Projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 4 – Efektivní veřejná správa, oblast podpory 4.1 – Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy; z rozpočtu Evropské unie, prostředků Evropského sociálního fondu.

Celkové způsobilé náklady: 1 317 351,00 Kč
Vlastní financování: 65 867,56 Kč
Dotace Evropského sociálního fondu: 1 119 748,44 Kč
Dotace státního rozpočtu: 131 735,10 Kč

Popis projektu:

Základním cílem projektu je zvýšení efektivity výkonu všech činností zabezpečovaných úřadem i městskou policií, neboť to je jedním z předpokladů naplnění stanovené vize v personální oblasti, tj. vytvoření efektivního moderního úřadu poskytujícího kvalitní služby. Specifickými cíli projektu jsou rozvoj a zavedení moderních nástrojů řízení lidských zdrojů a realizace specifických vzdělávacích programů. Dílčí cíle se orientují na optimalizaci počtu zaměstnanců (personální audit), zefektivnění personálního plánování vytvořením metodických podkladů pro další rozvoj stávajících i výběr nových zaměstnanců (kompetenční modely a popisy pracovních míst), rozvoj systému hodnocení zaměstnanců (revize současného systému včetně zpracování plánů osobního rozvoje zaměstnanců), zajištění kvalitního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců vedoucího ke zvyšování specifických odborných znalostí a dovedností.

 

Závěrečná zpráva z Personálního auditu MěÚ Třeboň a MěPo Třeboň

Kompetenční profily zaměstnanců

Revize systému hodnocení 

Revize popisů pracovních pozic

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech

Informace Českého statistického úřadu o probíhajícím šetření v domácnostech v době od 04.02.2023 do 18.06.2023.

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na příslušného pracovníka Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích. Řízením a koordinací šetření Životní podmínky 2023 je v Jihočeském kraji pověřena:

p. Ing. Viera Ziková, tel.: 386 718 561, 605 589 826, e-mail: viera.zikova@czso.cz

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru kultury a cestovního ruchu. Nástup možný v březnu 2023. Podrobné informace zájemci naleznou zde Více informací