Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblast podpory 2.2 Rozvojové projekty spádových center

Realizace:06/2008 - 10/2009
Celkový rozpočet akce: 102 515 496,- Kč vč. DPH (86 147 476,- Kč bez DPH)
Příspěvek z ROP NUTS II Jihozápad:
55 500 000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu města:
47 015 496,- Kč
Registrační číslo projektu:
CZ.1.14/2.2.00/02.00571
Zhotovitel stavby:
STAVCENT, a.s., IČ: 466 78 298, Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec
Projektant:
JPS Jindřichův Hradec, s.r.o. Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec

Hlavní cíl projektu:

Předmětem projektu je revitalizace a sanace areálu kasáren a využití jeho větší části pro potřeby fungování Městského úřadu Třeboň (dále "MěÚ"). Cílem je kromě záchrany kulturní památky a odstranění chátrajícího areálu z centra města též soustředění všech odborů MěÚ na jednom místě, což zjednoduší komunikaci mezi odbory MěÚ a občany a mezi jednotlivými odbory MěÚ navzájem. Tuto výhodu ocení jak obyvatelé města Třeboň, tak i obyvatelé žijící ve spádovém území obce s rozšířenou působností (dále "ORP"). Celkem se jedná o více jak 25 tis. obyvatel. Význam projektu je obrovský nejen z pohledu města, ale i všech obcí v působnosti ORP. Zároveň se zlepší dopravní dostupnost pro občany, neboť v areálu bude dostatek parkovacích míst. Zbývající část areálu bude rekonstruována pouze z prostředků Města Třeboň a předpokládá se její využití pro potřeby Finančního úřadu v Třeboni.

Více informací o spolufinancování projektu Evropskou unií: www.strukturalni-fondy.cz a www.europa.eu

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS UU Jihozápad: www.rr-jihozapad.cz

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech

Informace Českého statistického úřadu o probíhajícím šetření v domácnostech v době od 04.02.2023 do 18.06.2023.

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na příslušného pracovníka Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích. Řízením a koordinací šetření Životní podmínky 2023 je v Jihočeském kraji pověřena:

p. Ing. Viera Ziková, tel.: 386 718 561, 605 589 826, e-mail: viera.zikova@czso.cz

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru kultury a cestovního ruchu. Nástup možný v březnu 2023. Podrobné informace zájemci naleznou zde Více informací