Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Lomnice nad Lužnicí

Územní plán Lomnice nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí vydalo dne 16.05.2016 Územní plán Lomnice nad Lužnicí, který nabyl účinnosti dne 01.06.2016.

 

ÚZEMNÍ PLÁN LOMNICE NAD LUŽNICÍ

 

Změna č. 1 Územního plánu Lomnice nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí svým usnesením č. 84/6/Z/2019 ze dne 10.06.2019 vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Lomnice nad Lužnicí. Změna č. 1 ÚP Lomnice nad Lužnicí nabyla učinnosti dne 12.07.2019.

Změna č. 1 ÚP Lomnice nad Lužnicí

Úplné znění po Změně č. 1 ÚP Lomnice nad Lužnicí

 

Vyhodnocování Územního plánu Lomnice and Lužnicí

Dle § 55 odst. (1) a § 47 odst. (2) musí pořizovatel předložit zprávu o uplatňování do 4 let od vydání územního plánu k projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a zprávu vyvěsit na úřední desky pro možnost uplatnění připomínek veřejnosti. Jedná se o 1. Zprávu o uplatňování (za období 2016 - 2020).

Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (tj. do 27.08.2020) může každý uplatnit u pořizovatele, kterým je Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, se sídlem Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, písemné připomínky. Připomínky musejí splňovat náležitosti podání. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Formulář pro uplatnění připomínek je dostupný zde.

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Lomnice nad Lužnicí (za období 2016 - 2020).

«Související odkazy

Partnerství