Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Projednávaná dokumentace

Změna č. 3 územního plánu Třeboň

Veřejné projednání k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Třeboň proběhne dne 24.06.2019 (pondělí) v 16:00 hod. na Městském úřadě Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, ve velké zasedací místnosti (místnost č. 119, v přízemí).

Námitku mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 01.07.2019) může každý uplatnit  své připomínky a dotčené osoby podle odst. (2) § 52 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Dle § 22 odst. (3) stavebního zákona se námitky, připomínky a stanoviska uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách je ve smyslu § 67 odst. 4 a § 69 stavebního zákona a § 172 správního řádu součástí odůvodnění územního plánu.

Formulář námitky/připomínky

 Dne 19.09.2017 proběhlo na MěÚ Třeboň Společné jednání . Do Návrhu změny č. 3 územního plánu Třeboň pro Společné jednání můžete nahlédnout zde.

 

 Změny č. 4 územního plánu Třeboň

Pořízení Změny č. 4 územního plánu Třeboň bylo dne 28.01.2019 zrušeno usnesením Zastupitelstva města Třeboň č. 12/2019-3.

 

Změny č. 5 územního plánu Třeboň

Byly započaty práce na pořízení Změny č. 5 územního plánu Třeboň. Do Upraveného návrhu zadání změny č. 5 Územního plánu Třeboň je možné nahlédnout zde

 

Změny územního plánu Třeboň

Probíhají práce na Změně č. 2 územního plánu Třeboň.

 

Změna č. 2 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3

Veřejné projednání k návrhu Změny č. 2 Regulačního plánu Třeboň – zastavitelná plocha BM3 (pořizované dle § 72 stavebního zákona, tj. zkráceným způsobem) proběhlo dne 21.05.2019 (úterý) v 15:00 hod. na Městském úřadě Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, v malé zasedací místnosti (místnost č. 214, v prvním patře).

Do návrhu Změny č. 2 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 pro vydání je možné nahlednout zde.

 

Regulační plán Třeboň - zastavitelné plochy BM1, BV6, OS4

Veřejné projednání o návrhu Regulačního plánu Třeboň – zastavitelné plochy BM1, BV6, OS4  proběhne dne 10.07.2019 (středa) v 16:00 hod. na Městském úřadě Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, v zasedací místnosti (místnost č. 119, v přízemí).

Podle § 67 odst. 2 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit připomínky a osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou, a to písemně, na adresu pořizovatele, tj. Městského úřadu Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahují na zástupce veřejnosti.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Dle § 85 odst. 1) a 2) stavebního zákona se námitky, připomínky a stanoviska uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách je ve smyslu § 67 odst. 4 a § 69 stavebního zákona a § 172 správního řádu součástí odůvodnění regulačního plánu.

Formulář námitky/připomínky

 Do Návrhu regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BM1, BV6, OS4 pro společné jednání můžete nahlédnout zde.

 

Regulační plán Třeboň - zastavitelné plochy BM5, OS6

Byly zahájeny práce na pořízení Regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BM5, OS6. Do Návrhu pro společné jednání lze nahlédnout zde.

 

Územní studie Třeboň - Břilice, plocha BV3

Byly zahájeny práce na pořízení Územní studie Třeboň - Břilice, plocha BV3. Do návrhu územní studie je možné nahlednout zde.

 

 

«Související odkazy

Partnerství