Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Platná dokumentace

Územní plán Třeboň

Územní plán Třeboň byl schválen Zastupitelstvem města Třeboň na zasedání 26. listopadu 2012 pod číslem usnesení 178/2012-21. Dne 14. prosince 2012 byla vyvěšena Veřejná vyhláška o vydání územního plánu na úřední desce.

Územní plán Třeboň nabyl účinnosti 29. prosince 2012 a ÚPNsÚ včetně změn pozbyl platnosti. Urbanistické studie a Územní plány zón zůstávají v platnosti.

Výkres základní členění
Hlavní výkres
Hlavní výkres - měřítko 1:5 000
Hlavní výkres - vodní hospodářství
Hlavní výkres - zásobování plynem a teplem
Hlavní výkres - energetika a telekomunikace
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Koordinační výkres
Výkres širších vztahů
Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL

Textová část

 

Vyhodnocování územního plánu Třeboň

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu města Třeboň Zprávu o uplatňování Územního plánu Třeboň dle § 55 stavebního zákona.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Třeboň byla schválena Zastupitelstvem města Třeboň dne 09.05.2016 pod číslem usnesení 41/2016-13

Zprávu o uplatňování Územního plánu Třeboň pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, ods. (3) stavebního zákona.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Třeboň

 

Změna č. 1 Územního plánu Třeboň

Změna č. 1 Územního plánu Třeboň byla schválena Zastupitelstvem města Třeboň na zasedání 10.09.2018 pod číslem usnesení 99/2018-31. Dne 25.10.2018 byla vyvěšena Veřejná vyhláška o vydání změny územního plánu na úřední desce.

Změna č. 1 Územního plánu Třeboň nabyla účinnosti 09.11.2018.

Změna č. 1 Územního plánu Třeboň, včetně právního stavu

____________________________________________________________________________________________________

Regulační plán Třeboň - zastavitelná plocha BM2 (v k.ú. Třeboň)

Regulační plán pro zastavitelnou plochu BM2 (vyplývající z Územního plánu Třeboň) byl vydán usnesením č. 86/2014-34 ze dne 23.06.2014 Zastupitelstvem města Třeboň a nabyl účinnosti dne 02.08.2014.

Hlavní výkres - funkční regulace
Hlavní výkres - prostorové regulace
Hlavní výkres - veřejné prostranství a zeleň
Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření
Koordinační výkres
Výkres záborů ZPF
Výkres širších vztahů


Textová část

 

Regulační plán Třeboň - zastavitelná plocha BM3 (v k.ú. Třeboň)
Regulační plán Třeboň - zastavitelná plocha OS5 (v k.ú. Třeboň)

Regulační plán pro zastavitelnou plochu BM3 (vyplývající z Územního plánu Třeboň) byl vydán usnesením č. 106/2014-36 ze dne 15.09.2014 Zastupitelstvem města Třeboň a nabyl účinnosti dne 03.12.2014.

Regulační plán pro zastavitelnou plochu OS5 (vyplývající z Územního plánu Třeboň) byl vydán usnesením č. 107/2014-36 ze dne 15.09.2014 Zastupitelstvem města Třeboň a nabyl účinnosti dne 03.12.2014.

Hlavní výkres - funkční regulace
Hlavní výkres - prostorové regulace
Hlavní výkres - veřejné prostranství a zeleň
Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření
Koordinační výkres
Výkres záborů ZPF
Výkres širších vztahů

Textová část BM3 a OS5

 

Územní studie Třeboň - zastavitelná plocha BV1

Dne 25.06.2018 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval Ing. arch. Milan Hrádek.

Územní studie BV1

 

Územní studie Třeboň - zastavitelná plocha BV14

Dne 16.01.2019 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval Ing. arch. Aleš Valder.

Územní studie BV14

 

Územní studie Třeboň - Branná, zastavitelné plochy BV24

Dne 15.08.2018 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval Ing. arch. Radek Jánošík.

Územní studie BV24

 

Územní studie Třeboň - Branná, zastavitelné plochy BV25, BV26, BV27

Dne 25.07.2018 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval Ing. arch. Radek Jánošík.

Územní studie BV25, BV26, BV27

 

Územní studie Třeboň - zastavitelná plocha BM4

Dne 31.10.2018 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval Ing. arch. Petr Zifčák.

Územní studie BM4

 

Územní studie Třeboň - zastavitelná plocha BM10

Dne 6. 1. 2016 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval Ing. arch. Milan Hrádek.

textová část

grafická část

 

Územní studie - studie vodohospodářské infrastruktury (zastavitelné plochy BM2 a BM3)

Dne 14. 3. 2016 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval ing. Milan Průcha.

Územní studie

Odůvodnění

 

Tvorba Územního plánu Třebon byla financována z Integrovaného Operačním Programu EU PODPORA TVORBY A AKTUALIZACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ OBCÍ S OHLEDEM NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ výzva 5.3b) na pořízení Nového územního plánu Města Třeboň.

5. kontinuální výzva pro aktivity oblasti intervence 5.3 b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášena 30. ledna 2009 pro projekty na podporu tvorby a aktualizace územních plánů obcí. Příjem žádostí pro 5. kontinuální výzvu bude ukončen 21. srpna 2009 ve 14 hod.

Oprávněnými žadateli jsou obce nad 500 obyvatel (včetně). Obce musí splňovat
alespoň jednu z následujících podmínek:

  • obec leží v rozvojových oblastech a osách nebo ve specifických oblastech vymezených v Politice územního rozvoje ČR 2006, případně zpřesněných v zásadách územního rozvoje kraje
  • minimálně 10 staveb pro bydlení na území obce se nachází ve stanoveném záplavovém území nebo jejich obytné místnosti určené pro bydlení byly po 1. lednu 1997 zaplaveny a tyto stavby nemají dosud zajištěnou protipovodňovou ochranu
  • Obec musí do nového územního plánu zapracovat rozvojový záměr nadmístního významu obsažený v Politice územního rozvoje 2006 nebo v územně plánovací dokumentaci kraje.

Více informaci na www.strukturalni-fondy.cz

 


Územní plány zón (ÚPnZ)

Urbanistické studie (Us) 


«Související odkazy

Partnerství