Druhé Fórum Zdravého města Třeboně hostil kulturně společenský sál Beseda 26. září 2013. Debaty se účastnilo 63 lidí. Ze společné diskuse vzešlo 13 hlavních problémů města určených k řešení. Po úvodní prezentaci paní starostky Mgr. Terezie Jenisové, která přítomné seznámila s tím, co vše se v rámci vytipovaných problémů z loňského fóra řešilo, si slovo převzal ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR pan Ing. Petr Švec. Následně seznámil občany s průběhem akce a vysvětlil systém volení deseti největších problémů města.
Na místě bylo několik stolů reprezentujících různá témata život a ve městě. U nich se mohl každý vyjádřit k jakémukoliv tématu, problému či oblasti, která je z jeho pohledu problematická a zaslouží si pozornost. Třeboňské fórum Zdravého města mělo následující témata:

Úřad, občan a ekonomika (rozpočet, strategie, informovanost)
Životní prostředí
Doprava
Cestovní ruch a lázeňství
Sport, volný čas a kultura
Sociální služby
Bezpečnost občanů, sociálně patologické jevy
Zdravý životní styl, zdraví
Školství a vzdělání
Stůl mládeže

Po skupinových debatách a prezentaci garanty jednotlivých oblastí se přikročilo k samotnému hlasování. Třeboňáci navrhují pracovat na těchto problémech:
TOP 13 (podle účastníků besedy)

Vybudovat novou polikliniku
Realizovat čajovnu/kavárnu pro mládež
Vybudovat venkovní bazén
Zajistit cyklistické trasy v ulicích Třeboně
Řešit volnočasové aktivit dětí (sportoviště, knihovna-čítárna)
Vybudovat víceúčelové zázemí tenisového klubu (služby i pro cyklisty či in-line bruslaře)
Vytvořit parkovací dům
Realizace mateřského centra
Řešit problém odpadních vod v místních částech
Zlepšit kvalitu vody v rybnících (zejména Svět a Opatovický)
Zaměřit cestovní ruch na mladé návštěvníky (20-30 let)
Výstavba golfového hřiště
Omezení průjezdu zemědělské techniky ulicí Vodárenská


Další problémy, o kterých se hlasovalo:

Řešit nedostatek veřejných toalet
Zlepšit informovanost o zdravotnických zařízeních v Třeboni
Řešit dostupnost potravin pro obyvatele na Kopečku
Zavést studentské slevy na kulturu a sport
Zvýšení kapacity ZUŠ
Řešit sociální byty pro byty pro občany v tísni
Dbát na dodržování pravidel silničního provozu, zejm. cyklistů

Všechny problémy, o kterých přítomní v sále hlasovali, byly zařazeny do ankety, která ověřila, zda je zvolených „TOP 13“ opravdu na místě.

Anketa probíhala do 25. října. Sběrná místa pro anketní lístky byla na podatelně městského úřadu, informační a turistickém centrum Třeboň, recepci Bertiných lázní, informační přepážce Aqua info Wellness centra Aurora a elektronická verze byla dostupná i na webu města. Celkem bylo shromážděno 363 anketních lístků (z toho 12 neplatných). Za ověřené problémy lze podle metodiky NSZM považovat jen ty, které se v pořadí při hlasování na fóru i při hlasování v anketě dostanou mezi prvních deset (resp. třináct). Sleduje se tedy průnik těchto problémů.

Tímto dvojím hlasováním bylo ověřeno následujících 6 problémů: vybudovat novou polikliniku a venkovní bazén, dále pak zlepšení kvality vody v rybnících (zejména Světě a Opatovickém), řešení problematiky odpadních vod v místních částech, zajištění cyklistických tras v ulicích Třeboně a realizace mateřského centra.

Všechny problémy formulované během Fóra Zdravého města jsou každoročně zapracovány do Plánu zdraví a kvality života aktuálního na následující kalendářní rok.

Plán zdraví a kvality života pro rok 2014.


Na základě usnesení č. 882/2013-95 ze dne 20.11.2013 byli stanoveni garanti těchto problémů:
1)    Vybudovat novou polikliniku: Mgr. Terezie Jenisová
2)    Vybudovat venkovní bazén: Ing. Jiří Vopátek
3)    Zlepšit kvalitu vody v rybnících (zejména Světě a Opatovickém): Ing. Jaroslav Fliegel
4)    Řešit problematiku odpadních vod v místních částech: Zdeněk Mráz
5)    Zajistit cyklistické trasy v ulicích Třeboně: Ing. Pavel Hajna
6)    Realizovat mateřské centrum: Bc. Eva Dytrichová


V roce 2014 se problémům věnovali garanti takto:


1)    Vybudovat novou polikliniku: Mgr. Terezie Jenisová

Na přelomu roku 2013/2014 probíhala jednání s privátním subjektem o možné realizaci polikliniky ve zbytném objektu firmy. Byl proveden monitoring zájmu lékařů o případný pronájem ordinací v nově vzniklém objektu polikliniky.
Na konci 1. poloviny roku 2014 zaslala starostka města podnět na odbor zdravotnictví a sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje s žádostí o provedení kontroly všech zákonných náležitostí, které dle současné legislativy musí zdravotnické zařízení tohoto typu splňovat. Na základě podnětu přistoupil odbor ke kontrole zdravotnického zařízení. Oficiální odpověď zatím starostka města neobdržela.


2)    Vybudovat venkovní bazén: Ing. Jiří Vopátek

Ve věci vybudování venkovního bazénu v  Třeboni byly během roku 2014 realizovány následující aktivity:
Do rozpočtu města na rok 2014 byla zahrnuta položka do příjmové části rozpočtu – kapitálový příjem z prodeje pozemků Autokempu Třeboňský ráj ve výši 20 mil. Kč a současně vytvořena ve výdajové části rozpočtu – rezerva kapitálových výdajů (z prodeje ATC) – venkovní bazén – ve stejné výši, tj. 20 mil. Kč. Finanční prostředky získané prodejem ATC by byly využity ve prospěch vybudování venkovního koupaliště v Třeboni.
Ve spolupráci s pracovníky odboru rozvoje a investic jsme se společně s paní starostkou seznámili s variantní ověřovací studií „Letní aquapark v Třeboni“, která je již z období 2004. Tehdy se uvažovalo o bazénu (plavecký – 4 dráhy: 25 x 8,5 m), o atrakcích pro děti i dospělé (divoká řeka, tobogán, dětský bazén, skluzavky, vodní chrliče, masážní trysky, perličková masážní lůžka, vodní hřib, podvodní osvětlení pro atraktivní večerní koupání). Součástí studie byla i dvě hřiště pro plážový volejbal a jedno hřiště pro nohejbal, zázemí (šatny, sprchy, WC) a jiné. Uvažovaná kapacita areálu činila 2 250 osob (ovlivněno počtem obyvatel, počtem turistů v letním období). Tehdejší (leden 2004) celkové investiční náklady byly odhadnuty na více než 74 mil. Kč vč. DPH.
Začátkem letošního roku (= 2014) jsme spolu se starostkou města Mgr. Terezií Jenisovou, vedoucím odboru rozvoje a investic Ing. Pavlem Hajnou a Ing. arch. Alešem Valdrem, z odboru územního plánování a stavebního řádu navštívili Dačice, Mladou Vožici a Soběslav, abychom se seznámili se zkušenostmi z oblasti plánování investice, výstavby a jejího provozování.
V Mladé Vožici o výstavbě venkovního bazénu rozhodli na přelomu roku 2013 a 2014. Mají zde připravený investiční projekt, který zahrnuje pouze venkovní bazén (25 m x 11 m s možností dalšího rozšíření), tj. nyní bez dětských prvků, kdy předpokládané investiční náklady se pohybují kolem 12 mil. Kč. Diskuse nad uvedenou investicí se vedla cca 8 let.

Soběslav a Dačice venkovní bazén již mají a provozují. Zajímali jsme se o jejich zkušenosti:

Dačice:
venkovní koupaliště s rekreační částí, divoká řeka, masážní lavice, tobogán, skluzavka, dětské
brouzdaliště, čtyři dráhy venkovního plaveckého bazénu 25 m   
Max. kapacita využití    cca 800  
Investiční náklady    75 mil. Kč vč. DPH (vč. parkoviště) 
Doba přípravy trvala    5 let  
Počet otevřených dnů    49 – 62   
Návštěvníci    cca 30 % místních, cca 70 % turistů    

Soběslav:
venkovní plavecký bazén
25x10 m o pěti drahách, dětský
bazén, tobogán, rekreační celková plocha 900 m2
Max. kapacita využití       max. 1 100
Investiční náklady   64 mil. vč. DPH (vč. příprav a realizace)
Doba přípravy trvala      cca 3 roky
Počet otevřených dnů    60 – 80, event. 50 – 60
Návštěvníci    cca 30 % - 50 % místních, cca 50 % - 70 % turistů

Zahájit výstavbu venkovního bazénu v Třeboni je nepochybně dobré spojit i s diskusí s veřejností. Je nutno zabývat se zejména následujícím:

•    z jakých finančních zdrojů by se měla tato investice financovat,
•    rozhodnout o vhodné lokalitě, tj. zda vybudovat uvedené zařízení v lokalitě stávající pláže, nebo v lokalitě blízkosti Lázní Aurora a případně i uvažovat o propojení vnitřního bazénu s bazénem či koupalištěm venkovním. Varianty mají své klady a zápory, které je nutné dále rozpracovávat a analyzovat,

Rozhodnutí realizovat výstavbu venkovního koupaliště znamená smířit se s tím, že provoz bude pouze sezónního charakteru (dle zkušeností uvedených měst cca 50 – 70 kalendářních dnů +/-) a že bude muset být finančně dotován z rozpočtu města!!!

Ve všech výše uvedených ohledech je třeba postupně dávat veřejnosti maximum informací a případnou výstavbu venkovního bazénu s ní též projednávat. Informace byla podána také v Třeboňském světě – duben 2014.


3)    Zlepšit kvalitu vody v rybnících (zejména Světě a Opatovickém): Ing. Jaroslav Fliegel

Naprostá většina rybníků na Třeboňsku je v soukromém vlastnictví. Stejné je to i s rybníky Svět a Opatovický. Rybníky Svět i Opatovický jsou hospodářské rybníky ve vlastnictví Rybářství Třeboň Hld., a.s., kde prvořadým účelem je produkce ryb. Proto i možnosti města ovlivňovat hospodaření na těchto rybnících jsou minimální.  I přesto vedení Rybářství Třeboň před více než deseti lety přislíbilo, že na rybníce Svět nebude provádět hnojení a podle toho i upraví rybí obsádku. Tento vstřícný krok je dodnes dodržován. Město Třeboň podporuje již od roku 2000 monitoring kvality vody v rybníce Svět. Dle zprávy z projektu "Rybník Svět" za r. 2000-2013 došlo za toto období k mírnému zlepšení hlavních ukazatelů kvality vody. Další výraznější zlepšení však nelze očekávat. Je nutné si uvědomit, že oba rybníky nejsou solitérními rybníky, ale jsou rybníky na soustavě. Tzn. že kvalita vody přitékající do těchto rybníků je podstatně ovlivněna hospodařením na rybních umístěných v soustavě nad těmito rybníky. Znamená to, že by se muselo změnit hospodaření na všech těchto rybnících, aby se změnila kvalita přitékající vody do Světa a Opatovického. Vzhledem ke složitosti biologických procesů probíhajících v rybnících a stupni vědeckého poznání není zcela zřejmé, jak výrazně by se kvalita vody v těchto rybnících zlepšila. V současné době Jihočeská univerzita řeší obdobný projekt, ale výsledky zatím nejsou k dispozici. Problém kvality vody není jen problémem třeboňských rybníků, je řešen i na přehradách (např. Orlická přehrada), kde se rybářsky nehospodaří vůbec.


4)    Řešit problematiku odpadních vod v místních částech: Zdeněk Mráz

Přeseka – je zásobována pitnou vodou městským vodovodem z místního vrtu. V obci je jednotná kanalizace zakončená volnou výustí. Do kanalizace je možné vypouštět přečištěné odpadní vody.
Nová Hlína – je zásobována pitnou vodou městským vodovodem. Pitná voda je z úpravny vody na Koskách. V obci je jednotná kanalizace zakončená volnou výustí. Do kanalizace je možné vypouštět přečištěné odpadní vody.
Stará Hlína – je zásobována pitnou vodou městským vodovodem. Pitná voda je z úpravny vody na Koskách. V obci je dešťová kanalizace. Je zpracovaná projektová dokumentace na splaškovou kanalizaci včetně čerpací stanice a čistírny odpadních vod. V současné době je na tuto stavbu vydáno platné územní rozhodnutí a jsou prováděny práce, aby mohlo být zažádáno o stavební povolení.
Branná – je zásobována pitnou vodou městským vodovodem. Pitná voda je z vrtu obce Domanín. Je zpracovaná projektová dokumentace na dešťovou i splaškovou kanalizaci včetně čerpací stanice a čistírny odpadních vod. Na etapu 1a je vydáno platné stavební povolení a na etapu 1b je vydáno platné územní rozhodnutí.


5)    Zajistit cyklistické trasy v ulicích Třeboně: Ing. Pavel Hajna

Cyklistické trasy v ulicích Třeboně
V ulici Táboritské v úseku mezi markety Penny došlo k vyznačení cyklistického pruhu na vozovce ve směru do centra. V opačném směru je umožněna jízda cyklistů po stávajícím chodníku, který je užíván pro smíšený provoz chodců a cyklistů.
V ulici Dukelské bude v jejím úseku Na Kopečku v rozsahu mezi ulicí Mlýnskou a Vodárenskou zrekonstruován stávající chodník na stezku se smíšeným provozem chodců a cyklistů. Současně s tím bude upravena zastávka autobusů, přechod pro chodce a zpevněná plocha před restaurací. V celé délce dojde k nové výsadbě uličního stromořadí. Stavební práce byly zahájeny 15.09.2014 a budou dokončeny do konce roku. Realizací tohoto úseku dojde k dokončení cyklistické trasy od Jindřichohradecké brány až do ulice Vodárenské s vyvedením provozu cyklistů do prostoru za přeložku s pokračováním ke Sv. Vítu nebo do Nové Hlíny.
Cyklotrasy do místních částí
Stezka Třeboň - Nová Hlína - v letošním roce nedošlo k dokončení celé trasy, poslední úsek přes lesní pozemky Lesů ČR nebyl z důvodu neuzavření dohody z jejich strany zrealizován ani stavebně povolen. Jednání po změnách na ministerstvu probíhají, termín realizace nelze upřesnit, nejdříve však na podzim roku 2015 nebo následující rok.
Stezka Nová Hlína - Stará Hlína - projekt je připraven, realizace je možná po dokončení celé trasy z Třeboně do Nové Hlíny.
Předpokladem pro realizaci výše uvedeného je schválení výdajů zastupitelstvem města v příslušném kalendářním roce.


6)    Realizovat mateřské centrum: Bc. Eva Dytrichová

Rodinné centrum Kapřík zahájilo činnost dne 02.06.2014 na adrese Sv. Čecha čp. 20, Třeboň. Tato zařízení obecně slouží především maminkám pečujícím o malé děti, jsou založena na principu rodinné svépomoci a vzájemné službě.  Rodičům na rodičovské dovolené umožňují rodinná centra navázat kontakty a zapojit se do společenského života. RC Kapřík se přihlásil ke členství v Síti mateřských center. Koordinátorkou RC je pí Alžběta Rosenkrancová, která zajišťuje provoz. Vstupné do RC je hrazeno ve výši 30,00 Kč. Prázdninový provoz byl zkušební, od září je RC otevřeno 3 hodiny každý den v týdnu.    
V prostorách  bývalé ordinace byly provedeny stavební úpravy,  elektro instalatérské práce, malování. Na zvelebení RC se podílely i děti ze Základní umělecké školy, které prostory velmi hezky vymalovaly veselými obrázky.
Náklady spojené s realizací této aktivity byly k 9/2014 158.191,- Kč (77.893,- stavební úpravy, 10.909,- nákup materiálu, 1.050,- nákup ostatních služeb, 9.380,- drobný hmotný majetek, 200,- plyn, 750,- elektrická energie, 58.009,- mzdy).


Děkujeme každému, kdo se v rámci druhého Fóra Zdravého města Třeboň podělil o názor!


Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na nově zřízené pracovní místo "referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobnosti zde Více informací