ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC

Zastupitelstvo obce Stříbřec svým usnesením ze dne 01.12.2021 rozhodlo o pořízení změny č. 3 ÚP Stříbřec, která vychází ze schválené Zprávy o uplatňování ÚP Stříbřec za období 2017-2021 + dodatku ze Zprávy o uplatňování. Změna je pořizována zkráceným postupem pořízení.
Pořizovatelem Změny č. 3 ÚP Stříbřec je Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, odd. ÚP.
Zpracovatelem Změny č. 3 ÚP Stříbřec je Ing. Vlastimil Smítka. 

V současné době zpracovatel připravuje návrh Změny č. 3 ÚP pro veřejné projednání.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC

V současné době je pořizována Změna č. 2 ÚP Stříbřec, která se týká změny pozemku p. č. 67/2 v k. ú. Libořezy. O pořízení změny rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 12 ze dne 26.06.2020. Změna je pořizována zkráceným postupem pořízení.
Zpracovatelem je společnost Uplan s. r. o. zastoupená Ing. Vlastimilem Smítkou.
Pořizovatelem je Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu.
Návrh Změny č. 2 ÚP Stříbřec pro veřejné projednání je dostupný zde.
Návrh Změny č. 2 ÚP Stříbřec pro opakované veřejné projednání je dostupný zde.

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ:
Dne 10.01.2023 od 14:00 hod. se na obecním úřadě ve Stříbřeci (č. p. 149) bude konat opakované veřejné projednání o návrhu Změny č. 2 ÚP Stříbřec.
Opakované Veřejné projednání bude probíhat v souladu s aktuálně platnými protiepidemiologickými opatřeními v době konání veřejného projednání. Při účasti na opakovaném veřejném projednání se účastník musí řídit pokyny pořizovatele (např. ochrana úst a dýchacích cest, držení rozestupů, aj..)
Podle § 173 správního řádu oznamujeme, že vzhledem k rozsahu návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stříbřec, jej není reálné v tištěné podobě zveřejnit na úřední desce. Ve lhůtě do 17.01.2023 je možné se s návrhem Změny č. 2 Územního plánu Stříbřec pro opakovné veřejné projednání seznámit:

Podle § 55b odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou nejpozději do 7 dnů ode dne konání opakovaného veřejného projednání dotčené orgány uplatnit u pořizovatele (MěÚ Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň) svá stanoviska k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stříbřec (pro opakované veřejné projednání). Stanoviska budou uplatněna pouze k měněným částem od veřejného projednání. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
V souladu s § 55b stavebního zákona a v souladu s § 52 zákona může každý do 7 dnů ode dne konání opakování veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stříbřec (pro opakované veřejné projednání) uplatnit u pořizovatele písemně své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou u pořizovatele (MěÚ Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň). Připomínky a námitky budou uplatňovány pouze k rozsahu měněných části od veřejného projednání. K později uplatněným připomínkám po této lhůtě se nepřihlíží.

Návrh Změny č. 2 ÚP Stříbřec pro opakované veřejné projednání je dostupný zde.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC

Změna č. 1 byla vydána opatřením obecné povahy dne 13.09.2017 s nabytím účinnosti dne 28.09.2017. Dle § 55 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona), pořizovatel zajistí vyhotovení územního plánu zahrnující právní stav po vydání jeho změny.
Dokumentace je dostupná zde: Právní stav Územního plánu Stříbřec po Změně č. 1.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC (tzv. 2. zpráva)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu Stříbřec Zprávu o uplatňování Územního plánu Stříbřec dle § 55 stavebního zákona.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Stříbřec byla schválena Zastupitelstvem obce Stříbřec dne 01.12.2021 usnesením č. 8.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Stříbřec pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

Zpráva je dostupná zde: ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC za období 2017-2021 (tzv. 2. zpráva) + dodatek
Zpráva o uplatňování ÚP Stříbřec za období 2017-2021 je zároveň součástí zadání Změny č. 3 ÚP Stříbřec
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC (tzv. 1. zpráva)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu Stříbřec Zprávu o uplatňování Územního plánu Stříbřec dle § 55 stavebního zákona..
Zpráva o uplatňování Územního plánu Stříbřec byla schválena Zastupitelstvem obce Stříbřec dne 17.12.2014 usnesením č. 9.
Zprávu o uplatňování Územního plánu Stříbřec pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

Zpráva je dostupná zde: ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘÍBŘEC
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBŘEC    

V současné době je platný Územní plán Stříbřec a Změna č. 1 Územního plánu Stříbřec. Územní plán Stříbřec byl vydán Zastupitelstvem obce Stříbřec dne 02.09.2009, opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 19.9.2009; Změna č. 1 byla vydána opatřením obecné povahy dne 13.09.2017 s nabytím účinnosti dne 28.09.2017. Dle § 55 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona), pořizovatel zajistí vyhotovení územního plánu zahrnující právní stav po vydání jeho změny.

Územní plán Stříbřec je uložen u: 

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán Stříbřec
                                              Právní stav Územního plánu Stříbřec po Změně č. 1
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REGULAČNÍ PLÁN STŘÍBŘEC – zastavitelná ploch L7

Zastupitelstvo Obce Stříbřec svým usnesením č. 5 ze dne 04.09.2019 vydalo Regulační plán Stříbřec - zastavitelná plocha L7. Regulační plán nabyl účinnosti dne 03.10.2019.
Dokumentace je dostupná zde: Regulační plán Stříbřec – zastavitelná plocha L7

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací