Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osa: 14.1 Dostupnost center, oblast podpory: 14.1.5 Rozvoj místní komunikace

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/26.02797
Realizace projektu: 01.02.2012 – 20.12.2013
Způsobilé výdaje (CZV): 3 240 625,51 Kč
Dotace z rozpočtu regionální rady: 3 240 625,51 Kč
Zhotovitel: STRABAG a.s., IČ: 60837844, Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice, Provozní jednotka Soběslav
Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1


Popis realizace projektu:

Realizovaný projekt "Chodník v Novohradské ulici v Třeboni - 2., 3., 4. a 5. etapa" se zabýval rekonstrukcí stávajících úseků a provedením nových úseků chodníku v Novohradské ulici v Třeboni, která přivádí do města dopravu ve směru od Nových Hradů po silnici II/154 a od Borovan po silnici II/155. Silnice také zajišťuje propojení města a jeho místní části Branná. Tyto komunikace navazují po průjezdu městem na silnici I/34, která je ve městě nejvýznamnější. Z důvodu velkého provozu v ulici Novohradská a zároveň velkému pohybu chodců bylo nutné zajistit bezpečnost pro chodce i pro motoristy. Součástí realizace projektu byla také rekonstrukce veřejného osvětlení.
Základním důvodem realizace projektu byl zcela kritický technický stav dotčených chodníků, v některých úsecích zcela chyběly chodníky, kde se chodci museli pohybovat přímo po silnici II. třídy. Zároveň tato investice navazovala na celoplošnou opravu krytu vozovky silnice II/154, realizovanou Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, podél chodníků realizovaných městem Třeboň.
V roce 2012 byla z prostředků rozpočtu města realizována celá 1. etapa a větší část 4. etapy (v úseku od Zlaté stoky ke vjezdu do areálu společnosti Lesostavby Třeboň a.s. u křižovatky s ulicí Sádeckou. V roce 2013 byla zrealizována 2., 3., 5. a zbytek 4. etapy.

 

 

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech

Informace Českého statistického úřadu o probíhajícím šetření v domácnostech v době od 04.02.2023 do 18.06.2023.

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na příslušného pracovníka Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích. Řízením a koordinací šetření Životní podmínky 2023 je v Jihočeském kraji pověřena:

p. Ing. Viera Ziková, tel.: 386 718 561, 605 589 826, e-mail: viera.zikova@czso.cz

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru kultury a cestovního ruchu. Nástup možný v březnu 2023. Podrobné informace zájemci naleznou zde Více informací