ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ

V souladu s § 55b a § 52 odst. 1 stavebního zákona oznamujeme zahájení řízení o Změně č. 2 Územního plánu Třeboň a konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Třeboň. Veřejné projednání proběhne 14.12.2023 (čtvrtek) od 14,00 hod. na Městském úřadě Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, ve velké zasedací místnosti (č. dveří 119, přízemí). Změna č. 2 Územního plánu Třeboň je pořizována dle § 55b stavebního zákona, tj. zkráceným postupem.

Podle § 55b odst. 2 stavebního zákona mohou nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání (tj. 21.12.2023) dotčené orgány uplatnit u pořizovatele (MěÚ Třeboň, odbor ÚPaSŘ, oddělení ÚP, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň) svá stanoviska Změny č. 2 Územního plánu Třeboň. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

V souladu s § 55b stavebního zákona může každý do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Třeboň (tj. 21.12.2023) uplatnit u pořizovatele své připomínky a dotčené osoby dle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou u pořizovatele. K později uplatněným připomínkám a námitkám po této lhůtě se nepřihlíží.

Připomínky, námitky a stanoviska se uplatňují písemně, na adresu pořizovatele, tj. Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň.

Formulář námitky/připomínky

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Třeboň pro veřejné projednání je k nahlédnutí zde.

 

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU

Upozorňujeme občany, že od 6. března dochází ke změně jízdního řádu u spoje 340314. Jedná se o spoj jedoucí ráno přes Břilice do Třeboně!

Nový jízdní řád naleznete zde. Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) právního odboru - občanské přestupky

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na volné pracovní místo "referent(ka) právního odboru - občanské přestupky". Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobné informace zde. Více informací