Zápisy o jednání Místního národního výboru v Třeboni od 7. května do 31. května 1945 přepsal a fotografiemi doplnil pan Vladimír Kos. Děkujeme.

První záznam on-line reportáže se objeví 7. května v 15:00 hod. Další budou postupně přibývat tak, jak byly zapsány v kronice Místního národního výboru v Třeboni před sedmdesáti lety. Intervaly mezi jednotlivými záznamy jsou různé, zpravidla bývá několik záznamů za hodinu.

28. května 1945

Téže komisi zapůjčeno bylo dvacet litrů benzínu místním sborem hasičů, který žádá MNV o vrácení dvaceti litrů benzínu. Potvrzení připojena.
20:00
Přijela repatriační komise při ministerstvu ochrany práce a sociální péče z Prahy. Členové MNV p. prof. Jiráček, MvC. Blažek, M. Melichar, účastnili se informační schůze, na které byly dány pokyny týkající se procházejících repatriantů městem.
18:05
Paní Pejšová dovolává se pomoci místního národního výboru, neboť ruští vojáci chtějí zabrati byt, že prý je Němka. Vyřízeno intervencí Rozlet
18:00
Panu majorovi ruských vojsk slíbeno padesát německých zajatců se strážemi na práce v pivovaře, atd. Četař Podroušek zajatce o 7.00 hod. bude míti pohotově v zámku a předá je ruskému vojákovi, který tam přijde.
17:15
Major Šulc žádá, aby z aparátů nám jím přinesených bylo pět kusů dáno k dispozici ruskému velitelství. Po převzetí radioaparátů zjištěno, že většina těchto jest na suché baterie, ostatní jsou bez některých lamp. Nelze tedy vyhovět. Oznámeno tlf. prof. Endrisem posád. veliteli.
16:55
Staniční úřad v Třeboni žádá na středu dvacet internovaných osob na úklid na nádraží (plechovky, odpady jídla atd.). Předáno p. Valentovi.
16:35
Klíče od bytu p. Dejdara přinesl p. Hlaváč od p. Rába a jsou uloženy na radnici.
Dělnictvo se nedostavilo do práce, žádá naléhavě o opatření, aby dělnictvo okamžitě (zítra) nastoupilo práci, aby závazky firmy vůči Rudé armádě mohly býti splněny. Výsledek oznámiti Ing. Máchovi na státní pilu. Předal MNV pan tajemník Hulík. Vyřídí pan Zeisel. Voláno dělnictvo rozhlasem.
15:30
Ing. kapitán Kakula, ruský, naléhá na plnění dodávek desek pro vagony u p. Fraňka u státní lesní pily.
15:10
Okresní národní výbor v Třeboni urguje seznam intervenovaných osob. Znovu požádán ref. Janout o vyřízení.
15:00
Pila urguje odeslání patnácti zajatců ze zámku. Dotazem v zámku zjištěno, že patnáct zajatců se stráží bylo tam 1.15 odesláno
14:30
Staniční úřad v Třeboni hlásí, že od 29. května jezdí násl. nové osobní vlaky. Směr od Veselí vlak č. 822, příjezd nádraží 4.30, odjezd směr Suchdol 4.48 hod., dále osobní vlak č. 825 příjezd do Třeboně nádraží 7.12, odjezd směr Mezimostí (pozn. dnes Veselí nad Lužnicí) o 7.20. Rozhlasem vyhlášeno.
14:10
Staniční úřad v Třeboni hlásí, že jsou na nádraží složeny asi tři vagony suché rašeliny od firmy Mildner, které teplem hoří. Nutno tyto odstranit. Nabídnutí rašelinu radovi Bezděkovi a Schwarzenberské správě.
13:45
Desátník Pícha hlásí, že v zámku v zahradě jsou rozestavěny dva dřevěné baráky a materiál na dodělání je tam složený.
Ing. Mácha s ruským kapitánem žádá potahy a lidi k převozu řeziva do vagonů. Obstaral Zeisel.
13:10
Pošta v Třeboni hlásí telef. z Benešova, zda není známo, o co běží. Nutno volat Benešov znovu. Čábela
12:00
Jan Herda Třeboň II, č.p. 536, hlásí, že mu ruský voják daroval jednoho koně. Toto u nás hlásí a bylo mu povoleno koně používat.
11:30
To samé žádá hoteliér Havlíček.
11:20
Pan Hák Ludvík Třeboň II, č.p. 542, sděluje, že v jeho kuchyni vaří ruští vojáci stravu pro cca 30 – 40 mužů a topí jeho dřívím. Žádá, aby mu bylo přiděleno další dříví pro tuto vojenskou kuchyni. Doporučeno mu bylo, aby ruský důstojník požádal o dříví sám. ONV Dr. Velemínský
11:10
Ruský kapitán žádá na nás 4 – 6 žen na úklid Sládkovy vily a baráku. Slíbil ve 12.00 hodin dodati s potřebnými hadry a košťaty p. poručík Pfeferle. Džbery dodá ředitelství.
10:45
Poručík Pfeferle ze zámku hlásí, že jsou tam dva ruští důstojníci, kteří potřebují brambory pro vojsko. Přítomný referent por. Kunc odkázal je na radu Bezděka
10:40
Pan skladník Lukeš z Hosp. družstva hlásí, že pan Kotzina, o kterého jsme si žádali pro kancelářské práce v zámku, jest nemocen a musí mimo to zůstat v družstvu jako kancel. a vedoucí síla a nemůže proto v zámku nastoupit. Hlášeno prof. Jiráčkovi.
10:30
Pan Eduard Loskot, závod elekt. Třeboň, žádá o přidělení dílny v domě p. Matušky, Malé nám., kterou před časem zřídil a pak z nátlaku pana Koloucha musel opustiti.
10:25
Do Novosedel n. N. k vojenské posádce ruské v Zadním Dvoře mají se z nařízení pana rady Soukupa hlásiti tesaři: Šícha, Kaštánek a Lískovec. Požádán MNV v Novosedlech n. N. p. předseda Štěrba a jim vzkaz vyřídil. Slíbil osobně tak učinit.
10:00
Pan vládní rada Fiedler žádá potvrzení o tom, že při střelbě dne 7. května na Kopečku byl jemu jeho domek poškozen a že MNV nemá námitek, aby byl jemu potřebný materiál na opravu dodán. Vydáno.
09:45
Paní Marie Baštýřová Třeboň II, č. p. 66, žádá o náhradu zabraného svého majetku při záboru zámku Líšno u Bystřice. Předáno do schůze.
09:35
Řed. voj. nemocnice „Lázně“ předalo potvrzení o převzetí jedněch troků na prádlo, jednoho škopku a jednoho hrnce na prádlo ze zabraného majetku Vaněčků. Dále žádá řed. nemocnice o jeden el. vařič.
09:25
Katastrální měřický úřad v Třeboni oznamuje zvolení důvěrníka p. Ing. J. Novotného, měř. komisaře.
09:20
Pan Rudolf Melichar Třeboň II, č. p. 506, hlásí, že mu bylo na jeho louce (pachtované) zničeno a spaseno všechno seno. Louka nalézá se v Hrádečku a kolem domku.
09:10
Kapitán v záloze Strnad Bohuš hlásí se k službám MNV Nastoupí 5. května 1945.
09:00
Velitel městské věznice Brak žádá, aby byl ze Zámku poslán do věznice holič. Zařízeno p. Buriánkem.
Dr. Nováček vojenské jednotce pp. 71202 N poslat tři tesaře, ježto dva tesaři zaslaní tam v sobotu dnes se nedostavili. Žádanka od voj. jednotky byla podána výboru již v sobotu.

27. května 1945

21:15
Sedláček Václav ml. hlásí z rozkazu rus. poručíka Bekmana, že ruský kapitán Panov jest ubytován u vrch. rady Švestky.
21:00
Velitel hasič. sboru Jan Herda stěžuje si, že když přijeli do lesa Hrádečku, nikde žádný oheň nebyl. Že vařili si tam ruští vojáci na kotlíkách a žádá o udělení důtky strážníku tratě Kostečkovi za zbrklé hlášení o požáru, protože zbytečně vyplýtváno pět litrů benzinu.
20:00
Velitel stráže v kasárnách táže se, zda má vyslat vojenskou hotovost k uhašení ohně hlášeného mu nádražím v 19.25. Vyzván, aby poslal hotovost k hasičské kůlně.
19:25
Výpravčí Jabůrek z nádraží Třeboň hlásí, že u strážního domku č. 21 (za zámeckou myslivnou) hoří les. Žádá o vyslání hasičů. Předáno Třešňákovi.
14:30
Velitel stráže v Zámku požádán, aby poslal vojenského zajatce na vyproštění koní na lukách v Hrádečku. Přijal četař asp. – Adam na pokyn Rencův.
10:30
Panu Petrovi, mlynáři Opatovický mlýn, dán Místním národním výborem v Třeboni příkaz, aby dodal potřebná prkna na podlahu. Jiráček
09:50
Pan štábní kapitán František Kučera hlásí se na základě nařízení rozhlasem a vyhláškou k službám místnímu národnímu výboru. Nastoupil již 5. května 45. Proto toto hlášení nutno založit zvláštní seznam.
Mimo to předkládá žádost na dva pláště a dvě duše.
09:15
Pan Jaroš Jan, Třeboň II, č. p. 438, předkládá účet pro K. Koláře řezníka v Třeboni za práce vykonané v jeho hospodářství na částku Kč 300,- a žádá, aby tato částka byla jemu z jeho majetku vyplacena. Předáno p. Jiráčkovi.
09:00
Pan Dušák, šofér od Kohouta hlásí, že vojáci ruští sebrali jim auto a žádá, aby jim byl dán v náhradu osobní vůz od Mildnera, jinak by si museli hledat nové zaměstnání. Doptáme se na okresním národním výboru.

26. května 1945

23:00
Rádio zn. Telefunken – ONIX 65/58 vydáno na příkaz místního komandanta dle potvrzení. Potvrzení přiloženo.
Byla zde služba od ruského plukovníka, který žádal na národním výboru jeden radioaparát. Odvolávali jsme se na rozkaz místního velitele a jeho výslovný rozkaz nedávat nic bez jeho potvrzení (bydlí u Dědka).
16:30
Správce hotelu „Hrozen“ p. Bitter ml. se telefonicky táže, zda může uvolnit pokoje, které má námi zajištěny pro české lidi vracející se z koncentračních táborů. Ruští důstojníci se tam chtějí nastěhovati. Rozhodnuto s předsedou, že tyto musí zůstat zajištěny pro naše lidi.
16:15
Pan Šálek úředník řed. st. lesů a statků na starém Gymn. žádá, aby zbylý nábytek po Němcích v jeho bytě a bytě p. Ing. Titelbacha byl odvezen.
16:00
Pan Vopelka Martin, pekař, má prý dostati od místního národního výboru poukaz na pečení chleba pro ruskou armádu. Odkázán na Okr. úřad.
16:00
Pan Třešňák předal MNV kmenový list Karla Šilhy.
15:00
Žádost čsl. důstojníka revoluční gardy o poukaz na dvacet kilo kaprů, odkázán na pana radu Nováka a doporučeno jemu, aby ryby vydal.
14:50
Došla žádost pana Antonína Šrámka, hostinského, aby jeho nezletilá dcera byla propuštěna ze zajišťovací vazby. Po vyjádření místního národního výboru má býti žádost odeslána Okresnímu národnímu výboru v Třeboni k dalšímu vyřízení.
Záznam o rozdělení bude nám v opise dodán. Přítomen p. ing. Mácha a zástupce dělnictva Hanzal.
14:45
Na základě příslibu daného již dříve (15. 5. 45) věci a seznam předloženého p. Ing. Máchou a zajištěno v ošacovacím skladu v Jemčině budou spravedlivě rozděleny mezi osazenstvo pil Třeboň a Kosky.
14:40
Pánové Josef Kostečka z Třeboně, Jan Frantes, Ant. Turek z Třeboně, obdrželi potvrzení, že jsou národně spolehliví a nebudiž jim činěny překážky v ucházení o místa v pohraničním území.
14:30
Od šoféra Korčáka ze zámku Jemčina ze skladu Bekleidung-lagru převzato ing. Máchou 585 kombinéz, 230 párů rukavic, 250 kusů svetrů, 90 kusů plášťů, 260 polní lahve.
14:05
Marie Vrcholová Třeboň II, č. p. 469 má narukovaného muže v Krásné Lípě a žádá podporu. Nutno předložiti potvrzení a bude vyplaceno našim důchodem.
14:00
Pan Ant. Bůček, řezník v Třeboni, žádá, aby jemu bylo dovoleno zaměstnati pana Václava Staňka, řezníka z Jílovic. Povoleno.
13:40
Karel Freud z Halámek, bytem v Třeboni hlásí svůj návrat z pracovního tábora pro židovské míšence.
13:30
Telefonoval pan Kunc z okresu, že máme vyšetřit na Lázních, u Bittrů a Koníčku, zda jsou tam po těch dětech, co tam byly ubytovány nějaké příbory (nože, vidličky a lžíce). Bude se zde u Výboru hlásit ruský voják. Na lázních, u Bittrů a Koníčku nic nemají. Hlaváč
11:45
Pan Karel Kotyza, řezník z Třeboně I, Masné krámy, žádá o osvědčení státní příslušnosti za účelem sňatku.
11:30
Dostavili se v noci na dnešek o 23.00 pánové sádecký Prokeš a Masna a hlásili, že na sádkách byli při výkonu služby ohrožováni ruskými vojáky. Na rozkaz plukovníka ruské posádky postavena tam ruská stráž.
11:20
Paní Musilová Třeboň II, č. p. 612, si stěžuje, že si ruští vojáci u ní ubytováni přivedli ze zámku tři internované ženy na úklid a místo úklidu je hostí a provádějí hlouposti. Dnes si je přivedli poznovu. Poručík Burian věc vyšetří a potřebné zařídí.
11:15
Pan Jaroslav Zoch hlásí, že přišel dne 20. května 1945 z koncentračního tábora v Zwickau.
11:10
Ruské posádce na jejich žádost musí býti předána Živnostenská škola v Třeboni pro ruský lazaret a od 28. května t. r. Veřejná obecná a měšťanská škola k jejich účelům (pro uprchlíky a lidi ruské rovněž jako nemocnice). Vyřízeno s ruským štábem a p. předs. Jiráčkem.
11:05
Pan K. Kotyza, řezník žádá o vydání národní spolehlivosti.
Bylo by třeba ještě jedno představení v úterý. Poněvadž večer jest odložen o týden, bude o tom uvažováno později. Předáno Endrisovi.
11:00
Paní Semerádová hlásí, že je velký zájem o připravovaný rusko-český večer.
10:15
Paní Fáková v zastoupení majitele vily Ing. Kysely, stěžuje si na nepřístojnosti páchané ve vile ruskými důstojníky, kteří chtějí její poslední pokoj.
10:00
MNV pan Zeisel objednává tabulky orientační. Bude dodáno firmou Němečkem.
09:30
Sportovní klub, odbor veslařský hlásí násilné otevření loděnice na rybníku Svět a používání lodí závodních ruským vojskem.
09:00
Důstojníci ve vile Fákově žádají tři ženy na mytí místností.
08:30
Firma Fák žádá o osm lidí na vykládání cukru na nádraží. Zařízeno zajatci zámku. Vyřídil pan Hlaváč.

25. května 1945

23:15
Dostavil se sádecký Prokeš a Masna (?) a hlásili, že na sádkách byli při výkonu služby ohrožováni ruskými vojáky. Jejich stížnosti byly předány místnímu vojenskému veliteli.
20:45
Ruské velitelství zdejší posádky žádá tři tesaře na sobotu, tj. 26. května, a mají býti zaměstnáni po pět dní. Mzdu zaplatí ruské vojenské velitelství podle stanovených směrnic. Požádán rada Soukup, který lidi pošle.
18:40
Místní národní výbor v Třeboni požádá slečnu Vlastu Kunstovou, odb. učitelku Praha-Karlín, Jihlavská ul. č. 2, III. poschodí o uvolnění jednoho pokoje a kuchyně pro vrátivšího se z koncentračního tábora p. Karla Kračmera, který má nařízeno, aby pro rekonvalescenci zůstal na venkově (jeho paní je třeboňskou rodačkou, rozená Dostrašilová).
18:25
Staniční úřad v Třeboni hlásí, že hoří stoh slámy mezi Sládkovou vilou a nádražím. Uvědomen hasičský sbor.
18:15
Četnická stanice žádá: Bude-li procházeti Třeboní transport českých osob repatr. a zde nocovati, aby byla o tom ihned uvědomena, neboť četnictvo musí to hlásiti dále plukovníkovi do ČB.
16:50
Psací stroj zn. „Demontabel“ uložen nahoře ve skladišti. Přinesl jej Rezlér a potvrzení má Čupík ze zásobování.
16:30
Došel přípis Strany nár. soc. v Třeboni se žádostí o zastoupení v místním národním výboru.
16:05
Osvědčení o národní a státní spolehlivosti Marii Němečkové, poštov.
16:00
Paní Ida Chýlová žádá o normální příděl potravinových lístků. Předáno komisi p. Radechovský
15:20
Osvědčení o národní a státní spolehlivosti vydáno p. Hrbkovi z Třeboně (od firmy Prášil) Jiráček
15:15
Ref. Čábela má se ihned hlásiti v zámku u poručíka Pfeferleho. Prosakuje voda stropy. Předáno p. Čábelovi v 15.40 hodin.
15:00
Místní národní výbor v Třeboni dal osvědčení o národní a státní spolehlivosti Vladislava a Josefa Hluchých, poštovní úřad v Třeboni. Vydal Jiráček
14:30
Pan kom. Opekar MNV potřeboval by pro internované osoby ze zámku druhé prádlo, navrhuje, aby toto bylo opatřeno ze zásob internovaných, pro ty, kteří jsou odjinud.
14:15
Místní národní výbor v Třeboni požádal správu rybníků Jih o uvolnění p. Hlaváče asi na deset dní pro práce v MNV. Povoleno přednostou správy.
14:00
Poštovní úřad v Třeboni oznamuje, že jest již telefonické spojení s ČB a s Prahou přes ČB obnoveno. Dle nařízení plk. Stefanova na prosbu Rákosníka
13:50
Ruské vojsko žádá o přikázání nového dalšího pekaře. Navržen pan Martin Vopelka.
13:45
Na dotaz ruského velitelství, zda jsou v Třeboni a okolí podminované stavby, mosty atd. předvolán cestmistr Peroutka, který prohlásil, že mu není známo, že provedeno bylo nějaké podminování. Přípravné práce byly prováděny. Velitelství bylo vydáno pro dnešní prohlášení místního národního výboru, že obyvatelstvu o podminování není nic známo. Cejnar
12:30
Pan Opekar telefonuje: Z příkazu okresního národního výboru odvolává se povolení návštěvy bytu zajištěného Dr. Dejdara !!!!!
12:00
Telefonicky do Suchdola aby vzaly (320 ks) příd. lístků od Dr. Skorkovského, byly předány proti legitimaci. Staviteli Karlovi Blažkovi, který je právě v Suchdole a dnes odjíždí v 16.45 do Lužnice, nechť je vezme s sebou.
11:50
Pro složení jedné fůry uhlí u pana pekaře Opata budou zámkem (četař Podroušek) vydání o jedné hodině odpoledne tři zajatci
Byt pro Pražáka zajištěn v zámku. Zajist. Rákosník
11:45
Pro ruské vojáky obstarána nosnice (?) od Novotného.
11:30
Na jatkách prodává se dnes od jedné hodiny odpoledne vepřové vařené a hovězí maso od č. 564 – 614 a od 414-589
11:25
Nutno obstarati byt pro pana Pražáka z Ostende, který musí býti vystěhován. Obstará Rákosník a Zeisel.
11:10
Profesor Jan Auský žádá o byt.
11:10
Jatky budou prodávati od jedné hodiny vepřové a hovězí maso. Rozhlasem vyhlášeno.
10:30
ONV komisař Opekar žádá, aby místní národní výbor vydal prohlášení dětem pana Dědka, že nenamítá nic proti tomu, aby je vzal do ošetřování jeho bratr, který sem přijel. Vše odvoláno, jeho bratr děti nepřijal.
10:15
Včelařský spolek v Třeboni žádá o přidělení cukru z vojenského skladu v pivovaře. Vyřídil Zeisel.
10:10
Vzato na vědomí ustavení čtyřčlenné závodní rady při Ředitelství lesů a statků v Třeboni.
10:00
Pan Pfeifer Jaroslav, Třeboň II, č. p. 185, hlásí, že se z koncentračního tábora Bad (?) …. Předáno Janouškovi.
09:40
Rozhlasem vyzváno občanstvo české národnosti, aby se přihlásili k výkonu pořádkové služby. Třešňák
09:35
Hotel „Koníček“ a hostinec pana Buzka u zastávky reservuje se pro místní péči vracejících se z koncentračních táborů. Tam bude noclehárna a stravovací stanice. Léčebná péče bude v lázních. Zeisel
09:30
Osvědčení o národní spolehlivosti vydáno p. prof. Jiráčkem p. Jos. Šteflovi, odb. učiteli a jeho manželce paní Anně Šteflové oba z Třeboně.
09:20
Firma Madeta, Třeboň předkládá na vyzvání místního národního výboru seznam zboží vydaného německému lazaretu č. 661. Předáno k projednání Rencovi.
09:15
Pan Pfeifer Bohumil Třeboň II, č. p. 429 (u cihelny) hlásí, že on a jeho snoubenka jsou již dvě noci za sebou obtěžováni a střelbou ohrožováni dvěma vojíny ruské armády, z nichž jeden se jmenuje mladší poručík Alexander Nikolajev. Žádá o ochranu.
09:05
Panu Rudolfu Volkovi, poštovnímu zřízenci v Třeboni, vydáno vysvědčení o národní spolehlivosti. Doporučil přednosta pošty pan Krejcar. Vydal Jiráček.
09:05
Fr. Novotný t. č. Nová Ves u Klikova (dnes již zaniklá obec) žádá o přidělení bytu.
09:00
Upozornění rozhlasem: Občanstvo se velmi důrazně upozorňuje, že jakékoliv přechovávání nepřihlášených osob jest trestné a proti takovým osobám bude zakročeno se vší přísností. Současně se upozorňuje místní obyvatelstvo, aby po 9. hod. večer se zbytečně po ulicích nepohybovalo. Uschovávání osob zatčených, nebo podezřelých nutno ihned ohlásiti na bezpečnostní oddělení radnice I. poschodí, v případě, že budou někde při domovní prohlídce nalezeny tyto osoby, bude přechovavatel pohnán k odpovědnosti.

24. května 1945

21:00
Dle příkazu repatriační komise v ČB má býti poskytnuto nejnutnější stravování a ubytování pro 36 osob (Maďarů) osm vozů, deset koní a sedm kol. Transport je určen do Brna.
19:10
Vydáno dne 24. května 1945 ze skladiště místního národního výboru pro velitele ruské posádky v Třeboni: dva kusy koberců, jedno rádio z bytu pana Vaněčka. Předal pan Rezlér a přinesl potvrzení.
19:00
Ruský mladší leutenant žádá o přidělení bytu pro ruského majora, zástupce velitele divize, v centru města. Byl mu přidělen byt u Krejníkové Třeboň I, č. p. 7.
17:43
K p. předs. ONV Vackovi odešli dva členové místního národního výboru, aby s ním projednali otázku ubytování a …..(?) cest pro ty, kteří na základě výnosu ministra projdou, anebo budou na čas ubytování v Třeboni, jakožto v jednom týmž výnosu označení místa.
17:00
Sviták Jaroslav z Třeboně č. p. 6 přichází z …….(?) a hlásí se o příděl. Normální dávku vydal Čupík.
16:30
Okresní péče o mládež v Třeboni žádá o uvolnění svého domu č. p. 383 Třeboň II. Okresní péče o mládež v Třeboni žádá, aby jí byla zajištěna budova NSV okresním úřadem, kde hodlá OPM žádati dětský domov o úřadovnu.
16:25
Tajemník Bambule přihlašuje se o rádio šestilampovku, elektrický vařič, el. žehličku, dámské kolo a dámské lyžařské boty.
16:25
Vzkaz p. předs. ONV po vrch. tajem. Bambulem. Místní národní výbor dal vyvěsit seznam všech svých členů s výzvou, aby občanstvo eventuální námitky proti jednotlivým osobám ohlásilo do 31. května toho roku na okresním národním výboru v Třeboni.
16:00
Zítra o jedné hod. odp. přijde na radnici p. prof. Navrátil a z pověření Cvrčka provede p. Rezler inventuru a uvolnění bytu po paní Loylové , pro prozatímní správkyni lékárny PhMr. Annu Navrátilovou.
15:45
Adjutant Popov (plukovníka Romanova) žádá opatření jedné elektrické stolní lampy a dvou koberců. Opatří Cvrček. Elektrická lampa byla již vydána. p. Rákosník
14:30
Dotaz Hospodářského oddělení. Kdo dodá Rusům padesát litrů mléka denně a brambory. Předáno okresnímu národnímu výboru v Třeboni.
13:50
Pan Cernan (?) hlásí telefonem, že na Ředitelství státních lesů a statků se koná volba závodního výboru, kde je přítomen.
13:45
Spojka hlásí, že p. kontrol. Vašík je dnes v Českých Velenicích, takže není možno zjistit, je-li nějaké vápno v Branné. (Vápno je vyhašené v Branné. Místo může určiti dělník v Branné).
13:40
Hospodářské družstvo žádá o přidělení deseti osob na přebírání bramborů. Jde o zásobování ruské armády a obyvatelstva. Práce na pět dní. Doručitel dopisu poslán k poručíku Pfeferlemu, aby tento buď civilisty, nebo zajatce do výše uvedené práce přidělil hned. Valenta
Nějaké vyhašené vápno je v Dřevnici, jak na náš dotaz oznámil pan stavitel z Ředitelství státních statků.
12:40
Dva ruští důstojníci chtějí dva až tři q vápna k bílení ubikací. V půl druhé odp. přijdou se zeptat, není-li vápno v Branné v bývalém rašeliništi. Toto nutno zjistit prostřednictvím pana kontr. Vašíka.
12:30
Správce Cihelny hlásí tlf., že vápno a cement nemůže ruským vojákům vydat, protože cement vůbec nemá. Vápno je v Branné na rašeliništi a cement snad má státní správa rybníků.
12:05
Hlášeno kasárnám, že mezi okresním úřadem a gymnasiem nachází se asi jeden povoz uhlí volně vyhozené. Doporučeno kasárnám, aby si je odvezli.
12:00
Přednosta poštovního úřadu Em. Krejcar žádá o přidělení bytu po paní Hrbkové.
Z nařízení okresního národního výboru (pan Opekar) má býti byt po paní Lojové (lékárnici) dán k dispozici paní Navrátilové, po předchozím soupisu všech věcí, zařídí a pokud tyto nejsou nutně použivatelné, mají býti soustředěny v poslední místnosti, kterou nebudou Navrátilovi potřebovati.
11:50
Voda v městě nepoteče v době od 1 – 1½ hod. odp. Uvědomen okresní úřad i Kasárny telefonicky.
11:45
Pan profesor Jiráček žádá o návštěvu předsedu okresního národního výboru pana Vacka. Navštíví místní národní výbor po druhé hodině odpoledne.
11:30
Pan J. Komárek, syn hostinského Třeboň II, který se vrátil po šesti letech z Německa, kde ztratil všechny zuby, žádá místní národní výbor, aby požádal Dr. Krešla, aby jej vzal mezi prvními pacienty.
10:45
ONV v Třeboni oznámeno pořádání česko-ruského večera v sobotu, v neděli a v pondělí, současně vyzván k účasti.
10:40
Došla žádost pana Františka Lízala Třeboň, Budovcova č. p. 280 o doporučení jeho národní spolehlivosti, které potřebuje ke své žádosti Krajskému pozemkovému úřadu v Českých Budějovicích. Vyřídí plenární schůze.
10:30
Paní Nebáznivá, choť hostinského, nám sděluje, že byt paní Skotákové po odchodu ruských vojáků zůstal otevřen a tedy přístupen každému, kdo tam přijde. Věci v bytě uskladněné se ztrácejí. Zařízeno, aby tam byla vyslaná prozatím stráž – a zámečník byt zavřel.
10:25
Ing. Picek žádá o potvrzení své národní spolehlivosti. Vydal pan prof. Jiráček.
10:20
Pan Josef Hanzal, roz. 11. 1. 1915 hlásí, že se vrátil z koncentračního táboru Oberleutendorf Maltheuren.
10:10
Žádost ruského důstojníka o zapůjčení nákladního auta na půl hodiny – vyhověno a požádána správa Schwarzenberského pivovaru o zapůjčení. Vyřídil – podpis.
10:00
Ruští vojáci s důstojníkem žádají, aby jim místní krejčí ušili 50 bílých plášťů. Určeni krejčí Dvořáček, Nekut, Benda, Hnilička.
10:00
Žádost o byt Jarolíma Josefa, dělníka v Třeboni, Daskabát č. p. 306.
09:40
Představitelé strany čsl. nár. soc. v Třeboni žádají o uvolnění jedné místnosti pro sekretariát v náhradu za jejich místnost, která jim byla zabrána stranou komunistickou. Pan prof. Jiráček.
09:35
Zásoby a klíč od skladu v Lázních převzal poručík Pavlíček. Šéf kuchařem zůstává pan Gerlach a jemu budou denně vydávány potraviny pro ošetřovance podle směrnice hospodářské správy. Zařídil Valenta.
09:30
Pan Fr. Filištajn Třeboň II, č. p. 50, hlásí, že zasetý mák byl ruskými vojíny zničen a proto byl nucen na výměnu asi 20 ha zasázeti brambory.
09:10
Pan Prášil žádá místní národní výbor o jednoho tlumočníka k ruskému veliteli. Pan Cejnar.
09:00
Řed. lesů a statků (pan rada Jelínek) sděluje, že do bytu pana Dejdara posílá svého úředníka, aby ze soupisu jmění zatčeného Dejdara vyloučil v místě věci z laboratoře, patřící do majetku ředitelství.
08:45
Československé vojenské velitelství přebírá sklady a zásoby v lazaretě „Na lázních“: Za místní národní výbor přítomen bude při předávce tajemník Valenta.
08:35
Ing. Bezděk, Nový Dvůr žádá, aby mu bylo po několik dní dáno k dispozici pro polní práce asi třicet lidí (zajatců). Zařídil Valenta
08:30
Partyzánské oddíly „Za Prahu“, Brigáda „Táborité“ zasílají oznámení o „Tryzně“, která se koná dne 27. května 1945 v Mnichu u Deštné. Plakáty vyvěšeny. Zařídil ? (podpis)
08:20
Politické oddělení okresního národního výboru žádá, aby bratr Princ do tamní kanceláře…

23. května 1945

21:00
Podle příkazu repatriační komise v Českých Budějovicích má býti poskytnuto nejnutnější stravování a ubytování pro 72 osob (18 vozů s potahy) a 22 osob (3 vozy s potahy). Týká se rumunských příslušníků německé národnosti. Oba transporty jsou určeny do Brna.
17:15
Potvrzeno ONV, že převzal věci zabavených u Karla Koláře, řezníka v Třeboni, 3,3 m látky na dámské šaty, 3,4 m látky na plášť, 3,1 m látky na pánský oblek s přípravou. Potvrzení podepsáno Vachem pro plukovníka sovětské armády Romanova. Originál uložen na radnici.
17:05
Pan Hynek Čech stěžuje si na velký nedostatek chleba v městě. Nutno zaříditi, aby někteří pekaři pekli jen pro občanstvo, aby se tato kalamita odstranila. Bude požádán pan Vopelka o zjednání nápravy.
17:00
Vydáno doporučení paní Zdeňce Dušákové vdově po zemřelém Frant. Dušákovi, kapel. v Koncentračním táboře v Terezíně pro textilní obchody v Praze a v místě pro firmu Baťa na nákup šatů a bot. Podepsal Jiráček.
16:45
K žádosti p. Adolfa Komárka nar. 15. 6. v Chlumu u Tř. vydán byl jemu psaný průkaz v německém jazyce, datum 23. 5. 1945.
16:10
Ruské dámy žádají o zapůjčení jedné elektrické žehličky. Opatří pan Cvrček. Vyřízeno 23. 5. 1945.
16:00
Poštovní úřad v Lomnici nad Lužnicí hlásí, že Lomnická linka je zase již v dobrém stavu.
15:20
Manželé Frant. a Marie Čiháčkovi t. č. bytem v Třeboni přihlašují se ke zřízení svojí pohledávky na nemovitosti č. p. 159/Třeboň II váznoucí. Jedná se o dům manželů Melicharových, náležejícím německé národnosti. Přípis odeslán k dalšímu vyřízení okresnímu národnímu výboru.
15:15
Pan Opat, pekař v Třeboni, žádá o uhlí, které potřebuje pro pekárnu (peče chléb pro posádku). Okresní úřad potřebné uhlí opatří pro něho od paní Šotkové.
15:10
Došlo úmrtní oznámení pana Františka Dušáka, rotmistra ve výslužbě.
15:00
Došel přípis pana Karla Zochla (?) ve věci zelenářské zahrady pana Tomáše Krejčího a žádost o jeho vystěhování. Přípis předán k projednání do plenární schůze.
14:55
Velitelství posádky pro nár. stráž v Třeboni ubytovanou v zámku žádá MNV o zapůjčení jednoho radioaparátu pro zátiší tohoto útvaru. Proti vrácení a potvrzení. Předáno panu Cvrčkovi. Třešňák
14:50
V případech zvláště nutných jest možno dle sdělení okresního úřadu použíti u městského úřadu v Třeboni poukazů pro letecky poškozené. Jen ovšem v nejnutnějších případech a na nejnutnější potřeby.
14:45
Vydáno potvrzení o národní spolehlivosti p. Josef Rába narozeného 30. 11. 1919 v Suchdole n. Luž. a bydlícího v Třeboni II, č. p. 365. Podepsal prof. Jiráček.
14:30
Pan Karel Melichar, Veselí n. L. Mlýnská 364, hlásí jako bývalý zaměstnanec Fraňkovy pily, že práci u této firmy nemůže nastoupit a že vzhledem ke svému vyššímu odbornému vzdělání dal se k dispozici Úřadu práce v Třeboni a Řed. st. lesů a statků.
13:40
Kateřina Borkovcová, majitelka domu v Třeboni II, č. p. 86 žádá o přidělení bytu v tomto svém domě, neboť byt, který donedávna obývali manželé Karel a Anna Pejchlovi (Němci), byl jim národním výborem zapečetěn. Protože sama bydlí u rodičů v Slověncích, žádá o přidělení bytu.
13:20
Ruský komandant osobně žádá o zhotovení 50 kuchařských zástěr v některé krejčovské dílně. Pan Kotil ho zavedl k předsedovi krejčovského družstva, kde se o dalším dohodnou.
12:50
Ruský důstojník v doprovodu pobočníka si stěžoval, že jatky zamítají přednostně porážet dobytek pro Rudou armádu přesto, že v minulých dnech tato přednost byla zachována. Byl poslán tlumočník s pobočníkem na jatka k dr. Konrádovi, se kterým se dohodnou, že pro určité hodiny se bude porážet pro Rudou armádu a pak pro místní zásobování.
11:55
Místní národní výbor požádal okresní národní výbor v Třeboni o písemné potvrzení, že městské vyživovací oddělení potřebuje služeb pana Davida do doby, než nová vedoucí síla bude zapracována. Písemní potvrzení vydáno panem ředitelem Pechem a předáno panu Davidovi.
11:45
Novák Jaroslav Třeboň II, č. p. 306 (Daskabát) hlásí, že se vrátil z koncentračního tábora ze Steinu n. L. Předáno p. Janoutovi.
11:35
Nováček Jaroslav bytem v Třeboni č. p. 208 hlásí, že se navrátil z Lince, kde pracoval. Byl odkázán na úřad práce. (Foch)
11:30
Vrchní sklepník od Koníčka stěžuje si, že mu Rusové zabrali jeho jedinou kuchyň, ve které vaří pro šest osob a ženu má nemocnou. Byl požádán velitel ruské posádky za zákrok v této věci. Vyřízeno příznivě.
11:10
Pan podplukovník Vondráček oznamuje písemně druh zbraní (jedna kulovnice „mauserovka č. 6321 a jedna pistole), kteréžto zbraně musel podle nařízení odevzdat 1. 8. 1939.
10:50
Stanice Třeboň hlásí výsledek voleb do revolučního národního výboru.
10:05
Pan František Pešl, majitel stroj. dílny žádá, aby MNV dal na vědomí, aby vyšetřil internovaného Stupku, který měl na starosti prodej nábytku, prádla, peřin, nádobí a různých věcí po rodinách Karla a Leopolda Štajna v Třeboni.
10:00
Paní Kubalová choť zámečníka v Třeboni, Rožmberská č. p. 42 žádá, zda by pro jejího manžela nemohlo býti uvolněno z věcí po německých příslušnících nějaké prádlo a šaty, neboť jak bylo hlášeno, 11. května byl jim celý byt vykraden. Věc k rozhodnutí příslušnému referentu předá p. profesor Endris – vyř. 23. 5. 45
09:50
Žádost o výměnu bytu podává pan Matěj Litvan, obuvník v Třeboni. Žádost odůvodňuje velmi malým a nedostatečným bytem a těhotenstvím své ženy.
09:45
Profesor Vladimír Fuxa t. č. Stráž n. Nežárkou žádá o přidělení bytu z důvodů služebních.
09:40
Koně se přidělují pouze žadatelům z obcí politického okresu Třeboň. Platno od 22. 5. 1945 podle prohlášení p. nadporučíka Kučery.
09:25
Paní Marie Vopelková Třeboň II, č. p. 74 žádá místní národní výbor, aby jí přidělil mandl internované Berty Dohnalové.
09:10
Pan Nebáznivý, hostinský, žádá, abychom rozhlasem povolali do práce k němu Marii Bečvářovou z Třeboně a Věru Koudelkovou ze Stříbřece, aby ihned nastoupily do práce.
08:25
Pan Josef Lekavý potřebuje dva obuvnické pomocníky, poněvadž koná práce pro ruskou armádu. Sděluje, že jest v městě několik volných, kteří by mohli býti povoláni. Jako Herda Bohouš a Moravec Antonín.

22. května 1945

18:20
Pan Bohouš Podlešák hlásí, že jest zaměstnán jako stráž u národní gardy. Svoje dřívější zaměstnání postoupí, až převezme Hotel za branou jeho majitel pan Podhorský. Vzato na vědomí.
17:20
Do komise k vyšetření dětí českých rodičů navštěvující německou školu delegováni: pp. Rezler, Dr. Radechovský, Janout. Schůzka v 8.00 hodin na radnici (ráno).
17:10
Požádán p. rada Bezděk, aby zítra v 8.00 hodin ráno byl dán k dispozici jeden povoz, který bude odvážeti zbraně z četnické stanice na ruské velitelství. Pan rada Bezděk osobně slíbil, že povoz bude ráno v 8 hodin na četnické stanici.
17:00
Hlášení p. JUDr. Vlach, že před bývalou německou opatrovnou jest vyhozeno z této budovy 2–3 povozy uhlí a briket, na které prší. Uhlí a brikety převezmou si lázně. Blažek
16:35
M.V. města Třeboň potvrdil: p. Fr. Marhoul, inspektor Československých drah, jest národně uvědomělým Čechem a svojí služební činnost v úřadě během války přizpůsobil a jednal v duchu národního smýšlení. Podepsáno panem Jiráčkem.
16:30
Poručík ……?níček předal místnímu národnímu výboru v Třeboni dva stříbrné svícny, které byly nalezeny v skladu na nádraží. Převzal a příjem potvrdil Rezler.
16:00
Dotaz ruských důstojníků na vedoucího okresního národního výboru, kolik bylo v okrese partyzánů. Zpráva předána panu místopředsedovi.
14:55
Pan učitel Vinduška ONV žádá, aby rozhlasem byla publikována zpráva, že Pěslav má dnes v 8.00 zkoušku žen a mužů v divadelním sále na děkanství. Cvičení na česko-ruský večer. Rozhlasem provedl Jelínek.
13:45
Pan správce cementárny p. Hendrich hlásí, že v cementárně nalézají se čtyři kusy hovězího dobytka, který jest nakažen slintavkou a kulhavkou. Protože jeví se nebezpečí rozšíření nákazy a na příkaz okresního lékaře pana MVDr. Zíchy nutno ihned dobytek odvést nebo odporaziti. Poněvadž dobytek jest majetkem armády, byl o tom uvědomen panem Cejnarem ruský velitel, se žádostí, aby se postaral o odporažení dobytka. Ruský velitel vyšetří, o čí dobytek se jedná, a nejpozději do zítřka sdělí své rozhodnutí. Dle nařízení místního zvěrolékaře Dr. Zíchy musí býti dobytek ustájen samostatně a s tabulkou, která upozorňuje na onemocnění dobytčat. Zařídil správce Hendrich.
11:45
Referent Rezler požádal československé velitelství o odklizení nábojů pro tanková děla, která jsou delší dobu volně ponechána na louce při silnici ke Kopečku. Velitelství přislíbilo, že vlastními silami a pyrotechnikem Petráškem vše během dnešního dne odklidí. Rezler
11:40
Schwarzenberský pivovar žádá povolení k jízdě autem do Suchdola a okolí k odmontování výčepního zařízení. Povolení vydáno.
11:40
Poradna Ligy proti tuberkulose oznamuje, že na výzvu Centrály pražské nabízí své služby ke spolupráci s okresním a místním národním výborem a se sociál. zdravot. komisemi. Jedná se zejména o zdrav. a soc. péči o: 1) osoby, vracející se z koncentračních táborů, 2) osoby, vracející se z pracovního nasazení, 3) osoby, které přinesly oběti revoluci. Vedoucí poradny je paní Žebrakovská, ošetř. lékař Dr. Morávek. Adresa poradny: Masarykova liga proti tuberkulose, Třeboň II, č. p. 150. Telefonovat možno přes „Družku“, úřední hodiny 8–12, 13–18, sobota 7–12. Sděleno Janoutovi, referentu sociální práce při MNV.
11:35
Paní Vališová, choť strážníka, žádá o povolení a doporučení k jízdě do Terezína a zpět, aby si mohla odvézt svého manžela, internovaného v Terezíně. Povolení vydal J.
11:30
Žádost o byt podává pan Josef Libánský Třeboň II, Rožmberská 283.
10:45
Žádost o byt podává pan Karel Pozdníček bytem v Nové Hlíně č. p. 43.
10:25
Hospodářské družstvo obdrželo příkaz k vydání uhlí z vagonu, který dnes ráno došel pro jmenovanou firmu, aby zboží vydala pekařům, kteří pečou pro ruské vojsko (Vopelka Martin, Dušek František a Forman). Zařídil Kohout
10:15
Pošta žádá o propůjčení jednoho vozu k odvezení vyvrácených telegrafních tyčí. Povoz bude k dispozici o jedné hodině odpoledne u pošty. Zařídil Rezler
10:10
Marta Kovaříková, úřednice v Třeboni, žádá o jedno dámské kolo ze zásoby od německých příslušníků v náhradu za kolo, které jí bylo ukradeno. V případě potřeby jest ochotna proti reversu kolo vrátiti. Odkázaná p. prof. Jiráčkem na pozdější dobu.
09:45
Statkář Purkrábek z Vrchů žádá o příděl deseti zajatců na zemědělské práce. Nástup zítra o sedmé hodině ranní. Předáno p. Valentovi.
09:40
Žádost o přidělení bytu p. Vojtěch Strouha Třeboň II, č.p. 31, dále žádá p. Ant. Korbel Třeboň II, č.p. 360.
09:30
Pan Kohout zastávající u nás ruského tlumočníka hlásí, že nastupuje žel. službu. Bylo jemu poděkováno za spolupráci.
09:25
Řed. Černínskému bylo vydáno povolení na cestu do Přelouče a zpět ku zjištění stavu jeho rodičů a tety, která se vrátila z koncentračního tábora.
09:00
Místní národní výbor v Třeboni žádá správu zámku p. štábního kapitána Meyricha o přesný seznam internovaných třeboňských příslušníků, aby těmto nebyly vydány potravinové lístky obcí. Seznam dodá během dnešního dne štábní kapitán Meyrich.
09:00
Československé velitelství pluku žádá, abychom rozhlasem dali na vědomí obyvatelstvu, že prapor ruského vojska zdraví se smeknutím.
08:30
Pan J. Koranda hlásí, že Budějovická ulice od kasáren až k rybníčku potřebuje důkladné vyčistění.
08:15
Jatky urgují čtyři muže na odvoz konfiskátu. Sděleno na zámek čet., pošlou čtyři muže.
08:00
Cihelna v Třeboni hlásí, že Rudá armáda nechala tam čtyři kusy hovězího dobytka.
07:30
Státní pila Třeboň urguje dvacet zajatců. Sděleno do zámku svob. Šťastnému, kromě toho osobně vyřídí Třešňák.
07:30
Dotaz poštovního úřadu v Třeboni, zdali poštovní zaměstnanci mají jíti na pohřeb K. Dušákovi listonoši. Rozhodnuto, že mohou, ale v civilu.

21. května 1945

Sedm honáků (Němci), kteří přivedli dobytek pro ruské vojsko, žádá nocleh. Ubytováni v zámku. Večeře pro ně 2/850 konzervy.
Jeden ruský voják žádá nocleh – zařízeno u Bittrů.
Ing. Řiman (Šiman?) žádá čtyři muže zítra (22. 5.) na práci na plovárně SK Třeboň 1884. Vyřízeno s p. por. Pfefrlem v zámku.
Četař aspirant Vančura hlásí potřebu odklizení prázdných plechovek od konzerv z ulice za Gymnaziem okolo domů a její zametení.
19:45
Hlásil, že dva vojíny ruské, jeden důstojník – nadporučík ruský o vydání tří vězňů a to žen německé národnosti a žádali přístup k ženám.
Strážní vojenská služba ze zámku dostavila se osobně.
Pan Mácha (státní pila v Třeboni) žádá na noc ruskou stráž na pile. Vyjednáno hned na komandatuře prostřednictvím tlumočníka p. Cejnara.
Ruský důstojník z oddělení propagandy žádal o překlad a vydání ruské brožury, obsahující promluvy Stalinovy. Překlad a vydání obstará místopředseda.
17:00
Telefonuje státní pila v Třeboni o opatření proti svévolnému nakládání řeziva dvěma auty ze skladu. Komandantu nemohlo být vyřízeno, neboť asi před půl hodinou odešel na státní pilu, aby tam zavedl pořádek, tj. učinil opatření proti svévoli jednotlivých vojáků ruského vojska.
Tábor vězňů v zámku, štábní kapitán Meyrich hlásil, že vězení navštěvují (i v noci) ruští důstojníci za účelem přehlídky místností. Komandant nařídil, aby v takových případech zatknouti příslušníky Rudé armády ozbrojenými silami tábora a dostavit je na komandaturu.
16:00
Státní pila Třeboň žádala komandanta o vydání směrné ceny za prodávané řezivo pro potřeby Rudé armády. Komandant vyžádá si je zítra od svého finančního oddělení (budou to ceny platné v SSSR) a sdělí pile.
15:20
Státní pila Chlum žádá o zakročení proti vojákům Rudé armády, kteří samovolně odvážejí z pily řezivo. Vyrozuměno místní ruské velitelství. (Oznámeno Chlumu, aby vojáky zjistili a nic bez potvrzení velitelství nevydal).
Komandant žádá okresní národní výbor ihned vyzvat obyvatelstvo všech obcí v okrese, aby nedávalo ani neprodávalo nebo vyměňovalo lihoviny ruským vojákům. Kdo tak učiní, bude přísně potrestán. Sděleno písemně ONV ve formě rus. komandanta.
14:30
Ing. Herda s chotí dostavili se se stížností, že se nastěhoval k nim ruský vojín se zásobami bot, sádla, konzerv a hrubě nařídil, aby paní Herdová proň vařila a pekla chléb. Komandant poslal ozbrojené vojáky, aby zásoby zabavili a viníka zatkli.
14:30
Z vězení v zámku žádali klíčky od bytů zajištěných osob: Koloucha, Trosty a Vaněčkové za účelem vyzvednutí prádla pro zajištěné osoby. Vyčkat příchodu bytového referenta Cvrčka.
Pan Rákosník koupil story (látku na story) do Gymnasia. Ušije slečna Kulhanová – Jareš.
Paní Petrová (mlýn Opatovský) žádá opatření, ježto dvanáct povozů Rudé armády samovolně nakládá dříví. Zařídil u místní komandatury, že ihned vyslán jeden důstojník a dva vojáci, aby pachatele zatkli a přivezli ke komandantu.
13:30
Pan Čábela žádá o vydání troků na prádlo Fejtka pro Lázně.
13:25
Dr. Renc žádá o zprávu, co bylo zařízeno v jeho žádosti. Případné zprávy hlásit do Mezimostí č. 2.
12:15
Dr. Renc telefonuje z Veselí, že jde na pohřeb své matky a jelikož nemá vlakové spojení, žádá o vyrozumění bratra, aby pro něho poslal auto. U Renců vyřídí paní Vrcholová. Zařídil Zeisel.
Stanice Třeboň – nádraží ohlásila složení závodního výboru: Marhout František – předseda, Jabůrek Vlad. – místopředseda, Šulc František – oficiál, Blaho Karel – dělník výpomoc., Vochozka Václav – dělník.
10:15
Štábní kapitán Meyrich žádá o vydání klíčů od bytu Vlastě Klumfarové, která byla zajištěna. Pan Cvrček zajde na politické oddělení okresního národního výboru (č. 62), který je v té věci kompetentní. Hlášeno, že v obecní stoce na Kopečku proti restauraci je pancéřová pěst (ptát se u Kůrky důch. kontrolora). Sděleno vojenskému velitelství v Třeboni kapitánu Dvořákovi.
Václav Hubáček, čet, prap. (Třeboň II Vrchlického ul. 309). Žádost o přiznání normální dávky potravinových lístků pro jeho manželku Annu Hubáčkovou v Kuřivodách okr. Česká Lípa, německé národnosti. Bude vyřízeno v plenární schůzi.
Hlášeno, že klíče jsou uloženy u Okresního národního výboru.
10:15
Žádal poručík Burianek ze zámku klíče od bytu Dohnala, aby si mohla dcera Dohnala (zajištěna v zámku) vyměnit boty.
10:00
Pan Hoftich, holič v Třeboni, prohlásil, že je ochoten kdykoliv konat holičské práce, ale jenom pro naše lidi v lazaretu. Vzato na vědomí.
09:35
Cihelna hlásí, že se u ní nalézají čtyři kusy hovězího dobytka, které tam zanechali ruští vojáci v sobotu. Dobytek nežere a nemůže chodit. Žádá o odstranění. Vyrozuměn místní vojenský velitel štábní kapitán Dvořák.
Zámek hlásí, že zamluvení holiči nepřišli. Byl dán příkaz p. Treibergrovi, p. Fořtovi, aby ihned se do zámku dostavili k holení vězňů.

20. května 1945

20:00
Štábní kapitán Matějka s ruským důstojníkem si vyžádal tři masové konzervy, dvě lahve sirupu a dvě lahve vodky.
18:30
Paní Vrchotová, choť natěrače Třeboň II, č. p. 50, hlásí, že u nich ruský voják nechal 19. 5. odpoledne vola živého s prohlášením, že pro něho přijde. Dosud nepřišel. Předáno p. Rencovi.
18:00
Věznice žádá o lékařskou prohlídku vězně Schmidta. Vyrozuměn dr. Bednář.
17:30
Z bytu Röschlova u Metzlů byl na radnici uložen panem Cvrčkem vysavač.
17:20
V zámku se skokem z okna zabil Dušák listonoš v penzi. Mrtvola převezena do márnice. Jeho zeť z Hrachovišť p. Mráz se ptá, jak to bude s pohřbem.
Hlášení pana Pfeferleho o ubytování deseti důstojníků dle hlášení vrchního správce Kejhy. Poukázáno na rozhodnutí Komandanta, aby všechny přihlášky šly přes jeho ruce.
Dle hlášení bratra Cvrčka okresní národní výbor Třeboň neposlal návrhy na krajské důvěrníky Krajskému výboru v Českých Budějovicích. Okresní národní výbor má se rozhodnouti s pluk. Čížkem (okupačním referentem) na posádkovém velitelství v Táboře stran obsazení volných hospodářských usedlostí, živností, obchodů po uprchlých Němcích na Velenicku. Sdělit čl. okr. výboru Vackovi aneb předsedovi okr. výboru.
Dostavil se p. František Paul, pekařský dělník pana Vopelky, a žádá o přidělení dvou metrů dřeva ze státní pily pro vojenské pečivo.
Odklizení jednoho ks dobytka zařídil Čábela
Hlášeno na vojenské velitelství zámku por. Pfeferle – posílá deset mužů k odklizení na městská jatka.
12:45
Jelikož se jedná o vojenský majetek, bylo to hlášeno velitelství.
12:40
Pan Novák Třeboň I, č. p. 129, hlásil, že bylo včera večer odvedeno dobytče na dvůr a žádá, aby bylo odklizeno.
12:30
Na lázních vyměnit stráž
11:00
?? hod. přijede na radnici ruský voják, aby si z biografu odnesl ruský film (vyrozuměn p. Klestil aby dodal klíče). Pan Poláček film odevzdal.
10:00
Pan plukovník Vondrášek je ve Veselí u Honzíků, je zdráv a žádá, mohl-li býti přivezen do Třeboně.
08:20
Zástupci fy Orenstein předávají seznam inventarizovaných textilních předmětů z bytu K. Koláře v Třeboni
08:15
Vinduška z okr. úřadu žádal ihned rozhlasem vyhlásiti: „Pěslav žádá své členy ženy – muže, aby se určitě všichni dostavili na dnes v půl desáté dop. ke zkoušce na národní slavnost do divadelního sálu na „děkanství“. Provedeno v 8.15.
07:00
Pan Šírek od ředitele lesů požádal dvě vlajky československé pro p. prof. …….
00:30
ONV Četař Peterka žádá o spojení s ruskou komandaturou. Poskytnut tlumočník, mající zde službu.
00:15
Gustav Jirák, Třeboň č. p. 43, hlásí, že dnes asi v půl desáté večer doprovázel Jiřinu Neidrovou, Třeboň č. p. 368, domů a byli přepadeni třemi ruskými vojáky, kteří sebrali Jirákovi peněženku a vybrali z ní 6 700 korun. Děvče všichni tři znásilnili. Žádá se, aby se věc vyšetřila (poznámka zapisovatele: Jirák je cítit lihovinou, udává, že něco pil. Děvče prý vojáky pozná).
Ing. Mácha, pila Třeboň, hlásí, že přijelo asi osm nákladních aut s ruskými vojáky a nakládají řezivo. Nemají povolenky, ani jiného písemného dokladu. Snažím se o spojení s komandaturou. Tlumočník zde.

19. května 1945

23:00
Ruští vojíni žádali o ubytování pro sedm lidí se třemi povozy a šest koní. Byli ubytováni, povozy a koně v Novém dvoře, dva důstojníci a vojíni v bytě po Maylovi.
20:45
Strážní vojín přivedl Hrbkovou, aby mu byly z příkazu p. poručíka Pfeferle vydány klíče od bytu Fr. Hrbka za účelem výměny prádla., vyhověno nebylo, neboť klíče nebyly nalezeny.
17:15
Rozhlasem má býti rozšířen příkaz ONV v Třeboni, že odborné síly z třeboňských pil, pokud jsou ve strážní službě, mají se zítra v neděli hlásiti ve svých pracovištích.
17:00
Závodní výbor okr. soudu v Třeboni oznamuje výsledek voleb.
16:45
Pan poručík Burian hlásí, že v zámku nalézají se již asi deset dní dva chlapci Josef Sýkora z Jablunkova a Kukačka rovněž z Jablunkova, kteří jsou přiděleni paní Šotkové, a táže se, zda tito mohou nadále zůstati zaměstnáni u paní Šotkové. Potřebovali by ale potravinové lístky. Nutno se dorozuměti.
16:30
Drogerie Janoušek žádá, aby rozhlášeno bylo veřejnosti sděleno, že firmu Wander, továrna Ovomaltium rozdělí Čechům, kteří se navrátili z koncentračního tábora …….. prostředek Ovomaltina.
15:55
Žádost o byt podává Bohuslav Plechatý z Třeboně.
15:40
Žádost o přidělení bytu v domě čp. 148/Třeboň I po panu Fejlkovi předložila paní Marie Kočí-ová v Třeboni.
15:30
Pan poručík Burian urguje jednoho muže strážní bezpečn. služby do zámku. Znovu požádán pan Třešňák, aby potřebnou výměnu zařídil.
15:25
Poštovní úřad v Třeboni oznamuje, že telefonní linka na Suchdol n. L. a Veselí n. L. jest opravena a jest k používání.
15:20
Spolek paní a dívek českých oznamuje, že slavnosti osvobození dne 20. května 1945 zúčastní se 157 krojovaných žen, které se tomuto spolku přihlásilo.
Dále doporučuje místní národní výbor k železniční službě v pohraničí pana Jana Šafránka, nar. 1901 v Třeboni. Týž tam již byl zaměstnán. Podepsal Jiráček.
15:15
Místní národní výbor doporučuje p. Františka Janečka nar. 3. března 1915 ve Vídni příslušného do Třeboně k železniční službě v pohraničí. To odepsal Jiráček.
14:40
Před půlhodinou bylo objednáno v družstvu asi deset q brambor pro zámek u disp. Žižky. Val.
14:35
ONV (Pešek) z příkazu ONV má býti plenární schůze místního národního výboru odložena o 3 hod. na čtvrtek.
14:25
A. Kartáková, učitelka ve výslužbě, sděluje, že byt u Pejšů (Skotáková) je otevřený a ruští vojáci rozebírají věci.
14:20
Četnictvo (Wolf) hlásí, že posílá nějakého faráře se ženou v doprovodu četníka, po prohlídce povozu a žádá o přidělení strážného – bylo zařízeno. Valenta
13:25
Přidělené byty (10 dne 19. 5.) pro ruské důstojníky převzali takto: U Bittrů budou umístěni všichni důstojníci pohromadě – nestačí-li lůžka, přivezou je odjinud. Místnosti u Metzlů převzali jako kanceláře. Při přebírání je doprovázel pan Jiřina.
13:20
Žádost o přidělení krámu pro (po?) Filištajna podává Ferda Novák pro zřízení cukrářství.
13:00
Místní organizace Čsl. sociálně demokratické strany dělnické v Třeboni navrhuje do místního národního výboru v Třeboni Karla Petráně, soudního úředníka ve výslužbě, Jana Hanzala, dělníka na pile, Antonína Filipa, gymn. profesora, Františka Školku, zřízence, Rudolfa Maxu, šoféra, Václava Kučeru, úředníka v.v., Jana Vopátka, strojníka pivovaru
12:10
Telefonuje Madetta z Tábora. Dle doslechu došel (nebo dojde) do Třeboně vagon másla, jak bylo N.V. zabaveno. Svaz pro mléko a tuky v Praze II, Beethovenova 6 disponuje: Jde-li o množství větší přes čyřicet metrických centů, budiž odesláno do Prahy Tukosvazu (nákladní nádraží Žižkov). Je-li másla méně, poslati na Madettu do Tábora (telef. č. 38). Svaz pro mléko a tuky (Ing. Kalous) má telefon č. Praha 206-56. Zařídí Okresní národní výbor.
Dvě intern. osoby posláni budou na úklid ONV.
12:00
Ruští vojáci žádají tři zajatce k nakládání brambor v Růžové ulici. Zařídil Valenta.
11:45
Došlo pozvání ke schůzi delegátů obcí politického okresu Třeboň. Schůze se koná 22. května o 10. hodině dop. Nutno vyslati jednoho delegáta s písemným průkazem.
11:40
Žádost o byt podávají: Jos. Vondry (řed.), Karel Hešík, Frant. Janoušek (drog.), Mil. Novák.
11:30
Žádost o uvolnění zabavené výdejny firmy p. Tischera nástupce v Třeboni jakož i vkladu na běžném účtu Spořitelny v Třeboni.
11:25
Štábní kapitán Mayrich ze sběrného tábora žádá o příděl brambor pro zámek. Zařídil Valenta
11:15
Dr. Bruna hlásí, že k němu přišli dva třeboňští rodáci, kteří byli v ? XIV a jej požádali o nějaké potraviny. Poukázal je na místní národní výbor v Třeboni. Jedná se o pp. Jos. Pupíka a Aug. Vrchotu, oba z Třeboně.
10:45
Čs. posádka v Třeboni vyklidila slamníky ze Živnostenské školy (i postele), a z Klášterních škol odvezla cca sto postelí.
10:40
Pan Karel Cirnfus jede v poslání MNV v Třeboni do ČB na motocyklu. Dán jemu pověřovací list, podepsaný p. I. místopředsedou Jiráčkem.
10:30
Okresní národní výbor, politické oddělení, dotazuje se na pořad projevů při nedělní oslavě. Bylo sděleno p. Jiráčkem. Pan Maxa ze Suchdola promluví za intervenované v koncentračních táborech v Německu. Pořad řečníků bude definitivně stanoven na místě.
10:05
Partyzánský oddíl v Suchdole n. L. oznamuje národnímu výboru v Třeboni, že František Hrbek z Třeboně, Jindřichohradecká brána, byl nápomocen při akci vyloupení skladiště zbraní tím, že zapůjčil uniformu M.S.K.K. a označil polohu skladiště, jakož i množství zbraní. Hlášení podepsáno (za partyzánský oddíl) šesti podpisy.
10:00
Ruským důstojníkům k jejich žádosti přiděleny byly následující byty: Kancelář u Metzlů (5 místností), lůžka Bitter 12, Kapr 5, Hrozen 10 a vyzváni, aby se na tyto přišli podívat. Zeisel
09:50
Pan poručík Burian ze zámku žádá, aby na vystřídání strážného Prokeše ml. ze Hlíny byl do zámku přidělen ještě jeden muž z bezpeč. strážní služby k vystřídání. Pan Třešňák dorozumí se přímo s p. por. Burianem.
09:40
Místní národní výbor v Městci žádá, aby náš MNV poslal do Kojákovic, kde se u p. Karla Vávry rolníka nalézá děvče Poláková, které má býti převedeno na MNV v Třeboni a rodiče si ji odtud odvedou.
09:35
Pan Třešňák hlásí, že člen bezp. služby Ant. Nosek ztratil služební pásku č. 176. Páska bude rozkazem prohlášena za neplatnou.
09:30
Žádost Aug. Jindry, řezníka na jatkách, o přidělení bytu po Václ. Šafkovi v obecním domě v Třeboni II.
09:15
Baráčníci v Třeboni žádají svoje členstvo o plnou účast na oslavě osvobození. Rozhlasem vyhlášeno.
09:05
Pí Alinčová z Třeboně žádá o zapůjčení blatského kroje od p. Koláře pro svoji dcerku na čtvrteční rusko-český večer.
08:15
Poštovní úřad v Třeboni žádá o přidělení jednoho rádio přijímače, jejž potřebuje pro přijímání úředních příkazů (linky potrhané). Pí G. Welserové půjčen přijímač.
08:10
František Fanta, kominík v Třeboni II čp. 264 hlásí se o vrácení lovecké zbraně, jež mu byly odebrány okr. hejtmanstvím v r. 1943.
08:00
Pan Dušek pekař dostal rybářského zaměstnance Tř. – jih Františka Heřmana, vyučeného pekaře k výpomoci při pečení chleba pro ruské vojáky do 27. května 1945.

18. května 1945

21:00
Ruský důstojník žádá o možnost dovézt jej do Prahy za účelem obstarání lampy pro kino (50 litrů benzinu, nebo auto). Bylo zařízeno, že byla napsána objednávka na dvě lampy a se starou lampou jako vzorem bylo předáno na řed. lesů a statků šoféru Kasandrovi k obstarání v Praze dne 19. t.m.
Stížnost stráže z lázní na chování Fejlkové předána polit. oddělení okres. úřadu.
19:30
Poručík Burián ze zámku žádá o přidělení jednoho mladšího muže k vystřídání stráže, kterou až dosud obstarává Prokeš ml. Po dohodě s Třešňákem sděleno, že žádosti nelze vyhověti pro nedostatek sil.
19:15
Okres hlásí, že jsou tam dva ruští vojíni a žádají jednu místnost pro obuvnickou dílnu. Byli odkázáni k plukovníkovi Stepanovu o povolení.
18:05
Jedno rádio od Němky Georg. Welserové předal br. Princovi br. Rezler.
18:00
Došel plukovní rozkaz č. 7 a prozatímní směrnice pro intendanční službu.
17:30
Posádkové velitelství žádá nás o sdělení, kteří pekaři pečou pro ruskou armádu a kteří pro občanstvo. Dotaz činí proto, že pro čs. posádku nechce nikdo péci, vymlouvaje se na ujednání. Určí si sami dva pekaře, kteří musí péci chléb také pro čs. vojsko. Jména nám budou sdělena telef.
17:10
Pan Kohout z Hospodářského družstva žádá, aby potraviny uskladněné u nás na radnici byly odeslány do družstva. Sděleno mu, že mimo cigaret, které jsou pro Prahu připraveny a které odveze p. Rezler, nejsou u nás žádné jiné potraviny pro Prahu, neboť M.N.V. tyto na výzvu z rádia prozatím nesbíral.
16:20
Pan Němec, který pověřen byl se strážným prohlídkou bytu zajištěné Němky Welserové, hlásí, že našel při prohlídce v bytě různé věci (dle seznamu), které jistě pocházejí z krádeže. Pan Rezler pověřen věci odtud vyzvednouti a předati panu Čupíkovi – (radnice)
16:00
Telefonní spojení s Českými Budějovicemi oklikou možné.
16:00
Na neděli budou vyzváni rozhlasem všichni majitelé domů, aby pokropili a zametli chodníky před svými domy.
15:00
P. Prokeš, lesní nadhajný z Kopečku, předkládá žádost o vrácení lovecké zbraně. Kubíček totéž.
14:25
Br. Valenta hlásí, že ve 14 hodin dnes odevzdal kancelářské místnosti se zařízením býv. sekretariátu Národního souručenství bratřím Čestmírovi Janoutovi a Karlu Dědičovi jako zástupce strany komunistické v Třeboni.
14:15
Fr. Friedl, vrchní oficiál, předkládá písemnou žádost o vrácení loveckých zbraní (čj. 1548)
14:10
Vrchní správa statků (Martínek) žádá o stráž k internovaným, přikázaným na práci při sušení sena.
14:05
V. Třešňák má se dostaviti ve čtyři hodiny na O.N.V.
14:00
O.N.V. (?) p. Trfkoš souhlasí s tím, aby klíče od bytu zajištěné Němky Welserové-Holejchovské byly vydány p. Holejchovskému. P. Němec Jaroslav byl pověřen soupisem bytového zařízení. Zeisel
13:50
Schwarzenberská správa žádá o přidělení strážného ke dvěma zajatcům – zařídil Třešňák.
13:30
Gustav Nedvěd upozorňuje, že bude záhodno zjistiti příslušnost a politické chování truhláře Voneše z Prahy.
13:30
Friedl Fr., vrchní oficiál (pozn. úředník) v Třeboni předává ohlášku na jeho odevzdané zbraně. Převzal Zeisel
13:15
Správa jatek hlásí, že tam je sedm mužských z konc. tábora určených k úklidu jatek. Žádají o vystřídání stáže. Předáno p. Třešňákovi směnu okamžitě zařizuje. Vyslán Bicenc.
Z bytu zajištěné Růženy Kamišové v Třeboň I, č. p. 71 byly uvolněny nejnutnější poživatiny pro jejího syna Miroslava Kamiše, který je t. č. u příbuzných v Žítči. Potraviny převzala teta hocha, Kamišová ze Žítče se svolením matky.
12:00
Pan Bicenc Otakar hlásí, že byl na Kopečku v bytě pí Jandové, kde tato se svolením M.N.V. vyzvedla si osobní doklady. Byt je obsazen ruskými vojíny a tudíž otevřen. Znovuzavření nebylo možno a klíče odevzdává M.N.V.
11:45
Na jatky bylo vysláno ze zámku sedm zajatců se stráží, kteří pomohou odehnati tam se nalézajícím Rusům dobytek do Nového Dvora.
11:40
Místní národní výbor povolil odprodej kozy po německém příslušníku pí Marii Martínkové Třeboň I, čp. 10. Zeisel
11:30
Zpravodaj Okresního národního výboru Dr. Vlach žádá, aby Dr. Radechovský vyslechl sl. Helenu Dušákovou, bydlící u p. Wolfové o tom, jakým způsobem stěhoval se odtud p. Friedl a kdo s ním odjel. Na vědomí vzal - podpis (?)
11:25
Tajemník Valenta poslal naši stráž v síle jednoho muže na vodárnu k tam pracujícím zajatcům.
11:25
Předseda Rákosník M.N.V. dal příkaz, aby si vzali z německé zásoby tři plátěné blůzy naši strážníci a tyto dali opraviti ke krejčímu Dvořáčkovi.
11:10
Tajemník Valenta činí okresnímu národnímu výboru návrh, aby poslalo do Prahy osobní auto pro kapitána Zajíce a majora Šulce, kteří tam přijedou z koncentračního tábora z Buchenwaldu.
10:40
MUDr. Konrád hlásí, že do jatek má během odpoledne přijíti asi čtyřicet kusů hovězího dobytka z Nové Vsi zamořené slintavkou, poněvadž ale toho času nalézá se na jatkách volně cca 30–40 krav ruské armády určené k postupnému odporažení, jest zde obava nákazy všeho dobytku. Bylo by nutno, aby armáda si zdravý dobytek ustájila jinde. Vyrozuměn velitel posádky tlumočníkem p. Kotilem.
10:00
Pošta žádá o vyslání pěti mužů strážní služby k Barboře, kde zaměstnanci pošty spravují telefonní síť. Zařídí Třešňák.
09:50
Došel přípis M.N.V. v Třeboni od závodního výboru Schwarzenberského pivovaru v Třeboni o jmenování závodního výboru tamtéž. Jako delegát tohoto výboru a M.N.V. jmenován František Uhlíř, truhlář pivovaru. Přípis založen.
09:45
Pan J. Ouška Tř. II u hřbitova hlásí, že si vzal jednoho volně pobíhajícího koně. Dohodne se s Kosteleckým nebo Kučerou.
09:40
Posádkové velitelství žádá uvolnění sena, které bylo zemědělcům zajištěno pro dodávku, které však zabralo ruské velitelství. Pan Jelínek bude na velitelství ruských vojsk žádati o uvolnění. Vyrozuměli jsme ihned o výsledku intervence velit. pěšího praporu. Plzák
09:30
Jan Kohout úředník z města hlásí, že pravděpodobně bude vypraven zítra do Prahy vagon s potravinami a bylo by možno současně odeslati u nás uskladněny cigarety v doprovodu bratra Rezlera. Během dne bude nám ještě telefonicky sděleno, zda se zítra opravdu uskuteční.
09:20
Pan Harous, městský vodák žádá pro městskou vodárnu opatření deseti řemínků na sešívání hnacích řemenů. Prozatím zapůjčí pivovar.
08:30
Zástupce plukovníka Stepanova žádá o přidělení 3–4 místností ve středu města, a sice pro velitele podplukovníka Partionova. Jednu místnost pro velitele (kancelář), dále 2–3 kanceláře a jednu zamřížovanou jako trestnici a ubytování pro tři důstojníky (nespěchá). Ubytování bude provedeno u Metzlů (?). Vyr. Zeislem.
08:05
Telef. urgoval N. V.
08:00
Vzhledem ke zkušenostem nočních služeb v posledních dnech navrhujeme, aby noční služba místního národního výboru byla v pohotovosti pouze do 24 hod.
07:45
Hasičský sbor odjíždí po svolání rozhlasem k lesnímu požáru v Hradečku. Blažek
07:25
Správa lesů a statků, vrchní rada Vicenc, žádá o okamžité vyhlášení poplachu rozhlasem na hašení lesního požáru v Hradečku , blízko myslivny Petra a Pavla. Zařídil Radechovský.
07:20
Dr. Konrád žádá o přidělení tří zajatců na odvoz odpadků z Jatek. Byl upozorněn, že příště musí potřebu pracovních sil hlásit den napřed. Dr. Radechovský volal zámek a tam mu bylo slíbeno, že budou na radnici posláni tři zajatci. Stráž si musí dodat místní národní výbor. Káru na odvezení máme na radnici a bude třeba přibrati jednoho metaře, který zajatcům ukáže pracovní místo.
07:10
Tlumočník p. Petráň hlásí, že včera asi kolem 19 hodin si dali ruští vojáci otevřít zámečníkem Kubalem byt paní Skotákové v domě č. p. 108/Třeboň I. Chtěli se v bytě usídlit. Poté po prohlédnutí bytu se rozhodli, že budou nocovat dole v kanceláři Jihočeské záložny. Byt zůstal otevřen. Pan Petráň hlásí, že pokud pozoroval, chybí v bytě dámské kolo a byt je v nepořádku. Hlásit Zeislovi

17. května 1945

20:45
Bílek Bohumil, Třeboň č. p. 39 hlásí, že v domě bydlí paní Poláková 85letá, která byla zajištěna okresním národním výborem a pak puštěna s podmínkou, že se nebude z domu vzdalovat. 17. 5. spadla ze schodů (Dr. Fiala ošetřil a konstatoval závrať). Vzhledem k tomu, že není, kdo by ji ošetřoval, doporučuji umístit ji v městském chorobinci, ošetřujícímu panu Němci. Předáno předsedovi.
20:30
Paní Pejšová oznamuje, že byt paní Skotákové v domě č. p. 108, Třeboň I, v prvním poschodí byl dnes odpoledne otevřen a má tam být ubytováno vojsko. Je pravděpodobné, že v bytě se nalézaly cenné předměty, které by měly být zajištěny. Referent Zeisel a praporčík Hubáček potřebné zařídí.
Jednu zamřížovanou místnost a ubytování pro třicet důstojníků, vyžadující důstojník přijde zítra ráno na obecní úřad.
tři ruští důstojníci přišli zajistit do zítřka kanceláře pro zástupce plukovníka Stepanova úhrnem 3–4 kanceláře
Důstojník u Bittnerů, vojíni
19:50
Ředitel Družky König žádá o ubytování jednoho ruského důstojníka a sedmi vojínů, kteří sem přijeli pro konzervy.
19:30
Pan Pavlečka Josef, Třeboň I, čp. 87, oznamuje, že mu byla nálezcem (jméno mu není známo) vrácena včera ztracená tobolka (hlášeno rozhlasem).
18:30
Strážmistr Wolf navrhuje, aby byla zařízena pozorovací služba při průchodu zajatců, neboť jest možno, že projdou naším městem s Němci, kteří svojí činností byli u nás známí, a bylo by je nutno pro nás zajistit.
18:10
K zajištění německého četníka, nadporučíka Schmidta, bývalého velitele německého četnictva v Třeboni, který jest v transportu německých vojáků odcházejících z Jindřichova Hradce, vyzván okresní národní výbor, aby si jej zajistil. K zajištění zmíněného odejel strážmistr Wolf, ruští vojáci a tlumočník. Byl zajištěn.
17:10
Ruská pošta umístěna bude v místnostech bývalé Jihočeské záložny v Třeboni na náměstí a vojenský personál pošty ubytován bude v bytě internované Světákové v I. poschodí téhož domku.
16:55
Pan Jan Padrta, rolník z Třeboně, hlásí, že má v zaměstnání jednoho německého příslušníka, dále Körnerová Albína a Vávře Josef mají rovněž po jednom sudetoněmeckém příslušníku. Tyto byli ponecháni na svobodě na příkaz předsedy okresního národního výboru V. Kostečky.
16:40
Panu Fořtovi, majiteli pohřebního ústavu v Třeboni, nařízeno místním národním výborem, aby jemu předložil přesný inventář věcí nalézajících se u internovaného pana Šilhy ml. Jinak nesmí s těmito věcmi disponovati. Vyřídil Rákosník
16:20
Pan Janoušek, majitel drogerie v Třeboni, žádá o radu, jak se zachovat v případě, když k němu přijdou vojáci s lístkem pro zboží a hotově neplatí. Pan podplukovník Feodorov (?) vybrané zboží jemu zaplatil ze svého a napříště nemá žádný obchodník žádné zboží bez poukazu pana plukovníka vydávati.
16:10
Paní Kličková jménem svého otce pana Šilhy žádá o informace, na které věci měl právo pan Fořt, majitel pohřebního ústavu, si vzíti do svého majetku. Bylo jí předsedou Rákosníkem sděleno, že k tomu neměl právo, žádný příkaz nedostal. Pan Fořt byl povolán k rozmluvě.
Jeden džbán na vodu vzat z hotelu „Hrozen“.
16:00
Z bytu p. Koloucha vzat jeden stůl na ruské velitelství do gymnázia. Z bytu vedoucí firmy Baťa vzat stůl, dva ubrusy na stůl, jedno nástěnné zrcadlo se šrouby.
15:35
Pan Jan Buriánek ze zámku hlásí, že internovaný pan Petr jest nemocen, má horečku 38,5 stupňů. Byl lékařem dr. Bednářem doporučen na pozorování do některého lazaretu proti eventuální infekční nemoci. Na příkaz pana Blažka odveden do lazaretu ve veřejných školách. Převedení zařídil Buriánek.
15:35
Ze zámku hlášeno, že se tam oběsila paní Ctiborová.
15:30
Došel plukovní rozkaz č. 6
15:15
Žádost ředitele Reindla o vrácení bytu v domě čp. 321, Třeboň II.
14:50
Pan Miroslav Nováček, Třeboň II, čp. 459, žádá o přidělení bytu i s nábytkem po panu Fejtkovi. Žádost jest obšírně odůvodněna. Pan Jan Dvořák, Třeboň II, čp. 52 žádá, aby jeho dcera Marie zaměstnaná přechodně u zahradníka Kubala byla této práce zbavena s ohledem na nemoc svojí matky, poněvadž musí obstarat domácnost pro pět osob.
14:45
Ruský důstojník žádá nábytek do kanceláře, a sice jeden menší stůl, 7–8 židlí čalouněných, psací stroj a zrcadlo.
14:40
Poručík Burian ze zámku žádá jednu ozbrojenou spojku do zámku. Vyřídil Třešňák
13:55
Pan Václav Žák hlásí, že ruská posádka chce mu dáti do domku polní poštu se sedmi lidmi a poněvadž má šestičlennou rodinu, musel by spáti na zemi. Doporučeno jemu, aby vše sdělil předsedovi Rákosníkovi, který odpoledne jde k panu plukovníkovi Stepanovi.
13:45
Paní Deutschová, Třeboň II, čp. 79, hlásí, že u ní nalézá se rádio pana Václava Safka (?). Bude odevzdáno do šesti hodin na radnici panem Deutschem ml.
12:45
Nadporučík Archipov žádá o prádelnu a pradleny v zámku zařízenou. Dále žádá o ustanovení asi tří dílen obuvnických s personálem k opravě obuvi. Materiál dodá sám. Zítra se přijde zeptat na jména obuvníků. Totéž u krejčích. Nadporučík Archipov si zítra ve 13:00 hodin přijde pro vyřízení. Předáno předsedovi, společ. krejčích panu Dvořákovi a předsedovi obuvníků Čížkovskému. Vyřídil Vašík
12:40
Paní Jiráková hlásí, že jí z jejího nákladního auta byla vzata ruským vojákem osa (vlastně poloosa).
12:00
Ruské nemocnici vydáno ze zásob firmy Metzl a Vonstein (?) 85 metrů běhounů. Potvrzení uloženo u firmy Metzl. Bylo prohlášeno, že tyto běhouny budou vráceny zpět po zrušení nemocnice.
11:30
Místní národní výbor v Třeboni ukládá panu Janu Peroutkovi, cestmistru v Třeboni (okresní dům), aby se ihned vystěhoval a přidělil jemu prozatímně část bytu po německém příslušníku Pešlovi.
11:25
Pan Karel Šírek, Třeboň II, Krokova 598, uplatňuje nárok na rodinný domek po paní Gabriele Böhmové čp. 527 z titulu pozůstalostního (jako bratr), poněvadž manžel po zemřelé jest Němec a nalézá se toho času ve Falknově (pozn. dnešní Sokolov). Domek nalézá se Pod Kopečkem.
11:10
Správa statků v Třeboni žádá o přidělení bytu pro svého kočího Antonína Meškana, který žádný byt nemá a bydlí ve společné domácnosti se svým synem. Sama pro něho žádný volný byt nemá.
11:00
Hlášeno ředitelství lesů v Třeboni, že zábrany proti tankům byly za branou a na Kopečku odstraněny. Ředitelství lesů o tom uvědomeno, aby si dříví odvezlo. Zařídil Kopecký.
10:55
Do místního národního výboru povolán pan František Frantes, železničář, Třeboň čp. 494, dále povolán do místního národního výboru pan Josef Hanzal, zedník, Třeboň, Na Kopečku čp. 507, pan František Cvrček, železničář, Třeboň II. čp. 134, a pan Jan Jaroš, zedník, Třeboň II U cihelny čp. 438 (členové komunistické strany).
10:45
Pan děkan Dostál, pan Adolf Vopelka a pan Harous žádají o intervenci ohledně jim Němci zabavených loveckých zbraní.
10:40
Poštovní úřad žádá o vyhlášení v místním rozhlase informaci ohledně poštovních známek. Úředník vyzván, aby sem zaslal písemný text vyhlášky.
Zaměstnanec Jarolím se chce odstěhovat do Prahy. Ing. Picek se táže, může-li počítat s trvalým přídělem pracovních sil.
10:20
Správa dvorů Dvorce – Vranín žádá o další přidělení internovaných k sázení brambor (od 18. tohoto měsíce). Má dnes šest mužů a třináct žen.
10:20
Radechovský oznamuje československému posádkovému velitelství – komisi (10:30) v internačním táboře a žádá, aby posádkové velitelství tam vyslalo svého zástupce. Zařídil sám.
10:00
Správce služebny elektrárny (u Kostela, Panská čp. 9) oznamuje, že se tam ruší noční služba. Telefon bude obsazen denně 8.00 -20.00 hod. V noční době jest možno se obrátiti na pana Měšťana Josefa, Lomnická ul. 562.
09:30
Ruští důstojníci žádají o příděl benzínu. Odkázáni na okresní národní výbor a povolení plukovníka Stepanova.
09:25
Správa Dvorců a Vranína žádá o vyhlášení rozhlasem, že sekání jetele na jejím pozemku k nádraží jest zakázáno a bude stíháno. Remc
09:10
Dáno povolení, aby dosavadní zaměstnankyně firmy Schwarz v Třeboni slečna Božena Najdrová mohla opustit dosavadní místo a nastoupila zaměstnání v Praze u „Bílé labutě“. Povolení písemné vydáno panem Rencem.
08:45
Pro firmu Fák uvolněni čtyři zajatci pro skládání z vagonů na nádraží, vyřízeno a poukázáni. Rákosník
Dále slečna Nataša Fedetová, tlumočnice ruského jazyka Třeboň II, čp. 125
08:40
Žádost o přidělení bytu podal pan Karel Bláha, zaměstnanec ČSD, Třeboň II, čp. 125
08:30
Pan rada Bezděk z Nového dvora sděluje, že dnes opět obdržel včerejších 26 lidí ze zámku na sušení sena, ale bez stráží. Poněvadž za lidi nemůže brát zodpovědnost, žádá o vyslání stráže místního národního výboru. Pan plukovník Körner poslal tam stráž. Stravování zajatců musí býti provedeno zámkem.

16. května 1945

Místnímu vojenskému velitelství odevzdáno dvanáct exemplářů vojenských služebních předpisů (uložených v městském muzeu – Hadač).
21:10
Komunistická strana Československa, odbočka Třeboň, navrhuje do místního národního výboru své stoupence – Františka Cvrčka – železničáře Josefa Hanzala – zedníka Jana Jaroše – zedníka Františka Frantesa – železničáře (pátý člen) Jana Čábelu
20:05
Stráž u národní školy – vojenského lazaretu převzalo dnešním dnem vojsko. Hlásí Boh. Matuška.
Pro soukromou potřebu nepřichází v úvahu.
19:15
Nováková Marie vdova po správci zámku bytem Jindřichohradecká 346 žádá o přidělení čtyř zajatců pro zrýpání zahrady pro brambory. Práce by trvala asi jeden den. Oznámit Valentovi.
19:10
Místopředseda okresního národního výboru oznamuje, že byl návštěvou u bratra Tyšera v Majdaleně, který je velmi těžce nemocen. V zájmu výkonu funkce bratra Tyšera je nutno, aby mu byl v Třeboni přidělen vhodný byt, aby se mohl do Třeboně v nejbližší době přestěhovati, poněvadž léčení jeho choroby v Majdaleně je spojeno s velkými potížemi.
19:00
Velitelství zámku hlásí, že na příkaz okresního národního výboru byla uvolněna Hildegarda Butterová k pracem u majora ruské armády.
18:30
Pan Kovařík, Třeboň, hlásí, nyní k večeru přišly dvě děti pana Šmída, zubaře z Milevska, který byl organizován v SS. Děvčeti je přes dvacet let, hoch asi sedmnáctiletý. Byli organizovaní v Hitler-Jugend. Matka Ferd. Šmída, který je bratrem Šmída z Milevska je babička dětí a bydlí v domě u pana Kovaříka čp. 46/ Třeboň I. Děti prý mají povolení k pobytu od národního výboru v Milevsku. Osobní názor pana Kovaříka, který děti z dřívější doby zná, je, že děti nejsou spolehlivé. Žádá, aby byly z jeho domu odstraněny. Vyřídil - podpis
17:50
Došel přípis od Vojtěcha Brašničky, zahradníka, Třeboň II., Kopeček čp. 536.
17:40
Četnická stanice (stráž. Touš) urguje seznam pušek a nábojů, které jsou na místním národním výboru. Pan Třešňák seznam vyhotovil a na četnickou stanici odeslal.
17:20
Pracovní úřad v Třeboni žádá o vydání deseti litrů benzinu pro úřední cestu do ČB. Odkázán na Okr. úřad, referent Fak
17:00
Pekaři v Třeboni žádají, aby bylo rozhlasem rozšířeno, kteří pekaři pečou pro vojsko a kteří pro civilní obyvatelstvo, dle ranního vyjednání (rozhlas, Endris)
16:45
Došel plukovní rozkaz č. 5
16:40
Na poli u rybníka Svět nalézá se koňská zdechlina ve značném rozkladu. Pan Nestával, hrobař, místo, kde tento leží, odklízečům ukáže. Valenta
16:30
Vojenský velitel v Třeboni žádá, aby film dodaný ruskou armádou byl promítnut také pro naši posádku. Film pro naše vojsko bude promítán v sobotu o šesté a osmé hodině
16:10
Brak, velitel věznice hlásí, že z Nové Vsi přivedeni byli čtyři muži do věznice nezjištěným partyzánem. Rozhodnuto bylo převést je do zámku do zajišťovací vazby. Hlášeno okresnímu národnímu výboru. Spisy budou poslány za nimi. Vacík
15:50
Z okresního národního výboru došlo hlášení o vyloupení obchodů německým vojskem, podle kterého nutno hlásiti do 20. května 1945 okresnímu úřadu, zda v naší obci došlo při opuštění německé posádky nebo projíždění německých útvarů k vyloupení některých obchodů. Bude přečteno ve schůzi místního národního výboru.
15:45
Došlo oznámení osazenstva Schwarzenberského pivovaru o zvolení závodního výboru. Přípis přečten bude v plenární schůzi místního národního výboru.
15:30
Nádraží hlásí rozšíření požáru až k domku č. 22. Auto pro dobrovolníky pošle Lesní správa JIH. Auto se zajatci a strážemi, které opatříme lopatami a krumpáči.
15:20
Velitel zámku žádá o vyslání jednoho strážného. Pan Třešňák zařídil.
15:10
Nádraží hlásí mezi strážními domky č. 20 a 21 Hradeček hoří les a oheň dostoupil pokročilého stadia. Hasiči alarmováni.
15:05
Stížnost Dr. Haška, viz přípis. Založen.
15:00
Slečna Kohoutová z Družstva hlásí, že u jejího otce pana Kohouta v Hradečku jsou zbraně – čtyři pušky a ruční granát, zanechané tam německými vojáky. Tyto nutno ihned odnést.
14:30
Starosta místního národního výboru Rákosník požádal Místní národní výbor v Lomnici n. L., aby poslal do Třeboně pana Jaroslava Kuřete, který jest tam zaměstnán, aby přijel ihned do Třeboně, neboť musí hráti v ruském lazaretě. Slíbeno vyřídit. Rad.
13:45
Byt po Růženě Říhové, toho času v zajištění, přiděluje se ruským vojákům. Byt po Ehlovi u pana Klaudy po předání majiteli panu Klaudymu, který jej ihned pronajal panu Chalupskému. Věci Ehla z části paní Reschlové tam umístěny, převezeny do skladiště na radnici. Zeisel
13:40
Vydati na základě příkazu MNV (Rákosník) z uskladněného zboží firem Metzl a Omstein (?) běhouny k zapůjčení místnímu vojenskému velitelství. Písemné příkazy podepsány předsedou Rákosníkem
13:15
Žádost paní Pfeiferové, Třeboň II, Světská čp. 185, o přidělení bytu o 2-3 místnostech.
12:15
Hlavní asistent od firmy Smrž hlásí, že zábrany proti tankům budou odstraněny dnešního dne za branou a na Kopečku. Další dvě zábrany, a sice na hrázi Opatovického rybníka a u Zavadilky budou odstraněny zítra, tj. 17. 5.
11:50
O národní kroj, který byl v bytě pana Koláře řezníka, jest zájemce, a sice paní Blehová (?). Nevyskytnou-li se potřebnější zájemci, bude jí vyhověno. Zeisel.
11:35
Okresní národní výbor strážmistr Wolf žádá o vyslání stráží k politickému oddělení okresního úřadu. Ve dne dva a v noci jednoho muže. Stráž bude postavena od 1:00 hodin odpoledne. Zařídí plukovník Körner
11:30
Správa Nového dvora (rada Bezděk) žádá o dvacet zajatců na sušení sena o půl druhé na louce u Zavadilky. Zařídil Valenta
11:15
Na pátek na 8:00 hodin večer žádá pivovar 120 lístků na biografické představení. Zařídí Endris.
11:00
Paní Nováková, která měla svůj šicí stroj u paní Reschlové, bude tento vydán. Stroj je na radnici. Vydá jej referent Zeisel
10:55
Loutkové divadlo žádá o přidělení dvou pracovních sil k vyčistění divadélka pro představení pro ruské důstojníky. Pracovní síly sjednány a na telefonní výzvu budou ze zámku ihned poslány. Endris
10:50
Vrchní účetní tajemník Novák, který se vrátil z koncentračního tábora v Terezíně, žádá o prozatím zapůjčení radioaparátu. Rozhodl o tom bratr Tyšer. Předáno.
10:45
Žádost o přidělení bytu pro paní Marii Papáčkovou, Třeboň I.
10:40
Dle příkazu okresního národního výboru má býti vydáno z uzamčeného bytu slečny Apfelthalerové šaty a prádlo pro její potřebu. Do bytu vyslán Hešík st., kterému okresní národní výbor vydal klíče v doprovodu strážníka Švece.
10:20
Předseda místního národního výboru Rákosník žádá ředitelství lesů, aby bylo vydáno 2 m3 palivového dřeva pro byt ruského plukovníka ve vile Velemínských. Veškeré tyto záležitosti musí vyřídit pan Korostenský z okresního úřadu, který musí vydati poukazy, případ od případu pro Státní lesy Sever (rada Jedlička), který zařídí, z kterého má býti dříví vzato. Rákosník
10:05
Starosta Staňkova hlásí, že tam mají padesát koní a dvacet vozů s jedenácti postroji. Doporučeno, aby se o koně a věci dále starali.
10:00
Místní národní výbor v Třeboni žádá správu zámku o vyslání dvou civilních osob ku štípání dříví pro pekaře Krejníka, který peče chléb pro armádu. Vydán písemný příkaz.
10:00
Na pile jsou připraveny poživatiny k odvezení. Odvoz zařídil Vašík
09:55
Pekaři v Třeboni - pečení: Pro armádu Krejník, Vopelka Adolf, Vopelka Martin, Zeman. Pro obyvatelstvo: Činátl, Dušek, Opat, Pešíček. Ujednáno na schůzce pekařů. Vašík
09:50
Vydáno povolení místního národního výboru k odjezdu do Rakous panu Rudolfu Stehnovi s rodinou. Vydal Dr. Radechovský
09:45
Z příkazu místního národního výboru vydány pro desetičlennou stráž na radnici dvě ovocné konzervy. Vydal a příkaz podepsal Novotný.
09:30
Z příkazu místního národního výboru v Třeboni povoleno panu Antonínu Bůčkovi, řezníku v Třeboni, aby si vzal do vlastnictví jeden z povozů stojících před Živnostenskými školami v náhradu za jemu odebraný vůz německými vojáky. Příkaz vydal Novotný.
09:15
Lazaret Lázně vyzván předsedou místního národního výboru, aby si poslal do sběrny na radnici (čp. 1) pro vajíčka a umělý med. Rákosník
09:05
Okresní národní výbor souhlasí, aby v prohlídkách bytů internovaných osob pokračoval dále místní národní výbor. O bližším dorozumí se pan Zeisel s okresním národním výborem přímo.
09:00
Národní výbor Chlum u Třeboně sděluje telefonem, že od Chluma jedou na kolech směrem k Třeboni dvě Němky (Maďarové). Žádá o jejich zatčení pan plukovník Körner. Hlídka byla vyslána. Zeisel
08:55
Předány dvě rádia ruské armádě. Zeisel
08:55
Pošta hlásí, že se svolením četnictva používá pět pušek s příslušnými náboji a žádá o schválení národním výborem. Vzato na vědomí. Zeisel
08:50
Firmě Smrž zadána výroba násad z 50 plotovek pro místní národní výbor. Poukaz připraven.
08:40
Správa statku v Třeboni požádána panem Zeislem o jeden kompletní potah. Přislíbeno zaslati panem Herdou.
08:15
Okresní národní výbor hlásí, že zprávy o stavu Brázdy nemají se rodině vydávat.
01:30
Pištec hlásí příchod transportu asi 600 německých zajatců směrem od Hlíny a činí dotaz, kam mají být umístěni. Odkázán zavésti je do Kasáren.
Z Jindřichova Hradce přijel Karel Kořínek se třemi vozy raněných zajatců a předložil přípis velitelství Zajateckého tábora v Jindřichově Hradci. Blažek zařídil jejich přenocování v Kasárnách, a pokud jde o další přepravu do Českých Budějovic nutno buď požádat velitelství kasáren o zařízení další přepravy anebo dovoz obstarat dosavadními vozy. Zařízení další dopravy místním národním výborem odmítnuto pro nedostatek dopravních prostředků.
00:15
Blažek hlásí, že případ Brázdy není tak kritický, že byl ošetřen a jeho stav je uspokojivý.

15. května 1945

21:30
Dr. Bednář hlásí, že Brázdu ohledal a zjistil vykrvácení a téměř bezživotí. Brázda byl dopraven do lazaretu ve školách ve stavu beznadějném. Případ oznámen Okresnímu výboru (hlášení převzal pan Karlík).
20:45
Velitel stráží ze zámku hlásí, že internovaný Brázda si přeřezal žíly a žádá o okamžitý převoz do lazaretu. Zařídil Blažek
19:35
Pan Hamberger z Okresního úřadu hlásí, že ruští důstojníci mu zabírají byt. Byl odkázán na plukovníka Stepanova (zajde k němu s důstojníky k rozhodnutí). Vašík
19:30
Oběžník všem pekařům, aby se dostavili v devět hodin na radnici k projednání pečení.
19:20
Ruským důstojníkům hospodářské služby bylo vydáno zmocnění k odebrání 200 q krmiva pro koně z Nového dvora. Vašík
Žádáno posádkové velitelství o přistavení povozu s koňmi na zítřek.
18:45
Uhlí a dříví nalézající se v bytě přiděleném panu Hoďánkovi bude jím samým převezeno do lázní dne 16.5. Vašík
18:40
Správa Kasáren telefonovala, že tato výměna (revolvery za pušky) není možná.
18:30
Pan Aleš, Třeboň I., dává trávu ze své louky za domem k dispozici. Připomíná, že tráva musí býti posečena ručně, poněvadž s koňmi tam nelze vyjet.
18:25
Rozhlasem vysílána byla úřední vyhláška, aby zbraně, nalézající se mezi občanstvem byly odevzdávány přímo na četnickou stanici. Čteno 2x Rákosník
18:20
Násady na košťata a lopaty budou objednány u ředitele lesů (revid. Herda). Vašík
18:10
Ze zámku objednáno bylo dodatečně osm mužů strážné služby z radnice a dvě stráže ze zámku. Mimoto obdržíme ještě jednu stráž. Valenta
17:55
Místní národní výbor předá do majetku některých místních občanů z majetku pana Fejtka jednu kozu, tři slepice a králíky. Z příkazu předsedy Rákosníka. Hlášeno rozhlasem.
Mimo to objednáni čtyři zajatci pro zakopání zdechlin koní na pátek 18. 5., opět čtyřicet osob na zametání ve městě a dalších deset žen a čtyři muži na úklid místností radnice. Nástup o čtvrté hodině ranní.
17:45
Na zítra objednáno čtyřicet osob (mužů i žen) ze zámku, kteří o čtvrté hodině ranní dostaví se se stráží na radnici. Úklid města.
17:10
Ruští důstojníci žádají, aby jim místní národní výbor opatřil 30 talířů, 30 vinných sklenic, 35 lžic polévkových, 30 lžiček kávových, 35 nožů, 40 vidliček, 30 kávových hrnečků s talířky, 5 popelníků. Tyto věci vzaty byly z hotelu pana Podhorského. Vydal a má detailní seznam Jelínek
17:00
Místní národní výbor, profesor Endris sděluje četnickému velitelství v Třeboni, že v kancelářích místního národního výboru nalézá se pět pušek a žádá, aby místo nich obdrželi jsme revolvery. Odkázán na vel. Kasáren. Velit. kasáren hlášeno rovněž, že je zde pět pušek. Hlášení děje se na základě vyhlášky. Kasárna vzala na vědomí, a poněvadž prozatím je tam nedostatek revolverů, zůstanou zde pušky. Vyřídil Endris
16:20
Plukovník Stepanov požádal předsedu místního národního výboru, aby dal trávy na louce po levé straně silnice z Třeboně ku Branné (za Zavadilkou) posekat, kde bude provedena vojenská přehlídka všech ruských vojsk. Toto opatření provede správa statků během tří dnů všemi stroji a lidmi za vedení rady Bezděka, kterému byl tento příkaz dán předsedou Rákosníkem.
16:15
Došel plukovní rozkaz č. 4
15:55
Aug. Kotnour – žádost o přidělení bytu.
15:50
Koupání v lázních bude možné teprve po dvou dnech. Vojsko bude vyrozuměno.
15:45
Pumpová z Přeseky žádá o povolení rozhovoru s internovanou matkou – byla odkázaná na politickou komisi o povolenku. Vašík
15:45
Klíče od bytu paní Lieblové předány byly majoru sanitní služby Figlinovi (?), kde se dotyčný ubytoval. Klíče předal Kačena ml.
15:15
Ruský major a kapitán žádali na místním národním výboru zapůjčení asi 30–40 litrů benzinu pro nutnou cestu. Vyjednáno, že poukaz na toto množství benzinu vydá jim okresní úřad. referent Fák.
15:00
Žádost místního národního výboru na správu Nového dvora, aby odvezla zítra ráno o 8:00 z jatek vadné hovězí maso k zakopání. Přislíbil zařídit pan rada Bezděk.
14:50
Šest příslušníků polské národnosti bez papírů hlásilo se u místního národního výboru a žádali o průkaz pro další cestu. Byl jim dán průvodce na Kopeček a tam budou předáni dalším. Vyřídil Radech.
14:45
Klíče od bytu paní Kirchnerové předány dvěma ruským důstojníkům, kteří tam budou ubytováni.
14:25
Z Fákovy vily má býti odvezen ihned nábytek německých příslušníků tam ponechaný.
14:15
Slečna Bokešová Marie, Třeboň II, Jirásková čp. 551, hlásí, že do jejího jediného pokoje hodlají se dnes nastěhovat tři důstojníci a že tam nemá kde spáti. Sděleno jí, aby si od nich vyžádala k ubytování povolení podepsané plukovník S.
14:15
Pan Fanta hlásí, že před několika minutami byl zastřelen pod Kopečkem ruským vojákem německý zajatec. Zařízeno ohledání s Dr. Bednářem a převezení zajatci ze zámku na hřbitov. Zařídil Hadač.
Dále žádá o souhlas k zabavení jednoho vagonu germánských koní, jež stojí na nádraží. Souhlas dán. Hadač
14:10
Major ruského vojska žádá o ustájení asi sta kusů krav, které budou během šesti až sedmi dnů postupně odporaženy. Se správou Nového dvora dohodnuto, že budou umístěny v oboře za dvorem.
14:05
Paní Novotná, Kopeček čp. 326, hlásí, že má v bytě denně až 25 ruských vojáků, kteří si pokoj zavřeli a klíč vzali k sobě. Sama nemá tudíž možnost vyzvednout si z pokoje potřebné věci, jako šaty apod. Žádá o radu. Doporučeno jí, aby se dorozuměla s vojáky sama a klíč si ponechala.
14:00
Štábní kapitán Pech žádá, aby místní národní výbor opatřil pro ruského majora byt o třech pokojích, má s sebou sanitní materiál. Po dohodě s panem referentem Zeislem nabídnut mu byt paní Lieblové.
Předseda požádal plukovníka Stepanova, aby uvolnilo vojsko telefonní linku z poštovního úřadu Třeboň do Českých Budějovic. Jmenovaný plukovník přislíbil, že k tomu dá rozkaz. Desku na gramofon s ruskou nacionální hymnou zde dosud nemají.
12:30
Plukovník Stepanov osobně prohlédl si vojenské cvičiště a spolu s ním další plukovník dělostřelectva. U toho cvičiště si zabrali ku soustředění své (?) (motorizované vo…). Přítomen byl za obec Rákosník.
11:45
Pan Karel Bína, Domanín čp. 76, podává stížnost na chování ruského vojína, který již podruhé obtěžoval jeho ženu Růženu a vyhrožoval zbraní a střílel domácí drůbež. Bude hlášeno ruskému vojenskému velitelství.
11:40
Pan Herda hlásí, že převzal ze školy v Besedě (Volksturm) 128 kalhot, 52 chlebníků, 81 plášťů, 163 blůz, 26 párů šněrovacích bot, 21 svetrů, 6 jídelních misek, 14 čepic. Tyto věci proti potvrzení předal do Kasáren.
11:10
Společenstvo řezníků a uzenářů v Třeboni žádá, abychom uvědomili místní národní výbor v Suchdole n./L., aby pověřili pana Františka Krigla a Václava Flašku, aby provedli inventuru (soupis) majetku německých řezníků v Suchdole n./L. Zpráva podána nádražním telefonem (p. adj. Pávek).
11:05
Správa zámku stěžuje si, že jí kouří v kuchyni kamna. Zítra o půl páté ráno vymete komín kominík Fanta z Kopečku. Zařízeno
11:05
Hovězí maso vydává se na jatkách od půl druhé odpoledne na č. 1 – 169. Rozhlasem Jelínek.
11:00
Štábní kapitán Maynoh (?) žádá o vyřízení své žádosti o přidělení bytu, podané svého času Okresnímu úřadu v Třeboni.
Správa vojenské nemocnice na lázních a veřejných školách žádá od místního národního výboru přidělení paliva a táže se, zda-li může použíti (uhlí a dříví) palivo z bytů zajištěných německých příslušníků. Jako důvod udává, že československá vojenská správa dosud žádným palivem nedisponuje a místní obchodníci s palivem mají zásoby jen nepatrné.
10:45
Okresní národní výbor - politické oddělení žádá o vydání klíčů od bytů: Koláře, Fejtka, Friedla, Rabštejna, Dědka, Glashofera, Stanka. Předáno bude Zeislovi k dalšímu projednání. Pan Zeisel odeslal čtvery klíče (Fejtka, Rabštejna, Stanky a Riedla p. str. Wolfa).
10:25
P. Kryzánek oznámil, že u firmy Mildner v Branné není možno ukončiti některé kancelářské práce – odhlášení dělnictva od nemoc. pojišť. a vypracování výplatní listiny apod. Místní národní výbor v Branné klíče nemá – Mildner je někam zašantročil. Byl uvědomen okresní národní výbor a žádáno ustavení komise pro podnik v Branné a v Lipnici. Od Mildnera pak třeba vyžádati klíče, resp. sdělení, kam klíče uložil. Vašík.
10:20
Pekaři v Třeboni, zastoupeni pány Duškem a Vopelkou, stěžují si, že nemohou péci pečivo a chléb pro civilní obyvatelstvo, neboť musí péct pro ruské pos. Vaš.
10:10
Pan Burian, řídící učitel v Třeboni, odevzdával v místním národním výboru klíče od bytu pana Fejtka dle hlášení výše označeného nalézají se v domě ještě jedna koza, slepice a králíci, které nutno někým převzít.
10:05
Byt po německém příslušníkovi Nyplovi nutno zavřít. Rakouskou příslušnici, tam se nalézající, možno přemístiti jinam.
10:00
Pan Antonín Tureček, kovář v Třeboni žádá, aby jeho zaměstnanec Aug. Kotnour byl propuštěn ze služby, poněvadž jej nutně potřebuje v dílně. Povolil a doporučil Vašík.
09:50
Okresní národní výbor nařizuje, aby ve věci bytu Emila Frosta, místní komise národního výboru provedla inventuru a soupis v jeho bytě. Soupis buď proveden trojmo a jeden předložen okresnímu národnímu výboru. Klíče od bytu budou vydány panu Frostovi po provedení soupisu.
09:45
Žádost p. Františka Nešpora, Třeboň II, Riegrova čp. 495, o přidělení bytu po německé rodině Reschlové v jubilejním domě. Písemná žádost přiložena.
09:35
Okresní národní výbor nařizuje provésti inventuru v dílně slečny Frostové. Předáno zemské jednotě (p. Žák) a předseda Okresního společ. krejčích (p. Dvořák). Zařídil Dvořák
09:30
150 kg brambor od Koloucha odebráno a dodáno do budovy bývalé německé opatrovny pro ruské vojíny. Provedl Jelínek.
09:20
Pan Zeisel sděluje okresnímu národnímu výboru, že pro ohlášenou sběrnou akci jest připraven v Branné chléb a jiné potraviny. Tyto věci nutno ihned vyzvednouti. Přijal komisař Rod.
09:10
Věci uskladněné v bytě pana Kopšteina byly vzaty do bytu pana Reischla (?), kloboučníka v Třeboni. Předseda Rákosník sděluje toto pol. oddělení Okresního úřadu v Třeboni k dalšímu projednání.
09:00
Na poli Šotkové, při budějovické silnici u křížku leží koňská zdechlina v rozkladu. Vzal na vědomí a odstraní pan Alinč, velitel zámku.
09:00
Staniční úřad sděluje k dotazu p. předsedy, že na nádraží v Herdě – Majdaleně (pozn. dnes zastávka Majdalena) jsou stále ještě zaměstnáni dotazovaní zajatci a nádraží tyto potřebují.
08:55
Pan Sýkora Třeboň II/čp. l45 měl pronajaté od obce pole za Dušákem pod stokou ve výměře cca 15 arů a žádá, zda by toto pole nemohl opět pronajmout nebo koupit.
08:55
U kapličky „Petra a Pavla“ leží koňská zdechlina. Nutno odstraniti. Lidé z jatek zakopou. Uvědoměn pan Maxa z jatek, který je tam odešle. Odstranil pan Alinč, velitel zámku svými lidmi.
08:50
Předseda místního národního výboru v Třeboni upozorňuje členy národního výboru, že potřeba pracovních sil z tábora civilních osob musí být vždy na příští den hlášena předem, a sice do 18:00.
08:45
Jan Šafek hlásí, že u Víta u rybníka Stupského nalézá se koňská zdechlina. Bude zakopána lidmi z jatek. Zařídil Maxa. Provedl p. Veselý
08:40
Velitel hasičstva žádá tři muže civilní internované na čistění „četnické školy“. Podle možnosti budou vysláni a předají se veliteli hasičů. Val.
Paní Vondrášková odevzdala pokyny velitele ruské posádky plukovníka Stepanova.
Dr. Konrád hlásí, že je nutno z jatek odvézt konfiskáty. Nutno poslati tam tři osoby z civilních internovaných. Zařízeno Val.
07:20
Pan Jindra telefonicky vyzván, aby koně ihned ze zahrady odvedl. Val.
07:10
Na zahradě u chorobince je kůň, který tam poškozuje stromy a zeleninu. Prý patří Jindrovi. Zjistit skutečný stav.

14. května 1945

19:30
Okresní národní výbor štábní kapitán Pech (?) sděluje, že na nádraží vyložena byla ze sanitního vlaku mrtvola, která musí býti po ohledání dopravena na hřbitov. Mrtvolu ohledá Dr. Bednář a na hřbitov dopraví hrobař. Později sděleno, že vojáci si mrtvolu vzali s sebou a odjeli dále.
18:25
Okresní národní výbor žádá, aby rozhlasem byl volán člen okresního národního výboru pan Dědič, aby se ihned dostavil k předsedovi okresního národního výboru. Rozhlásil prof. Endris.
18:15
Br. Josef Štefl předává seznam zajištěných věcí v bytě pana Schmitze Třeboň II/ čp. 320. Věci jsou u něj uschovány a vydá je ihned na požádání místní národní výbor.
17:30
Ruským důstojníkům žádajícím společné ubytování dáno k dispozici sedm lůžek v hotelu Bitter a deset lůžek v hotelu Zlatý hrozen. Dle pozdějšího sdělení pana Bittra byl by ochoten poskytnout ubytování pro všech šestnáct důstojníků, ale potřeboval by lidi pro úklid a snesení věcí z půdy. Zařízeno, že pět mužů a pět žen z internovaných lidí v zámku se zítra nechá odvézti do hotelu Bitter, kde připraví lůžka k ubytování všech šestnácti důstojníků. V jednání potvrzeno bylo panem Bitterem mladším. Osoby ze zámku odešle poručík Pfeferle.
17:05
Strážmistr Maršál hlásí, že na louce (Daskabát) paní Šotkové leží koňská zdechlina ve značném rozkladu. Poručík Burian ze zámku pošle tam zajatce a nechá je zakopat.
17:00
Rozhlasem: Zákaz prodeje bot a textilního zboží vydaný okresním národním výborem. Jelínek
16:55
Pan Harazím posílá dvě vyzvání adresované svým zaměstnancům, aby ihned nastoupili práci, a žádá místní národní výbor o doporučení této výzvy.
16:45
Pan kontrolor Cejnar, ruský tlumočník odjíždí na dva dny do Prahy. Po dobu jeho nepřítomnosti zastupuje jej p. Kačena. Jmenovaný žádá o doporučení na cestu do Prahy a zpět.
15:45
Poštovní úřad v Třeboni vymění ruské peníze ruských důstojníků za naše a dle ujednání zítra budou na poště spořitelnou vráceny v naší měně.
15:15
Došel přípis z pivovaru, ve kterém správa pivovaru sděluje, že správou veškerého Schwarzenberského majetku byli československým národním výborem v Českých Budějovicích pověřeni pp. Ing. Václav Zůmr a pan Judr. Jan Adamec.
15:00
Korespondence a majetek V.O.S. byla zajištěna -„-
14:40
Vedoucí pracovního úřadu p. Solnera žádá, aby rozhlasem bylo důrazně působeno na dělnictvo pracující ve vyživovacích podnicích, obzvláště u zahradníků a ihned nastoupilo práci. Předati profesoru Endrisovi.
14:30
Z příkazu okresního národního výboru přidělen pro nucený výsek a prodej koňského masa p. Jar. Pešíčkovi, Třeboň II, krám po zatčeném řezníku Karlu Kolářovi Třeboň II.
14:20
Podkovář Kovanda z Třeboně hlásí, že není již žádný materiál pro kování koní pro ruská vojska. Žádá o dodání buď materiálu, nebo povolení k zavření dílny. Vyřídí pan plukovník Körner
14:15
Pan Jelínek žádá správu zámku za vyslání čtyř lidí na vycpání slamníků pro ruské důstojníky. Pošle si pro ně stráž.
14:05
Pan Hucek z městského chorobince hlásí, že u pískovny na cvičišti leží zraněný kůň, velmi pěkný. Nutno jej ošetřiti a převézti.
14:00
Cestmistr Hodánek z Okresního domu má být asi na deset dní vystěhován ze svého bytu dle příkazu okresního národního výboru. Opatřiti náhradní byt o dvou místnostech. Nákladní auto k přestěhování i lidé jsou pohotově. Hned provésti. Hlášeno p. Zeislovi. Hlásiti na č. 62.
13:50
Rákosník vyžádal si čtyři ženy ze zámku se stráží, aby šly vyčistit místnosti velitele plukovníka Stepanova. Telefonicky sdělil Rákos.
13:45
Hlášeno panem Jaroslavem Prášilem sdělení národního výboru v Českých Budějovicích, že klíče od bytu Dr. Vápeníka jsou u br. Smékala Antonína, České Budějovice, Kostelní čp. 8, kde si je může vyzvednout. Telef. Rákosník
12:45
Tlumočnice Feldotová (?) hlásí příkaz plukovníka ruské armády Stepanova, aby nebylo příslušníkům Rudé armády ničeho vydáváno bez souhlasu a příkazu velitele plukovníka Stepanova. Velitel žádá o úpravu jeho kanceláře v gymnasiu, vyčistění místnosti, koberec, křesla, atd. Možno zabavit u Pí (?) (Baťa). Všechna jednání ruských vojínů proti bezpečnosti obyvatelů, žen atd. nechť se hlásí předsedovi národního výboru a četnictvu. Předseda národního výboru hlásí zase takové případy veliteli posádky plukovníku Stepanovu. Současně žádá plukovník o dodání přebytečných zásob pro koně. Škody způsobené na polích od koní ruské armády budou hrazeny vojenským ruským velitelstvím a tyto nutno oznámiti místnímu národnímu výboru. Žádá o zařízení telefonu k němu a k stráži, která hlídá před budovou a poštou.
12:30
Četnický vrchní strážmistr Volf dostavil se s majorem ruské armády p. p. 26521 a hlásí, že obsadí pro svoji část živnostenskou školu.
12:30
Lázně hlásí poruchu vodovodu a žádají o okamžitou opravu – zařízeno Čábelou.
12:15
Ruští důstojníci žádají společné ubytování pro 150 lidí a koně. Štábní strážmistr Wolf odvedl je do veřejných škol (viz vyřízení ve 12:30).
12:10
Pro slečnu Suchovu Lidii (Rusku) vydány byly lístky do konce zásobovacího období. Provedl Valenta
12:05
Pan Hucek žádá, aby obdržel pásku na rukáv, nebo nějaké označení, jaké by jej opravňovalo pohybovati se na silnicích i v noci nebo časně ráno, neboť pracuje s dezinfektorem. Vyřídí se ve schůzi.
12:00
Okresní národní výbor žádá pana Jelínka, aby připravil 150 kg bramborů. Zařídil Jelínek.
12:00
Okresní národní výbor, tajemník předsedy hlásí, že poukazy na výdej řeziva ze státní pily pro Rudou armádu budou vydány na Místním národním výboru v Třeboni.
11:55
Pan Stehno, rakouský příslušník, žádá prostřednictvím okresního národního výboru v Třeboni o potvrzení, že není námitek o vydání potvrzení místního národního výboru o jeho propuštění. Dříve budou prohlédnuty jeho věci, nejsou-li tam nějaké zbraně a vojenské věci. Prohlídku částečně provedl, zbytek bude prohlédnut odpoledne Dr. Radechovský a později odpoledne ostatní. Potvrzení možno vydat.
11:50
Pro ruskou důstojnickou jídelnu, nalézající se v barácích při Břilické silnici, bylo opatřeno a předáno místnímu národnímu výboru v Třeboni ze zámku dvacet postelí, dvacet slamníků, deset talířů, deset šálků a pět váz. Zařídil Jelínek.
11:45
U paní Röschlové má paní Nováková z Třeboně šicí stroj, který je jejím majetkem. Byt paní Röschlové jest uzamčen. Hlášeno p. Zeislovi.
11:35
Lazaret lázně měl v ošetřování Gregora Waschnianyho od 11. 5. do 13. 5., který má na přání Červeného kříže býti uvolněn. Potvrzení o uvolnění vydáno p. dr. Radechovýmu.
11:30
Smitka hlásí, že se tam nalézá německý vojín v uniformě, mluvící rusky a že by bylo potřeba jej odvésti. Předáno panu plukovníkovi Körnerovi, telefonicky vojenskému velitelství.
11:20
Pan Petřík majitel tiskárny hlásí, že se k němu nastěhovalo šest ruských vojínů a topí jeho dřívím a žádá o náhradu dříví, které potřebuje k provozu tiskárny.
11:10
Pan Kotil Jan, Kopeček čp. 531, hlásí se jako ruský tlumočník. Přijde na radnici v 8:00 ráno zítra.
11:00
Rozhlasem volán pan Zeisel na radnici.
11:00
Pfeifer Bohouš a slečna Suchová Lidie hlásí se jako tlumočníci ruského jazyka, ale poněvadž požaduje plat, odkázaná na pracovní úřad.
10:55
Zámek poslal deset lidí se stráží ke zdolání požáru v polesí Zámeckém. Lidi si převezme lesní Cába u radnice.
10:50
Pan vrchní rada Papík hlásí, že klíče od bytu Ing. Sazami jsou uschovány v hostinci pana Šrámka. K dispozici jen jedna postel.
10:45
Dr. Morávek žádá, aby rozhlasem byl povolán pan Hucek s dezinfektorem, který se nalézá u pana Němce a dostavil se ihned do Lázní. Rozhlasem hlášeno.
10:40
U farmy pana Šambergra leží čtyři koňské zdechliny. Tyto nutno odstranit. Zařídil Valenta
10:35
Poštou došel přípis národnímu výboru (odbor pro zajišťování německého majetku) ve kterém sděleno, že klíče od bytu Dr. Vápeníka jsou u nich k dispozici. Hlášeno p. Rákosníku
10:30
Ředitel Štichl žádá o osm lidí k převezení dokladů z bytu prokuristy Chrástky do spořitelny. Bude zařízeno a zítra ráno vykonáno. Tito musí se hlásiti předem ve spořitelně. Zařídil Valenta
Kapitán Balhuz současně žádá o poukaz na dva pláště a dvě duše na kolo. Vyřídil s okresním úřadem Šíma.
10:25
Ruský důstojník žádá o vydání dvaceti telefonních klíčů. Vyšetřeno, že u nás nejsou k dostání a odkázán na telefonní stavební úřad v Táboře. Vyřídil Kopeček
10:15
Překážky u Jindřichohradecké brány jsou odstraňovány.
10:10
Vrchní rada Ing. Vicenc žádá o vyslání patnácti lidí s konvemi k hašení požáru v Zámeckém. Potřebný personál opatří tajemník Valenta a tyto si před radnicí za čtvrt hodiny převezme lesní Cába. Zařídil Val.
10:05
P. Brašnička hlásí, že Šímů na Kopečku z Německa nechali tam pár koní s povozem. Oznámeno radovi Bezděkovi, aby koně nechal odvést do Nového Dvora. Zařídil Val.
10:00
Dr. Haškovec hlásí, že v zámku nalézající se politicky internovaní mají přímý styk s místním občanstvem a že to budí mezi občanstvem nevůli. Závadu odstraní Valenta.
09:55
V lazaretu v Lázních jest nutná operace slepého střeva našeho vojína. Uvědomen okresní národní výbor dr. Morávek. Zprávu převzal Bernhard okresní národní výbor. Telefonicky zprávu potvrdil osobně dr. Morávek.
09:50
Hospodářské oddělení v kasárnách možno volati přímo.
09:45
Pan Holejcha z Třeboně prosí, zda by nebylo možno zjistit pobyt jeho syna Jaroslava Holejchy, 22 let, který byl posledně ve Špandavě u Berlína. Poslední dopis obdržel od něho v lednu 1945.
09:40
Paní Šotková hlásí, že u Židovy stodoly je mrtvý kůň. Odstranění bude zařízeno. Val.
09:35
Okresní národní výbor (strážmistr Grič) hlásí, že u něho nalézá se zatýkací rozkaz na pana Hešíka a může býti ihned zatčen. Hlášeno panu plukovníku Körnerovi.
09:30
Strážmistr Grič, okresní národní výbor, hlásí, že posílá k místnímu národnímu výboru vojína Lekavého, Třeboň čp. 520, kterému má býti vyplacena v hotovosti částka K 2.000 z peněz zabavených p. Strnadovi proti potvrzení.
09:30
Vojenská správa zámku oznamuje, že napříště mohou býti internovaní pro různé práce.
09:25
Požádaná správa zámku v Třeboni o vyslání šesti osob na úklid do ředitelství lesů a statků. Odesláni mohou býti až zítra. Převzal svobodník Šťastný.
09:20
S. Rufferová hlásí, že v jejím pokoji nalézají se věci po Zieglerovi. Vyzvedne ihned Zeisel.
09:15
Veselý Josef, Kopeček (Petr a Pavel) hlásí, že u nich nalézá se pět zdravých a dva nemocné koně a táže se, kam má tyto umístiti. Bude požádán pan rada Bezděk, aby je mohl převést do Nového Dvora. Zařídil Valenta
09:15
Pan Pešl žádá, aby bylo oznámeno správám škol, že se u něho nalézají lavice a inventář škol a jsou pro tyto u něho k dispozici.
3 m3 dřeva tam se nalézající předáno bylo panu Peštovi. Vojsko převzalo skříně a dřevitou vlnu. Zeisel
09:10
Lavice a stoly ze škol uskladněných u pana Pešta, předměstí, jsou u pana Pešla.
08:45
Poslati do zámku šest lidí s páskou k doprovodu zajatců. Pan poručík Burián
08:20
Václav Bumba z okresní nemocenské pojišťovny dán řediteli k dispozici., dostane pásku a bude konat službu v přízemí radnice.
08:10
Pan Mácha žádá, aby mu přikázána byla dvě kola, nalézající se v bytě zatčeného pana Koláře a to náhradou za jeho dvě kola, jež mu vzali SSmani.
08:10
Paní Anna Kardašová z Nového Dvora zmocněna k převzetí housat zatčené paní Jirákové z předměstí. Další tři má pan Nedvěd.
08:00
František Heřman pekařský pomocník se hlásí do práce. Odkázán k panu Duškovi případně Vopelkovi na Žižkově náměstí. Přikázán panu Duškovi, mimoto pracuje u pana Duška syn Stanislav a František Punda. Potřebuje příděl dříví.

13. května 1945

Dále byla zajištěna snoubenka Strnadova (?) z Prahy a byla zajištěna v zámku. (Byla zatčena u Podlešáka číšníka č. p. 25/Třeboň I)
23:00
Bylo hlášeno, že přijel DĚDEK (?) a ihned podáno hlášení četnictvu, po půl hodině zatčen ruskými důstojníky za doprovodu štábního strážmistra Švece a cestmistra Peroutky (je v okresní věznici). Rákosník
23:00
V zámku bylo požádáno, aby vyslali ráno 14. 5. v půl sedmé osm žen a dva muže na umývání místností v Besedě.
22:30
Přijel ruský ubytovatel a žádal místnost pro sto lidí, byla nabídnuta místnost v Besedě, přijal a dostaví se ráno 14. 5. v 7:10.
22:20
Vrchní četnický strážmistr a strážník Švec hlásí po panu Třešňákovi, že u slečny Preiningerové nebylo v žádných oknech zatemněno celou minulou noc a dnes zatemnila, až když byla upozorněna ve 22 hodin shora uvedeným, v příštím opakování se žádá o přísné potrestání.
21:50
Posádkové velitelství žádá opravení rozhlasu proti kasárnám.
21:30
P. č. Křenek žádá ubytování 100 vojáků a 10 koní.
Ve věci záležitosti Opatovického mlýna doporučil okresní národní výbor, aby žádali o pomoc p. Petr. vel. s tlumočníkem došel přímo k veliteli do gymnasia. Bylo uskutečněno.
20:40
Ubytování štábu dělostřelecké brigády, o němž je záznam učiněn v 19 hodin, bylo obstaráno v domech u státní pily.
Toto hlášeno okresnímu národnímu výboru, aby opatření učinil.
20:20
Z Opatovického mlýna hlásí poslem, že ruští vojáci odvezli dvě auta prken, 200 kg mouky a vzali s sebou dámské kolo. Žádá opatření pro zamezení. Val.
19:55
Dr. Vlach rovněž hlásí, že vojáci mají autobus, a žádá vyslání na místo tlumočníka, který by tomuto zabránil.
19:50
Z kasáren hlásí, že tam mají raněného vojáka a volají Dr. Bednáře. Hned volán telefonem Dr. Bednář. Vzkaz vyřízen matce Dr. Bednáře, která slíbila, že jej hned vyrozumí.
19:50
Z okresu hlásí, že ruští vojáci vnikli do garáže, v níž jsou státní autobusy, tyto rozebírají, takže je nutno učinit opatření proti tomuto činu. Hlášeno místní posádce.
19:45
Hlásí Dančenko, že hoši u rybníka Svět střílí holuby, čímž ohrožují bezpečnost.
19:00
Jednáno s kapitánem dělostřelectva ruské armády za intervence poručíka Dr. Zavadila o ubytování pro štáb dělostřelectva brigády a velitelství pluku. Měli býti dle rozkazu svého velitele ubytováni na parním mlýně, s čímž nemohl souhlasit poručík Dr. Zavadil jako velitel tamní stráže. Budou přikázány byty poblíž parního mlýna, ježto ruský kapitán ubytování ve městě z vojenského důvodu nemůže přijmouti.
18:50
Pan Petráň hlásí. V hostinci u Kozáků na Kopečku v bytě + Stanky jsou různé věci, jež jsou v nebezpečí, že budou rozkradeny.
Při cestě proti strážnímu domku 2-3 bedny raketových střel a granátů.
Celá četa Staníčkova se dává k dispozici k akci p. plk. Körnera. Vzato na vědomí panem plukovníkem. Körner
Pan Cirnfus od strážní hlídky Štěpána Stanečka hlásí: Hlídač dráhy za Petrem a Pavlem v lese má byt zcela vyloupen (v noci), bojí se nadále na svém místě zůstat bez ochrany, odešel do Kohoutovy. Žádá aspoň zbraně. (Vyrozuměn posádkový velitel a nádraží).
17:50
Štábní kapitán Cerman hlásí, že kapitán ubytovatel hodlá ubytovati velitele divize do zámku. V tom případě bylo by třeba vyklidit zámecké objekty a internované přemístit. Prostřednictvím poručíka Pfeferle budeme informovaní o event. nové prohlídce. P. Biter nemá žádné pokoje dosud připraveny. Žádá ještě lidi na zítřek k novému umytí pokojů.
17:02
Strážník Švec hlásí, že od Tesáků z okýnka někdo vystřelil a postřelil Dušáka Josefa, šoféra od Fáků č. p. 37/Třeboň I. Lazaret vyrozuměn. První pomoc poskytl Dr. Bednář. Střelen byl do krku a zdá se, že tepna není zasažena. – Rákosník – Jedná se o zbloudilou kulku z kulometu. Po ošetření lékařem šel domů.
V Dohnalově bytě jsou otevřena okna a králíci. Dohnal si v posledních dnech přivezl mnoho zásob.
17:00
Stroj dezinfekční z Hrachoviště je opraven a dnes večer nebo zítra ráno sem přivezen.
16:15
Dr. Zícha žádá o tlumočníka k rozhovorům s ruským veterinářem - vyslán p. Kačena.
15:30
Předseda okresního úřadu žádá, aby do místností národního výboru byli kooptováni pan Lukeš z družstva, Kohout z Kopečka (druž.), Sokolík z Kopečka (mladý hosp.).
Dr. Bednář žádá příděl benzinu k nutným cestám v okolí Třeboně – musí požádat okresní národní výbor.
Sádecký Pavelec převzal kolo od Friebové k dodání na obecní úřad.
14:15
Na žádost p. Dr. Zícha bylo vojenskému velitelství sděleno, že je třeba uvolnit zajatce na zakopání tří koní u Petra a Pavla.
12:20
Sádecký Pavelec přivezl bednu potravin, policie je převzala do úschovy.
V bytě internovaného Strnada zůstali králíci (samice s několika mladými). Krmí je pan Mejta Antonín – tímto se mu dávají do opatrování a do vlastnictví. Na vědomí vzal Mejta. Rozhodl předseda Rákosník.
12:05
P. Vitha oznámil, že na hrázi rybníka Svět zastřelil třemi ranami Beneš kůžičkář psa. Tvrdí, že má nařízeno psy střílet. Později vyšetřeno, že se jedná o psa, který měl z nezjištěné příčiny ustřelenou nohu.
11:55
Dodatečně vyžádáno u správy rybníků pro tabuli maršála Malinovského 6 candátů, 3 kg línů. Val.
V hospodářském družstvu v Třeboni byla objednána 1 fůra 20 q brambor pro zajatce a internované na zámku. Povoz vojenské správy, brambory naloží zajatci. Val.
11:45
Dva zajatci odvezou ve 13 hodin na obecní káře z Kopečka zbylou tam hovězí kůži a odvezou ji na jatky. Valenta
11:30
Dva zástupci místního národního výboru v Chlumu u Třeboně se dovolávají pomoci proti stále se ve značném množství vyskytujícím Vlasovcům a SS, kteří ohrožují životy obyvatel. Okres i posádka jim pomoc odmítá. Br. Novotný odešel s nimi na okresní úřad k novému projednání.
11:30
Nadporučík Dvořák hledá kancelář pro generála a ptá se, zda nejsou v místnostech NSDAP psací stoly, lavice, židle a gauče a koberec a vhodné vybral. Vašík
11:05
Policejní oddělení hlásí, že u pana Chrástky ze spořitelny je uloženo asi 10 kg nalezeného sádla, které je třeba odnést (rozehřáté a teče). Přinesou je junáci.
10:45
Na pohřeb p. Veisovi, Renc a Hadač a Hanzal. Kondolence byla zaslána dne 14. Ten věnec zhotovený p. Kubalem odnesli dva junáci do kaple sv. Alžběty.
10:20
Na žádost velitele věznice Burianka byly p. Prášilem dodány vložky (9), objednání dalších zařídí L. Princ.
10:15
Dostavila se paní Sovová Blažena, Třeboň I, čp. 26 a žádá o přidělení bytu. Včera prý předala písemnou žádost – byla odkázána na referenta Zeisla.
10:05
Pan Kůrka Rudolf, pod Kopečkem 52, nabízí jednu místnost se dvěma postelemi k ubytování důstojníků.
Vyhlásit rozhlasem, že členové hasičského sboru nechť se dostaví ihned do hasičské zbrojnice za účelem nutného vyčistění stříkačky a hadic. Dále žádáme, aby se přihlásili pekařští dělníci J. Dráb a K. Kamiš pro nedělní výpomoc u pana Duška na Masarykovo náměstí. Dále hledáme pana Nestávala a Besedy (?).
Dr. Vlach žádá o seznam členů místního národního výboru pro okres. Národní výbor- ráno bude seznam odevzdán na okres.
09:50
Strážmistr Skřenka ihned na četnickou stanici – vyhlásit rozhlasem. Vyřízeno.
09:20
Velitel hasičů má se dostavit do kasáren k převzetí nalezených hasičských potřeb. Rákosník
08:10
Byli určeni dva trestanci k zakopání koňské zdechliny z vily p. Pou..(?) Rákosník.
01:50
Pořádková služba Třeboň hlásí, že v předešlém případě bylo zjištěno, že několik SS využilo průjezd odbočivších čtyř aut do Majdaleny a školu, usedlost Kukačky a u poručíka Šefčíka zlomili pušku. Žádné ztráty.

12. května 1945

18:35
Štýs Adolf, dozorce vězňů v městské šatlavě hlásí: Internovaní jsou uzavřeni a dosud nedostali nic k jídlu, jsou u nich nemocní, a sice Stupka a Šilha a potřebují lékařskou pomoc. Nutno ihned potřebné zařídit. Lékaři budou vyslání a stravné opatřeno. Zařídí Blažek, mimoto vydán poukaz na dvě veky chleba.
18:30
Profesor Filip z Kopečka žádá, aby na Kopečku byla zřízena pořádková služba. Procházejícím vojskům byla podávaná voda.
18:20
Velitel ruského vojenského okruhu plukovník zabral si vilu Velemínských. Velitel dělostřelectva pluk. bude bydlet u Ing. Khuna (?).
18:10
Okresní národní výbor strážmistrovi Wolfovi navrhl pan plukovník Körner, aby stráž v městské věznici byla dodána vojskem. Zítra tj. v neděli obdržíme zprávu o výsledku jednání.
17:45
V posádkovém velitelství učiněn panem Hadačem návrh, jakým způsobem urychliti lepší ustájení koní stojících na Valech pod širým nebem. Bude o této věci dále s nadporučíkem Kučerou v kasárnách jednat.
17:30
Kancelář majora Dobrovolského žádá, aby veškeří zajatci ruští (Vlasovci) byli zasíláni do jeho kanceláře, která se nalézá v budově bývalé německé školy proti živnostenské škole. Zprávu podal p. kont. Cejnar. Rovněž i případy přepadení, obtěžování, budiž tamtéž sděleny (označeno DŮVĚRNÉ).
17:15
Rozhlasem požádáni ruští tlumočníci, aby se dnes v 7 hodin večer dostavili na radnici, za účelem rozdělení služby.
17:10
Paní Vondrášková, choť podplukovníka československých vojsk žádá, aby místní národní výbor přidělil jí byt po panu Fejlkovi (?), vzhledem ke zdravotnímu stavu jejího manžela. Dosavadní byt je vlhký a nezdravý.
16:50
Místní národní výbor v Třeboni přikázal dělníku Vopelkovi, aby ihned nastoupil práci u pekaře pana Duška, který peče chléb pro ruské vojsko. Příkaz podepsal br. Čábela.
16:45
Sděleno starostovi Domanína, aby občanstvo jeho obce, které se zúčastnilo rabování v pivovaře, bylo vyzváno, aby odcizené věci vrátilo nejpozději 14. 5. 1945 do místnosti místního národního výboru v Třeboni, jinak bude zakročeno přísněji.
16:45
Poštovní úřad žádá o ruského tlumočníka. Určen p (?)
16:40
Ráno v 6.30 musí být před radnicí připraveno pro zametání na náměstí a přilehlých ulic čtyřicet mužů a žen z internovaných civilních osob v zámku. Dalších šest žen a dva muži ve stejnou dobu pro úklid na radnici. Příkaz předal Chyba. Strážní službu obstará pan plukovník Körner.
16:35
Okresní národní výbor p. Bambule sděluje, aby v pondělí v 9.00 dopoledne jeden člen okresního národního výboru a místního národního výboru v Třeboni budou vysláni k nucenému otevření stodoly, ve které se nalézají různé německé věci.
16:25
Pan Dvořák, předseda spolku krejčích v Třeboni, oznamuje, že provedl inventuru v dílně slečny Apfelthalerové, Třeboň I. a protokol předá v pondělí písemně místnímu národnímu výboru.
16:20
Došel protokol, sepsaný panem Žebrakovským, strážmistrem o tom, že 60 % obyvatel Domanína zúčastnilo se zabrání vojenských zásob uložených v třeboňském pivovaře.
16:15
Spojka od Junáků jede se podívati do pískovny, zda jsou tam sudy s benzínem. Výsledek se bude hlásit na radnici místnímu národnímu výboru. Hlášené Dušákem, že tam nic nenašli.
16:10
Došel místnímu národnímu výboru plukovní rozkaz č. 2 na vědomí.
15:55
Místní národní výbor žádá správu Nového dvora o jeden povoz na telefonní tyče odvezené pro vojsko.
15:45
Hlásí se, že hoří les Špejlová a sklad dříví. Nutno uvědomiti hasiče. Jelínek obstaral.
14:25
Štábní kapitán Wolf s okresním národním výborem žádá o sdělení, kde bydlí major, velitel posádky. Není dosud rozhodnuto. Celá záležitost jest v jednání. Byt pan major obdržel ve vile p. Sládka dle svého přání.
Zápis dne 12. 5. od 9.15 ráno do 2.10 hod. jest zapsán na čtyřech volných listech.
13:00
Bratr Čábela převzal od firmy Novotný bednářství jednu vanu a konev do lázní pro operační sál. Firma Čížkovský poskytuje ze svého skladu pro osvobozené z koncentračního tábora: seznam věcí.
12:30
Přes nádraží Třeboň došla telefonní zpráva, že v Majdaleně SS střílejí z aut (asi dvacet) hodně i ze strojních pušek. To ohlásil poručík Šefčík. Oznámeno okresnímu vojenskému velitelství Endris.
10:05
Poručík Baxa, který má službu na Parníku, si stěžuje, že nějaký Rus tam obchází byty a odcizil jedné ženě hodinky. Dr. Radekovský
10:00
Vydáno potvrzení Šumichrastu Vilémovi a Pšenicu Jurajovi ze Slovenska, že proti jejich odjezdu domů není námitek. Současně jim vydána jedna masová konzerva ze zásob – Endris a dr. Radekovský.
09:00
Slečna Helena Jungrová hlásí, že po odchodu německého důstojníka ze svého bytu našla blůzu, kalhoty, plášť, spací pytel, přezůvky, hrnce, kufr a nějaké drobnosti.
08:55
Zástupce stavitele Smrže byl panem plukovníkem Körnerem o zahájení prací informován.
08:15
Pivovar žádá o vyslání někoho z vodárenské kanceláře k zastavení vody. Budou opravovati vodovodní potrubí.
08:10
Ředitelství pomocné nemocnice (Blažek) žádá o přidělení pomocné kancelářské síly s psacím strojem. Slečna Moudrá z okresního úřadu přidělena. (Outlý)
08:00
Junáka žádáme o propůjčení 3–4 hochů jako stálé spojky s radnicí.
08:00
Zámek má okamžitě k dispozici pro úklid místnosti pro ubytování ruských důstojníků 24 mužů.
07:50
Šk. Körner: Žádá o obeslání p. stavitele Smrže za účelem odstranění silničních barikád. Zařízeno.
07:45
Švec hlásí: Několik osob v uniformách ruských vojáků se násilím dostalo do hostince U Kozáků na Kopečku, naložili různé věci a odvážejí na vozících. Posádkové velitelství požádáno o intervenci. Vysílá četníky s vozem a tlumočníkem.
07:40
Ředitel Pech z posádkového velitelství se táže, kde je klíč od gymnasia. U předsedy okresního národního výboru Kostečky.
07:40
Štábní kapitán Cerman žádá výzvu do rozhlasu: Gymnasisté 7. a 8. třídy, pokud nejsou jinak zaneprázdněni, hlaste se k pořádkové službě na posádkovém velitelství.
Bude projednáno v půl osmé po příchodu předsedy národního výboru.
07:25
Pešek od Okresního národního výboru hlásí, že důstojníci ruského štábu reflektují na ubytování, jsou již u okresního národního výboru a žádají o přidělení bytů.
07:15
Stránský hlásí, že ruští vojáci si násilím vynucují vstup do hostince Kozákova na Kopečku. Vyrozuměno vojenské velitelství.
06:20
Pan Tetík hlásí průběh noci na Kopečku, kde měl hlídku s p. Zachem a Hamerníkem. Až na živější střelbu kolem půlnoci v místech u vojenské střelnice u Rožmberku a v lesích ke Hlíně byl celou noc klid. V Jeníkově vile, v bytě učitele Pávka, se dva sovětští vojáci samovolně ubytovali.
05:10
Strážník Stranský hlásí, že generál Kopfstein odjíždí ranním vlakem do Budějovic. Vlak již jel. Bylo požádáno nádraží Mezimostí o zajištění Kopfsteina. Slíbili jej zadržet na rozkaz místního národního výboru v Třeboni. Vašík
Major se dotazoval na chování ruských vojáků a ptal se, zdali nebylo nepřístojností. Bylo mu sděleno jen povšechně, že ano a dosti. Ujistil, že s příchodem této části nastane v městě pořádek. Ptal se, je-li ve městě kino a bylo-li by možno promítati v něm filmy ruské, které vezou s sebou (mají i svůj promítací aparát).
Po prohlídce hotelu Hvězda a Hrozen, rozhodli se pro ubytování v Hroznu, kde by rádi zřídili důstojnickou jídelnu a umístili štáb a důstojníky. Mužstvo by bylo umístěno v Besedě. Pro velitele brigády sjednán byt ve Sládkově vile. Kromě toho žádají 4–5 bytů pro vyšší důstojníky. Má býti projednáno o půl osmé ráno. Vašík
01:45
K národnímu výboru se dostavil major a tři další důstojníci sovětského vojska a žádali ubytování pro 75 osob na několik dní. Vašíkem zařízeno: budou ubytováni ve státní vile u nádraží, a sice jenom tři důstojníci. Ostatní přespí v autech (pro tuto noc).

11. května 1945

23:15
P. Havlíček si stěžuje a žádá ochranu. Ruský důstojník ubytovaný v hotelu pro dnešní noc byl p. Havlíčkem řádně obsloužen ve vykázaném mu pokoji. Nakonec však požadoval ženskou obsluhu, když nebyla, tedy během čtvrt hodiny ženu. Případ byl oznámen okresnímu národnímu výboru – slíbil vyslati p. Bambule. Bambule přišel, ale k zákroku nedošlo.
Dr. Zicha upozorňuje na nutnost zakopání uhynulých koní. Byl ubezpečen, že zbývající nezakopaní budou zakopáni zítra.
21:50
P. štábní kapitán Pech žádá stráže čtyři až pět mužů s puškami ku hlídání nouzově přistalého ruského letadla u Víta. V. Sedláček byl určen jako velitel hlídky, jejíž ostatní členy si sám vyhledá. P. štábní kapitán Pech slíbil vyslati tam ještě poddůstojníka.
21:10
Junák hlásí (Blažková), že o dezinfekci s Buzkem jednal a ráno zajde do kasáren.
20:15
Dotaz okresního velitele (štábní kapitán PECH) o volném pokoji pro sovětského důstojníka.
19:15
Lazaret Lázně žádá o přidělení stráže na noc. Z příkazu p. Rákosníka má býti v noci lazaret uzavřen. Hlídky přecházejí ulicí, kdyby jich bylo potřeba.
18:35
Hotel Hrozen (za branou) zůstává nadále zavřen a vyřazen ze živnostenského provozu vyjma byty pro nocležníky.
18:30
Hospodářské družstvo nabízí v případě potřeby nákladní auto k dispozici. Vzato na vědomí.
18:10
V případě, že bude zvoniti poštou Jindřichův Hradec, nutno se hlásiti, a sice heslem GOROD TŘEBOŇ (vojenská linka).
18:10
Rozhlasem uvědomeni všichni, kteří mají číslované pásky pro bezpečn. službu, aby se zítra tj. v soboru v době od 8 do 11, nebo od 14 do 18 hodin s přidělenými zbraněmi dostavili na radnici v druhém poschodí.
17:35
K lesnímu požáru na Holičkách vyslána byla hasičská stříkačka a rozhlasem vyžádána pomoc asi šedesáti dobrovolníků se sekerkami a lopatami k hašení lesního požáru. Hoří les ve výměře patnácti hektarů. Zařídil Rákosník.
17:30
MVDr. Konrád sděluje, že na jatky přiveden byl těžce raněný kůň, který byl odporažen. Táže se, na jaké konto má býti výtěžek účtován. Předseda sděluje, že má býti prozatím zařízeno pro takové věci zvláštní konto, o kterém se později rozhodne.
17:00
Hlídku na parníku převzala vojenská stráž. Civilní odvolána.
16:55
Plukovník Kluzák vyžádal si telefonní svolení, zda smí navštíviti osobně oblastního velitele ruských vojsk v ČB. Návštěva byla jemu povolena s ochotou. Pan plukovník vzal sebou všechny snesené stížnosti na ruské vojáky a odjel k veliteli do ČB.
16:50
Věnec pro p. Vaise objedná za místní národní výbor prof. Endris. Na pohřeb bude vyslána delegace.
16:45
Děkanský úřad v Třeboni zve místní národní výbor k slavným službám Božím na poděkování za osvobození naší vlasti, dne 13. V. 1945 od 10.00 hod. dop. Dne 14. toho měsíce slouženo bude requiem za oběti našeho národa v této válce.
16:30
Požádán Junák o dva starší skauty, kteří se mají zítra v osm hod. ráno hlásiti u plukovníka Körnera k samostatné práci.
16:20
Bylo sděleno ref. Radestovským okresního národního výboru (služ. Volf), že vyšetřovanci podezřelí, mohou býti umístěny v soudní věznici, která k tomu účelu jest uvolněná.
16:00
Paní Jelínková hlásí, že u vodárny leží mrtvé dobytče, které zapáchá. Hasiči jsou uvědomeni, aby je zakopali.
15:50
Pošta žádá o vyslání na noc stráže v síle jednoho muže nebo dva, aby byly ochráněny telefonní linky. A sice od osmi večer do rána. Zařídí vojenské velitelství. Poštovní úřad o tom uvědoměn.
15:50
Z Lipnice. Starosta obce hlásí, že v okolí Lipnice (v lesích) ohrožuje občanstvo SS oddíly a je odstřelují, zvláště v noci. Žádají o vyslání vojenské pomoci. Bude hlášeno ruskému vojenskému velitelství. Prozatím doporučeno vyžádati pomoc od československé jednotky, která jest v Jílovicích.
15:45
Dr. Krešl hlásí, že od vlečky v Majdaleně vystupuje velký dým. Věc byla již hlášena vojenskému velitelství.
15:45
Vydáno pro vojsko v kasárnách osmdesát bílých pásek. Deset kusů vydáno ještě zvláště.
15:30
Poštovní úřad v Třeboni hlásí, že ruské vojsko vzalo mu linku telefonní na Stráž nad Nežárkou. V případě nutné potřeby možno jen použít telegramu.
15:30
Velitel posádky požádán o uvolnění desátníka mechanika Oušky na půl dne za účelem opravy vadného rozhlasového zařízení ve městě a předměstí.
15:10
Poručík Pfeferle hlásí, že u Kroupova mlýna a okolí postupuje slabší jednotka SS a ohrožuje občanstvo zbraněmi. Žádá o hlášení velitelství ruskému. Učiní tak poručík Pfeferle. Dodal čtyři lidi místní národní výbor.
15:00
Na příkaz Dr. Razdekovského vydáno personálu, který pohřbívá mrtvoly, tři lahve kořalky.
14:50
Správa dvorce Vranína žádá o vyčistění kanceláří a skladiště. Zařídil p. Hadač.
14:30
Poručík Pfeferle hlásí, že od Branné pochoduje k Třeboni ozbrojena maďarská jednotka s kulometem. Oznámeno československému vojenskému velitelství. Později sděleno, že se jedná o jednotku, která pochoduje do JH k odzbrojení.
13:40
Lesní Cába hlásí, že hoří městský a státní les u Majdaleny. Hasiči o požáru uvědoměni, nemají mužstvo k hašení. Lesnímu personálu přijdou na pomoc teprve později hasiči.
Mimo to upozorněn na tyto případy plukovník Kluzák z okresního národního výboru vyřídil Rákosník
13:00
Upozorněno velitelství kasáren na případy krádeží, vloupání a rozbití věcí ruskými vojáky na českých obyvatelích a žádáno o zamezení podobných incidentů. Bylo by záhodno, upozorniti na tyto věci rudé velitelství v ČB a žádati o zamezení okresní národní výbor. Zařídí potřebné …
12:55
Hlášeno rozhlasem, že říšské lístky jsou neplatné. Nebudiž na tyto nic vydáváno (provedl Endris).
12:50
Josef Lepša Třeboň II čp. 106 hlásí, že má k užívání jednoho koně ze stavu od pana Rence.
12:45
Pošta žádá o ruského tlumočníka, k jakémusi jednání s Rusy. Na postu delegován pan Kačena, zařídil pan Hanzal.
12:35
Ruské jednotky pokoušely se otevřít zavřené vagóny na nádraží v Třeboni, poněvadž se jim to nepodařilo, odešli.
12:30
Ruskému kapitánovi vydán poukaz na jeden pár dámských bot k firmě Baťa. K firmě Baťa došel s ním pan Vacík st.
12:30
Pan Voborský hlásí, že Rusové vzali mu jeho dva koně a na výměnu dali mu svoje. Tyto si ponechává.
12:25
Pan Rákosník vydal poukaz na pět l benzínu pro ruského kurýra.
12:15
Poručík Pfefrle žádá o výměnu telefonisty v zámku (ihned) a o vyslání deseti Junáků, kteří se budou u něho hlásit na dvě hod. odpoledne v zámku. Pan Hadač převzal zprávu a zařídí odeslání deseti dorostenců sokola.
11:55
Okresní výbor žádá, aby několikráte byla rozhlasem publikována zpráva o případech, kdy čeští lidé byli Němci udáváni. Hlášení má býti podáváno na zpravodajské oddělení ONV (Okresní úřad) II. posch. dveře 36. Hlášeno Endrisem.
11:45
Plukovník Kluzák, Zeisel a Erban odešli na Prášilovu sušárnu ve věci zabrání zboží ze sušárny intervenovat.
11:45
Junáci mají ihned vyměnit v zámku službu u telefonu. Zařídí Junáci (p. Šulc).
11:40
Autodopravce Svoboda nemůže jeti, neboť přijel ráno a má spálenou spojku.
11:35
Strážmistr Volf hlásí, že bývalý velitel stanice Březina v uniformě československého četníka někde v ulicích města Třeboně mete. Bude odvolán a nucen se převléknout do civilních šatů. Zařídil Bačík (?). Bylo zařízeno a svlečen.
11:30
V Prášilově sušárně žádají Rusové o vydání zboží. Uvědoměn rozhlasem p. Prášil.
11:20
Vyžádání souhlasu k vydání části lékárnických potřeb reservovaných pro P.O. u drogistů a lékárny. Požádán souhlas okr. lékař Dr. Morávek.
11:05
Okresní národní výbor žádá vyslání zvěrolékaře k Bůčkovi prohlédnout maso pro vojenské oddíly. Uvědoměn zvěrolékař MVDr. Konrád Vašíkem.
11:00
Nařízeno národním výborem, aby na hrázi ke Kaňovu sebrány byly pohozené zbraně. Provede hlídka v budce u Kaňova. Vyřídil p. Rákosník. Přijal telefonní úředník Šulc.
Paní Říhová ze Suchdola nad Lužnicí obdržela v ruské řeči doporučení národního výboru, aby byla některou vojenskou jednotkou dovezena z Třeboně do Prahy k nemocné dceři. Vyřídil p. Rákosník.
10:50
V zámku zjištěno, že na Valech jest 53 koní, z toho šest raněných, které jsou ošetřovány. Zdravé koně mají býti předány osobám, kterým byly dříve zabrány. Provedeno p. Rencem.
Volá zámek o dva až tři muže se zbraní, kteří by doprovodili uprchlíky ke Hlíně. Hlášeno voj. velitelství, které pošle dva muže.
10:45
K hlášení vojen. velitelství případy krádeží Rusy.
10:45
Hadač hlásí, pro dvůr Šaloun nechť národní výbor v Lomnici n. L. opatří civilní ozbrojenou národní stráž (v dohodě se štábním kapitánem Kluzákem), který pro případ naléhavé nutnosti se přičiní o doplnění civil. stráže stráží vojenskou.
10:40
Paní Šímová z Kopečka hlásí, že jí bylo Rusy odcizen oves, šaty a různé drobné věci.
10:30
Zbudil Karel hlásí, že bylo mu zabaveno Rusy jízdní kolo.
10:30
Telef. službu v kasárnách a v zámku zařídí p. Papáček.
10:30
Vydáno písemné pověření p. Dvořákovi k převzetí obchodu p. Apfelthalerové.
10:25
Hlášeno vel. kasáren, že na cestě od Chlumu u Třeboně leží spousta zbraní. Upozorněno na tuto okolnost vel. kasáren. Velitelství již zařídilo sběr těchto zbraní.
10:20
Telegrafické spojení s Kasárny špatné. Požádáno o nápravu. Dále hlášeno, že proti Sládkově vile jsou rozhlasové aparáty, tyto možno pro kasárny převzíti. Zařídí si velitel kasáren.
10:00
BRAK Josef ml. zprošťuje se prozatím služby v Hospodářském družstvu na hlídání.
09:55
Velitelství ruské armády odebralo asi dvacet litrů benzinu ze zásob německé armády, které bylo uskladněno u Korandy. Hlášeno.
09:55
Slečna Preiningerová hlásí, že byl v hotelu „za branou“ p. kapelník Dušák a prohlásil, že dosavadní vedoucí sl. Preiningerovou a p. Pistece (?) nechá zatknouti pro podezření, že zavinili zatčení p. dom. Janouška. Hlášeno k předsedovi Rákosníkovi.
09:45
Voláno štábního kapitána MAYRICHA, aby se dostavil k převzetí zajištěných Němců v zámku.
09:35
Převzetí živnosti v hotelu Hrozen pověřena sl. Preiningerová. N.V.
09:30
Vedoucí obchodu sl. Apfelthalerová hlásí urgenci lidí, majících v obchodě deponované látky a vedoucí odkázaná na p. Dvořáka neb Prášila, aby obchod převzal. Pověření vydá pak národní výbor.
09:20
Vrchy mohou umístit dvacet koní a přijedou si pro ně k živnostenské škole.
09:20
V kasárnách nutno obstarat přítok vody.
Hledá se p. BRT úředník okresního soudu, který má ihned přijíti na okresní úřad.
09:00
P. Novotný hlásí, že vojáci natáčí jeho nákladní vůz, který si chtějí vzít.
09:00
Hospodářské družstvo vyzývá všechny své zaměstnance, aby okamžitě nastoupili práci nebo vykázali, jakými důležitými výkony jsou zaneprázdněni, poněvadž provoz družstva musí býti zachován.
8:35
Odvoz zbraní a nábojů z hostince u Koráků na Kopečku zařízen. Rákosník
08:30
Asist. Res..(?) pověřen sběrem v ulicích a to všech odcizených věcí z vojenských skladišť.
8:30
P. tajemník Bílek oznamuje, že za živnostenskou školou tábořili po dva dny Maďaři, že je to tam velmi znečistěné a urychlený úklid velmi nutný.
7:50
Hotel U hroznu: Vrchní Oldřich má nastoupit voj. službu, ustanoveno, aby do příchodu Podhorských převzala vedení Preiningerová. Hanzal Fr. z pověření Rákosníka potřebné zařídí. Rákosník
7:45
Potah volský pro odstranění koňských zdechlin dodá Nový dvůr. Rákos.
7:30
Navrhujeme výzvu k občanstvu o zapůjčení zbraní pro hlídkovou službu. (Princ, Čábela, Novotný) Vaš.
2:48
Hlásí p. Kolář (obchod s koly), že k němu přišel opilý ruský voják s revolverem (!), obtěžuje ženu a služku a přeje si udělat čtyři kola, načež usnul v bytě. Doporučeno mu nechat ho v klidu do rána.
2:00
Hlásí p. Buček, že za přítomnosti pana Švece strážníka byla u něho udělána prohlídka ruskými vojáky, kteří mu zabavili motorku a vzali s sebou. Hlášeno na tel. č. p. štábnímu kapitánovi Dvořákovi.
0:45
Okresní vedení činí dotaz, zda-li jsme informováni o tom, že Stříbřec hlásí příjezd čtyř nepřátelských tanků na Třeboň. Po informaci též u hasičů a na Kopečku není možné zprávu ověřit.
0:20
Ruský voják přišel o jídlo pro deset mužů, telefonováno do kasáren, které vydali sedm konzerv masových. Z toho dvě vydány vojákům.
0:15
Zámek hlásí příjezd tří ruských důstojníků, ubytování u p. Novotného, bednáře.

10. května 1945

Poručík Král okresnímu úřadu oznamuje, že Domanín odevzdá ze skladišť potraviny zítra dne 11. 5. 1945 na obecní úřadu zde. pl. Körner.
Seznam tlumočníků ruského jazyka. Pan Kačena, kontrolor důch. služ. v.v., pí Vondrášková, manželka plukovníka Vondráška, p. Cejnar, kontrolor státního statku.
Pověřením zabavení auta (osobního) u Správy Černínské byl pověřen autosprávkař Matějka a bylo mu nařízeno umístit jej v jeho garáži. Rákosník
22:45
Po zjištění na místě samém (Jelínek) posláno deset lidí z kasáren k hospodáři Dušák Václav na Kopečku, kde jsou ruští vojáci tohoto transportu ubytováni.
21:45
Ruský poddůstojník hlásí příchod asi 350 zajatců (Němců, Vlasovců) a žádá o posílení aspoň o deset mužů k hlídce přes noc. Oznámeno voj. velitelství k dalšímu opatření.
21:00
Vojenské velitelství žádá o urgenci bílých pásků u p. Kostince. Zařídil…
20:50
Četnictvo předalo doručené dopisy pro národní výbor Spolí, Domanín, Branná, Stará Hlína a Břilice. Bude doručeno ráno. (Vaš.)
20:30
Branci z Jílovic žádají o zprostředkování styku s ruským velitelstvím o pomoc proti Němcům SS, kteří střílí a loupí v Jílovicích, Kramolíně a Lipnici. Velitel projíždějícího oddílu ještě nepřijel.
19:20
Volal okresní výbor, že nelze dosíci spojení s místním sovětským velitelstvím a žádá o vyrozumění velitele, že v lihovaru v Dvorcích vnikli sovětští vojáci, otevřeli zásoby lihu a opíjí se. Ve skladě je asi 25 hl lihu. Zařízeno.
19:15
Hlásí lázně, že bude zapotřebí postaviti tam na noc ozbrojenou hlídku a tak zabezpečiti lékařský materiál.
18:30
Strážní službu u národní školy provede Junák svými hochy. Rák.
18:10
Zakopání zdechlin se na Kopečku provádí.
17:58
Pohřeb sebevraždou odešlého Peška Karla, truhláře z předměstí, bude proveden jeho pozůstalými pouze z márnice ne z domova. Rákosník
17:55
Prostěradla na lázních mohou být použita ta, co měly německé děti. Rákosník
17:50
Ohledně převozu nemocného koně z Kopečka jest objednán povoz a příkaz bude dán dodatečně . Rákosník
17:10
Pět koní bude odvedeno z Kopečku do Nového dvora za účasti p. Martínka, p. Rákosník (tři hoši tam posláni).
16:50
Velitel praporu (desátník Vacek) žádá o obstarání 100 bílých pásek u Kostince. Zařízeno – Vaš.
16:30
K zakopání koňských mršin dáno veliteli hasičů Herdovi k dispozici dvacet zajatců z Kopečka. Blažek
16:15
Sebráním odhozených granátů směr Kopeček – Třeboň pověřen Čábela.
16:00
V dohodě s členy místního národního výboru zařízeno. V nepřítomnosti p. Rence internování německých příslušnic, vznikla následující situace. V jejich obydlích jsou zásoby potravin, podléhajících zkáze a hospodářské zvířectvo. Navrhuje se, aby velitel hlídkové pohotovosti v zámku Pferferle, vyslal v doprovodu hlídky každého internovaného do jeho domova, kde by se pořídil seznam doličných věcí. O hospodářské zvířectvo by se postaralo v dohodě s okolními sousedy. Řízení provede podporučík Pferferle.
Ježto vojenský velitel v Třeboni nereflektuje na další činnost hlídek s bílými páskami, které byly jím delegovány, možno je rozhlasem odvolat. Blažek
Schamberger o tom ví.
Hasiče uvědomit.
15:40
Hlášení štábního kapitána Cermana. V prostoru mezi městem a Kopečkem leží několik koňských zdechlin, které musí býti ihned odklizeny. Některé odveze Schamberger, ostatní ihned zakopati a pokrýt vrstvou 30 cm země. Dále pohybuje se v tomto prostoru několik volných koní. Zakopání zdechlin provedou hasiči, kteří se postarají (pokud je to v jejich silách) o schytání volných zvířat. Hlásil Valenta.
15:15
P. Valenta telefonuje z vodárny, že naše stráž provází z Kopečku do města větší počet (30-50) německých zajatců. Nutno jim poslat nový doprovod vstříc, aby se dosavadní průvodci uvolnili pro další službu v lese. Praporčík Pištec zařídí odeslání čtyř mužů.
13:30
U Prášila byl objednán přípravek k mytí lázeňské budovy. Vašík
Dále rozhlášen příkaz Okresního vojenského velitelství ohledně opatrnosti v městě a okolí při zatýkání výše uvedených osob, dále příkaz poštovního úřadu, výzva k nastoupení pomocníků k opravě telegrafní a telefonní sítě. Dále oznámena doprava vlaky na den 10. 5. 1945 Suchdol nad Lužnicí – Mezimostí (dnes nádraží Veselí nad Lužnicí) a Tábor – ČB přes Mezimostí
12:30
Nemocnice pro cizí národnosti je v měšťanské škole – Dr. Pavlečka. Nemocnice pro Čechy a spojence je v kasárnách - Dr. Morávek organizuje Dr. Voneš (?).
12:00
Došel poslem dopis oběžníkem č. 1/soc. založen do protokolu (sl. Forstová) k upozornění místopředs. Jiráček místním rozhlasem byl vyhlášen příkaz předsedy okresního národního výboru v Třeboni o zatýkání německých, maďarských a vlasových vojínů, jakož i místních Němců
11:45
Plukovník Kluzák žádá o přidělení bytu v Sládkově vile – prozatím dvě místnosti, později pro ubytování rodiny. Vyřízeno! Zařídí Vašík
Vyživovací ? (Hulík) žádá o cigarety pro reprezentační účely předsedovi Kostečkovi. Místní národní výbor nemá – okresní úřad může snad disponovat zabavenými cigaretami. Zařídil Endris.
11:10
Dr. Morávek žádá o přidělení dvaceti internovaných žen německé národnosti, které mají ihned vyčistit a připravit lázně pro lazaret – zařídí Princ.
09:40
P. Cejnar se dává k dispozici co tlumočník a nalézá se na radnici. Oznámeno telefonicky okresnímu úřadu.
09:23
Hlášení: Šafář Josef, Třeboň II/čp 116, rolník hlásí, že v 9.15 ráno na poli předal mu německý důstojník jeden pár tažných koní (kobyla + valach) s pozn., že nepřevezme-li je, dotyčný koně odstřelí. Zahradník Řehoř, Třeboň II/čp 114, rolník hlásí, že dostal dnes v 9.15 ráno dva valachy tažné od důstojníka armády SSSR s poznámkou, aby si je ponechal. Šafář prohlašuje, že reflektuje, bude-li možno na ponechání mu valacha. Náhradou dal by k porážce jalovici. Zahradník prohlašuje, že reflektuje na ponechání obou koní, náhradou dal by voly k porážce. Nutno rozřešit otázku krmení v případě, že by vojenská správa ponechala koně další čas ustájené u dotyčných, žádají o příděl krmiva (okres, rada Herda). Hlášeno telefonicky vojenskému velitelství v 9.30. Stupka (Metzel) byt Rešlův uzamčen, klíče nemá ani správce domu – snad tam jsou zbraně. Zjišťovat podezřelé osoby ve městě. Oznámeno četnické stanici v 9:30.
08:35
Porucha místního rozhlasu. Firma Kovařík žádaná na opravu. Rádiomontér povolán telefonicky z Domanína.
08:22
Četnictvo Třeboň žádá od pana Jelínka seznam Němců. Bude odeslána spojka.
08:20
Paní Kubalová vyzvána oznámiti panu Schambergerovi, že na Kopečku leží dvě koňské mršiny, aby si je odvezl, kůže však odevzdal.
08:13
Nádraží Chlum hlásí, že jsou tam ranění Češi. Žádá o pomoc a převoz. Informován okres (štábní kapitán Pech).
08:10
Státní lesy – ing. Kryštof – žádány o okamžité odeslání auta na gumách na Kopeček k odvozu raněných. Bude zařízené (7.40).
07:45
Četnictvo – na rozcestí u Špitálu rozkaz dát ihned ukazatele v českém a ruském jazyce na směry České Budějovice a Veselí n./L. Třeba tam postavit jednoho člověka aspoň trochu znalého jazyka pro eventuální informace.
07:40
Kopeček hlásí mrtvé a raněné Němce a koně- okres nařizuje odvezení. Ranění se předají v kasárnách (8.10).
06:50
Jaroslav Dvořák TR (ozbrojený) hlásí, že na státních sádkách je sádecký Wels (?) mrtev (rána na hlavě). Vrchní správce telefonicky vyrozuměn (Dr. Hubáček).
04:40
Kulometná palba našich na louky za zastávkou po rozpadlých nepřátelích.
04:25
Parník – poručík Vodák po spojce žádá o okamžitou pomoc asi šest mužů se zbraněmi. Sděleno, že hotovost na radnici není a odkázání na okresní velitelství.
04:20
Nádraží – ze strážního domku 22 hlášen blízký odchod německého trénu směrem na Kopeček. Klid.
04:15
Nádraží – u zastávky (pozn. zastávka Třeboň – lázně) přeběhli nepřátelští mužové do luk a schovali se.
04:05
Nádraží – u zastávky (pozn. zastávka Třeboň – lázně) nic.
04:00
Parník hlásí klid.
03:50
Hlásí Cirnfus, že ruský velitel barikády za Hradeckou bránou žádá o povolání posil (partyzánských, ježto od Kopečka se blíží větší skupina vlasovců. Posila vyslána ze zámku na barikády, okresní velitelství vysílá tamtéž pohotovost. 1/10
03:30
Lužnice hlásí zajetí pěti mužů SS neozbrojených a pohyb asi 200 mužů německého vojska, trén (pozn. vojenský zásobovací oddíl), od Nové Hlíny směrem k Lužnici po polní cestě a po Rožmberské hrázi. Z rožmberské elektrárny se hlásí pohyb trénu, zadržení dvou koní a zanechání dvou koní v lese.
02:55
Dotaz národního výboru v Lišově o stavu zde.
02:50
Stříbřec hlásí klid. Ojedinělá střelba v lesích.
02:30
Zjištěno opětovné vzplanutí dělostřelby. Dotazem na nádraží bylo zjištěno, že od města – zastávka (pozn. vlaková zastávka Třeboň – Lázně) bylo vidět raketové signály a poté byli zahlédnuti muži, prchající po lukách k lesu.
01:45
Započaty boje, dělostřelba. Telefonickými dotazy na příslušné stanoviště, odkud byly slyšeny pohyby vojsk, bylo zjištěno toto. Směrem od Suchdola nad Lužnicí pohybují se německé pancíře (patrně byly), které byly na Kopečku rozprášeny, zapálen jeden tank a chyceni zajatci. Rozprášené pancíře projely po hrádečkové hrázi až na silnici mezi rybníky Opatovickým a Světským a tam byly hlášeny boje. „Parník“ volá o posilu mužů a zbraní. Posláno z radnice asi šest mužů se všemi postradatelnými zbraněmi. Po čtvrthodině byl hlášen v těchto místech klid. Dotazem u dvora Vrchy bylo zjištěno, že po silnici na Domanín se nepohybují žádná vozidla – pouze dle sluchu. Z „Parníku“ se hlásilo, že čs. poručík zajal jednoho koně a dva neozbrojené SS. Při této akci na Kopečku byli zajati čtyři muži a zavřeni do věznice.
00:50
Dotaz na statkáře Pulkrábka o situaci na dvoře Vrchy. Situace stále vážná. Kolem dvora se střílí

9. května 1945

23:50
České Budějovice naléhavě volají velící důstojníky. Rozkaz zařízen.
21:45
Hlásí dr. Morávek, že mu telefonoval statkář Pulkrábek z dvoru Vrchy, že byl tento ohrožován vlasovci. Telefonicky sděleno štábnímu kapitánovi Plzákovi, který se dorozumí přímo s Pulkrábkem.
21:30
Pí Krejníková z Panské ulice hlásí, že chléb pro sovětské vojáky bude vždy k dispozici.
Hlášení ad 1. a 2. oznámena vojenskému velitelství u okresního úřadu. Toto žádá další prověření zprávy 1.
2. Z několika stran (p. Koranda, p. Nedvěd a ještě třetí osoba) oznamují, že pozorovali podezřelý pohyb u seníku mezi tratí, Rožmberkem a Kopečkem. Domnívají se, že se v nich skrývají různí vojíni, obzvláště u seníku poblíž kapličky u sv. Víta a nejbližším seníku ve Stříbřeci mají pohotovost. Hlásící vyzván, aby bylo pilně pozorováno a příp. pod hostincem p. Krále. Jedná se asi o vojíny SS.
21:15
l. Stříbřec hlásí, že pozoruje pohyb větší vojenské jednotky ve směru Stříbřec – Libořezy, který střílí z pušek a kulometů. Sílu oddílu odhaduje do 1000 mužů (?). Všichni muži poznatky sem oznámeny.
21:00
Poručík Kunz jako hospodářský důstojník žádá, aby potraviny byly odváděny místo na radnici v kasárnách. Tamtéž mají býti odevzdávány i součásti výstroje a výzbroje. Vašek
20:45
Telefonicky okresu pan Fák oznamuje, že pan Kůrka přijel z Chlumu u Třeboně a oznamuje, že mezi Chlumem a Majdalenou je vojsko SS, střílí a v Majdaleně založilo požár. Sdělení pochází z Chlum. nádraží na zdejší zastávku.
20:30
1. por. Kunc hlásí, že u pana Vopelky je k dispozici 50 kg chleba 2. Rozhlas: dnes večerka v 21.20.
20:20
Telefonický dotaz na vlastní vojenské velitelství zda dnes má být zatemněno nebo ne.
19:30
Předseda Rákosník žádá telefonicky Cihelnu (pozn. proti hřbitovu na druhé straně dnešní ulice Svobody), aby bylo hrobaři oznámeno, aby připravil hrob pro jedenáct mrtvol.
19:20
Nádraží Třeboň žádá od Rudé armády vojenskou záštitu. Tento přislíbil a žádá doplnění zdejším vojskem.
19:15
Přijeli SS-mani, dostali zprávu, že na nádraží jsou Rusové. Na to odjeli k Chlumu u Třeboně. Po 16.15 se jistá část vrátila zpět a začala palba. V 17.15 přijelo mnoho vojska od Lišova (zdá se, že vlasovci) a začala další palba a nyní jsou tito (vlasovci) na ústupu.
19:13
Pila – Kosky (pozn. část Hamru) hlásí, že se tam bojuje. Kolem pily jsou vlasovci, u nádraží jsou SS a směrem k Suchdolu nad Lužnicí je slyšet střelba.
19:10
Štábní kapitán Plzák oznamuje, že pomoc pro Lásenice nemá, že věc oznámí Rudé armádě. Připomenuto štábnímu kapitánovi Plzákovi, že je nutno odeslati dvě auta pro střelivo do Suchdola nad Lužnicí (žádáno v 16.50). Týž požádal ? o auta.
19:03
Elektrárna hlásí – Lásenice žádají o pomoc, a sice asi o 200 mužů, oznámeno telefonicky zdejšímu vojenskému velitelství.
19:02
Štábní kapitán Plzák žádá o lékařskou prohlídku asi deseti mrtvol na Kopečku a asi čtyř u pošty. Identifikace mrtvol, pohřbení a oznámení jmen zdejšímu vojenskému velitelství.
18:55
Okresní úřad – rozhlas: Vojáci v záloze ohlaste se ihned dobrovolně pro zvláštní služby ve dvoře okresního úřadu.
18:41
Třeboň – náměstí. Výstřel u Hradecké brány. Raněný Ladislav Krejník z Vlkova odraženou střelou – průstřel plic.
18:18
Třeboň – náměstí, dvě rány z kulometu. (autom.?).
18:15
Třeboň – náměstí, rána z pušky (náhodná).
18:08
Mláka telefonicky hlásí – od Mláky ke Třeboni jede velmi rychle nákladní auto Val.
18:05
Třeboň – padla na náměstí rána z pušky (náhodná, asi neopatrnost).
18:00
Stráž nad Nežárkou pošta: německé nákladní auto projíždí Stráží. Vojáci mají zbraně, jsou bez blůz. Val.
17:57
Stráž nad Nežárkou pošta oznamuje, že z Lásenice ke Stráži jede jedno nákladní auto německé. Auto asi se sedmi vojáky. Stráž hlásí další. Ve Stráži mají fůru německých dělových nábojů – přijal je Valenta.
17:50
Nádraží Třeboň hlásí: Ze Suchdola nad Lužnicí sem nic nejede. V Suchdole nad Lužnicí byl Rusy zajat německý důstojník. Rusové nařídili, aby tam každého zajali, ustanovili válečný soud a zastřelili a na krk dali tabulku „byl zajat se zbraní v ruce“.
17:40
Chlum u Třeboně hlásí SA (pozn. Sturmabteilung – útočné oddíly) z Chlumu odbočili na Cep.
17:30
Suchdol nad Lužnicí hlásí: jedou dvě německá auta a střílí do lidu.
17:00
Mlákou projíždí dalších osm aut ruské armády.
17:00
Z radnice telefonováno do Suchdola nad Lužnicí, aby zbraně byly zatím na místě ponechány na příkaz pana štábního kapitána Plzáka – hlásí Svejkovský, Valenta.
16:50
Suchdol nad Lužnicí žádá tři nákladní auta pro odvoz zbraní.
16:30
Stráž nad Nežárkou hlásí, že další ruské vozy následují.
16:23
Hlásíme do Lišova, že za vítěznou Ruskou armádou rychlým tempem projíždí tři vozy německé a ohrožují bezpečnost pistolí.
16:08
Příjezd ruské armády.
15:45
ČSD hlásí, že ruská armáda se blíží od Suchdola nad Lužnicí a od Stráže nad Nežárkou. Valenta
15:45
Dalších pět motorových vozů s posádkou asi 130 mužů hlášeno příjezd do Stráže nad Nežárkou. Národní výbor Lišov dotaz o stavu příjezdu ruských jednotek.
15:25
Hlášení do Lišova, odjezd ruských jednotek ze Stráže nad Nežárkou.
15:20
Pošta Třeboň hlásí odjezd ruských motorizovaných jednotek. Kopeček hlásí výbuch výbušnin v opuštěném motorovém voze a přerušení sítě elektrické.
15:10
Stráž nad Nežárkou hlásí příjezd ruských motorizovaných jednotek.
14:20
Kotil z Kopečku – U Králů a pod Kopečkem leží zdechliny koní. Ruské tanky nejsou dosud v dohledu.
14:00
Zpráva z Jindřichova Hradce: „Velící důstojník Hradecké posádky vešel ve styk s velícím generálem ruské skupiny dorazivší do Jindřichova Hradce. Na žádost Budějovické posádky odeslal tento část svého vojska přes Kardašovu Řečici Českým Budějovicím na pomoc. Ruská vojenská skupina z Jindřichova Hradce má směr k severozápadu.“
13:40
Elektrárna (p. Psotka) hlásí, že má z Jindřichova Hradce zprávu o odjezdu ruské motorizované jednotky (tanky, dělostřelectvo, pěchota) ve směru Kardašovy Řečice.
13:10
Pozorovací hlídka u věže hlásí požár auta nebo tanku na silnici pod Kopečkem asi 200 metrů od hostince Králů.
12:08
Stará Hlína, Domanín, Břilice…
11:15
Poslední zpráva: Ruské tanky přibyly do Pelhřimova a stojí na náměstí. Německý Brod (pozn. dnes Havlíčkův Brod) obsazen (hlásí p.Třešťan?)
11:10
Nádraží hlásí pět aut směr Lužnice – Třeboň Okresní národní výbor žádá opakovat hlášení o osobách, které se vrátili z koncentračních táborů. Elektrárna Rožmberk se ptá po osudu koní a kočích, kteří odváželi uprchlíky.
11:00
Lomnice nad Lužnicí hlásí, že ve směru Lužnice – Lomnice nad Lužnicí jedou čtyři vojenská auta a jeden motocykl.
10:40
Sdělit národnímu výboru ze Suchdola nad Lužnicí, že mu není o pohybu ruských tanků nic známo.
10:35
OV., O poučení dětí, aby nebraly pohozené zbraně. Bylo již nařízeno – rozeslány spojky k Vranínu a na Kopeček, které budou děti varovat.
08:00
Pan Hamerník a p. Kostečka hlásí, že kolem silnic jsou poházeny pušky a helmy atd. Dotazuje se, co má dělat, pokud projíždí vojska. Odpověď: Ponechat zatím na místech. Totéž u strážního domku 19.
07:05
Okresní národní výbor urguje vyhlášení výzvy.
01:40
Dr. Hubáček hlásí, že Vlasovci naléhají na odběr zásob z „Parníku“ a navrhuje odvezení a uskladnění části zboží u obchodníků nákladním autem (Čábela). Byl odkázán na Okresní národní výbor.
00:30
Okresní národní výbor zasílá druhou vyhlášku na ráno 9. 5.
00:15
Okresní národní výbor přikazuje, aby bylo do ranní vyhlášky vsunuto slovo „délesloužící“.

8. května 1945

22:40
Přijela kolona maďarského vojska k hašení požáru – okres jedná s p. radou Vicencem, co je zařízeno. Z ředitelství sděleno: Žádnou zprávu nemá, že by hořelo (zpráva četnictva Suchdol nad Lužnicí – Chlum). U maďarského vojska vyšetřeno, že nejedou hasit, nýbrž že jedou odebírat potraviny.
22:20
Oznámení prostřednictvím dráhy výboru v Majdaleně, že okres nemá potřebná opatření.
22:10
Hlásí velitel hasičů, že v Cepských lesích hoří. Uvědoměn okresní výbor s poznámkou, že zdejší hasičský sbor se hašení účastnit nemůže – oznámeno též veliteli lesů (Němeček).
21:20
Prostřednictvím dráhy hlásí výbor z Majdaleny, že na hlídání skladu benzinu v Cepu nestačí a žádá o pomoc. Okresní výbor (Bambule) byl vyrozuměn a upozorněn na muniční vlak v Majdaleně.
V parku u škol byla zakopána mrtvola (mělce) – ohlášeno zdravotnímu oddělení okresního úřadu – p. Outlý ve 21.00 hod. hlásí pošta, že Rusové se blíží k Horní Cerkvi.
Tři vagony na vlečce budou hlídány dvěma hochy od Junáků.
- Bystrický (sládek) zařídil, pokud se povedlo zajistit, zásoby lihovin.
Vojáci pohodili bedničku léčiv, která se nalézá u p. Hof…(?) vyzvednout zítra v osm hodin. V Majdaleně stojí vlak s municí a vojsko jej opustilo, bylo hlášeno okresnímu úřadu. Je hlášeno z Rožmberské elektrárny, že v Jindřichově Hradci jsou ničeny muniční vozy na dráze.
13:20
Semrád hlásí, že v kasárnách se rozdávají oděvní součástky podle libovůle hlídače Pondělníka, což budí nevůli odmítnutých uchazečů. Žádá o intervenci u posádkového velitelství.
12:15
Vrchní rada Dr. Hubáček (?) sděluje, že Protivín je už dva dny obsazen angloamerickým vojskem
09:15
Junák převzal pro potřebu národního výboru 38 kusů bílých ramenných pásek.
08:30
Na obecní úřad dostavili se dva muži (důst.?) pancéřové zbraně v záležitosti ubytování. Žádali slámu (bylo v Novém dvoře okamžitě požádáno o odeslání dvou připravených naložených povozů ku vchodu do zámku) a opatření ubytování (semknutého) pro 150 mužů. Od tohoto požadavku však ustoupili (jednal p. prof. Jiráček).
08:30
Odstraněna vlajka na budově p. Bicana.
08:05
cosi o mléce
08:00
Hlášení z nádraží – příslušníci SS odjeli z Majdaleny a Suchdola nad Lužnicí směrem na Cmund (pozn. dnešní České Velenice). V Lomnici nad Lužnicí není žádná vojenská jednotka. U Vlkova byla vyhozena trať do povětří a poškozena v délce 200 m, veškerá doprava na dráze zastavena.
07:10
Oznámeno okresnímu výboru pražské sdělení o kapitulaci.
04:45
Místní národní výbor Veselí nad Lužnicí dotaz telefonicky na situaci u nás. Dostali informace z Tábora telefonicky, že od Třeboně k Veselí nad Lužnicí jede SS útvar střílející. Nemáme o ničem takovém zpráv, městem k Veselí nad Lužnicí útvary vojenské neprojížděly.
01:45
Místní národní výbor Stříbřec dotaz o situaci. Hlášen klid a opakováno hlášení z Vodňan.
01:30
Místní národní výbor Vodňany telefonický dotaz na situaci u nás. U nich klid, hlášeno obsazení Písku armádou USA včera ve 20.00
00:30
Místní národní výbor Stráž nad Nežárkou dotaz o situaci u nás a hlásí od nich klid. Pošta má na lince České Budějovice, předává nám Budějovice. Hlásí klid a parlamentáře USA v Českém Krumlově u hotelu Bílá Růže.

7. května 1945

22:15
Místní národní výbor Stříbřec telefonicky hlásí klid a dotazuje se na situaci v Třeboni
21:10
Majdalena hlásí řádění SS
21:05
U Vlkova (domek č. 32) vyhozeny náloží koleje
20:00
Po oznámení částečné kapitulace německých vojsk a po dohodě s okresním národním výborem vyzváno rozhlasem obyvatelstvo k zachování dřívějších pokynů.
18:15
Převzato rádio od p. Hubáčka ? Na žádost Plzáka objednáno plátno na 500 náramenních pásek
17:15
Dodané dopisy od OÚ v Třeboni doručeny starostům obcí. Břilice (pos. Janák), Branná (pos. David), Domanín (telef. Trnka).
16:17
Okres (p. Zach) upozorňuje, že v blízkosti Kasáren se zdržuje mnoho lidí a že je (dle sdělení Papáčka) obava z útoku na kasárna. Dle informace z váhy (Dohnal) čekají lidé na rozdělení oděvních součástek z Kasáren. Četnictvo a vojsko lidi rozhání. Místním rozhlasem bylo obecenstvo vyzváno k odchodu.
16:15
Hlášeno předsedu Kostečkovi, že ve Stráži nad Nežárkou bylo obyvatelstvo vyzváno k odevzdání zbraní.
16:10
Okresní výbor, předsedovi Kostečkovi hlášeno, že ve Stráži nad Nežárkou na rozkaz SS byli všichni muži komandování na náměstí. Hlášení podáno podle zprávy z Rožmberské elektrárny.
15:15
Ředitel státních lesů žádá telef. Pan Kofrstein žádal jmenovaného ředitele o přidělení bytu ve vile Sládkově u nádraží. Ježto byl se svou žádostí odmítnut, žádá o intervenci národního výboru. Vyřízení: sděleno, že nařízení o přidělování bytů se nevztahují na byty naturální a tudíž do kompetence národního výboru.
15:00
S četnictvem bylo projednáno ustanovení spojek. Tyto osoby musí býti bývalí vojáci. Budiž podán návrh (jmenný) osob, z nichž si četnictvo vybere. Provedl Jelínek a seznam předal četnictvu.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU

Upozorňujeme občany, že od 6. března dochází ke změně jízdního řádu u spoje 340314. Jedná se o spoj jedoucí ráno přes Břilice do Třeboně!

Nový jízdní řád naleznete zde. Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) právního odboru - občanské přestupky

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na volné pracovní místo "referent(ka) právního odboru - občanské přestupky". Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobné informace zde. Více informací