Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky:
• přídavek na dítě
• rodičovský příspěvek
• příspěvek na bydlení / viz.bydlení /
• dávky pěstounské péče
• porodné / viz.narození dítěte /
• pohřebné / viz.úmrtí v rodině /
Podrobnější informace můžete nalézt na integrovaném portálu MPSV http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/.

Přídavek na dítě
Kdo může žádat :
Nárok mají rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte.
Věk dítěte   Přídavek měsíčně
do 6 let            500 Kč
6 – 15 let         610 Kč
15 – 26 let       700 Kč

Rodičovský příspěvek
Kdo může žádat:
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.

Dávky pěstounské péče
Těmito dávkami se přispívá na potřeby spojené s péčí o dítě, svěřené do pěstounské péče, o které se rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Pěstounovi a dítěti svěřenému do pěstounské péče může vzniknout nárok i na další dávky státní sociální podpory, např. na rodičovský příspěvek, přídavek na dítě apod.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Nárok na dávku má dítě svěřené do pěstounské péče a po jejím skončení (po 18. roce věku) nejdéle do 26 let, zůstane-li dítě nezaopatřené a ve společné domácnosti s bývalým pěstounem. V případě, že dítě je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, se příspěvek zvyšuje.


 Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc
a) 4 500 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
b) 5 550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
c) 6 350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
d) 6 600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.


Odměna pěstouna


 Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc
a) 8 000 Kč, je-li pečováno o jedno dítě,
b) 12 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti,
c) 20 000 Kč,
1. je-li pečováno alespoň o 3 děti,
2. je-li pečováno alespoň o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost),
3. jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě, nebo
d) 24 000 Kč, pečuje-li pěstoun alespoň o 1 dítě, které mu bylo svěřeno na přechodnou dobu, a toto dítě je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost).


Příspěvek pří převzetí dítěte
Účelem jednorázové dávky je přispět na nákup potřebných věcí pro dítě, přicházející do náhradní rodinné péče. Výše příspěvku je stanovena pevnými částkami podle věku dítěte.
Věk nezaopatřeného dítěte   Příspěvek při převzetí dítěte v Kč
do 6 let                               8 000
6 – 12  let                           9 000
12 – 18let                           10 000

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
 Nárok na příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla má osoba pečující, která má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna, pokud zakoupila osobní motorové vozidlo  nebo zajistila nezbytnou celkovou opravu motorového vozidla a toto vozidlo nepoužívá pro výdělečnou činnost.
 Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla  nebo  výdajů na opravy, nejvýše však  100 000 Kč. Součet těchto příspěvků poskytnutých osobě pečující v období posledních 10 kalendářních let přede dnem podání žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč.
Příspěvek při ukončení pěstounské péče
 Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče má fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči, a to ke dni zániku nároku této osoby na příspěvek na úhradu potřeb dítěte . Výše jednorázového příspěvku činí 25 000 Kč.

Kde lze žádat:
Žádost o výše uvedené přídavky a příspěvky vyřizují pracoviště Úřadu práce:


Kontaktní pracoviště Třeboň

Státní sociální podpora
Svobody 1012, Třeboň II, 379 01 Třeboň
Tel.: 950 124 260
Fax: 950 124 265
e-mai: posta.jhq@jh.mpsv.cz

Bezbariérový přístup: Ne

Úřední hodiny


PONDĚLÍ                8:00 – 12:00, 13:00 - 17:00 hodin

ÚTERÝ                    8:00 – 11:00 hodin

 STŘEDA                  8:00 – 12:00, 13:00 - 17:00 hodin

ČTVRTEK                8:00 – 11:00 hodin

 PÁTEK                    8:00 – 11:00 hodin* (*pouze pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty)

Hmotná nouze 

Svobody 1012, Třeboň II, 379 01 Třeboň 
Tel.: 950124210


Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací