_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBOŇ v aktuálním znění po změně č. 1, 3, 5 a 6

Výkres základního členění
Hlavní výkres – měřítko 1 : 10 000
Hlavní výkres – měřítko 1 : 5 000
Hlavní výkres – vodní hospodářství
Hlavní výkres – zásobování plynem a teplem
Hlavní výkres – energetika a telekomunikace
Výkres veřejně prospěšných staveb
Koordinační výkres
Textová část
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ

Změna č. 5 Územního plánu Třeboň byla schválena Zastupitelstvem města Třeboň na zasedání 14.12.2020 pod číslem usnesení 110/2020-16. Dne 22.01.2021 byla vyvěšena Veřejná vyhláška o vydání změny územního plánu na úřední desce.
Změna č. 5 Územního plánu Třeboň nabyla účinnosti 06.02.2021.

Dokumentace je dostupná zde:
Změna č. 5 Územního plánu Třeboň, včetně Úplného znění po Změně č. 5 Územního plánu Třeboň
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ

Změna č. 6 Územního plánu Třeboň byla schválena Zastupitelstvem města Třeboň na zasedání 21.09.2020 pod číslem usnesení 70/2020-14. Dne 29.09.2020 byla vyvěšena Veřejná vyhláška o vydání změny územního plánu na úřední desce.
Změna č. 6 Územního plánu Třeboň nabyla účinnosti 15.10.2020.

Dokumentace je dostupná zde:
Změna č. 6 Územního plánu Třeboň, včetně Úplného znění po Změně č. 6 Územního plánu Třeboň 
_
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ

Změna č. 3 Územního plánu Třeboň byla schválena Zastupitelstvem města Třeboň na zasedání 27.04.2020 pod číslem usnesení 16/2020-12. Dne 05.05.2020 byla vyvěšena Veřejná vyhláška o vydání změny územního plánu na úřední desce.
Změna č. 3 Územního plánu Třeboň nabyla účinnosti 20.05.2020.

Dokumentace je dostupná zde:
Změna č. 3 Územního plánu Třeboň, včetně Úplného znění po Změně č. 3 Územního plánu Třeboň
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ

Změna č. 1 Územního plánu Třeboň byla schválena Zastupitelstvem města Třeboň na zasedání 10.09.2018 pod číslem usnesení 99/2018-31. Dne 25.10.2018 byla vyvěšena Veřejná vyhláška o vydání změny územního plánu na úřední desce.
Změna č. 1 Územního plánu Třeboň nabyla účinnosti 09.11.2018.

Dokumentace je dostupná zde:
Změna č. 1 Územního plánu Třeboň, včetně právního stavu
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ
(tzv. 1. zpráva za období 2012-2016)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu města Třeboň Zprávu o uplatňování Územního plánu Třeboň dle § 55 stavebního zákona.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Třeboň byla schválena Zastupitelstvem města Třeboň dne 09.05.2016 pod číslem usnesení 41/2016-13.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Třeboň pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, ods. (3) stavebního zákona.

Zpráva je dostupná zde:
Zpráva o uplatňování Územního plánu Třeboň (období 2012 – 2016) – tzv. 1. zpráva
Uvedená zpráva byla zároveň zadáním Změny č. 3 ÚP Třeboň.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ
(tzv. 2. zpráva za období 2016-2020)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu města Třeboň Zprávu o uplatňování Územního plánu Třeboň dle § 55 stavebního zákona. Jedná se o 2. Zprávu o uplatňování (za období 2016 - 2020).
Zpráva o uplatňování Územního plánu Třeboň byla schválena Zastupitelstvem města Třeboň dne 28.06.2021 pod číslem usnesení 63/2021-20.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Třeboň pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, ods. (3) stavebního zákona.

Zpráva je dostupná zde:
Zpráva o uplatňování Územního plánu Třeboň (období 2016 - 2020) – tzv. 2. zpráva
Uvedená zpráva je zároveň zadáním Změny č. 7 ÚP Třeboň
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBOŇ

Územní plán Třeboň byl schválen Zastupitelstvem města Třeboň na zasedání 26. listopadu 2012 pod číslem usnesení 178/2012-21. Dne 14. prosince 2012 byla vyvěšena Veřejná vyhláška o vydání územního plánu na úřední desce.
Územní plán Třeboň nabyl účinnosti 29. prosince 2012 a ÚPNsÚ včetně změn pozbyl platnosti. Urbanistické studie a Územní plány zón zůstávají v platnosti.
Dokumentace je dostupná zde:
Výkres základní členění
Hlavní výkres – měřítko 1 : 10 000
Hlavní výkres - měřítko 1 : 5 000
Hlavní výkres - vodní hospodářství
Hlavní výkres - zásobování plynem a teplem
Hlavní výkres - energetika a telekomunikace
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Koordinační výkres
Výkres širších vztahů
Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL
Textová část

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REGULAČNÍ PLÁN TŘEBOŇ - zastavitelné plochy BM1, BV6, OS4 

Regulační plán pro zastavitelnou plochu BM1, BV6, OS4 (vyplývající z Územního plánu Třeboň) byl vydán usnesením č. 17/2020-12 ze dne 27.04.2020 Zastupitelstvem města Třeboň a nabyl účinnosti dne 20.05.2020.
Regulační plán se dotýká k. ú. Třeboň a k. ú. Břilice. Řeší lokalitu mezi Břilicemi a silnici I. třídy - ulicí Pražská.
Dokumentace je dostupná zde: Regulační plán Třeboň - zastavitelná plocha BM1, BV6, OS4 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ - zastavitelné plochy BM1, BV6, OS4 

Změna č. 1 Regulačního plánu pro zastavitelnou plochu BM1, BV6, OS4 (vyplývající z Územního plánu Třeboň) byla vydán usnesením č. 68/2023-6 ze dne 26.06.2023 Zastupitelstvem města Třeboň a nabyla účinnosti dne 09.08.2023.
Změna č. 1 Regulačního plánu se dotýká k. ú. Třeboň a k. ú. Břilice. Řeší nové uspořádání dopravní infrastruktury v jižní části lokality a vybudování alzheimer centra.
Dokumentace je dostupná zde: 
Změna č. 1 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM1, BV6, OS4
Úplné znění po Změně č. 1 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM1, BV6, OS4 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REGULAČNÍ PLÁN TŘEBOŇ - zastavitelné plochy BM6, OS5

Regulační plán pro zastavitelnou plochu BM6, OS5 (vyplývající z Územního plánu Třeboň) byl vydán usnesením č. 18/2020-12 ze dne 27.04.2020 Zastupitelstvem města Třeboň a nabyl účinnosti dne 20.05.2020. Regulační plán se dotýká k. ú. Třeboň a k. ú. Holičky u Staré Hlíny. Řeší lokalitu Na Kopečku podél silnice II. třídy. 
Dokumentace je dostupná zde: Regulační plán Třeboň - zastavitelná plocha BM5, OS6.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REGULAČNÍ PLÁN TŘEBOŇ - zastavitelná plocha BM2

Regulační plán pro zastavitelnou plochu BM2 (vyplývající z Územního plánu Třeboň) byl vydán usnesením č. 86/2014-34 ze dne 23.06.2014 Zastupitelstvem města Třeboň a nabyl účinnosti dne 02.08.2014. Regulační plán se dotýká k. ú. Třeboň. Řeší lokalitu v okolí bývalé inseminační stanice.
Dokumentace je dostupná zde:
Hlavní výkres - funkční regulace
Hlavní výkres - prostorové regulace
Hlavní výkres - veřejné prostranství a zeleň
Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření
Koordinační výkres
Výkres záborů ZPF
Výkres širších vztahů
Textová část
_
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 5 REGULAČNÍHO PLÁNU - zastavitelná ploch BM3

Změna č. 5 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 byla vydána usnesením č. 43/2022-26 ze dne 09.05.2022 Zastupitelstvem města Třeboň. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy dne 08.06.2022 a její vydání nabylo účinnosti dne 23.06.2022. Regulační plán se dotýká k. ú. Třeboň.
Řeší lokalitu pod bývalou inseminační stanicí.

Dokumentace je dostupná zde: 
Změna č. 5 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 
Úplně znění po Změně č. 5 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3
_
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 4 REGULAČNÍHO PLÁNU - zastavitelná plocha BM3

Změna č. 4 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 byla vydána usnesením č. 64/2021-20 ze dne 28.06.2021 Zastupitelstvem města Třeboň. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy dne 19.07.2021 a její vydání nabylo účinnosti dne 03.08.2021. Regulační plán se dotýká k. ú. Třeboň.
Řeší lokalitu pod bývalou inseminační stanicí.

Dokumentace je dostupná zde:
Změna č. 4 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 
Úplně znění po Změně č. 4 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3
_
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 3 REGULAČNÍHO PLÁNU - zastavitelná plocha BM3

Změna č. 3 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 byla vydána usnesením č. 71/2020-14 ze dne 21.09.2020 Zastupitelstvem města Třeboň. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy dne 02.11.2020 a její vydání nabylo účinnosti dne 17.11.2020. Regulační plán se dotýká k. ú. Třeboň.
Řeší lokalitu pod bývalou inseminační stanicí.

Dokumentace je dostupná zde:
Změna č. 3 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 
Úplně znění po Změně č. 3 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3
_
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 2 REGULAČNÍHO PLÁNU - zastavitelná plcoha BM3

Změna č. 2 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 byla vydána usnesením č. 118/2019-8 ze dne 26.08.2019 Zastupitelstvem města Třeboň. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy dne 05.11.2019 a její vydání nabylo účinnosti dne 20.11.2019. Regulační plán se dotýká k. ú. Třeboň.
Řeší lokalitu pod bývalou inseminační stanicí.

Dokumentace je dostupná zde:
Změna č. 2 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 
Úplně znění po Změně č. 2 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3
_
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REGULAČNÍ PLÁN TŘEBOŇ - zastavitelná plocha BM3
REGULAČNÍ PLÁN TŘEBOŇ - zastavitelná plocha OS5

Regulační plán pro zastavitelnou plochu BM3 (vyplývající z Územního plánu Třeboň) byl vydán usnesením č. 106/2014-36 ze dne 15.09.2014 Zastupitelstvem města Třeboň a nabyl účinnosti dne 03.12.2014.
Regulační plán pro zastavitelnou plochu OS5 (vyplývající z Územního plánu Třeboň) byl vydán usnesením č. 107/2014-36 ze dne 15.09.2014 Zastupitelstvem města Třeboň a nabyl účinnosti dne 03.12.2014.
Regulační plán se dotýká k. ú. Třeboň.
Řeší lokalitu pod bývalou inseminační stanicí směrem jižně k silnici I. třídy.
Dokumentace je dostupná zde:
Hlavní výkres - funkční regulace
Hlavní výkres - prostorové regulace
Hlavní výkres - veřejné prostranství a zeleň
Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření
Koordinační výkres
Výkres záborů ZPF
Výkres širších vztahů
Textová část BM3 a OS5

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE - plocha přestavby OS3

Dne 25.07.2023 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracovali společnosti PRO-PLANS s.r.o. a Brůha a Krampera Architekti spol. s r.o.
Územní studie řeší lokalitu v Třeboni ("špejchar" a "u sádek")
Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Třeboň - plocha přestavby OS3
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE - zastavitelná plocha BV1

Dne 25.06.2018 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval Ing. arch. Milan Hrádek.
Územní studie řeší lokalitu v místní části Břilice.
Dokumetnace je dostupná zde: Územní studie BV1
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE - zastavitelná plocha BV2

Dne 21.06.2021 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval Ing. arch. Milan Hrádek.
Územní studie řeší lokalitu v místní části Břilice.
Dokumentace je dostupná zde: Územní studie BV2
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE - zastavitelná plocha BV3

Dne 16.04.2020 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval Ing. arch. Milan Hrádek.
Územní studie řeší lokalitu v místní části Břilice.
Dokumentace je dostupná zde: Územní studie BV3
_
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE TŘEBOŇ - zastavitelná plocha BV14

Dne 16.01.2019 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval Ing. arch. Aleš Valder.
Územní studie řeší lokalitu v místní části Stará Hlína.
Dokumentace je dostupná zde: Územní studie BV14
_
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE TŘEBOŇ - zastavitelná plocha BV15a

Dne 19.12.2022 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval Ing. arch. Milan Hrádek.
Územní studie řeší lokalitu v místní části Branná.
Dokumentace je dostupná zde: Územní studie BV15a
_
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE TŘEBOŇ - zastavitelná plocha BV24 

Dne 15.08.2018 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval Ing. arch. Radek Jánošík.
Územní studie řeší lokalitu v místní části Branná.
Dokumentace je dostupná zde: Územní studie BV24
_
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE TŘEBOŇ - zastavitelné plochy BV25, BV26, BV27

Dne 25.07.2018 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval Ing. arch. Radek Jánošík.
Územní studie řeší lokalitu v místní části Branná.
Dokumentace je dostupná zde: Územní studie BV25, BV26, BV27
_
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE TŘEBOŇ - zastavitelná plocha BM4

Dne 31.10.2018 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval Ing. arch. Petr Zifčák.
Územní studie řeší lokalitu v Třeboni, na západní straně, mezi silnicí I. třídy a lázeňským objektem Aurora.
Dokumentace je dostupná zde: Územní studie BM4
_
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE TŘEBOŇ - zastavitelná plocha BM10

Dne 6. 1. 2016 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval Ing. arch. Milan Hrádek.
Územní studie řeší lokalitu v Třeboni, Na Holičkách.
Dokumentace je dostupná zde: textová částgrafická část
_
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY - zastavitelené plochy BM2 a BM3

Dne 14. 3. 2016 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval ing. Milan Průcha.
Dokumentace je dostupná zde: Územní studieOdůvodnění
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE TŘEBOŇ - plocha přestavby VP2

Dne 25.01.2021 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Územní studii zpracoval Ing. arch. Petr Zifčák.
Územní studie řeší lokalitu v Třeboni, místně označovanou "Na Rybníčku".
Dokumentace je dostupná zde: Územní studie VP2
_
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN ZÓNY (ÚPnZ)

URBANISTICKÉ STUDIE (Us) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tvorba Územního plánu Třebon byla financována z Integrovaného Operačním Programu EU PODPORA TVORBY A AKTUALIZACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ OBCÍ S OHLEDEM NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ výzva 5.3b) na pořízení Nového územního plánu Města Třeboň.

5. kontinuální výzva pro aktivity oblasti intervence 5.3 b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vyhlášena 30. ledna 2009 pro projekty na podporu tvorby a aktualizace územních plánů obcí. Příjem žádostí pro 5. kontinuální výzvu bude ukončen 21. srpna 2009 ve 14 hod.
Oprávněnými žadateli jsou obce nad 500 obyvatel (včetně). Obce musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

  • obec leží v rozvojových oblastech a osách nebo ve specifických oblastech vymezených v Politice územního rozvoje ČR 2006, případně zpřesněných v zásadách územního rozvoje kraje
  • minimálně 10 staveb pro bydlení na území obce se nachází ve stanoveném záplavovém území nebo jejich obytné místnosti určené pro bydlení byly po 1. lednu 1997 zaplaveny a tyto stavby nemají dosud zajištěnou protipovodňovou ochranu
  • Obec musí do nového územního plánu zapracovat rozvojový záměr nadmístního významu obsažený v Politice územního rozvoje 2006 nebo v územně plánovací dokumentaci kraje.

Více informaci na www.strukturalni-fondy.cz

 


Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

SEMINÁŘ POČÍTÁME S VODOU

Zajímá vás, jak zmírňovat nepříjemné projevy probíhající klimatické změny? Pak si nenechte ujít Seminář o možnostech adaptace měst a obcí na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI), který se koná ve čtvrtek 12. října 2023 v KKC Roháč v Třeboni.

Dozvíte se, co se dá dělat, aby se nám ve městech příjemněji žilo. Zajímavé příklady a možnosti využití modrozelené infrastruktury nám představí přední odborníci na tuto oblast: Ing. Vojtěch Bareš ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a Ing. Jiří Vítek ze společnosti JV PROJEKT VH, s. r. o. Nebudou chybět zkušenosti z praxe ani informace o možnostech dotací na tato opatření.

Součástí semináře budou také ukázky toho, co se podařilo za uplynulé roky realizovat v Třeboni.

Seminář v rámci projektu Počítáme s vodou je pro všechny zaregistrované zájemce zdarma. Registraci a další informace najdete na stránkách Počítáme s vodou (https://1url.cz/kuE5V), kde je také možnost rezervovat si místo na semináři.

Přijďte využít možnost, která se nebude opakovat. Seminář se koná jednou ročně, vždy v jiném městě. Letos máte jedinečnou šanci navštívit ho v Třeboni.


Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací

Omezení spojená s opravou ulice Novohradská

Rádi bychom vás upozornili na blížící se zahájení stavebních úprav Novohradské ulice a s tím související uzavírkou ulice a brány. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Více informací