ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC

Zastupitelstvo obce Stříbřec svým usnesením ze dne 01.12.2021 rozhodlo o pořízení změny č. 3 ÚP Stříbřec, která vychází ze schválené Zprávy o uplatňování ÚP Stříbřec za období 2017-2021 + dodatku ze Zprávy o uplatňování. Změna je pořizována zkráceným postupem pořízení.
Pořizovatelem Změny č. 3 ÚP Stříbřec je Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. ÚP.
Zpracovatelem Změny č. 3 ÚP Stříbřec je Ing. Vlastimil Smítka. 

V současné době zpracovatel připravuje návrh Změny č. 3 ÚP pro veřejné projednání.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC

V současné době je pořizována Změna č. 2 ÚP Stříbřec, která se týká změny pozemku p. č. 67/2 v k. ú. Libořezy. O pořízení změny rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 12 ze dne 26.06.2020. Změna je pořizována zkráceným postupem pořízení.
Zpracovatelem je společnost Uplan s. r. o. zastoupená Ing. Vlastimilem Smítkou.
Pořizovatelem je Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu.
Návrh Změny č. 2 ÚP Stříbřec pro veřejné projednání je dostupný zde.
Návrh Změny č. 2 ÚP Stříbřec pro opakované veřejné projednání je dostupný zde.

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ:
Dne 10.01.2023 od 14:00 hod. se na obecním úřadě ve Stříbřeci (č. p. 149) bude konat opakované veřejné projednání o návrhu Změny č. 2 ÚP Stříbřec.
Opakované Veřejné projednání bude probíhat v souladu s aktuálně platnými protiepidemiologickými opatřeními v době konání veřejného projednání. Při účasti na opakovaném veřejném projednání se účastník musí řídit pokyny pořizovatele (např. ochrana úst a dýchacích cest, držení rozestupů, aj..)
Podle § 173 správního řádu oznamujeme, že vzhledem k rozsahu návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stříbřec, jej není reálné v tištěné podobě zveřejnit na úřední desce. Ve lhůtě do 17.01.2023 je možné se s návrhem Změny č. 2 Územního plánu Stříbřec pro opakovné veřejné projednání seznámit:

Podle § 55b odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou nejpozději do 7 dnů ode dne konání opakovaného veřejného projednání dotčené orgány uplatnit u pořizovatele (MěÚ Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň) svá stanoviska k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stříbřec (pro opakované veřejné projednání). Stanoviska budou uplatněna pouze k měněným částem od veřejného projednání. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
V souladu s § 55b stavebního zákona a v souladu s § 52 zákona může každý do 7 dnů ode dne konání opakování veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stříbřec (pro opakované veřejné projednání) uplatnit u pořizovatele písemně své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou u pořizovatele (MěÚ Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň). Připomínky a námitky budou uplatňovány pouze k rozsahu měněných části od veřejného projednání. K později uplatněným připomínkám po této lhůtě se nepřihlíží.

Návrh Změny č. 2 ÚP Stříbřec pro opakované veřejné projednání je dostupný zde.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC

Změna č. 1 byla vydána opatřením obecné povahy dne 13.09.2017 s nabytím účinnosti dne 28.09.2017. Dle § 55 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona), pořizovatel zajistí vyhotovení územního plánu zahrnující právní stav po vydání jeho změny.
Dokumentace je dostupná zde: Právní stav Územního plánu Stříbřec po Změně č. 1.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC (tzv. 2. zpráva)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu Stříbřec Zprávu o uplatňování Územního plánu Stříbřec dle § 55 stavebního zákona.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Stříbřec byla schválena Zastupitelstvem obce Stříbřec dne 01.12.2021 usnesením č. 8.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Stříbřec pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

Zpráva je dostupná zde: ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC za období 2017-2021 (tzv. 2. zpráva) + dodatek
Zpráva o uplatňování ÚP Stříbřec za období 2017-2021 je zároveň součástí zadání Změny č. 3 ÚP Stříbřec
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC (tzv. 1. zpráva)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu Stříbřec Zprávu o uplatňování Územního plánu Stříbřec dle § 55 stavebního zákona..
Zpráva o uplatňování Územního plánu Stříbřec byla schválena Zastupitelstvem obce Stříbřec dne 17.12.2014 usnesením č. 9.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Stříbřec pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

Zpráva je dostupná zde: ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBŘEC    

V současné době je platný Územní plán Stříbřec a Změna č. 1 Územního plánu Stříbřec. Územní plán Stříbřec byl vydán Zastupitelstvem obce Stříbřec dne 02.09.2009, opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 19.9.2009; Změna č. 1 byla vydána opatřením obecné povahy dne 13.09.2017 s nabytím účinnosti dne 28.09.2017. Dle § 55 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona), pořizovatel zajistí vyhotovení územního plánu zahrnující právní stav po vydání jeho změny.

Územní plán Stříbřec je uložen u: 

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán Stříbřec
                                              Právní stav Územního plánu Stříbřec po Změně č. 1
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REGULAČNÍ PLÁN STŘÍBŘEC – zastavitelná ploch L7

Zastupitelstvo Obce Stříbřec svým usnesením č. 5 ze dne 04.09.2019 vydalo Regulační plán Stříbřec - zastavitelná plocha L7. Regulační plán nabyl účinnosti dne 03.10.2019.
Dokumentace je dostupná zde: Regulační plán Stříbřec – zastavitelná plocha L7

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné
trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté
i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou
do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje. Od června
na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných
autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s.
autobusy s cyklovleky. Kvilda, Lipensko, Novohradské hory,
Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových
zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Více informací

ODKALOVÁNÍ VODOVODNÍ SÍTĚ

 
Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě.
Více informací

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami,  výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Více informací