Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2024

Výzva k podávání žádostí do Anketního dotazníku Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň pro rok 2024

Podobně jako v předchozích letech bylo město Třeboň vyzváno ministerstvem kultury k předložení tzv. anketního dotazníku, který je průzkumem zájmu vlastníků kulturních památek nacházejících se na území MPR Třeboň, o zařazení do tohoto programu v následujícím roce.

O dotaci z Programu regenerace může žádat vlastník nemovité kulturní památky, která se nachází na území Městské památkové rezervace Třeboň. Nabídka státní finanční podpory z výše uvedeného programu je přísně účelová, finanční prostředky musí být použity pouze na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné hodnoty kulturní památky. Z tohoto programu nelze hradit modernizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy. Tato dotace na obnovu kulturní památky je vázaná na spoluúčast financí vlastníka objektu a podílu města Třeboň.

Nejpozději do 27. října 2023 mohou vlastníci kulturních památek zařazených do Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň podávat na odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Třeboň, své požadavky na poskytnutí případné dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2024. Druh prací a odhad finančních nákladů pro příští kalendářní rok nám sdělte pokud možno co nejdříve.

Důležitým hlediskem pro zařazení do Anketního dotazníku je připravenost akce z pohledu administrativního – tj. připravenost z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči – 1) vydané závazné stanovisko správního orgánu na úseku státní památkové péče, 2) zpracovaný odhad či propočet ceny obnovy památky a 3) fotodokumentaci. Akce může být považována za připravovanou, pouze pokud je k obnově vydáno závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče. V případě, že k zamýšlené obnově kulturní památky zatím nebylo závazné stanovisko vydáno, je nutno podat tuto žádost co nejrychleji.

Z důvodu snahy o maximální objektivitu při hodnocení připravovaných akcí je potřeba doložit aktuální a vypovídající fotodokumentaci k jednotlivým akcím obnovy kulturních památek a u akcí obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je třeba doložit propočty (odborný odhad nákladů od projektanta nebo stavební firmy). Následně bude zdejším úřadem vyhodnocen a projednán průzkum zájmu a ve stanoveném termínu zpracován Anketní dotazník pro ministerstvo kultury. Ministerstvo kultury během ledna – února příštího roku rozhodne, kolik finančních prostředků přidělí městu Třeboň na regeneraci MPR.

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Třeboň nebo na telefonním čísle 384 342 137 (Ing. Eva Honlová, referentka památkové péče).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE 2021 - 2025

Dne 25. března 1992 byl usnesením vlády ČR č. 209 vyhlášen Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Tento státní program regenerace je projevem vůle vlády ČR napomoci k záchraně a rozvoji nejcennějších částí našich historických měst vytvořením organizačních, informačních a ekonomických podmínek k jejich komplexní obnově, tj. k regeneraci. K podpoře realizace programu regenerace památkově chráněných území v jednotlivých městech mohou být vyčleněny finanční prostředky ze státního rozpočtu, z Programu záchrany architektonického dědictví, ze Státního fondu životního prostředí, ze Společného regionálního operačního programu, z rozpočtu krajů a obcí a z dalších tuzemských i zahraničních specializovaných fondů, nadací a darů právnických i fyzických osob. K podpoře městských programů regenerace by měla být zaměřena také činnost peněžních ústavů jako nejvlivnějších ekonomických subjektů. Jednou z podmínek pro získání státního příspěvku na regeneraci památkově chráněných území historických měst v České republice je existence kvalitní územně plánovací dokumentace regenerace památkově chráněné části města a programu regenerace, projednaného a schváleného příslušnými orgány státní správy a samosprávy obce.
Když v roce 1992 bylo vydáno usnesení vlády ČR k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, zastupitelstvo města Třeboň rozhodlo o připojení se k Programu.
V souladu s uvedeným usnesením vlády si město Třeboň zpracovává aktualizace programu regenerace MPR. První Program regenerace MPR byl zpracován na období 1994 – 2000, následně byly pravidelně ve čtyřletých cyklech zpracovávány aktualizace:

Všechny aktualizace byly zpracovávány v závislosti na konkrétních podmínkách a možnostech realizace programu a jsou asimilovány současným požadavkům nejen orgánům ochrany historického dědictví, ale také vlastníkům a provozovatelům nemovitostí za účelem respektování zvláštních a jedinečných podmínek města Třeboň.
Program regenerace městské památkové rezervace má spolu s funkčním územním plánem města významnou politickou funkci v tom, že stanoví s ohledem na individuální, soukromé, všeobecné i veřejné zájmy hlavní směr, kterým by se mělo město dále vyvíjet tak, aby plnilo všechny své základní funkce, bylo příjemné pro život obyvatel a aby byly zachráněny a obnoveny jeho výjimečné kulturní, památkové, urbanistické a architektonické hodnoty, pro které bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Úspěšnost přípravy, zpracování a realizace programu regenerace městské památkové rezervace v Třeboni závisí nejen na orgánech státní správy a městské samosprávy, ale i na všech občanech, kteří v tomto území trvale bydlí a pracují, na vlastnících a nájemcích nemovitostí a firmách, které zde mají své sídlo.
Bližší informace Vám podá Honlová Eva, Ing. tel: 384 342 137, email: eva.honlova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 215
Prezentace Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň

Období 2021 - 2025

Textová část
Tabulková část
Navržené obnovy a opatření pro následující období
Fotodokumentace
Výkres hodnot a významných prvků
Výkres ochranných pásem a dalších limitů
Výkres přehledu vlastnictví
Výkres přehledu dosud realizovaných akcí
Výkres navrhovaných regeneračních procesů
Výkres územně plánovací dokumentace
Výkres demografie MPR

Přehled veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu regenerace Městských památkových rezervací a zón naleznete zde:
Veřejnoprávní smlouva 400/0200/21
Veřejnoprávní smlouva 400/0201/21
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAM PODPORA KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTI PRO ROK 2023

20.02.2023
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2023
Dotační program Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ bude pokračovat i v roce 2023.
Finanční prostředky Programu jsou opět určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Hlavní cílovou skupinou podpory jsou zejména drobnější kulturní památky, které se nalézají ve venkovském prostoru. Program se tedy může dotýkat celkově 77 kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny. Pro správní území Třeboň je na tyto památky pro rok 2023 vyčleněna částka v celkové výši 272.000 Kč.
Program pro rok 2023 bude realizován pouze v jednom kole s uzávěrkou do 28.02.2023. V rámci tohoto kola bude rozdělena celá výše přidělené kvóty pro ORP Třeboň.
Podrobné informace jsou uvedeny na adrese https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturních-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-cz-274.
Pro rok 2023 se žádost opět předkládá na dvou předepsaných formulářích a to:

Řádně vyplněné žádosti (žádosti nesešívejte, nedávejte do kroužkové a jiné vazby) včetně všech požadovaných příloh budou ve výše uvedeném termínu předkládány Městskému úřadu Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň. V případě zájmu vlastníků o zařazení obnovy kulturní památky do tohoto programu je možno získat podrobnější informace i u referenta památkové péče MěÚ Třeboň Ing. Evy Honlové, tel. 384 342 137, eva.honlova@mesto-trebon.cz.
Formuláře žádostí a zásady programu jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva kultury ČR nebo níže na této stránce. Dále upozorňujeme, že povinnou náležitostí k žádosti o grant je závazné stanovisko zdejšího úřadu, vydané ve smyslu § 14 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění.

Vyhlášení programu pro rok 2023
Zásady programu
Formulář žádosti o státní dotaci
Formulář žádosti o zařazení do programu
Formulář 4 Prohlášení o nedostatku
Legenda vlastnictví

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

UKLIĎME TŘEBOŇ 2024

Město Třeboň, odbor životního prostředí, společně se Zdravým městem Třeboň všechny zvou na tradiční celorepublikovou jarní úklidovou akci UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME TŘEBOŇ! Akce se koná v sobotu 6. dubna. Sraz dobrovolníků je v 9.00 na nádvoří městského úřadu.
Připraveny jsou tradičně dvě trasy – jedna lehčí, ideální pro rodiny s dětmi, a druhá náročnější. Nicméně je akce vhodná pro všechny věkové kategorie!
Pojďte s námi udělat Třeboň ještě o trochu hezčí... čistou!
Těšíme se na vás!
Více informací

JARNÍ DERATIZACE

Od 27. března bude na území města probíhat jarní deratizace, která potrvá po dobu 14 dnů. Deratizace probíhá 2x ročně, vždy na jaře a na podzim. V tomto období platí zvýšené riziko pro volně pobíhající psy. Návnady začínají působit až po pěti dnech po konzumaci. Potkani poté mohou být zmatení a pobíhat i na veřejných prostranstvích.

Deratizaci provádí jihočeská firma ASANA, spol. s.r.o. ve spolupráci s Městskou vodohospodářskou, s. r. o. (firma pomáhá umístit nástrahy do kanalizace).

Více informací