K Třeboni patří ryby, o městě rozhodujte i Vy, aneb čtvrté fórum v Třeboni

V úterý 3. listopadu 2015 se v Kulturním a společenském centru Beseda konalo již čtvrté Fórum Zdravého města Třeboň. Do Besedy přišlo 96 diskutujících.

Třeboň je od roku 1994 součástí Národní sítě Zdravých měst ČR. Ve Zdravých městech se místní samosprávy snaží utvářet obec jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s místními obyvateli. Fórum Zdravého města je místem setkání obyvatel, kteří se zde aktivně zapojují do veřejného dění. Fórum se koná jednou ročně. U deseti stolů, které reprezentují deset tematických okruhů života ve městě, se každý účastník může vyjádřit k prioritám, jimiž se má město v následujícím období zabývat. Během Fóra vzniknou návrhy, z nichž účastníci vyberou deset nejdůležitějších. Cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města.

Třeboňské Fórum Zdravého města má následující témata:

Do Besedy přišlo téměř 100 diskutujících. Z jejich debaty vzešlo 20 priorit, které byly následně zařazeny do takzvané ověřovací ankety. Anketní lístky byly dostupné na podatelně městského úřadu, v Turistickém a informačním centru na Masarykově náměstí, městské knihovně, na poště a na webu města. Celkem se sešlo 231 lístků (6 z nich bylo neplatných).

Ověřovací anketa potvrdila těchto 5 priorit:

•    Zřízení nové polikliniky
•    Vybudování nové zastřešené ledové plochy
•    Sociální služby pro handicapované (např. sociálně-terapeutické dílny)
•    Realizace cyklostezky na Rožmberk podél Zlaté stoky (IN- line kvalita)
•    Zřízení senior taxi

„Výsledek letošního Fóra Zdravého města Třeboň není nikterak překvapující. První pozici obsadila třeboňská poliklinika v Klofáčově ulici. Na její neutěšený stav obyvatelé Třeboně poukazují opakovaně.“, říká starostka města Terezie Jenisová a k jednotlivým prioritám dodává: „Objekt nepatří městu, je v soukromých rukou. Obce nemohou investovat do soukromého majetku. Zhruba před čtyřmi lety město majitele zařízení oslovilo s nabídkou pomoci při získání dotací na opravu či rekonstrukci. Nabídka je stále platná. V případě zřízení nové polikliniky je zde i možný prostor pro iniciativy dalších soukromých investorů. Každý ovšem musí počítat mimo jiné s pravidly pojišťoven i případným nezájmem lékařů o přesun praxe. Překvapením není ani požadavek vybudovat novou zastřešenou ledovou plochu. Tato záležitost je průběžně v řešení. Sociální služby pro handicapované jsou již součástí komunitního plánu, kde jsou navázány na nově vzniklé chráněné bydlení. Sloužit by měly nejen klientkám chráněného bydlení, ale i dalším obyvatelům Třeboně s těmito potřebami. Cyklostezka směrem na Rožmberk je v dlouhodobém plánu města. Pro příští rok se počítá s dalším úsekem stezky směrem na Novou a Starou Hlínu. Stejně jako v případě cyklostezky na Rožmberk i zde hrají roli složité majetkové vztahy. V případě žádosti o dotaci musí být otázka vlastnictví pozemků nejprve dořešena. Služba senior taxi ve městech funguje většinou na základě nabídky provozovatelů taxislužby, případně její provoz zajišťuje, nebo hradí silná soukromá firma, nikoli samo město. Dobrou zprávou pro občany Třeboně je, že ve městě bude i v příštím roce dále v určitě míře zachována bezplatná veřejná doprava dotovaná městem. Všemi zmíněnými prioritami se bude město v rámci svých možností zabývat.“

Děkujeme všem, kteří se ankety Fóra Zdravého města Třeboň zúčastnili!

Všechny  problémy  formulované  během  Fóra  Zdravého města jsou každoročně
zpracovány  do  Plánu  zdraví  a  kvality  života aktuálního na následující
kalendářní rok.

Zde :  Plán zdraví a kvality života na rok 2016

Na  základě  usnesení  RM  č.:  971/2015-34 ze dne 02.12.2015 byli ověřeným
problémům přiřazeni tito garanti:

   1)   zřízení nové polikliniky – Mgr. Terezie Jenisová, Bc. Eva Dytrichová
   2)   zajistit vznik sociálních služeb pro handicapované (např.soc.-terapeutické dílny) – Bc. Eva Dytrichová, Mgr. Alena Veselá
   3)   vybudovat  novou  zastřešenou  ledovou plochu – Ing. Bohuslav Jirák, Ing. Pavel Hajna
   4)   zřízení senior taxi – Ing. Josef Pindroch, Ing. Pavel Zajíček
   5)   realizovat cyklostezku na Rožmberk podél Zlaté stoky od bývalých jatek (INLINE kvalita) – Zdeněk Mráz, Ing. Pavel Hajna

V  následujícím  roce  se  město  řešením  těchto  problémů zabývalo. Zastupitelům byla předložena tato zpráva o činnosti v této věci:

Zřízení nové polikliniky - Garant: Terezie Jenisová, Eva Dytrichová

Téma polikliniky v Třeboni a jejího nevyhovujícího stavu, respektive zřízení nové polikliniky se na Fóru Zdravého města opakuje každý rok. Stávající poliklinika není ve vlastnictví města. Je v rukou šesti soukromých subjektů. S nimi bylo v minulosti několikrát jednáno. Cílem bylo přimět je k rekonstrukci zařízení. Přestože majitelům byla nabízena pomoc města v podobě spolupráce na získání dotace, nikdy k domluvě nedošlo. Na základě četných stížností občanů a přespolních návštěvníků polikliniky byl podán podnět ke kontrole zdravotnického zařízení na odbor zdravotnictví a sociálních věcí Jihočeského kraje. V rámci kontroly byla vlastníkům polikliniky dána některá doporučení, např. ke zlepšení sociálního zázemí. Problém bezbariérovosti zařízení řešen nebyl. V současnosti mají majitelé zájem o prodej budovy polikliniky. Ta je však ve velmi špatném stavu a pro město nepřipadá v úvahu ji koupit. V roce 2015 a v průběhu letošního roku jednalo město Třeboň s několika lékaři, kteří mají zájem zde působit. Jednak je to praktický lékař MUDr. Roman Bílek, který má ordinaci v Lomnici nad Lužnicí a poskytuje své služby okolo 300 klientům z Třeboně a okolí. Bylo dohodnuto, že v rámci zvýšení komfortu pro třeboňské klienty bude MUDr. Bílek ordinovat též v Třeboni, a sice v prostorách Lékařské služby první pomoci na předměstí. Toto bylo stvrzeno i krajským úřadem Jihočeského kraje a zdravotními pojišťovnami. Vedení města Třeboně též dojednalo působení dvou nových zubařů. Původně měli sídlit v prostorách města, a to v DPS 3, později se domluvili se soukromým subjektem vlastnícím hotely Svět a Regent, že jim zde budou zřízeny ordinace. V těchto objektech dochází v současnosti k jejich částečnému přebudování pro potřeby lékařů různých odborností. Již zde působí MUDr. Klimešová (odbornosti: vnitřní lékařství, revmatologie, homeopatie, fyziologická regulační medicína, frekvenční terapie, EIS ESteck, termografie, měření STRD, terapie), v dohledné době zde začnou působit dva výše zmínění stomatologové a připravují se ordinace i pro další lékaře. Lze tak konstatovat, že dochází k postupnému budování nového zdravotnického zařízení ve smyslu polikliniky. Toto je dobře dostupné, přiléhá k němu velkokapacitní parkoviště a zejména již splňuje požadavek bezbariérovosti.  
   
Vybudovat novou zastřešenou ledovou plochu - Garant: Bohuslav Jirák, Pavel Hajna

Jako řešení priority byly zvažovány dvě varianty.
A.    Varianta přestavby a zastřešení současného kluziště na Tyršově stadionu dle studie vypracované arch. Kročákem a schválené radou NPÚ.
B.    Varianta výstavby nového krytého zimního stadionu v rámci sportovního areálu na Hliníku (ul. Sportovní).
Varianta A byla sledována přednostně, nicméně byla v lednu 2016 vyhodnocena Radou města Třeboně jako neproveditelná. Hlavními důvody byly neřešitelné majetkové vztahy k dotčeným pozemkům stavby (nesouhlas TJ Jiskra s prodejem) a obecný nesouhlas TJ Jiskra s realizací takto velké stavby v rámci Tyršova stadionu.
Bylo proto přikročeno k přípravě realizace varianty B. Tato varianta je podporována školami i sportovními oddíly v rámci TJ Jiskra, stejně jako jediným aktivním subjektem, který v Třeboni působí v rámci organizované výuky ledního hokeje a bruslení, tedy spolkem Hokej Třeboň.
V současné době je vypracována studie stavby Zimní stadion Třeboň a dokončuje se studie proveditelnosti. Jsou sledovány dotační možnosti a je vypracován ideový záměr provozu nového ZS, tak aby v co největší míře sloužil školám, mládeži a veřejnosti.

Realizovat cyklostezku na Rožmberk podél Zlaté stoky od bývalých jatek (INLINE kvalita) - Garant: Zdeněk Mráz, Pavel Hajna

Situace s možností realizovat cyklostezku na Rožmberk podél Zlaté stoky od bývalých jatek (INLINE kvalita) byla v minulosti prověřena. Vzhledem k majetkovým poměrům a Zlaté stoce jako památce byl tento záměr nereálný.
V současné době bude do rozpočtu města na rok 2017 navržena výdajová částka na projekt cyklostezky podobným směrem - na bytovou lokalitu Gigant podél komunikace na Veselí na pozemku města za příkopem této komunikace.

Zajistit vznik sociálních služeb pro handicapované (např. soc.-terapeutické dílny) - Garant: Eva Dytrichová, Alena Veselá

Nutnost zřízení sociálně terapeutické dílny byla zaznamenána již při tvorbě komunitního plánu sociálních služeb. Vznik Chráněného bydlení Naplno a přemístění klientek ze zařízení v Pístině do Třeboně vyvolal potřebu zrealizovat pro ně možnost uplatnění a posilování jejich soběstačnosti. Umístění tohoto problému při Fóru Zdravého města 2015 v TOP problémech tuto potřebu jen potvrdilo.
Sociálně terapeutickou dílnu Motýl začala od 01.01.2016 provozovat Oblastní charita Třeboň v prostorách města Třeboně v Chelčického ulici 1, které má pronajaté od Městské knihovny Třeboň (objekt je přístupný bezbariérově). Sociálně terapeutická dílna Motýl je zřízena podle ust. § 67 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. (dále jen „ZSS“).
Sociálně terapeutická dílna Motýl podporuje osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou pracovat na běžném trhu práce, v procesu začleňování se do běžného života. Prostřednictvím aktivního zapojení do činností dílny tak mohou smysluplně využít volný čas a zažívat pocit užitečnosti, sounáležitosti a seberealizace. S ohledem na individuální dovednosti a potřeby podporuje dílna uživatele v získání a upevňování pracovních návyků, v soběstačnosti, navazování a rozvoji sociálních kontaktů. Cílovou skupinou jsou osoby od 16 do 65 let s lehkým nebo středně těžkým mentálním a kombinovaným (mentálním a tělesným, popř. smyslovým) postižením z Třeboňska, Jindřichohradecka a Českobudějovicka, které nemají v době příchodu do služby z důvodu snížené soběstačnosti možnost pracovat na otevřeném ani chráněném trhu práce.
Služba je uživatelům dle ZSS poskytována bezplatně.
V  jednom okamžiku je možné poskytnout službu max. 10 uživatelům, proto ve službě probíhá dopolední a odpolední program. Dílna je otevřena od 7:30 do 16:00 hod
K 30.09.2016 využívá službu 19 osob.
Financování služby:
•    Jihočeský kraj účelová dotace MPSV na období 01.01.2016 – 31.03.2016
•    Jihočeský kraj v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“, od 01.04.2016 do 31.12.2018, veřejná zakázka, hrazena JčK zpětně vždy ze jednotlivá zúčtovací období (tří měsíční monitorovací období)
•    Úřady práce J. Hradec a Tábor příspěvek na společensky účelná pracovní místa (01.01.2016 -30.06.2016)
•    Individuální dotace město Třeboň na rok 2016: 80 000 Kč (na provoz zařízení)
•    Sbírky, dary, příspěvky
•    Výnosy z tržeb za prodej výrobků klientů STD
Město Třeboň významně podporuje dílnu nákupem výrobků klientů. Tyto výrobky jsou využívány jako reprezentační dárky pro potřeby kanceláře starostky a mimo jiné byly použity v prodejní charitativní veřejné sbírce při Jihočeském festivalu zdraví.

Zřídit senior taxi - Garant: Josef Pindroch, Pavel Zajíček

Odbor dopravy MěÚ Třeboň se otázkou zřízení služby „senior-taxi“ zabýval především v souvislosti s novým systémem autobusové dopravy ve městě. Během jednání byl vedením města jednoznačně specifikován požadavek poskytnout občanům města možnost vhodného způsobu přepravy osob na klíčové instituce ve městě.
V rámci řešení systému „senior-taxi“ byl kontaktován potencionální dodavatel této služby. Pro nastínění způsobu fungování systému „senior-taxi“ byl tento subjekt osloven z důvodu, že službu „senior-taxi“ již provozuje v několika obcích. Z jednání s tímto subjektem vyvstaly následující podmínky provozování „senior-taxi“:
-    předem nastavený rozsah služby (předplacena banka kilometrů, která je v časovém období k dispozici)
-    jednoznačně stanoveny zastávky vozidla služby „senior-taxi“
-    veškerá administrativa (objednávky, vyúčtování atd…) je vedena vykonavatelem služby
-    dispozice provozování služby pouze v předem stanoveném časovém rozsahu

Vzhledem k výše uvedeným podmínkám se nabízí otázka, zda je služba „senior-taxi“ vhodným doplňkem stávající autobusové dopravy ve městě, či naopak zda není její přímou konkurencí. Město Třeboň hradí provoz autobusových linek v městě Třeboň a současně hradí jízdné mimo jiné i na těchto linkách. Na základě uvedeného lze vnímat službu „senior-taxi“ minimálně jako dublování velmi podobné, již hrazené, služby občanům. Závěrem lze konstatovat, že město Třeboň poskytuje svým občanům možnost bezplatné autobusové dopravy nejen k přepravě z místních částí, ale i ke klíčovým institucím ve městě. Takové řešení přepravy osob lze považovat, v souvislosti s požadavkem Fóra Zdravého města, za důstojné a jednoznačně naplňující požadavky občanů. Pro město samotné je tento systém přepravy osob jednoznačně efektivnější a ve své podstatě i spravedlivější, neboť využití možnosti takové přepravy má daleko větší množina občanů.

Některé principy a rozdíly obou způsobů přepravy osob:
služba „senior taxi“    systém autobusové dopravy
-    přeprava osob starších 70 let
-    
fungování v omezenou denní dobu
-    stanovený okruh zastávek
-    nutno objednat den předem
-    platba poskytovateli služby
-    možnost využívaní pouze 3x za měsíc    -    stejná možnost přepravy všem občanům bez ohledu na věk či místní příslušnost
-    pravidelné fungování (jede každý pracovní den) bez nutnosti objednání
-    za občany je hrazeno jízdné
-    přeprava obtížně mobilních osob může být složitější

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Ukliďme Česko - Ukliďme Třeboň

Jaro ťuká na dveře a s ním i Ukliďme Česko - UKLIĎME TŘEBOŇ.
V sobotu 1. dubna se koná již devátý ročník této tradiční úklidové akce. Akce je vhodná pro malé i velké, mladší i starší, party i jednotlivce... Sraz dobrovolníků je v 9.00 na nádvoří městského úřadu.
Pojďte společně přivítat jaro procházkou a dobrým skutkem:). Těšíme se na vás!
Může jít o obrázek 1 osobě a text that says 'Trebon SEHNIOE Uklidme Česko Trebon Uklid'me Trebon 1. dubna 2023 Na úklid zvou Mimi&Liza Sejdeme se V 9:00 hod. na nádvorí pred radnici Palackého nám. 46, Trebon Pripraveny jsou dvẽ úklidové trasy. Akce je vhodná pro rodiny S detmi. S sebou vhodné oblečeni a dobrou obuv. Partneft kce KB Nadace Jistota Kontakt J. Pumprova jana.pumprova@mesto-trebon.cz www.UklidmeCesko.cz CoclEdla GARNIER FRNNY -HOOA EKOOKOM KOM'
 
 
 
 
To se mi líbí
 
 
Okomentovat
 
Sdílet
 
 
 
 
 
Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) právního odboru - občanské přestupky

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na volné pracovní místo "referent(ka) právního odboru - občanské přestupky". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný od května 2023. Podrobné informace zde. Více informací

Informace k místnímu poplatku ze psů

V souvislosti s blížící se splatností místního poplatku ze psů informuje Městský úřad Třeboň držitele psů, že v roce 2023 nebudou zasílány složenky na úhradu místního poplatku ze psů. Poplatek je možné zaplatit na pokladně Městského úřadu v Třeboni v hotovosti nebo platební kartou, případně převodem na bankovní účet města č. 19-0603148389/0800 vedený u České spořitelny a.s. V případě bezhotovostních plateb je nutné uvést variabilní symbol, který poplatníkům sdělí zaměstnanci pokladny Městského úřadu v Třeboni osobně či na telefonních číslech 384 342 180, 384 342 182 nebo 723 191 285. Variabilní symbol lze na vyžádání zaslat také e-mailem. Kontakty pro e-mailovou korespondenci: eva.duskova@mesto-trebon.cz nebo sylvie.kuklova@mesto-trebon.cz.

Poplatek ze psů je splatný do 31.03.2023.

Poplatek ze psů platí držitel psa a platí se ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku (Městský úřad Třeboň) vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku. Ve stejné lhůtě je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Osvobození a úlevy od poplatku, sazby poplatku a další záležitosti vztahující se k místnímu poplatku ze psů upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místních poplatcích, která je zveřejněna na internetových stránkách města. Bližší informace poskytnou zaměstnanci pokladny městského úřadu.

Více informací