Historicky první Fórum Zdravého města Třeboně hostil kulturně společenský sál Beseda 4. října 2012. Debaty se účastnilo 70 lidí. Ze společné diskuse vzešlo 10 hlavních problémů města určených k řešení. Po úvodní prezentaci paní starostky Mgr. Terezie Jenisové, která přítomné seznámila s tím, co vše se v rámci vytipovaných problémů z loňského fóra řešilo, si slovo převzal ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR pan Ing. Petr Švec. Následně seznámil občany s průběhem akce a vysvětlil systém volení deseti největších problémů města.
Na místě bylo několik stolů reprezentujících různá témata život a ve městě. U nich se mohl každý vyjádřit k jakémukoliv tématu, problému či oblasti, která je z jeho pohledu problematická a zaslouží si pozornost. Třeboňské fórum Zdravého města mělo následující témata:

Úřad, občan a ekonomika (rozpočet, strategie, informovanost)
Životní prostředí
Doprava
Cestovní ruch a lázeňství
Sport, volný čas a kultura
Sociální služby
Bezpečnost občanů, sociálně patologické jevy
Zdravý životní styl, zdraví
Školství a vzdělání
Stůl mládeže

Po skupinových debatách a prezentaci garanty jednotlivých oblastí se přikročilo k samotnému hlasování. Třeboňáci navrhují pracovat na těchto problémech:
TOP 10 (podle účastníků besedy)

Zavést třídění a svoz bioodpadu
Zlepšit kvalitu pitné vody
Nedostatečné propojení cyklotras z Třeboně do místních částí
Neslučovat školy
Zlepšit kvalitu školního stravování
Zvýšit kontrolu Městské policie v zámeckém parku
Řešit drogovou problematiku u dětí (poradna pro rodiče, prevence)
Rozšířit kapacitu sportovišť a zlepšit přístupnost pro veřejnost
Chybí mateřské centrum
Chybí sociální služby pro zdravotně postižené děti

Další problémy, o kterých se hlasovalo:

Rozšířit otevírací dobu knihovny, zvýšení počtu akcí v knihovně
Zajistit více financí pro místní části
Zavedení lázeňských benefitů pro občany Třeboně
Omezit dopravu na hrázi rybníka Svět v letních měsících
Zlepšit kvalitu vody v rybnících
Podporovat mimoškolní činnost a volnočasové aktivity pro všechny
Řešit alkoholovou problematiku (omezení konzumace na veřejných místech)
Rozvíjet spolupráci v cestovním ruchu (podnikatelé, město, lázně…)
Rozvoj sportovního areálu na sídlišti Hliník
Dále rozvíjet informovanost ve městě (ročenka, on-line přenosy ze zastupitelstev…)


Všechny problémy, o kterých přítomní v sále hlasovali, byly zařazeny do ankety, která ověřila, zda je zvolených „TOP 10“ opravdu na místě.

Anketa probíhala do 21. října. Sběrná místa pro anketní lístky byla na podatelně městského úřadu, informační a turistickém centrum Třeboň, recepci Bertiných lázní, informační přepážce Aqua info Wellness centra Aurora a elektronická verze byla dostupná i na webu města. Za ověřené problémy lze podle metodiky NSZM považovat jen ty, které se v pořadí při hlasování na fóru i při hlasování v anketě dostanou mezi prvních deset. Sleduje se tedy průnik těchto problémů.

Tímto dvojím hlasováním bylo ověřeno následujících 5 problémů: zavést třídění a svoz bioodpadu, zlepšit kvalitu školní jídelny, řešit drogovou problematiku u dětí (poradna pro rodiče, prevence atd.), nedostatečné propojení cyklotras z Třeboně do místních částí, neslučovat školy.

Všechny problémy formulované během Fóra Zdravého města jsou každoročně zapracovány do Plánu zdraví a kvality života aktuálního na následující kalendářní rok.

Zde: Plán zdraví a kvality života pro rok 2013

Na základě usnesení č. 884/2012-64 ze dne 28.11.2012 byli stanoveni garanti těchto problémů:

1)    Zavést třídění a svoz bioodpadu: Ing. Jaroslav Fliegel
2)    Zlepšit kvalitu školní jídelny: Mgr. Terezie Jenisová a Ilona Vlachová
3)    Řešit drogovou problematiku u dětí (poradna pro rodiče, prevence atd.): Vladimír Školka a
       Bc. Eva Dytrichová
4)    Nedostatečné propojení cyklotras z Třeboně do místních částí: Ing. Pavel Hajna
5)    Neslučovat školy: Vzhledem k tomu, že tento problém není v kompetenci města, nýbrž Jihočeského kraje jako zřizovatele středních škol, není možné tuto věc plně řešit. Případná jednání s Krajským úřadem Jihočeského kraje v této věci budou v kompetenci starosty Ing. Jiřího Houdka.
V roce 2013 se problémům věnovali garanti takto:

1)    Zavést třídění a svoz bioodpadu - Ing. Jaroslav Fliegel

Město Třeboň vyhodnotilo současné možnosti a přijalo nová opatření pro rok 2013. Tato se po sezoně vyhodnotí a poté bude navržen další postup pro rok 2014. Město Třeboň v současné době nemá klasickou kompostárnu, kde by bylo možné „likvidovat“ veškeré bioodpady, ale prostřednictvím Technických služeb Třeboň, s.r.o. provozuje komunitní kompostárnu. Zde je možné na základě obecně závazné vyhlášky kompostovat rostlinné zbytky (trávu, listí, větve,…). Není zde možné kompostovat např. zbytky potravin. Proto v současné době není možné zavézt oddělený popelnicový sběr bioodpadu. Pro letošní rok byla proto připravena tato opatření – město nabídlo občanům Třeboně a jeho místních částí k bezplatnému užívání kompostéry. V rámci této akce bylo zapůjčeno téměř 180 kompostérů. V místních částech Třeboně byl od poloviny dubna zaveden svoz rostlinných zbytků tzv. putujícím kontejnerem. Tato služba funguje tak, že jsou přesně daná stanoviště a časy přistavení velkoobjemového kontejneru. Na každém stanovišti je kontejner i s obsluhou, která zajišťuje jak přesuny kontejneru, tak i kontrolu, aby do kontejneru byly odkládány pouze rostlinné zbytky a ne i komunální odpad. Tato služba je poskytována ve vegetačním období každou sobotu. Dále mají všichni občané možnost rostlinné zbytky odevzdávat ve sběrném dvoře v Třeboni a to od úterý do čtvrtka v době od 7:00 do 16:00 h, v pátek od 7:00 do 18:00 h a v sobotu od 7:00 do 11:30 h. Všechny tyto služby jsou pro občany bezplatné. Poslední možností je objednat si přímo u Technických služeb Třeboň, s.r.o. odvoz rostlinných zbytků. V tomto případě hradí občan dopravu a uložení je znovu bezplatné.


2)    Zlepšit kvalitu školní jídelny - Mgr. Terezie Jenisová a Ilona Vlachová

Dlouhodobé závažné připomínky ke kvalitě školního stravování, početné stížnosti dětí, jejich rodičů, pedagogů, družinářek a výsledky Fóra Zdravého města v roce 2012 podnítily Komisi zdravého města k vypracování rozsáhlého dotazníkového šetření. Dotazník byl postoupen prostřednictvím ředitelů škol a třídních učitelů všem v jídelně stravovaným dětem a jejich rodičům. Na 24 otázek odpověděli též učitelé oslovených základních škol a gymnázia. Z více než 800 vrácených dotazníků od dětí a jejich rodičů vyplynulo, že kvalita stravování ve školní jídelně je více než neuspokojivá. To potvrdila i vyjádření učitelů. Respondenti si stěžovali na malé porce a nekvalitní maso, nedovařené a nevhodně kombinované přílohy, též na skutečnost, že výběr ze tří jídel opakovaně nebývá k dispozici již hodinu po zahájení výdeje. Velmi negativně byla hodnocena příprava pokrmů z polotovarů, instantních směsí, strávníci kritizovali nevhodné a příliš časté zařazování smažených jídel na dětský jídelníček.
Rada města přijala okamžitá opatření k nápravě, kdy počet šesti jídel pro veřejné stravování byl zredukován na jeden pokrm. Tato změna měla obrátit pozornost zaměstnanců jídelny pouze a jen ke školnímu stravování jako hlavní činnosti příspěvkové organizace a zredukovat již neúnosný počet veřejných strávníků v rámci doplňkové činnosti jídelny na přijatelnou míru. Jídelna okamžitě přestala vařit z polotovarů a směsí, skončilo používání vakuovaných předloupaných brambor, potraviny se důsledně začaly pořizovat pouze od dodavatelů ze zemí Evropské unie. Zastupitelstvo města pak na konci roku rozhodlo o sloučení Školní jídelny Centrum Třeboň se Základní školou Třeboň, Na Sadech 375, a to ke dni 1. března 2013. V čele sloučené organizace stojí ředitelka školy paní Jana Polčáková.
Změna v provozování školní jídelny mimo jiné vyšla vstříc legislativě, dle které by stravování žáků měly zajišťovat školy samotné, a nikoli město či kraj jako jejich zřizovatel.        
Kontroly ze strany města jako zřizovatele příspěvkové organizace základní školy, kraje (Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje) a státu (Česká školní inspekce) jsou posíleny každodenní „samokontrolou“, kterou zajišťuje pedagogický sbor základní školy v čele s  ředitelkou školy.
Odbornou garanci za kvalitu stravování ve školní jídelně převzala společnost Aramark. Jde
o nadnárodní řetězec, který stravování žáků a studentů zajišťuje po celé Evropě. V České republice se doposud soustředil převážně na segment vojenského a nemocničního stravování a na soukromé firmy. Aramark vnáší do školní jídelny v osobě vedoucího školního stravování své know-how, své postupy dodržování hygieny a bezpečnosti práce, zaměstnancům jídelny je k dispozici vzdělávací systém Aramarku, jídelna vstoupila do prověřené sítě certifikovaných dodavatelů potravin. Jídelníček připravuje nutriční specialistka tak, aby při maximální možné kvalitě pokrmů a co nejvyšší pestrosti stravy byly dodržovány předepsané nutriční hodnoty a stanovený měsíční spotřební koš.
V průběhu prvních čtyř měsíců byly ve školní jídelně provedeny potřebné organizační změny
a proběhla odborná školení pro zaměstnance. V současné době je ve školní jídelně kolektiv, který se již aktivně podílí na změnách vedoucích ke zlepšení kvality školního stravování a k vylepšení přístupu k dětským strávníkům.
Velkou změnu doznaly školní jídelníčky. Strávníci si mohou vybrat ze dvou polévek a tří hlavních jídel. Zařazeno bylo mnoho nových a zdravých receptur s použitím drůbežího a rybího masa, luštěnin, kuskusu, jáhel, sojového masa, rýžových nudlí, včetně jejich obohacení o čerstvou zeleninu. Rovněž tak byly nabídnuty i nové receptury oblíbených sladkých jídel, jídel bezmasých a různých zdravých dezertů a salátů. Omezena byla jídla smažená a levné uzeniny. Skladbu jídelníčků lze celkově hodnotit jako velmi pestrou, nutričně hodnotnou a v souladu s výživovými doporučeními ministerstva zdravotnictví. V případě, že dětský strávník má předepsanou dietu, „šijí“ mu zaměstnanci jídelny přímo na místě z připravených pokrmů oběd „na míru“. Bez problémů se naobědvá i dítě, které si zapomnělo kartičku.
Kontrolou zřizovatele, která probíhala u základní školy ve dnech  24. až 25.06.2013 bylo zjištěno z výdajových dokladů ze skladů potravin, že nejsou používány žádné bujóny, umělá dochucovadla, základy omáček, polotovary, kromě zmrazených rybích prstů, které jsou však jakostní s vysokým podílem nemletého rybího masa (100 % filé). Zelenina je používána čerstvá nebo kvalitní zmražená od firmy ARDO Mochov, která je specialistou na mraženou zeleninu a ovoce. Vydávané suroviny jsou od českých výrobců.
Z ověřovací ankety provedené na přelomu června a července 2013 vyplynulo z odpovědí 746 dětí, 667 rodičů a 35 pedagogů, že kvalita školního stravování se zvýšila, stejně jako se zlepšilo složení jídelníčku a chování personálu.  
Základní škola se zúčastnila celorepublikové Soutěže O nejlepší školní oběd pořádané Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a Společností pro výživu. Soutěž se konala v rámci preventivního projektu VZP „Žij zdravě“ a záštitu nad ní převzal Magistrát hlavního města Prahy. Jejím cílem je upozornit na zvyšující se celospolečenský problém, který představuje dětská nadváha a obezita. Školní jídelna se probojovala mezi 88 přihlášenými do finálové desítky s recepturou: polévka – kukuřičný krém, hlavní jídlo – kuřecí hamburger s hráškovým pyré, dezert – jablečný mls.
Zásadním problémem, zdrojem nespokojenosti a stížností strávníků, zůstával ve školní jídelně způsob bezobjednávkového systému, kdy během výdeje často docházela některá jídla. K dnešnímu datu je již připraven a nainstalován systém objednávkový. Strávníci si budou objednávat jídlo, buď přímo v jídelně prostřednictvím dotykového terminálu, nebo na webových stránkách školy.       
K 1. září 2013 proběhnou i některé estetické úpravy interiéru jídelny.

3)    Řešit drogovou problematiku u dětí (poradna pro rodiče, prevence atd.) - Vladimír Školka

Protidrogové aktivity
Besedy na základních a středních školách zaměřené na drogovou problematiku:
Besedy Městské policie Třeboň na základních a středních školách jsou dlouholetou tradicí. V rámci besed, které jsou zaměřeny na různá témata, je preventivní činnost zaměřená i na drogovou problematiku. Žáci a studenti jsou seznamováni s riziky souvisejícími s užíváním drog. Velice účinné v rámci těchto preventivních besed je upozornění na konkrétní problémy a nebezpečí přímo v Třeboni.
Účast strážníků na protidrogových opatřeních a akcích policejních složek zaměřených na potírání distribuce drog:
K prevenci patří i represe. Městská policie Třeboň se aktivně zapojuje do akcí speciálních složek na potírání šíření drog. Tato činnost je diskrétní, do akcí jsou zapojeni vybraní strážníci. Některé akce jsou vyvolány z iniciativy Městské policie Třeboň, kdy jsou zúročovány poznatky strážníků.
Pravidelné každodenní kontroly strážníků v okolí školských zařízení:
Jedná se o běžnou součást výkonu služby strážníků. Dohled na okolí škol má silně preventivní účinek, v minulosti byly zaznamenány pokusy dealerů kontaktovat mládež před školskými zařízeními. Přítomnost strážníků v těchto místech je samozřejmostí, důležitá je i vzájemná komunikace přímo na ulici. Žáci a studenti tak mohou vnímat strážníka jako partnera, nikoli jako nepřítele.
Publicistická činnost ve veřejných médiích:
Výsledkem různých protidrogových aktivit byl přijatý návrh na zvýšení publicistické činnosti v boji proti drogám. K tomu budou využita místní periodika, veřejnost by měla znát drogovou situaci v Třeboni. Zastírání problému věc nevyřeší.
Poradna pro rodiče:
V rámci prevence proti drogám je drtivá většina činností zaměřená na mládež nebo na drogově již závislé osoby. V rámci projektu Zdravé město vzešel návrh na zřízení poradny pro rodiče. Ti by měli mít možnost poradit se s odborníky v drogové problematice. Je zřejmé, že tato poradna by měla fungovat diskrétně, důležité budou vhodně vybrané prostory. Tyto by mělo poskytnout město Třeboň.


4)    Nedostatečné propojení cyklotras z Třeboně do místních částí - Ing. Pavel Hajna

Stezka Třeboň - Nová Hlína - od 19.08.2013 do 15.11.2013 bude probíhat výstavba dalšího úseku a to od Vodárenského mostu k lesu směrem na Novou Hlínu, stezka je umístěna nad a na svahu zářezu komunikace Třeboň - J. Hradec. Bohužel letos se celá trasa do Nové Hlíny nedokončí, poslední úsek přes polní a lesní pozemky před Novou Hlínou je problematický vzhledem k zdlouhavému jednání Lesů ČR ohledně prodeje pozemku nutného k realizaci tohoto úseku. Nicméně dnes jsou jednání ve stavu, který dává vysokou pravděpodobnost realizace tohoto úseku v roce 2014 a tím dokončení celé trasy mezi Třeboní a Novou Hlínou.
Stezka Nová Hlína - Stará Hlína - na základě studie této trasy budou v tomto roce vypracovány všechny stupně projektové dokumentace. V příštím roce je reálná šance úsek zhotovit.
Reálnost výstavby výše zmiňovaných úseků v příštím roce je podmíněna schválením těchto výdajů v rozpočtu pro rok 2014.

Trasa Třeboň - Branná - probíhá investiční akce Pozemkového úřadu ČR v rámci pozemkových úprav k.ú. Branná a to výstavba polní cesty od Obory přes polní pozemky do Branné. Polní cesta začíná odbočením vpravo hned za hřebčincem ve směru na Brannou a končí v Branné u hráze nejspodnějšího návesního rybníku.

Jiné trasy nejsou odborem rozvoje a investic připravovány, dokončení trasy na Holičky podél silnice na České Velenice není možné z důvodu neuskutečněných nákupů pozemků nutných k výstavbě.

5)    Neslučovat školy: Ing. Jiří Houdek

V rámci optimalizace školství proběhlo v roce 2012 sloučení škol Obchodní akademie a Středního odborného učiliště. Tato záležitost byla jednorázová a další slučování škol neproběhlo a ani se neplánuje.


Děkujeme každému, kdo se v rámci Fóra Zdravého města Třeboň podělil o názor!Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

SEMINÁŘ POČÍTÁME S VODOU

Zajímá vás, jak zmírňovat nepříjemné projevy probíhající klimatické změny? Pak si nenechte ujít Seminář o možnostech adaptace měst a obcí na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI), který se koná ve čtvrtek 12. října 2023 v KKC Roháč v Třeboni.

Dozvíte se, co se dá dělat, aby se nám ve městech příjemněji žilo. Zajímavé příklady a možnosti využití modrozelené infrastruktury nám představí přední odborníci na tuto oblast: Ing. Vojtěch Bareš ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a Ing. Jiří Vítek ze společnosti JV PROJEKT VH, s. r. o. Nebudou chybět zkušenosti z praxe ani informace o možnostech dotací na tato opatření.

Součástí semináře budou také ukázky toho, co se podařilo za uplynulé roky realizovat v Třeboni.

Seminář v rámci projektu Počítáme s vodou je pro všechny zaregistrované zájemce zdarma. Registraci a další informace najdete na stránkách Počítáme s vodou (https://1url.cz/kuE5V), kde je také možnost rezervovat si místo na semináři.

Přijďte využít možnost, která se nebude opakovat. Seminář se koná jednou ročně, vždy v jiném městě. Letos máte jedinečnou šanci navštívit ho v Třeboni.


Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací

Omezení spojená s opravou ulice Novohradská

Rádi bychom vás upozornili na blížící se zahájení stavebních úprav Novohradské ulice a s tím související uzavírkou ulice a brány. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Více informací