Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Digitální tachograf

Kompetence: odbor dopravy
Referent: Doktorová Ivana tel: 384 342 132, email: ivana.doktorova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 114Kubešová Jana tel: 384 342 139, email: jana.kubesova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 114
Kde vyřídit: na pracovišti evidence řidičů, kancelář č. 115
Platný předpis: Zákon  č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonu (zákon o silničním provozu)

pro řidiče, kteří mají v územním obvodu ORP Třeboň bydliště (trvalý pobyt)


Digitální tachograf

 • Paměťová karta řidiče (dále jen „Karta řidiče“) se vydává na základě žádosti řidiče.
 • Pro účely vydání karty řidiče je řidičem osoba, která hodlá řídit vozidlo vybavené záznamovým zařízením podle Nařízení Rady (ES) č. 2135/98 (digitálním tachografem) a je držitelem příslušného řidičského oprávnění pro řízení takového vozidla.
 • Od 1.7.2007 je možné požádat o vydání karty řidiče na místně příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) a u téhož úřadu doklad převzít.  Tiskopisy žádosti o vydání paměťové karty řidiče jsou k dispozici na všech výše uvedených úřadech ORP nebo je lze vytisknout z oficiálních internetových stránek MD.
 • Žadatel je povinen řádně a pravdivě vyplnit žádost o vydání paměťové karty řidiče a k žádosti musí předložit platný řidičský průkaz, průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas včetně platného dokladu o pobytu), fotografii 35 x 45 mm ve stejném provedení jako na jiné osobní doklady. Žadatel po ověření správnosti údajů žádost před pracovníkem příslušného úřadu podepíše.
 • Při podání žádosti o vydání karty řidiče žadatel zaplatí správní poplatek ve výši Kč 700,00. Po prověření správnosti vyplněných údajů obecní úřad ORP žádost odešle do výroby.
 • Karta řidiče bude ve lhůtě 15 dnů od přijetí žádosti u příslušného úřadu ORP připravena k vydání.
 • Karta řidiče se vydává nejdéle na pět let. Pokud je platnost řidičského průkazu kratší než tato doba, omezí se platnost vydané karty řidiče na dobu platnosti řidičského průkazu.


Důležitá upozornění:

 • Karta řidiče se vydává k platnému řidičskému průkazu a číslo řidičského průkazu je uvedeno přímo na kartě řidiče. Prověřte si prosím, zda Váš řidičský průkaz nepodléhá výměně nebo nebude muset být v krátké době měněn (stěhování nebo jiná změna v údajích), abyste nemuseli žádat znovu o vydání karty řidiče a opět platit poplatek za vydání dokladu.
 • V odůvodněných případech lze podat žádost o vydání karty řidiče současně se žádostí o vydání řidičského průkazu. V tomto případě nemusí být na žádosti o vydání karty řidiče uvedeny číslo a série řidičského průkazu; karta pak zůstává v rozpracovaném stavu do doby vyrobení řidičského průkazu a tato doba se do lhůty pro vydání karty řidiče nezapočítává.
 • Karta se vydává řidičům, jež mají obvyklé místo pobytu v České republice. Obvyklé místo pobytu je to, kde se osoba zdržuje více než 185 dnů v roce. Žádost o vydání karty řidiče se podává osobně. Velmi důrazně upozorňujeme všechny žadatele, aby věnovali pozornost vyplnění osobních údajů a předešli tak možnému přerušení procesu výroby karty řidiče.
 • Pokud vydaná karta řidiče neztratila platnost, musí být uznávána všemi členskými státy ES.

 

«Související odkazy

Partnerství