Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Právo na účinnou soudní ochranu

Každý má právo na účinnou soudní ochranu, tedy podat žalobu u správního soudu (průvodce řízením na webu nejvyššího správního soudu). Vzhledem k tomu, že město Třeboň je orgán veřejné moci, musí se žaloba podat u správního soudu v České republice.

Výtažek z Nařízení Evrospkého parlamentu a Rady č. 2016/679

Právo na účinnou soudní ochranu vůči dozorovému úřadu

Aniž je dotčena jakákoli jiná správní či mimosoudní ochrana, má každá fyzická nebo právnická osoba právo na účinnou soudní ochranu proti právně závaznému rozhodnutí dozorového úřadu, které se jí týká.

Aniž je dotčena jakákoli jiná správní či mimosoudní ochrana, má každý subjekt údajů právo na účinnou soudní ochranu, pokud se dozorový úřad, který je příslušný podle článků 55 a 56 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen "Nařízení"), stížností nezabývá nebo pokud neinformuje subjekt údajů do tří měsíců o pokroku v řešení stížnosti podané podle článku 77 Nařízení či o jeho výsledku.

Řízení proti dozorovému úřadu se zahajuje u soudů toho členského státu, v němž je daný dozorový úřad zřízen.

Je-li zahájeno řízení proti rozhodnutí dozorového úřadu, kterému předcházelo stanovisko nebo rozhodnutí sboru v rámci mechanismu jednotnosti, dozorový úřad toto stanovisko nebo rozhodnutí předloží soudu.

Právo na účinnou soudní ochranu vůči správci nebo zpracovateli

Aniž je dotčena jakákoli dostupná správní či mimosoudní ochrana, včetně práva na podání stížnosti u dozorového úřadu podle článku 77 Nařízení, má každý subjekt údajů právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle tohoto nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto nařízením.

Řízení proti správci nebo zpracovateli se zahajuje u soudů toho členského státu, v němž má daný správce nebo zpracovatel provozovnu. Řízení se může popřípadě zahájit i u soudů členského státu, kde má subjekt údajů své obvyklé bydliště, s výjimkou případů, kdy je správce nebo zpracovatel orgánem veřejné moci některého členského státu, který jedná v rámci výkonu veřejné moci.

«Související odkazy

Partnerství