ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽNICE

Zastupitelstvo obce Lužnice svým usnesením č. 10/1412/2022 ze dne 14.12.2022 schválilo Zprávu o uplatňování ÚP Lužnice za období 2018-2022. Zároveň rozhodlo o pořízení Změny č. 3 ÚP Lužnice. Zadáním Změny č. 3 ÚP Lužnice je výše uvedená Zpráva o uplatňování ÚP Lužnice za období 2018-2022. Změna č. 3 ÚP Lužnice je pořizována v souladu s § 55 odst. 1 a § 55a stavebního zákona tj. zkráceným postupem pořízení. 
Pořizovatelem byl určen Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. územního plánování.
Určeným zastupitelem pro územní plánování byla určena starostka obce, Ing. Tereza Širhalová.
Zpracovatel byl určen doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc. z ARCHUM ARCHITEKTI s. r. o. 
Dne 02.05.2023 byly dotčené orgány, nadřízený orgán, sousední obce a oprávnění investoři informování oznámením o konání veřejného projednání. Stejně tak na kamenných i elektornických úředních deskách, Obecního úřadu Lužnice i Městského úřadu Třeboň, byla zveřejněna veřejná vyhláška o termínu konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 3 ÚP Lužnice
Veřejné projednání se bude konat dne 14.06.2023 (středa) od 15:30 h na obecním úřadu Lužnice (Lužnice č.p. 139).
S návrhem je možné se seznámit:

Podle § 55b odst. 2 stavebního zákona mohou nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání dotčené orgány uplatnit u pořizovatele (MěÚ Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň) svá stanoviska k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Lužnice. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
V souladu s § 55b stavebního zákona může každý do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Lužnice uplatnit u pořizovatele písemně své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou u pořizovatele (MěÚ Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň). K později uplatněným připomínkám a námitkám po této lhůtě se nepřihlíží.

Upozornění:

Dle § 22 odst. (3) stavebního zákona se námitky, připomínky a stanoviska uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách je ve smyslu § 53 a § 54 stavebního zákona a § 172 správního řádu součástí odůvodnění územního plánu.
Námitky a připomínky musejí splňovat náležitosti podání, tzn. že obsahují:

Toto oznámení se dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejňuje též způsobem umožňující dálkový přístup na elektronických úředních deskách Městského úřadu Třeboň: http://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/uredni-deska/stavebni-urad.html a Obecního úřadu Lužnice: https://www.obec-luznice.cz/urad-1/uredni-deska/.
Návrh Změny č. 3 ÚP Lužnice je dostupný zde.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽNICE (tzv. 2. zpráva)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Lužnice Zprávu o uplatňování Územního plánu Lužnice dle § 55 stavebního zákona. Zastupitelstvo obce Lužnice svým usnesením č. 10/1412/2022 ze dne 14.12.2022 schválilo Zprávu o uplatňování ÚP Lužnice za období 2018-2022. Výše uvedená Zpráva o uplatňování je zároveň zadáním Změny č. 3 ÚP Lužnice.
Zpráva je dostupná zde: Zpráva o uplatňování ÚP Lužnice za období 2018-2022 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽNICE

Změna č. 1 ÚP Lužnice byla schválena Zastupitelstvem obce Lužnice  usnesením č. 10/0311/2021 ze dne 03.11.2021 a vydána opatřením obecné povahy 05.11.2021 s nabytím účinnosti dne 20.11.2021.
Změna č. 1 ÚP Lužnice je uložena u:

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 1 ÚP Lužnice
                                              Úplné znění po Změně č. 1 a č. 2 ÚP Lužnice
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽNICE (tzv. 1. zpráva)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Lužnice Zprávu o uplatňování Územního plánu Lužnice dle § 55 stavebního zákona. Zpráva byla schválena Zastupitelstvem dne 13.11.2017 usnesením č. 07/1311/2017; současně bylo rozhodnuto o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Lužnice.

Zpráva je dostupná zde: ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽNICE
Dne 16.04.2019 zastupitelstvo obce Lužnice schválilo svým usnesením č. 08/1604/2019 dodatek ke zprávě o uplatňování.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽNICE

Zastupitelstvo obce Lužnice svým usnesením  č. 09/1604/2019 ze dne 16.04.2019 vydalo Změnu č. 2 ÚP Lužnice. Podle § 173 odst. 1) správního řádu nabývá Změna č. 2 ÚP Lužnice účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení. Změna č. 2 ÚP Lužnice nabyla účinnosti 03.05.2019.
Změna č. 2 ÚP Lužnice je uložena u:

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 2 ÚP Lužnice
                                              Úplné znění po Změně č. 1 a č. 2 ÚP Lužnice
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN LUŽNICE

Územní plán Lužnice byl vydán Zastupitelstvem obce Lužnice dne 4.11.2011 pod číslem  usnesení 2/2610/2011, opatření obecné povahy čj. METR4866/2011ToSi a jeho vydání nabylo účinnosti dne 19.11.2011.

Územní plán Lužnice je uložen u:

 Dokumentace je dostupná zde: Územní plán Lužnice
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REGULAČNÍ PLÁN LUŽNICE – zastavitelné plochy BV1 a BV2

Regulační plán Lužnice - zastavitelné plochy BV1 a BV2 byl schválen Zastupitelstvem obce Lužnice  usnesením č. 09/0311/2021 ze dne 03.11.2021 a vydán opatřením obecné povahy 05.11.2021 s nabytím účinnosti dne 20.11.2021.

Regulační plán Lužnice - zastavitelné plochy BV1 a BV2 je uložen u: 

 Dokumentace je dostupná zde: Regulační plán Lužnice – zastavitelné plochy BV1 a BV2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE LUŽNICE – zastavitelná plocha BV3

Předmětná územní studie zpřesňuje rozhodování v území v zastavitelné ploše BV 3, vychází z ÚP Lužnice. Územní studie BV 3 byla schválena dne 09.07.2019. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Ivan Plicka.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Lužnice - zastavitelná plocha BV3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE LUŽNICE – zastavitelná plocha BV9

Předmětná územní studie zpřesňuje rozhodování v území v zastavitelné ploše BV 9, vychází z ÚP Lužnice. Územní studie BV 9 byla schválena dne 09.07.2019. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Ivan Plicka.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Lužnice - zastavitelná plocha BV9
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE LUŽNICE – zastavitelná plocha BV10

Předmětná územní studie zpřesňuje rozhodování v území v zastavitelné ploše BV 10, vychází z ÚP Lužnice. Územní studie BV 10 byla schválena dne 09.07.2019. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Ivan Plicka.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Lužnice - zastavitelná plocha BV10

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné
trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté
i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou
do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje. Od června
na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných
autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s.
autobusy s cyklovleky. Kvilda, Lipensko, Novohradské hory,
Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových
zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Více informací

ODKALOVÁNÍ VODOVODNÍ SÍTĚ

 
Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě.
Více informací

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami,  výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Více informací