Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní; z rozpočtu Evropské unie, prostředků Fondu soudržnosti.

Celkové výdaje (CV): 2 605 018,41 Kč
Způsobilé výdaje (CZV): 2 605 018,41 Kč
Způsobilé veřejné výdaje (CZVV): 2 605 018,41 Kč
Podpora: 2 344 516,20 Kč (90 % CV; 90,00 % CZV; 90,00 % CZVV)
Dotace Fondu soudržnosti: 2 214 265,20 Kč (85 % CV; 85,00 % CZV; 85,00 % CZVV)
Dotace Státní fond životní prostředí: 130 250,90 Kč (5 % CV; 5,00% CZV; 5,00 % CZVV)

Monitorovací ukazatele:

Ukazatel Jednotka Plánovaná hodnota
Počet digitálních povodňových plánů na úrovni kraje/obce s rozšířenou působností/obce Počet 1,000
Počet nových/rekonstruovaných hlásných a měřících stanic o stavu hladin/průtoků Počet 5,000
Počet povodňových orgánů (komisí) napojených na systém přenosu hlásných a varovných informací pro řízení povodní Počet 1,000

Cíl projektu:

Cílem projektu je jednotný systém dat dostupný všem složkám v řízení povodňových, případně krizových událostí a systém pro včasné varování obyvatel před povodněmi. Tento požadavek splňuje digitální povodňový plán (dále též dPP) a jeho napojení na digitální povodňový plán ČR a Povodňový informační systém POVIS. Vytvořením dPP a jeho zpřístupněním na webovém prohlížeči města Třeboň bude dostupný všem členům povodňové komise a obcím ve správním území. Současně tím bude vyřešena neexistence povodňových plánů u některých obcí ve správním území obce s rozšířenou působností.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech

Informace Českého statistického úřadu o probíhajícím šetření v domácnostech v době od 04.02.2023 do 18.06.2023.

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na příslušného pracovníka Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích. Řízením a koordinací šetření Životní podmínky 2023 je v Jihočeském kraji pověřena:

p. Ing. Viera Ziková, tel.: 386 718 561, 605 589 826, e-mail: viera.zikova@czso.cz

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru kultury a cestovního ruchu. Nástup možný v březnu 2023. Podrobné informace zájemci naleznou zde Více informací