Výsledek hledání

Zavřít

BLESKOVKY

Facebook

Ponědraž

Zastavěné území Ponědraž

Obec Ponědraž nemá platný územní plán.

Umisťovat stavby v k.ú. Ponědraž lze pouze v zastavěném území, které bylo vymezeno pořizovatelem - úřadem územního plánování na MěÚ Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu a schváleno zastupitelstvem obce Ponědraž dne 30.10.2012 usnesením č. 9/2012.

Zastavěné území Ponědraž bylo vydáno opatřením obecné povahy dne 18.12.2012 a nabylo účinnosti dne 02.01.2013.


ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ PONĚDRAŽ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Textová část

Grafická část

 

————————————————————————————————————————————————————

PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PONĚDRAŽ

Dne 02.03.2016 byla na MěÚ Třeboň doručena žádost obce Ponědraž o pořízení Územního plánu Ponědraž (o pořízení ÚP rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 2/2016 ze dne 23.02.2016). Pořizovatel následně vypracoval Doplňující průzkumy a rozbory a ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval Návrh zadání územního plánu Ponědraž.

Dne 27.09.2016 zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 7/2016 Zadání ÚP Ponědraž, v současné době se zpracovává návrh ÚP Ponědraž.

 

V současné době probíhá projednávání návrhu Územního plánu Ponědraž dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Do 31.08.2018 mohou k návrhu územního plánu uplatňovat dotčené orgány svá stanoviska, sousední obce a každý své písemné připomínky (k později uplatněným připomínkám se nepřihlíží).

«Související odkazy

Partnerství