ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽNICE

Zastupitelstvo obce Lužnice svým usnesením č. 10/1412/2022 ze dne 14.12.2022 schválilo Zprávu o uplatňování ÚP Lužnice za období 2018-2022. Zároveň rozhodlo o pořízení Změny č. 3 ÚP Lužnice. Zadáním Změny č. 3 ÚP Lužnice je výše uvedená Zpráva o uplatňování ÚP Lužnice za období 2018-2022. Změna č. 3 ÚP Lužnice je pořizována v souladu s § 55 odst. 1 a § 55a stavebního zákona tj. zkráceným postupem pořízení. 
Pořizovatelem byl určen Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. územního plánování.
Určeným zastupitelem pro územní plánování byla určena starostka obce, Ing. Tereza Širhalová.
Zpracovatel zatím nebyl určen. Probíhá jeho výběr.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽNICE (tzv. 2. zpráva)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Lužnice Zprávu o uplatňování Územního plánu Lužnice dle § 55 stavebního zákona. Zastupitelstvo obce Lužnice svým usnesením č. 10/1412/2022 ze dne 14.12.2022 schválilo Zprávu o uplatňování ÚP Lužnice za období 2018-2022. Výše uvedená Zpráva o uplatňování je zároveň zadáním Změny č. 3 ÚP Lužnice.
Zpráva je dostupná zde: Zpráva o uplatňování ÚP Lužnice za období 2018-2022 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽNICE

Změna č. 1 ÚP Lužnice byla schválena Zastupitelstvem obce Lužnice  usnesením č. 10/0311/2021 ze dne 03.11.2021 a vydána opatřením obecné povahy 05.11.2021 s nabytím účinnosti dne 20.11.2021.
Změna č. 1 ÚP Lužnice je uložena u:

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 1 ÚP Lužnice
                                              Úplné znění po Změně č. 1 a č. 2 ÚP Lužnice
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽNICE (tzv. 1. zpráva)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Lužnice Zprávu o uplatňování Územního plánu Lužnice dle § 55 stavebního zákona. Zpráva byla schválena Zastupitelstvem dne 13.11.2017 usnesením č. 07/1311/2017; současně bylo rozhodnuto o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Lužnice.

Zpráva je dostupná zde: ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽNICE
Dne 16.04.2019 zastupitelstvo obce Lužnice schválilo svým usnesením č. 08/1604/2019 dodatek ke zprávě o uplatňování.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽNICE

Zastupitelstvo obce Lužnice svým usnesením  č. 09/1604/2019 ze dne 16.04.2019 vydalo Změnu č. 2 ÚP Lužnice. Podle § 173 odst. 1) správního řádu nabývá Změna č. 2 ÚP Lužnice účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení. Změna č. 2 ÚP Lužnice nabyla účinnosti 03.05.2019.
Změna č. 2 ÚP Lužnice je uložena u:

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 2 ÚP Lužnice
                                              Úplné znění po Změně č. 1 a č. 2 ÚP Lužnice
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN LUŽNICE

Územní plán Lužnice byl vydán Zastupitelstvem obce Lužnice dne 4.11.2011 pod číslem  usnesení 2/2610/2011, opatření obecné povahy čj. METR4866/2011ToSi a jeho vydání nabylo účinnosti dne 19.11.2011.

Územní plán Lužnice je uložen u:

 Dokumentace je dostupná zde: Územní plán Lužnice
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REGULAČNÍ PLÁN LUŽNICE – zastavitelné plochy BV1 a BV2

Regulační plán Lužnice - zastavitelné plochy BV1 a BV2 byl schválen Zastupitelstvem obce Lužnice  usnesením č. 09/0311/2021 ze dne 03.11.2021 a vydán opatřením obecné povahy 05.11.2021 s nabytím účinnosti dne 20.11.2021.

Regulační plán Lužnice - zastavitelné plochy BV1 a BV2 je uložen u: 

 Dokumentace je dostupná zde: Regulační plán Lužnice – zastavitelné plochy BV1 a BV2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE LUŽNICE – zastavitelná plocha BV3

Předmětná územní studie zpřesňuje rozhodování v území v zastavitelné ploše BV 3, vychází z ÚP Lužnice. Územní studie BV 3 byla schválena dne 09.07.2019. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Ivan Plicka.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Lužnice - zastavitelná plocha BV3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE LUŽNICE – zastavitelná plocha BV9

Předmětná územní studie zpřesňuje rozhodování v území v zastavitelné ploše BV 9, vychází z ÚP Lužnice. Územní studie BV 9 byla schválena dne 09.07.2019. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Ivan Plicka.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Lužnice - zastavitelná plocha BV9
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE LUŽNICE – zastavitelná plocha BV10

Předmětná územní studie zpřesňuje rozhodování v území v zastavitelné ploše BV 10, vychází z ÚP Lužnice. Územní studie BV 10 byla schválena dne 09.07.2019. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Ivan Plicka.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Lužnice - zastavitelná plocha BV10

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech

Informace Českého statistického úřadu o probíhajícím šetření v domácnostech v době od 04.02.2023 do 18.06.2023.

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na příslušného pracovníka Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích. Řízením a koordinací šetření Životní podmínky 2023 je v Jihočeském kraji pověřena:

p. Ing. Viera Ziková, tel.: 386 718 561, 605 589 826, e-mail: viera.zikova@czso.cz

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru kultury a cestovního ruchu. Nástup možný v březnu 2023. Podrobné informace zájemci naleznou zde Více informací

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací