ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

Zastupitelstvo města Suchodol nad Lužnicí svým usnesením č. 922/23/6/3/2022 ze dne 13.06.2022 rozhodlo o pořízení Změny č. 1 ÚP Suchdol nad Lužnicí. Změna č. 1 ÚP Suchdol nad Lužnicí bude pořizována dle § 55a stavebního zákona tj. zkráceným postupem pořízení. Zadání Změny č. 1 ÚP Suchdol nad Lužnicí vychází ze schválené Zprávy o uplatňování ÚP Suchdol nad Lužnicí (2018 - 2022).
Pořizovatelem Změny č. 1 ÚP Suchdol nad Lužnicí je Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. ÚP.
Výběr zpracovatele Změny č. 1 ÚP Suchdol nad Lužnicí v současné době probíhá.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

Zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicí svým usnesením č. 921/23/6/2/2022 ze dne 13.06.2022 schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu Suchdol nad Lužnicí. Předmětná zpráva o uplatňování je současně i zadáním Změny č. 1 ÚP Suchdol nad Lužnicí.
Zpráva je dostupná zde: ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚP SUCHDOL NAD LUŽNICÍ (2018-2022)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

V současné době je platný Územní plán Suchdol nad Lužnicí, který byl schválen usnesením zastupitelstva města Suchdol nad Lužnicí č. ZM-22/18/442 ze dne 22.01.2018, vydán formou opatření obecné povahy dne 29.01.2018 s nabytím účinnosti dne 13.02.2018.
Územní plán Suchdol nad Lužnicí je uložen u:

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán Suchdol nad Lužnicí
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ÚZEMNÍ STUDIE SUCHDOL NAD LUŽNICÍ – ZASTAVITELNÁ PLOCHA S7 – severní část

Dne 03.06.2020 schválil pořizovatel Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti. Zpracovatelem územní studie je Ateliér M. A. A. T., se sídlem Převrátilská 330, 390 01 Tábor, zastoupená Ing. arch. Martinem Jirovským, Ph. D., MBA.
Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Suchdol nad Lužnicí - zastavitelná plocha S7 – sever
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE SUCHDOL NAD LUŽNICÍ – ZASTAVITELNÁ PLOCHA S42

Město Suchdol nad Lužnicí dne 18.05.2021 odstoupilo od záměru pořízení ÚS.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací