Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2023

Výzva k podávání žádostí do Anketního dotazníku Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň pro rok 2023

Podobně jako v předchozích letech bylo město Třeboň vyzváno ministerstvem kultury k předložení tzv. anketního dotazníku, který je průzkumem zájmu vlastníků kulturních památek nacházejících se na území MPR Třeboň, o zařazení do tohoto programu v následujícím roce.

O dotaci z Programu regenerace může žádat vlastník nemovité kulturní památky, která se nachází na území Městské památkové rezervace Třeboň. Nabídka státní finanční podpory z výše uvedeného programu je přísně účelová, finanční prostředky musí být použity pouze na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné hodnoty kulturní památky. Z tohoto programu nelze hradit modernizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy. Tato dotace na obnovu kulturní památky je vázaná na spoluúčast financí vlastníka objektu a podílu města Třeboň.

Nejpozději do 21. října 2022 mohou vlastníci kulturních památek zařazených do Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň podávat na odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Třeboň, své požadavky na poskytnutí případné dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023. Druh prací a odhad finančních nákladů pro příští kalendářní rok nám sdělte pokud možno co nejdříve.

Důležitým hlediskem pro zařazení do Anketního dotazníku je připravenost akce z pohledu administrativního – tj. připravenost z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči – 1) vydané závazné stanovisko správního orgánu na úseku státní památkové péče, 2) zpracovaný odhad či propočet ceny obnovy památky a 3) fotodokumentaci. Akce může být považována za připravovanou, pouze pokud je k obnově vydáno závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče. V případě, že k zamýšlené obnově kulturní památky zatím nebylo závazné stanovisko vydáno, je nutno podat tuto žádost co nejrychleji.

Z důvodu snahy o maximální objektivitu při hodnocení připravovaných akcí je potřeba doložit aktuální a vypovídající fotodokumentaci k jednotlivým akcím obnovy kulturních památek a u akcí obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je třeba doložit propočty (odborný odhad nákladů od projektanta nebo stavební firmy). Následně bude zdejším úřadem vyhodnocen a projednán průzkum zájmu a ve stanoveném termínu zpracován Anketní dotazník pro ministerstvo kultury. Ministerstvo kultury během ledna – února příštího roku rozhodne, kolik finančních prostředků přidělí městu Třeboň na regeneraci MPR.

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Třeboň nebo na telefonním čísle 384 342 137 (Ing. Eva Honlová, referentka památkové péče).

Aktualizace programu regenerace 2021 - 2025

Dne 25. března 1992 byl usnesením vlády ČR č. 209 vyhlášen Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Tento státní program regenerace je projevem vůle vlády ČR napomoci k záchraně a rozvoji nejcennějších částí našich historických měst vytvořením organizačních, informačních a ekonomických podmínek k jejich komplexní obnově, tj. k regeneraci. K podpoře realizace programu regenerace památkově chráněných území v jednotlivých městech mohou být vyčleněny finanční prostředky ze státního rozpočtu, z Programu záchrany architektonického dědictví, ze Státního fondu životního prostředí, ze Společného regionálního operačního programu, z rozpočtu krajů a obcí a z dalších tuzemských i zahraničních specializovaných fondů, nadací a darů právnických i fyzických osob. K podpoře městských programů regenerace by měla být zaměřena také činnost peněžních ústavů jako nejvlivnějších ekonomických subjektů. Jednou z podmínek pro získání státního příspěvku na regeneraci památkově chráněných území historických měst v České republice je existence kvalitní územně plánovací dokumentace regenerace památkově chráněné části města a programu regenerace, projednaného a schváleného příslušnými orgány státní správy a samosprávy obce.

Když v roce 1992 bylo vydáno usnesení vlády ČR k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, zastupitelstvo města Třeboň rozhodlo o připojení se k Programu.

V souladu s uvedeným usnesením vlády si město Třeboň zpracovává aktualizace programu regenerace MPR. První Program regenerace MPR byl zpracován na období 1994 – 2000, následně byly pravidelně ve čtyřletých cyklech zpracovávány aktualizace:

Všechny aktualizace byly zpracovávány v závislosti na konkrétních podmínkách a možnostech realizace programu a jsou asimilovány současným požadavkům nejen orgánům ochrany historického dědictví, ale také vlastníkům a provozovatelům nemovitostí za účelem respektování zvláštních a jedinečných podmínek města Třeboň.

Program regenerace městské památkové rezervace má spolu s funkčním územním plánem města významnou politickou funkci v tom, že stanoví s ohledem na individuální, soukromé, všeobecné i veřejné zájmy hlavní směr, kterým by se mělo město dále vyvíjet tak, aby plnilo všechny své základní funkce, bylo příjemné pro život obyvatel a aby byly zachráněny a obnoveny jeho výjimečné kulturní, památkové, urbanistické a architektonické hodnoty, pro které bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Úspěšnost přípravy, zpracování a realizace programu regenerace městské památkové rezervace v Třeboni závisí nejen na orgánech státní správy a městské samosprávy, ale i na všech občanech, kteří v tomto území trvale bydlí a pracují, na vlastnících a nájemcích nemovitostí a firmách, které zde mají své sídlo.

Bližší informace Vám podá Honlová Eva, Ing. tel: 384 342 137, email: eva.honlova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 215

Prezentace Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň

 

Období 2021 - 2025

Textová část
Tabulková část
Navržené obnovy a opatření pro následující období

Fotodokumentace

Výkres hodnot a významných prvků
Výkres ochranných pásem a dalších limitů
Výkres přehledu vlastnictví
Výkres přehledu dosud realizovaných akcí
Výkres navrhovaných regeneračních procesů
Výkres územně plánovací dokumentace
Výkres demografie MPR

 

Přehled veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu regenerace Městských památkových rezervací a zón naleznete zde:

Veřejnoprávní smlouva 400/0200/21

Veřejnoprávní smlouva 400/0201/21

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací