Lékařská služba první pomoci o.p.s.

www.lekarskasluzba-trebon.cz

Palackého náměstí 106/II, 379 01 Třeboň

Vedoucí sestra: Denisa Nováková, tel.: 384 721 800, e-mail: info@lekarskasluzba-trebon.cz

Lékařská služba první pomoci je zařízení pro děti a dospělé poskytující zdravotnickou pohotovostní službu pro ošetření běžných, život neohrožujících onemocnění a pacientů, jejichž zdravotní stav kolísá. Je určena v době mimo ordinačních hodin praktických lékařů. LSPP neprovozuje návštěvní službu. Zařízení není určeno pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.
LSPP Třeboň o.p.s. ošetřuje i pacienty, kteří nemají bydliště ve spádovém území a nejsou schopni se dostavit ke svému lékaři. Dále samoplátce za úhradu, za které nehradí poskytnutou zdravotní péči zdravotní pojišťovny.
K ošetření na LSPP Třeboň o.p.s. je nutná průkazka pojištěnce zdravotní pojišťovny a finanční hotovost na příslušný předepsaný regulační poplatek a případnou úhradu léků. LSPP Třeboň o.p.s. je neziskovou organizací. Případný zisk z poskytovaných služeb je organizace povinna vložit zpět do své hlavní, obecně prospěšné činnosti. Pro realizaci našich aktivit je nezbytné získávat sponzory a vyhledávat dárce z řad veřejných subjektů i firem.
Dárci, veřejné subjekty a sponzoři umožňují svými dary zabezpečit základní činnost obecně prospěšné společnosti.

Ordinační hodiny:          Po-Pá:  18:00 – 22:00 hod.     
                                           So, Ne a svátky: 8:00 – 19:00 hod.


Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací

Vítání třeboňských občánků v novém

Město Třeboň se zapojilo do Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje, který má za cíl podpořit nově narozené děti, resp. jejich rodiny trvale žijící na území Jihočeského kraje.
Dotační program se vztahuje na děti narozené od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024.
Díky tomuto dotačnímu programu všechny novorozené děti z Třeboně získají od města a kraje dar v celkové hodnotě 5 000 Kč. Z hodnoty každého daru je polovina hrazena z rozpočtu města a druhá polovina z krajské dotace. A o jaký dar se jedná? Rodiče si odnesou krásnou knihu o Třeboni, maminky květinový dar a občánci získají do kolébky zlatý investiční slitek o váze 2,5 g, rodný list Jihočecha a občánka města Třeboně.Více informací

Okres Freyung-Grafenau slaví 50 let

Dne 24. 9. 2022 se zástupce města Třeboně zúčastnili oficiálních oslav k 50. výročí založení partnerského okresu Freyung-Grafenau. Rok 2022 je pro okres Freyung-Grafenau výjimečný: 1. července 1972 se v rámci územní reformy ve Svobodném státě Bavorsko staly dva bývalé okresy Wolfstein a Grafenau společným okresem. Dne 27. října 1972 se okresní zastupitelstvo nového okresu na svém třetím veřejném zasedání v Grafenau rozhodlo pro nový název okresu Freyung-Grafena. Změna názvu vstoupila v platnost 1. května 1973. Sídlem okresní správy bylo určeno město Freyung, které bylo dříve sídlem okresní správy ve Wolfsteinu.

Po otevření železné opony směrem k České republice v roce 1989 se okres dostal z pohraniční polohy do centrální. Krátce poté byl založen sousední Národní park Šumava, který spolu s Národním parkem Bavorský les tvoří jednu z největších lesních oblastí v Evropě. Výrazně se také zvýšilo tranzitní spojení mezi Německem a Českou republikou přes tento okres. Zejména po vstupu České republiky do EU v roce 2004 a po zrušení hraničních kontrol v roce 2007 se hospodářské vazby výrazně posílily.

Město Třeboň uzavřelo s tímto okresem partnerskou smlouvu v roce 2017, neoficiální spolupráce započala již v roce 2015.

Více informací