případech se žádost vyřizuje do 30 dní, v ostatních případech do 60 dnů od zahájení řízení. Ve složitých případech jedná úřad do 90 dnů od zahájení řízení.

Sankce při nedodržení

dle § 87 zákona č. 114/1992 Sb.

Zobrazení postupu dle zákona č. 106/1999 Sb.

Základní informace

Rozšířená informace

Úplná informace

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací

Vítání třeboňských občánků v novém

Město Třeboň se zapojilo do Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje, který má za cíl podpořit nově narozené děti, resp. jejich rodiny trvale žijící na území Jihočeského kraje.
Dotační program se vztahuje na děti narozené od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024.
Díky tomuto dotačnímu programu všechny novorozené děti z Třeboně získají od města a kraje dar v celkové hodnotě 5 000 Kč. Z hodnoty každého daru je polovina hrazena z rozpočtu města a druhá polovina z krajské dotace. A o jaký dar se jedná? Rodiče si odnesou krásnou knihu o Třeboni, maminky květinový dar a občánci získají do kolébky zlatý investiční slitek o váze 2,5 g, rodný list Jihočecha a občánka města Třeboně.Více informací

Okres Freyung-Grafenau slaví 50 let

Dne 24. 9. 2022 se zástupce města Třeboně zúčastnili oficiálních oslav k 50. výročí založení partnerského okresu Freyung-Grafenau. Rok 2022 je pro okres Freyung-Grafenau výjimečný: 1. července 1972 se v rámci územní reformy ve Svobodném státě Bavorsko staly dva bývalé okresy Wolfstein a Grafenau společným okresem. Dne 27. října 1972 se okresní zastupitelstvo nového okresu na svém třetím veřejném zasedání v Grafenau rozhodlo pro nový název okresu Freyung-Grafena. Změna názvu vstoupila v platnost 1. května 1973. Sídlem okresní správy bylo určeno město Freyung, které bylo dříve sídlem okresní správy ve Wolfsteinu.

Po otevření železné opony směrem k České republice v roce 1989 se okres dostal z pohraniční polohy do centrální. Krátce poté byl založen sousední Národní park Šumava, který spolu s Národním parkem Bavorský les tvoří jednu z největších lesních oblastí v Evropě. Výrazně se také zvýšilo tranzitní spojení mezi Německem a Českou republikou přes tento okres. Zejména po vstupu České republiky do EU v roce 2004 a po zrušení hraničních kontrol v roce 2007 se hospodářské vazby výrazně posílily.

Město Třeboň uzavřelo s tímto okresem partnerskou smlouvu v roce 2017, neoficiální spolupráce započala již v roce 2015.

Více informací