Třeboňská pánev je jedním z nejbohatších nalezišť rašeliny a slatiny u nás. Slatina patří mezi tzv. peloidy, což jsou přírodní látky vzniklé geologickými pochody. Slatina má blahodárné účinky na lidské tělo a jejích vlastností se využívá v lázeňství již celou řadu let. Právě na tomto přírodním zdroji je založena zdejší lázeňská tradice. Slatina vede díky své hustotě teplo až sedmkrát pomaleji než voda. Organismus se pak prohřívá šetrně a intenzivně. Před použitím se ze slatiny odstraní hrubé příměsi, rozdrtí se na malé částečky, přidá se voda a nakonec se ohřeje na teplotu 37 – 39 stupňů Celsia. Připravená hmota se používá pro přípravu slatinné koupele nebo slatinného zábalu, což působí příznivě především při léčbě nemocí pohybového aparátu. Léčebné účinky pobytu v lázních umocňuje kvalita okolního přírodního prostředí Třeboňska.Tradice lázeňství sahá původně až do středověku. Už v 15. století byly ve městě lázně očistné s lazebníkema felčarem v jedné osobě. Se slatinou ovšem tehdy neměly nic společného.

První novější lázně v Třeboni byly zbudovány rybníkářem Václavem Horákem. Neměly sice velký význam, ale byly vzorem pro vznik skutečných prvních třeboňských lázní. Novodobá tradice využívající vlastností  přírodního zdroje – slatiny - je spojena především s učitelem, měšťanem i hybatelem společenského života Václavem Huckem. Ten v  květnu 1883 otevřel u Zlaté stoky nové lázně. Na myšlenku ho údajně přivedla jeho dcera Berta, kterou inspiroval pobyt v západočeských lázeňských městech.  Její jméno nese starší ze dvou třeboňských lázeňských domů dodnes – Bertiny lázně. Po Huckových se stala koncem roku 1909 majitelkou lázní jejich neteř  Rosalie Vlčková. V roce 1939 je  prodala městu Třeboň. První městské třeboňské lázně byly s velkou slávou otevřeny 30. června 1940. Bylo v nich 46 lůžek, lékařská péče byla poskytována na odborné úrovni. Od roku 1941 sloužila budova lázní jako ubytovna pro evakuované německé děti. Koncem druhé světové války byl v objektu lázní zřízen lazaret pro maďarské vojáky a po osvobození v roce 1945 sloužilo zařízení jako lazaret sovětské armády. Lázeňský provoz byl opětovně zahájen v roce 1946. Správu lázní vykonávaly Čs. státní lázně a zřídla v Praze. K 1.1. 1957 byla vytvořena lázeňská organizace Československé státní lázně Třeboň, kterou vytvořily Čsl. státní lázně Třeboň , Čsl. státní lázně Bechyně a Čsl. státní lázně Vráž u Písku. V roce 1960 obdrželo město Třeboň lázeňský statut.

Významným okamžikem rozvoje byla výstavba lázeňského sanatoria Aurora, které bylo uvedeno do provozu 7.11. 1975.
Bertiny lázně se po roce 1989 vrátily do majetku města. Došlo k rozsáhlé rekonstrukci,  rozšíření ubytovací kapacity a léčebného zázemí těchto lázní. Lázeňské sanatorium Aurora po roce 1989 zůstalo státním zařízením s názvem Státní léčebné lázně, s. p.  O devět let později  přešlo do majetku města pod značkou Lázně Aurora, s. r. o. Podobně jako u lázní Berta, došlo i zde k velkým investičním akcím. Jednou z největších investic bylo vybudování wellness centra a zásadní modernizace bazénu ukončená v roce 2006. Na přelomu roku 2011/12 pak došlo k nejrozsáhlejší rekonstrukci ubytovacích kapacit. Přestaveno bylo celkem 276 pokojů. Lůžková kapacita se zvýšila na 564 lůžek. Pokoje v budově A jsou dnes na úrovni čtyřhvězdičkového hotelu, budova B nabízí tříhvězdičkové ubytování. Novou architektonickou dominantou lázní je monolitické železobetonové požární schodiště s prosklenou šachtou vyhlídkového výtahu, který jede až do výšky 24,85 m. Z vyhlídkového výtahu, stejně jako ze tří nejvyšších teras je nádherný výhled na okolní parky a rybník Svět. Od 1.ledna 2017 jsou lázně na základě fúze jednou společností - Slatinné lázně Treboň s.r.o. - která zahrnuje dva lázeňské domy: Bertiny lázně a Lázně Aurora. 

 

Další podrobnosti najdete na www.laznetrebon.cz.

                                                                                                                          

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech

Informace Českého statistického úřadu o probíhajícím šetření v domácnostech v době od 04.02.2023 do 18.06.2023.

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na příslušného pracovníka Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích. Řízením a koordinací šetření Životní podmínky 2023 je v Jihočeském kraji pověřena:

p. Ing. Viera Ziková, tel.: 386 718 561, 605 589 826, e-mail: viera.zikova@czso.cz

Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru kultury a cestovního ruchu. Nástup možný v březnu 2023. Podrobné informace zájemci naleznou zde Více informací