Parkování v centru a přilehlých ulicích

Systém placených stání motorových vozidel je upraven v nařízení města č. 1/2016.

Masarykovo náměstí a přilehlé ulice jsou v režimu pěší zóny. Vjezd je povolen pouze dopravní obsluze na dobu nezbytně nutnou a cyklistům.
Do ulice Petra Voka (mezi Masarykovým náměstím a Žižkovým náměstím) je zakázán vjezd všech motorových vozidel, ve směru od Žižkova nám. trvale. Ve směru od Masarykova nám. zákaz platí v době od 13:00 do 06:00 h, ve zbývajícím čase může dopravní obsluha projíždět.
V ulici Husova, v úseku od křižovatky s ulicí Březanovou směrem k ulici Masné krámy, je podélné parkovací stání (9 parkovacích míst) pro držitele parkovacích karet. V dolní části Masarykova náměstí je možné parkování v době mimo sezónu (od 01.10. do 30.04.) na parkovací kotouč max. 60 minut. Čtyři parkovací místa pro krátkodobé stání (30 minut) lze využít před bývalým sídlem radnice (čp. 20). Dvě místa v horní části Masarykova náměstí (naproti Vratislavskému domu, čp. 84) jsou určena pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
Na parkovišti v Dukelské ulici u Hradecké brány jsou v přední části k dispozici parkovací místa pro veřejnost v režimu parkovacího automatu. 41 garantovaných míst v zadní části parkoviště je určeno pro držitele parkovacích karet. Podélná parkovací stání v Dukelské ulici jsou v režimu parkovacích automatů. V boční části Dukelské ulice u sběrných surovin je 31 veřejných parkovacích míst s parkovacím automatem.                                                                                                                               
V Novohradské ulici je 80-100 parkovacích míst.

Informace pro návštěvníky města

Návštěvníkům města doporučujeme využít některé z odstavných parkovišť P2–P4 ve Sportovní ulici, na kterých bývá dostatek volných parkovacích míst zdarma a jejich vzdálenost od centra města je do 10 minut chůze.
Pro zájezdové autobusy jsou vhodná parkoviště P3, P4 a plocha v bývalém areálu technických služeb v Novohradské ulici pod hrází rybníka Svět.


Plocha parkoviště P1 byla zrušena z důvodu ukončení výpůjčky majitele pozemku.

celá mapa

verze pro tisk na A4

Přehled míst s parkovacími automaty z nařízení města č. 1/2016

Ceník parkovacích automatů z nařízení města č. 1/2016


Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech

Informace Českého statistického úřadu o probíhajícím šetření v domácnostech v době od 04.02.2023 do 18.06.2023.

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na příslušného pracovníka Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích. Řízením a koordinací šetření Životní podmínky 2023 je v Jihočeském kraji pověřena:

p. Ing. Viera Ziková, tel.: 386 718 561, 605 589 826, e-mail: viera.zikova@czso.cz

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru kultury a cestovního ruchu. Nástup možný v březnu 2023. Podrobné informace zájemci naleznou zde Více informací