Identifikační číslo 07
Kód 0201
Základní informace k životní situaci Když není stavební záměr navrhovatele v souladu s územně plánovací dokumentací, může navrhovatel požádat obec o změnu této dokumentace.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) kdokoliv
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Fyzická či právnická osoba (dále navrhovatel) podá žádost o změnu územně plánovací dokumentace. O pořízení změny územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce. Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Postup pořízení změny územního plánu je popsán v § 43 až 55 zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace Podáním návrhu na pořízení změny územního plánu u obce, které se to týká.
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit Změnu územního plánu, po té co navrhovatel podá žádost na obci, může řešit s pořizovatelem:
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor územního plánování a stavebního řádu:

Šruc Lukáš, Ing. tel: 384 342 168, email: lukas.sruc@mesto-trebon.cz, č.dv.: 219

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
 • údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,
 • údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,
 • údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
 • důvody pro pořízení změny územního plánu,
 • návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Pro danou situaci není předepsán žádný formulář
Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit Bez správních poplatků, pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování, na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady navrhovatelem.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení Splňuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, pořizovatel jej posoudí a se svým stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušné k vydání územního plánu. O výsledku jednání zastupitelstva informuje obec bezodkladně navrhovatele a úřad územního plánování. Dále pak závisí na práci projektanta. Celkový čas nutný na zpracování a projednání bývá rok a půl a více - záleží na rozsahu změny územního plánu
Kteří jsou další účastníci (dotčení) životní situace
 • dotčené orgány (na Třeboňsku zejména AOPK - Správa CHKO Třeboňsko a další - o dotčených orgánech se můžete dočíst též na stránkách Ústavu územního rozvoje
 • kdokoliv
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány Je vhodné, aby se navrhovatel zúčastnil společného jednání a veřejného projednání, ale není to nezbytně nutné.
Elektronická služba, kterou lze využít

 V případě, že se jedná o změnu územního plánu Třeboň a má-li žadatel zřízen elektronický podpis, může využít E-podatelnu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Zákon č. 182/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
Jaké jsou související předpisy
 • Vyhláška 500/2006 Sb.,  o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Do 3 let od účinnosti opatření lze požádat o přezkumné řízení u krajského úřadu, který posuzuje soulad opatření obecné povahy s právními předpisy. Žádost o přezkumné řízení se podává na Krajský úřad Jihočeského kraje.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností Nejsou předepsány žádné finanční sankce. Jedinou povinností navrhovatele je podat úplnou žádost, pokud ji nepodá, pořizovatel vyzve navrhovatele k odstranění nedostatků. Pokud je navrhovatel neodstraní, pořizovatel návrh na pořízení změny územního plánu odmítne.
Nejčastější dotazy
 • Co je to územně plánovací dokumentace? Územně plánovací dokumentací jsou: Zásady územního rozvoje (územně plánovací dokumentace pro území kraje), územní plán (územně plánovací dokumentace pro území obce, popř. její starší verze, jsou-li platné - územní plán sídelního útvaru či územní plán obce) a regulační plán (podrobnější územně plánovací dokumentace části kraje nebo části obce)
 • Kde se dozvím, co je povoleno stavět na mém pozemku? Mohu si požádat o územně plánovací informaci, mohu se podívat na územní plán zveřejnění na internetu (je zveřejněna pouze územně plánovací dokumentace vydaná dle zákona č. 186/2006 Sb. - starší dosud platná dokumentace z kapacitních důvodů není zveřejněna) nebo mohu navštvít odbor územního plánování a stavebního řádu - kancelář č. 219, kde je územně plánovací dokumentace uložena.
 • Co jsou to dotčené orgány? Dotčené orgány hájí veřejný zájem v oboru, ve kterém působí. Při pořízení změny územního plánu to jsou např. AOPK ČR, Správa CHKO Třeboňsko, Odbor životního prostředí, Krajský úřad JČ kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví a další. Je účelné prodiskutovat svůj záměr zejména se Správou CHKO Třeboňsko
 • Jaké jsou kroky při tvorbě a schválení změny územního plánu? 
  • navrhovatel podá žádost o změnu územního plánu u obce, jejíž územní plán má být měněn (dále jen OBEC).
  • Pořizovatel posoudí žádost a předá jej Zastupitelstvu OBCE k rozhodnutí.
  • Pokud OBEC schválí pořízení změny územního plánu (dále jen ZMĚNA), pořizovatel zpracuje návrh zadání, které pošle dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a vyvěsí veřejnou vyhláškou na úřední desce
  • Na základě podnětů upraví pořizovatel zadání a předloží jej ke schválení Zastupitelstvu OBCE
  • OBEC vybere projektanta, který vyhotoví návrh ZMĚNY
  • Pořizovatel svolá společné jednání, vyzve dotčené orgány k uplatnění stanovisek a zašle návrh ZMĚNY krajskému úřadu k posouzení souladu s nadřezenou dokumentací
  • Pořizovatel svolá veřejné projednání
  • Pořizovatel zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek a vyzve dotčené orgány, aby uplatnili stanoviska
  • Pořizovatel předloží návrh ZMĚNY vč. rozhodnutí o námitkách ke schválení Zastupitelstvu OBCE
Toto je zjednodušený postup s popsáním hlavních úkonů. Postup je popsán v § 43 až 55 zákona 183/2006 Sb.
 • Kdy může veřejnost ovlivnit tvorbu změny územního plánu?
  • Do 15 dnů od zveřejnění návrhu zadání ZMĚNY může každý uplatnit připomínku k zadání.
  • Po zpracování návrhu ZMĚNY projektantem doručí pořizovatel tento návrh veřejnou vyhláškou. 30 dnů od doručení může každý písemně uplatnit připomínku k návrhu.
  • Nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání může každý uplatnit připomínku a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitku
 • Jaký je rozdíl mezi námitkou a připomínkou?
  • Připomínku může podat každý x námitku může podat jen: vlastník pozemku či stavby dotčené návrhem řešení, oprávněný investor (provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury) a zástupce veřejnosti
  • o námitkách se rozhoduje x připomínky se vyhodnocují
 • Kdo je to "létající pořizovatel"? Osoba, jež splňuje kvalifkační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti a kterou si obec, na jejíž územní plán je měněn, najme pro pořízení změny územního plánu.
Další informace  nejsou známy
Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Související životní situace a návody, jak je řešit
Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor územního plánování a stavebního řádu
Kontaktní osoba Šruc Lukáš, Ing. tel: 384 342 168, email: lukas.sruc@mesto-trebon.cz, č.dv.: 219
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 29. 1. 2015
Popis byl naposledy aktualizován 29. 1. 2015
Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení

Případná upřesnění a poznámy k řešení životní situace

nejsou známy

Obecné informace

Základní informace

Rozšířené informace

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací

Vítání třeboňských občánků v novém

Město Třeboň se zapojilo do Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje, který má za cíl podpořit nově narozené děti, resp. jejich rodiny trvale žijící na území Jihočeského kraje.
Dotační program se vztahuje na děti narozené od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024.
Díky tomuto dotačnímu programu všechny novorozené děti z Třeboně získají od města a kraje dar v celkové hodnotě 5 000 Kč. Z hodnoty každého daru je polovina hrazena z rozpočtu města a druhá polovina z krajské dotace. A o jaký dar se jedná? Rodiče si odnesou krásnou knihu o Třeboni, maminky květinový dar a občánci získají do kolébky zlatý investiční slitek o váze 2,5 g, rodný list Jihočecha a občánka města Třeboně.Více informací

Okres Freyung-Grafenau slaví 50 let

Dne 24. 9. 2022 se zástupce města Třeboně zúčastnili oficiálních oslav k 50. výročí založení partnerského okresu Freyung-Grafenau. Rok 2022 je pro okres Freyung-Grafenau výjimečný: 1. července 1972 se v rámci územní reformy ve Svobodném státě Bavorsko staly dva bývalé okresy Wolfstein a Grafenau společným okresem. Dne 27. října 1972 se okresní zastupitelstvo nového okresu na svém třetím veřejném zasedání v Grafenau rozhodlo pro nový název okresu Freyung-Grafena. Změna názvu vstoupila v platnost 1. května 1973. Sídlem okresní správy bylo určeno město Freyung, které bylo dříve sídlem okresní správy ve Wolfsteinu.

Po otevření železné opony směrem k České republice v roce 1989 se okres dostal z pohraniční polohy do centrální. Krátce poté byl založen sousední Národní park Šumava, který spolu s Národním parkem Bavorský les tvoří jednu z největších lesních oblastí v Evropě. Výrazně se také zvýšilo tranzitní spojení mezi Německem a Českou republikou přes tento okres. Zejména po vstupu České republiky do EU v roce 2004 a po zrušení hraničních kontrol v roce 2007 se hospodářské vazby výrazně posílily.

Město Třeboň uzavřelo s tímto okresem partnerskou smlouvu v roce 2017, neoficiální spolupráce započala již v roce 2015.

Více informací