Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Ponědraž

Zastavěné území Ponědraž

Obec Ponědraž nemá platný územní plán.

Umisťovat stavby v k.ú. Ponědraž lze pouze v zastavěném území, které bylo vymezeno pořizovatelem - úřadem územního plánování na MěÚ Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu a schváleno zastupitelstvem obce Ponědraž dne 30.10.2012 usnesením č. 9/2012.

Zastavěné území Ponědraž bylo vydáno opatřením obecné povahy dne 18.12.2012 a nabylo účinnosti dne 02.01.2013.


ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ PONĚDRAŽ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Textová část

Grafická část

 

————————————————————————————————————————————————————

PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PONĚDRAŽ

Dne 02.03.2016 byla na MěÚ Třeboň doručena žádost obce Ponědraž o pořízení Územního plánu Ponědraž (o pořízení ÚP rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 2/2016 ze dne 23.02.2016). Pořizovatel následně vypracoval Doplňující průzkumy a rozbory a ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval Návrh zadání územního plánu Ponědraž.

Dne 27.09.2016 zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 7/2016 Zadání ÚP Ponědraž.

 

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Ponědraž dle § 52 stavebního zákona proběhne dne 06.05.2019 od 16:00 hod. v Hostinci Ponědraž. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 13.05.2019) může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby (vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

 

«Související odkazy

Partnerství