Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Právo na přístup

Každý má právo vznést dotaz, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje. Vzhledem k rozsáhlosti agend městského úřadu se na ústní dotaz na konkrétní zpracování osobních údajů konkrétního žadatele odpovídá výhradně písemně po době nezbytně nutné pro zpracování žádosti (nejdéle však do jednoho měsíce - lhůtu je možné v odůvodněných případech prodloužit o dva měsíce).

Formulář žádosti o potvrzení přístupu

Postup pro vyřízení žádosti

Výtažek z Nařízení Evrospkého parlamentu a Rady č. 2016/679

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

  • účely zpracování;
  • kategorie dotčených osobních údajů;
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
  • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
  • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
  • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46, které se vztahují na předání.

Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

Právem získat kopii uvedenou nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

«Související odkazy

Partnerství