________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ 

V souladu s § 55b a § 52 odst. 1 stavebního zákona oznamujeme zahájení řízení o Změně č. 7 Územního plánu Třeboň a konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 7 Územního plánu Třeboň. Veřejné projednání proběhlo 09.03.2022 (středa) od 16:00 hod. na Městském úřadě Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 třeboň, ve velké zasedací místnosti (č. dveří 119, přízemí). Změna č. 7 Územního plánu Třeboň je pořizována dle § 55b stavebního zákona tj. zkráceným postupem.
V současné době probíhá vyhodnocování uplatněných stanovisek, námitek a připomínek při veřejném projednání.
Návrh Změny č. 7 Územního plánu Třeboň pro veřejné projednání je k nahlédnutí zde.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ

V současné době probíhají práce na návrhu Změny č. 2 ÚP Třeboň pro společné jednání. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ

Pořízení Změny č. 4 územního plánu Třeboň bylo dne 28.01.2019 zrušeno usnesením Zastupitelstva města Třeboň č. 12/2019-3.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU TŘEBOŇ - zastavitelné plochy BM1, BV6, OS4

Zastupitelstvo města rozhodlo dne 28.11.2022 svým usnesním č. 29/2022-2, o pořízení Změny č. 1 RP Třeboň - zastavitelné plochy BM1, BV6, OS4. Změna bude pořizována zkráceným postupem pořizení. Zpracovatelem změny je společnost Atelier M.A.A.T. Tábor s.r.o. Pořizovatelem změny je Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, oddělení ÚP.

Veřejné projednání o návrhu Změny č.1 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM1, BV6, OS4 proběhne dne 05.04.2023 (středa) od 16,00 hod. na Městském úřadě Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, ve velké zasedací místnosti (č. 119, přízemí).

Podle § 73 odst. 3 stavebního zákona mohou nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky, ve stejné lhůtě může každý uplatnit své připomínky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou, a to písemně, na adresu pořizovatele, tj. Městského úřadu Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahují na zástupce veřejnosti.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Dle § 22 odst. (3) stavebního zákona se námitky, připomínky a stanoviska uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách je ve smyslu § 67 odst. 4 a § 69 stavebního zákona a § 172 správního řádu součástí odůvodnění regulačního plánu.

Formulář námitky/připomínky 

Do návrhu Změny č.1 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM1, BV6, OS4 pro veřejné projednání je možné nahlédnout zde.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE TŘEBOŇ - plocha přestavby OS3

Zpracovatelé, tj. společnosti PRO-PLANS s.r.o. a Brůha a Krampera Architekti spol. s r.o., zpracovali návrh na pořízení Územní studie Třeboň - plocha přestavby OS3. V současné době je návrh konzultován s vlastníky pozemků a dotčenými orgány.
Návrh k nahlédnutí zde: Územní studie Třeboň - plocha přestavby OS3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Ukliďme Česko - Ukliďme Třeboň

Jaro ťuká na dveře a s ním i Ukliďme Česko - UKLIĎME TŘEBOŇ.
V sobotu 1. dubna se koná již devátý ročník této tradiční úklidové akce. Akce je vhodná pro malé i velké, mladší i starší, party i jednotlivce... Sraz dobrovolníků je v 9.00 na nádvoří městského úřadu.
Pojďte společně přivítat jaro procházkou a dobrým skutkem:). Těšíme se na vás!
Může jít o obrázek 1 osobě a text that says 'Trebon SEHNIOE Uklidme Česko Trebon Uklid'me Trebon 1. dubna 2023 Na úklid zvou Mimi&Liza Sejdeme se V 9:00 hod. na nádvorí pred radnici Palackého nám. 46, Trebon Pripraveny jsou dvẽ úklidové trasy. Akce je vhodná pro rodiny S detmi. S sebou vhodné oblečeni a dobrou obuv. Partneft kce KB Nadace Jistota Kontakt J. Pumprova jana.pumprova@mesto-trebon.cz www.UklidmeCesko.cz CoclEdla GARNIER FRNNY -HOOA EKOOKOM KOM'
 
 
 
 
To se mi líbí
 
 
Okomentovat
 
Sdílet
 
 
 
 
 
Více informací

Informace k místnímu poplatku ze psů

V souvislosti s blížící se splatností místního poplatku ze psů informuje Městský úřad Třeboň držitele psů, že v roce 2023 nebudou zasílány složenky na úhradu místního poplatku ze psů. Poplatek je možné zaplatit na pokladně Městského úřadu v Třeboni v hotovosti nebo platební kartou, případně převodem na bankovní účet města č. 19-0603148389/0800 vedený u České spořitelny a.s. V případě bezhotovostních plateb je nutné uvést variabilní symbol, který poplatníkům sdělí zaměstnanci pokladny Městského úřadu v Třeboni osobně či na telefonních číslech 384 342 180, 384 342 182 nebo 723 191 285. Variabilní symbol lze na vyžádání zaslat také e-mailem. Kontakty pro e-mailovou korespondenci: eva.duskova@mesto-trebon.cz nebo sylvie.kuklova@mesto-trebon.cz.

Poplatek ze psů je splatný do 31.03.2023.

Poplatek ze psů platí držitel psa a platí se ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku (Městský úřad Třeboň) vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku. Ve stejné lhůtě je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Osvobození a úlevy od poplatku, sazby poplatku a další záležitosti vztahující se k místnímu poplatku ze psů upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místních poplatcích, která je zveřejněna na internetových stránkách města. Bližší informace poskytnou zaměstnanci pokladny městského úřadu.

Více informací

Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech

Informace Českého statistického úřadu o probíhajícím šetření v domácnostech v době od 04.02.2023 do 18.06.2023.

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali na příslušného pracovníka Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích. Řízením a koordinací šetření Životní podmínky 2023 je v Jihočeském kraji pověřena:

p. Ing. Viera Ziková, tel.: 386 718 561, 605 589 826, e-mail: viera.zikova@czso.cz

Více informací