ÚZEMNÍ PLÁN CEP

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce - úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

Údaje o vydaném Územním plánu Cep:
Územní plán Cep byl schválen Zastupitelstvem obce Cep usnesením č. 8 ze dne 30.11.2022. Vydán opatřením obecné povahy 05.12.2022 a nabyl účinnosti dne 20.12.2022.

Územní plán Cep je uložen u:

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán Cep

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE CEP - zastavitelná plocha Z4-US1

Zastupitelstvo obce Cep svým usnesením č. 10/2023 ze dne 23.03.2023 rozhodlo a pořízení Územní studie Cep - zastavitelná plocha Z4-US1.
Pořizovatelem byl určen Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. ÚP.
Zpracovatelem je společnost Projektový ateliér AD s. r. o., zastoupený Ing. arch. Jaroslavem Daňkem.
Dne 06.04.2023 bylo zpracovateli zasláno zadání Územní studie s pokynem pro přípravu návrhu pro konzultování s dotčenými orgány a veřejností.
Dne 23.10.2023 byl pořizovateli doručen návrh územní studie pro konzultování.
Následně bylo dotčeným orgánům státní správy, vlastníkům dotčených pozemků a veřejnosti (na kamenných a elektronických úředních deskách obce Cep a MěÚ Třeboň) oznámeno konzultování návrhu územní studie.
Návrh územní studie Cep - zastavitelná plocha Z4-US1 pro konzultování

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Více informací