Vítáme Vás na webu závodu.

Novinka 2. 7. 17!Přinášíme Vám výsledky závodu včetně mezičasů mezi jednotlivými kontrolami. Děkujeme všem závodníkům za účast a pekné sportovní výkony. Těšíme se zase někdy na viděnou. A jsou zde i první fotografieze závodu.

Závodní mapa kategorie muži 21-40 let

Novinka! Pro intenzivnější pocit ze závodu bude možné si zapůjčit mapník Autopilot. Cena za půjčení je 80 Kč. Nabídka je omezená pouze na 30 kusů, proto doporučujeme zamluvit si mapník dopředu při přihlášce.

Jedná se o veřejný závod MTBO (orientační závod na kolech) na mapě odpovídající standardům MTBO (mapový klíč). Na začátek Desatero závodníků MTBO (doporučujeme nastudovat a hlavně se tím i řídit) a základní rady pro zájemce o tento sport (tento závod, ikdyž využívá speciální mtbo mapy, pravidla pro mtbo a systém ražení běžný na závodech, je závodem, kde očekáváme, že naprostou většinu startovního pole budou tvořit závodníci bez zkušeností s orientačními závody).

Kdy?v sobotu 1. července 2017

Centrum závodu:areál bývalých technických služeb v Třeboni, pod hrází rybníka Svět (mapa)

Prostor závodu: les Na Hrádečku 

Jedná se o veřejný orientační závod na horských kolech (mtbo) s pevným pořadím kontrol. Systém ražení je SportIdent. Blíže o závodu, mapě a základních pravidlech se dozvíte na webu závodu a na prezentaci.
Registrace na závody proběhne od 9:00 – 9:45, start bude probíhat intervalově od 10:00.
Na místě bude zajištěno občerstvení a pro děti další vyžití. Zajištěn je i na místě cykloservis, pro zájemce i půjčovna kol včetně vybavení. Půjčovna otevřena v místě konání od 8:30 hodin. Závodníci musí být vybaveni přilbami. Zdravotník na místě je zajištěn. 

Registrace:Přihlásit se můžete předem v jednotlivých kategoriích na e-mail: jaroslav.fliegel@mesto-trebon.cz (Pozor, změna oproti článku v Třeboňském světu). Do přihlášky prosím uveďte jméno, příjmení, rok narození, číslo SI čipu (pokud jej vlastníte, či požadavek na zapůjčení).  Registrace předem bude ukončena dne 29. června. Ostatní se registrují až na místě, tj. v den závodu. Registrací předem výrazně urychlíte prezentaci. Startovné najdete na webu.
Kontakty na pořadatele a bližší informace: Jakub Hulec, tel. 721 749 942 a Jana Vítková 725 117 840. www.mesto-trebon.cz/cyklo  
Další informace můžete nalézt v sekci Otázky a odpovědi.

 
Závodní kategorie:

Často kladené otázky

Partner závodu:

Třeboň Centrum

Sponzoři závodu a podporovatelé:

Agrico s.r.o.

Technické služby Třeboň

Lázně Třeboň

Anis CZ s.r.o.

Třeboňské stavby

Nadace Jihočeské cyklostezky

O-news.cz

Besip

Mapníky Autopilot

Městská policie Třeboň

Z-bike team

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Ukliďme Česko - Ukliďme Třeboň

Jaro ťuká na dveře a s ním i Ukliďme Česko - UKLIĎME TŘEBOŇ.
V sobotu 1. dubna se koná již devátý ročník této tradiční úklidové akce. Akce je vhodná pro malé i velké, mladší i starší, party i jednotlivce... Sraz dobrovolníků je v 9.00 na nádvoří městského úřadu.
Pojďte společně přivítat jaro procházkou a dobrým skutkem:). Těšíme se na vás!
Může jít o obrázek 1 osobě a text that says 'Trebon SEHNIOE Uklidme Česko Trebon Uklid'me Trebon 1. dubna 2023 Na úklid zvou Mimi&Liza Sejdeme se V 9:00 hod. na nádvorí pred radnici Palackého nám. 46, Trebon Pripraveny jsou dvẽ úklidové trasy. Akce je vhodná pro rodiny S detmi. S sebou vhodné oblečeni a dobrou obuv. Partneft kce KB Nadace Jistota Kontakt J. Pumprova jana.pumprova@mesto-trebon.cz www.UklidmeCesko.cz CoclEdla GARNIER FRNNY -HOOA EKOOKOM KOM'
 
 
 
 
To se mi líbí
 
 
Okomentovat
 
Sdílet
 
 
 
 
 
Více informací

Informace k místnímu poplatku ze psů

V souvislosti s blížící se splatností místního poplatku ze psů informuje Městský úřad Třeboň držitele psů, že v roce 2023 nebudou zasílány složenky na úhradu místního poplatku ze psů. Poplatek je možné zaplatit na pokladně Městského úřadu v Třeboni v hotovosti nebo platební kartou, případně převodem na bankovní účet města č. 19-0603148389/0800 vedený u České spořitelny a.s. V případě bezhotovostních plateb je nutné uvést variabilní symbol, který poplatníkům sdělí zaměstnanci pokladny Městského úřadu v Třeboni osobně či na telefonních číslech 384 342 180, 384 342 182 nebo 723 191 285. Variabilní symbol lze na vyžádání zaslat také e-mailem. Kontakty pro e-mailovou korespondenci: eva.duskova@mesto-trebon.cz nebo sylvie.kuklova@mesto-trebon.cz.

Poplatek ze psů je splatný do 31.03.2023.

Poplatek ze psů platí držitel psa a platí se ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku (Městský úřad Třeboň) vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku. Ve stejné lhůtě je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Osvobození a úlevy od poplatku, sazby poplatku a další záležitosti vztahující se k místnímu poplatku ze psů upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místních poplatcích, která je zveřejněna na internetových stránkách města. Bližší informace poskytnou zaměstnanci pokladny městského úřadu.

Více informací

Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech

Informace Českého statistického úřadu o probíhajícím šetření v domácnostech v době od 04.02.2023 do 18.06.2023.

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na příslušného pracovníka Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích. Řízením a koordinací šetření Životní podmínky 2023 je v Jihočeském kraji pověřena:

p. Ing. Viera Ziková, tel.: 386 718 561, 605 589 826, e-mail: viera.zikova@czso.cz

Více informací