Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Právo nebýt předmětem automatizováného zpracování

Ten, jehož osobní údaje jsou zpracovávány má právo, aby jeho údaje nebyly automaziovaně zpracovávány.  Toto usanovení platí obecně, pokud automatizované zpracování není nezbytné pro uzavření či plnění smlouvy mezi správcem údajů a subjektem údajů, nebo není povoleno právem EU či ČR, nebo není na základě výslovného souhlasu žadatele. Městský úřad Třeboň neprovádí automatizované zpracování dat.

Výtažek z Nařízení Evrospkého parlamentu a Rady č. 2016/679

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

Výše uvedené ustanovení se nepoužije, pokud je rozhodnutí:

  • nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
  • povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
  • založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

V případech nezbytného uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů a v případech založení na vyslovením souhlasu subjektu údajů provede správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

Rozhodnutí uvedená výše se neopírají o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů.

«Související odkazy

Partnerství