ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC

Zastupitelstvo obce Stříbřec svým usnesením ze dne 01.12.2021 rozhodlo o pořízení změny č. 3 ÚP Stříbřec, která vychází ze schválené Zprávy o uplatňování ÚP Stříbřec za období 2017-2021 + dodatku ze Zprávy o uplatňování. Změna je pořizována zkráceným postupem pořízení.
Pořizovatelem Změny č. 3 ÚP Stříbřec je Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. ÚP.
Zpracovatelem Změny č. 3 ÚP Stříbřec je Ing. Vlastimil Smítka. 

V současné době zpracovatel připravuje návrh Změny č. 3 ÚP pro veřejné projednání.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC

V současné době je pořizována Změna č. 2 ÚP Stříbřec, která se týká změny pozemku p. č. 67/2 v k. ú. Libořezy. O pořízení změny rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 12 ze dne 26.06.2020. Změna je pořizována zkráceným postupem pořízení.
Zpracovatelem je společnost Uplan s. r. o. zastoupená Ing. Vlastimilem Smítkou.
Pořizovatelem je Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu.
Návrh Změny č. 2 ÚP Stříbřec pro veřejné projednání je dostupný zde.
Návrh Změny č. 2 ÚP Stříbřec pro opakované veřejné projednání je dostupný zde.

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ:
Dne 10.01.2023 od 14:00 hod. se na obecním úřadě ve Stříbřeci (č. p. 149) bude konat opakované veřejné projednání o návrhu Změny č. 2 ÚP Stříbřec.
Opakované Veřejné projednání bude probíhat v souladu s aktuálně platnými protiepidemiologickými opatřeními v době konání veřejného projednání. Při účasti na opakovaném veřejném projednání se účastník musí řídit pokyny pořizovatele (např. ochrana úst a dýchacích cest, držení rozestupů, aj..)
Podle § 173 správního řádu oznamujeme, že vzhledem k rozsahu návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stříbřec, jej není reálné v tištěné podobě zveřejnit na úřední desce. Ve lhůtě do 17.01.2023 je možné se s návrhem Změny č. 2 Územního plánu Stříbřec pro opakovné veřejné projednání seznámit:

Podle § 55b odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou nejpozději do 7 dnů ode dne konání opakovaného veřejného projednání dotčené orgány uplatnit u pořizovatele (MěÚ Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň) svá stanoviska k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stříbřec (pro opakované veřejné projednání). Stanoviska budou uplatněna pouze k měněným částem od veřejného projednání. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
V souladu s § 55b stavebního zákona a v souladu s § 52 zákona může každý do 7 dnů ode dne konání opakování veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stříbřec (pro opakované veřejné projednání) uplatnit u pořizovatele písemně své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou u pořizovatele (MěÚ Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň). Připomínky a námitky budou uplatňovány pouze k rozsahu měněných části od veřejného projednání. K později uplatněným připomínkám po této lhůtě se nepřihlíží.

Návrh Změny č. 2 ÚP Stříbřec pro opakované veřejné projednání je dostupný zde.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC

Změna č. 1 byla vydána opatřením obecné povahy dne 13.09.2017 s nabytím účinnosti dne 28.09.2017. Dle § 55 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona), pořizovatel zajistí vyhotovení územního plánu zahrnující právní stav po vydání jeho změny.
Dokumentace je dostupná zde: Právní stav Územního plánu Stříbřec po Změně č. 1.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC (tzv. 2. zpráva)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu Stříbřec Zprávu o uplatňování Územního plánu Stříbřec dle § 55 stavebního zákona.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Stříbřec byla schválena Zastupitelstvem obce Stříbřec dne 01.12.2021 usnesením č. 8.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Stříbřec pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

Zpráva je dostupná zde: ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC za období 2017-2021 (tzv. 2. zpráva) + dodatek
Zpráva o uplatňování ÚP Stříbřec za období 2017-2021 je zároveň součástí zadání Změny č. 3 ÚP Stříbřec
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC (tzv. 1. zpráva)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu Stříbřec Zprávu o uplatňování Územního plánu Stříbřec dle § 55 stavebního zákona..
Zpráva o uplatňování Územního plánu Stříbřec byla schválena Zastupitelstvem obce Stříbřec dne 17.12.2014 usnesením č. 9.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Stříbřec pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

Zpráva je dostupná zde: ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBŘEC    

V současné době je platný Územní plán Stříbřec a Změna č. 1 Územního plánu Stříbřec. Územní plán Stříbřec byl vydán Zastupitelstvem obce Stříbřec dne 02.09.2009, opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 19.9.2009; Změna č. 1 byla vydána opatřením obecné povahy dne 13.09.2017 s nabytím účinnosti dne 28.09.2017. Dle § 55 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona), pořizovatel zajistí vyhotovení územního plánu zahrnující právní stav po vydání jeho změny.

Územní plán Stříbřec je uložen u: 

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán Stříbřec
                                              Právní stav Územního plánu Stříbřec po Změně č. 1
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REGULAČNÍ PLÁN STŘÍBŘEC – zastavitelná ploch L7

Zastupitelstvo Obce Stříbřec svým usnesením č. 5 ze dne 04.09.2019 vydalo Regulační plán Stříbřec - zastavitelná plocha L7. Regulační plán nabyl účinnosti dne 03.10.2019.
Dokumentace je dostupná zde: Regulační plán Stříbřec – zastavitelná plocha L7

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) stavebního řádu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na volné pracovní místo "referent/ka stavebního řádu". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobné informace zde. Více informací

Ukliďme Česko - Ukliďme Třeboň

Jaro ťuká na dveře a s ním i Ukliďme Česko - UKLIĎME TŘEBOŇ.
V sobotu 1. dubna se koná již devátý ročník této tradiční úklidové akce. Akce je vhodná pro malé i velké, mladší i starší, party i jednotlivce... Sraz dobrovolníků je v 9.00 na nádvoří městského úřadu.
Pojďte společně přivítat jaro procházkou a dobrým skutkem:). Těšíme se na vás!
Může jít o obrázek 1 osobě a text that says 'Trebon SEHNIOE Uklidme Česko Trebon Uklid'me Trebon 1. dubna 2023 Na úklid zvou Mimi&Liza Sejdeme se V 9:00 hod. na nádvorí pred radnici Palackého nám. 46, Trebon Pripraveny jsou dvẽ úklidové trasy. Akce je vhodná pro rodiny S detmi. S sebou vhodné oblečeni a dobrou obuv. Partneft kce KB Nadace Jistota Kontakt J. Pumprova jana.pumprova@mesto-trebon.cz www.UklidmeCesko.cz CoclEdla GARNIER FRNNY -HOOA EKOOKOM KOM'
 
 
 
 
To se mi líbí
 
 
Okomentovat
 
Sdílet
 
 
 
 
 
Více informací

Informace k místnímu poplatku ze psů

V souvislosti s blížící se splatností místního poplatku ze psů informuje Městský úřad Třeboň držitele psů, že v roce 2023 nebudou zasílány složenky na úhradu místního poplatku ze psů. Poplatek je možné zaplatit na pokladně Městského úřadu v Třeboni v hotovosti nebo platební kartou, případně převodem na bankovní účet města č. 19-0603148389/0800 vedený u České spořitelny a.s. V případě bezhotovostních plateb je nutné uvést variabilní symbol, který poplatníkům sdělí zaměstnanci pokladny Městského úřadu v Třeboni osobně či na telefonních číslech 384 342 180, 384 342 182 nebo 723 191 285. Variabilní symbol lze na vyžádání zaslat také e-mailem. Kontakty pro e-mailovou korespondenci: eva.duskova@mesto-trebon.cz nebo sylvie.kuklova@mesto-trebon.cz.

Poplatek ze psů je splatný do 31.03.2023.

Poplatek ze psů platí držitel psa a platí se ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku (Městský úřad Třeboň) vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku. Ve stejné lhůtě je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Osvobození a úlevy od poplatku, sazby poplatku a další záležitosti vztahující se k místnímu poplatku ze psů upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místních poplatcích, která je zveřejněna na internetových stránkách města. Bližší informace poskytnou zaměstnanci pokladny městského úřadu.

Více informací