Námitku proti zpracování osobních údajů může vznést ten. jehož osobní údaje jsou zpracovávány, ze tří důvodů:

Námitka proti zpracování na základě oprávněného zájmu či plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci - každá námitka se zpracovává indivudálně a balančním testem se posuzuje oprávněnost důvodů zpracování proti zájmům a svobodám žadatele. Po podání této námitky dochází automaticky k omezení zpracování žadatelových dat - není nutné podávat samostatnou žádost. Po dobu ověřování a posuzování námitky mohou být data zpracována pouze za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků na zpracování žadatelových osobních údajů.

Námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu - jedná se o odvolání souhlasu s využíváním osobních údajů (např. e-mailu) pro zasílání různých pozvánek, nabídek apod. Po podání námitky se musí přestat osobní údaje žadatele zpracovávat. Každý musí být nejpozději při prvním oslovení upozorněn na to, že může vznést tuto námitku.

Námitka proti zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely - každá námitku se individuálně posoudí zejména s přihlédnutím, jak by vymazání některých dat ovlivnilo celkový výstup výzkumu.

Formulář námitky proti zpracování osobních údajů

Postup pro vyřízení námitky 

Výtažek z Nařízení Evrospkého parlamentu a Rady č. 2016/679

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení Evrospkého parlamentu a Rady č. 2016/679 (dále jen "Nařízení"), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Subjekt údajů je na právo uvedené výše výslovně upozorněn a toto právo je uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací, a to nejpozději v okamžiku první komunikace se subjektem údajů.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 Nařízení, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na nově zřízené pracovní místo "referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobnosti zde Více informací