Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Veřejné setkání k záměru vyhlášení KPZ

Plošně chráněná území dle památkového zákona - to jsou velmi stručně řečeno také krajinné památkové zóny. Představení budoucího záměru vyhlášení krajinné památkové zóny s názvem Třeboňská rybniční krajina se uskutečnilo 18. června 2015 ve společenském sále Lázní Aurora. Krajinných památkových zón je v České republice 24. V jižních Čechách k nim patří např. Římovsko, nebo Novohradsko. Jde vlastně o souvislé území se sídelními útvary i s volnou krajinou, jejichž dnešní podobu podstatnou měrou kultivovala i formovala historická činnost člověka v území. Smyslem vyhlášení krajinné památkové zóny na Třeboňsku je dané území nejenom chránit, ale především udržovat a rozvíjet jako ekonomicko-výrobní komplex potravinářského charakteru. Jelikož samotné vyhlášení připravuje Ministerstvo kultury České republiky ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, na otázky více jak 70 přítomných odpovídali především zástupci těchto institucí: náměstek ministra kultury Ing. Vlastimil Ouroda, PhD. , ředitel odboru památkové péče ministerstva Mgr. Jiří Vajčner, PhD., spoluautorka dokumentace Ing. arch. Věra Kučová z ústředního pracoviště Národního památkového ústavu a ředitel jihočeského pracoviště NPÚ Ing. Daniel Šnejd, DiS. Město Třeboň pak zastupovali starostka Mgr. Terezie Jenisová, místostarosta Ing. Josef Pindroch a Ing.arch. Aleš Valder z odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň. Třeboňská rybniční krajina by měla zahrnovat plochu přibližně 300 km2 na katastrech 33 obcí. Dle Ing.arch. Kučové byla při přípravě hranice snaha vynechat zastavěné časti obcí. Důležité ovšem bylo, aby linie vedla po ucelených parcelních hranicích. V diskusi padaly mimo jiné právě otázky na zařazení, či vyjmutí určitého území z návrhu.  Co by mělo být předmětem ochrany v Třeboňské rybniční krajině? Základní parametry tvoří historická rybniční díla a související stavby, zachovalé doklady historického rybníkářského podnikání, unikátní vzájemné prostorové vztahy v krajině. Z velké části navržené území krajinné památkové zóny kopíruje hranice dnešní Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, jejíž přírodní hodnoty jsou však chráněna podle parametrů daných zákonem o ochraně přírody a krajiny. V případě oživení nominace zápisu na Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO by se jednalo právě o území vymezené krajinnou památkovou zónou. Jak rekapitulovala starostka Terezie Jenisová, původní nominace zahrnující rybníky Rožmberk, Svět, Novou řeku, Zlatou stoku, část Staré řeky a historické centrum Třeboně byla na národní indikativní seznam (seznam čekatelů) zařazena v roce 2003. Výborem UNESCO bylo tehdy doporučeno předmět nominace rozšířit. Šance na zápis je stále, i po 10 letech, reálná, ovšem dle odborníků může být jedna z posledních. Proti možnosti prohlášení krajinné památkové zóny i zápisu na seznam UNESCO se výrazně staví rybáři. V diskusi ve společenském sále lázní zazněly obavy z větší ochrany rybníků ve směru k jejich složitějším a dražším opravám, omezujícím doporučením, velmi obecným specifikacím ochrany území i k absenci finančních kompenzacím pro rybáře. Náměstek ministra Vlastimil Ouroda doplnil, že podmínky se upřesňovat budou. Navíc se pracovníci ministerstva údajně setkávají s informacemi, které jsou často jen předsudky a je potřeba je vysvětlovat. Ředitel Jiří Vajčner vysvětlil i otázku finančních náhrad ministerstva, o něž je ovšem nutné nejprve zažádat. Požadavky vlastníků, včetně rybářů, se budou ještě diskutovat, připomněl Daniel Šnejd z NPÚ. Území krajinných památkových zón není žádným skanzenem. Prohlášeno má být ve stavu, v němž se aktuálně nachází, ovšem i s vizí dalšího vývoje. Půjde i o to, zda současná generace bude chtít zachovat ráz krajiny i pro ty budoucí, připomněli zástupci ministerstva kultury s tím, že Třeboňská rybniční krajina má mimořádnou a bezesporu celosvětovou hodnotu. V praktickém ohledu krajinná památková zóna znamená, že každá stavební činnost podléhá dle památkového zákona vyjádření památkářů. Zákon ale umožňuje, aby příslušný krajský úřad vydal tzv. plán ochrany a v něm určil, které aktivity, zejména ty stavební, nebudou v památkově chráněném území tomuto režimu podléhat.

Správní řízení ve věci záměru vyhlášení krajinné památkové zóny Třeboňská rybniční krajina ještě nebylo zahájeno. Setkání v Lázních Aurora, které uspořádalo město Třeboň, bylo nadstavbou a možností seznámení se se záměrem jako takovým. Návrh je určen k diskusi a vlastníci nemovitostí v navrženém území budou moci ve správním řízení podávat své námitky, všichni ostatní připomínky. Jde o podobný proces, jaký probíhá např. při vydávání územního plánu.

«Související odkazy

Partnerství