NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN FRAHELŽ

Dne 10.03.2020 byla na MěÚ Třeboň doručena žádost obce Frahelž o pořízení Územního plánu Frahelž (o pořízení ÚP rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 1/2020 ze dne 01.03.2020). Následně byly pořizovatelem zahájeny práce na  vypracování Doplňujících průzkumů a rozborů, na jejichž základě byl vypracován Návrh zadání ÚP Frahelž. Zastupitelstvo obce Frahelž schválilo upravené Zadání ÚP dne 02.05.2021 svým usnesením č. 02/2021.
Zpracovatelem Územního plánu je paní Jolana Zahrádková a Ing. Vlastimil Smítka.

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ
Dle § 50 odst. 3 stavebního zákona byl zveřejněn návrh Územního plánu Frahlež pro společné jednání.

Dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad byly dopisem obeznámeni o konání společného jednání. Dne 16.08.2023, od 9:30 hod., se bude na Městském úřadě v Třeboni konat společné jednání o návrhu ÚP Frahelž. Do 30-ti dnů ode dne konání společného jednání mohou písemně uplatnit k návrhu svá stanoviska a připomínky. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.

Zároveň dne 01.08.2023 došlo ke zveřejnění veřejné vyhlášky, na kamenných i elektronických úředních deskách Městského úřadu Třeboň a Obecního úřadu Frahelž, informující veřejnost o zahájení společného jednání o návrhu ÚP Frahelž. 
Podle § 173 správního řádu oznamujeme, že vzhledem k rozsahu návrhu Územního plánu Frahelž, není reálné jej v tištěné podobě zveřejnit na úřední desce. Ve lhůtě počínající dnem zveřejnění veřejné vyhlášky tj. 01.08.2023 a končící dnem 18.09.2023 je možné se s návrhem Územního plánu Frahelž seznámit:

Ve lhůtě 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky (tj. do 15.09.2023) může každý u pořizovatele - Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, uplatnit písmené připomínky k návrhu Územního plánu Frahelž pro společné jednání. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Upozornění:
Dle § 22 odst. (3) stavebního zákona se připomínky a stanoviska uplatňují písemně na adresu pořizovatele a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Na podané připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek je ve smyslu § 53 a§ 54 stavebního zákona a § 172 správního řádu součástí odůvodnění územního plánu.

Připomínky musejí splňovat náležitosti podání, tzn., že obsahují:
  • jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště osoby podávající připomínku;
  • p. č. pozemku a katastrální území, kterého se připomínka týká;
  • věc, které se připomínka týká;
  • odůvodnění připomínky (proč byla připomínka podána);
  • datum podání a podpis osoby podávající připomínku.
Návrh Územního plánu Frahelž pro společné jednání je dostupný zde.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE FRAHELŽ

V současné době je platný Územní plán obce Frahelž (obecně závazná vyhláška obce ze dne 28.04.2003).

Územní plán obce Frahelž byl schválen Zastupitelstvem obce dne 28.4.2003 a nabyl účinnosti dne 11.6.2003.

Územní plán obce Frahelž je uložen u:

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán obce Frahelž

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE FRAHELŽ

Změna č. 1 ÚPO Frahelž byla vydána Zastupitelstvem obce 23.01.2014 opatřením obecné povahy a její vydání nabylo účinnosti dne 07.02.2014.

Změna č. 1 ÚPO Frahelž je uložena u:

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 1 ÚPO Frahelž

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

UKLIĎME TŘEBOŇ 2024

Město Třeboň, odbor životního prostředí, společně se Zdravým městem Třeboň všechny zvou na tradiční celorepublikovou jarní úklidovou akci UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME TŘEBOŇ! Akce se koná v sobotu 6. dubna. Sraz dobrovolníků je v 9.00 na nádvoří městského úřadu.
Připraveny jsou tradičně dvě trasy – jedna lehčí, ideální pro rodiny s dětmi, a druhá náročnější. Nicméně je akce vhodná pro všechny věkové kategorie!
Pojďte s námi udělat Třeboň ještě o trochu hezčí... čistou!
Těšíme se na vás!
Více informací

JARNÍ DERATIZACE

Od 27. března bude na území města probíhat jarní deratizace, která potrvá po dobu 14 dnů. Deratizace probíhá 2x ročně, vždy na jaře a na podzim. V tomto období platí zvýšené riziko pro volně pobíhající psy. Návnady začínají působit až po pěti dnech po konzumaci. Potkani poté mohou být zmatení a pobíhat i na veřejných prostranstvích.

Deratizaci provádí jihočeská firma ASANA, spol. s.r.o. ve spolupráci s Městskou vodohospodářskou, s. r. o. (firma pomáhá umístit nástrahy do kanalizace).

Více informací