Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Záblatí

Územní plán Záblatí

Zastupitelstvo obce Záblatí vydalo formou opatření obecné povahy Území plán Záblatí, který nabyl účinnosti dne 14.04.2016.

ÚZEMNÍ PLÁN ZÁBLATÍ

___________________________________________________________________________________________________

Vyhodnocování Územního plánu Záblatí

V souladu s § 55, odst. (1) a § 47, odst. (2) stavebního zákona musí pořizovatel předložit zprávu o uplatňování územního plánu do 4 let od vydání územního plánu k projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a zprávu vyvěsit na úřední desky pro možnost uplatnění připomínek veřejnosti.  

Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Záblatí

Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.

K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Připomínky musejí splňovat náležitosti podání, tzn., že obsahují:
- jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště osoby podávající námitku či připomínku;
- p.č. pozemku a katastrální území, kterého se námitka či připomínka týká;
- věc, které se námitka připomínka týká;
- odůvodnění námitky či připomínky (proč byla námitka či připomínka podána);
- datum podání a podpis osoby podávající námitku či připomínku.

Formulář pro připomínky 

Na podané připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení podaných připomínek je součástí spisu
a slouží jako podklad pro úpravu Zprávy o uplatňování ÚP Záblatí.

«Související odkazy

Partnerství