Rovinatá krajina Třeboňska je unikátní oblastí, ve které se zachovali tradiční přírodní hodnoty a lidskou rukou byly vytvořeny hodnoty nové. Na mnoha místech lze hovořit o harmonické krajině, kde i v dnešní době jsou lidské aktivity v rovnováze s přírodou.
Geologické podloží
Nerostné bohatství Třeboňska spočívá v kvalitních ložiscích štěrkopísku (mocnost je až 30 m). Mimo tuto surovinu se na Třeboňsku těžila a dosud ještě těží rašelina, v současné době využívána především pro lázeňství a také v zahradnictví.
Hydrologie
Asi málokde najdeme tolik rybníků na tak malém území. Třeboňsko pokrývá okolo 500 rybníků, z nichž většina byla vybudována v 16. století mistry rybníkářství - Štěpánkem Netolickým, Jakubem Krčnínem z Jelčan a Sedlčan a Mikulášem Ruthardem z Malešova. Největším rybníkem v ČR je pak Rožmberk o rozloze vodní hladiny 489 ha. Dalšími významnými rybníky jsou Svět, Opatovický, Velký Tisý, Staňkovský a Hejtman. Vodáci pak ocení projížďku po řece Lužnici. Mimo rybníky a řeky jsou zde i umělé kanály Nová řeka (13,5 km) a Zlatá stoka 47 km) svědčící o řemeslném umu našich předků.
Fauna
Příroda Třeboňska je bohatá na bezobratlé (např. motýly, vážky), ve střední Evropě vzácné druhy ryb, obojživelníky a ptáky, zejména pak vodní. Zdejší vodní plochy se na podzim stávají útočištěm migrujících ptáků, kdy se zde zdržuje 10 - 20 000 exemplářů. Mezi ptáky, které zde nejspíše potkáte, musíme zařadit především volavky. Přélétne-li vám nad hlavou velký dravec, může to být orel mořský.
Flóra
Z hlediska botaniky je Třeboňsko významné výskytem vodomilných rostlin. Některé ze 400 ohrožených druhů, které zde rostou, můžeme najít i na suchomilných písčitých stanovištích.
Milovníci turistiky, historie a přírody – zvláště starých a památných stromů určitě ocení nového turistického průvodce Trasy za stromy a památkami Třeboňska, který funguje na internetových stránkách www.stromytrebonska.cz. Prozatím je navrženo šest tras: Světská, Opatovická, Chlumecká, Rožmberská, Lutovská a trasa za třeboňskými stromovými pamětníky. Návštěvník těchto stránek získá přehled o starých a památných stromech,jejich historii a oblastech, v nichž žijí. 
Ochrana přírody
Třeboňsko bylo roku 1977 vyhlášno biosférickou rezervací v rámci programu Člověk a Biosféra  MAB UNESCO. A od roku 1979 je většina správního obvodu Třeboně součástí Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Dále bylo na Třeboňsku vymezeno množství maloplošných zvláště chráněných území a lokalit chráněných Ramsarskou úmluvou a sítí NATURA 2000. Pokud se budete chtít dozvědět více, navštivte stránky CHKO Třeboňsko www.trebonsko.nature.cz  či expozici Domu přírody Třeboňska www.dumprirody-trebonska.cz .

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech

Informace Českého statistického úřadu o probíhajícím šetření v domácnostech v době od 04.02.2023 do 18.06.2023.

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na příslušného pracovníka Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích. Řízením a koordinací šetření Životní podmínky 2023 je v Jihočeském kraji pověřena:

p. Ing. Viera Ziková, tel.: 386 718 561, 605 589 826, e-mail: viera.zikova@czso.cz

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru kultury a cestovního ruchu. Nástup možný v březnu 2023. Podrobné informace zájemci naleznou zde Více informací