Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Ponědraž

Zastavěné území Ponědraž

Obec Ponědraž nemá platný územní plán.

Umisťovat stavby v k.ú. Ponědraž lze pouze v zastavěném území, které bylo vymezeno pořizovatelem - úřadem územního plánování na MěÚ Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu a schváleno zastupitelstvem obce Ponědraž dne 30.10.2012 usnesením č. 9/2012.

Zastavěné území Ponědraž bylo vydáno opatřením obecné povahy dne 18.12.2012 a nabylo účinnosti dne 02.01.2013.


ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ PONĚDRAŽ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Textová část

Grafická část

 

————————————————————————————————————————————————————

PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PONĚDRAŽ

Dne 02.03.2016 byla na MěÚ Třeboň doručena žádost obce Ponědraž o pořízení Územního plánu Ponědraž (o pořízení ÚP rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 2/2016 ze dne 23.02.2016). Pořizovatel následně vypracoval Doplňující průzkumy a rozbory a ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval Návrh zadání územního plánu Ponědraž.

Dne 27.09.2016 zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 7/2016 Zadání ÚP Ponědraž.

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Ponědraž dle § 52 stavebního zákona proběhlo dne 06.05.2019 od 16:00 hod. v Hostinci Ponědraž. 

Zastupitelstvo obce svým usnesením č. 6/2019 ze dne 18.06.2019 vydalo Územní plán Ponědraž.

Podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá Územní plán Ponědraž účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky. Po nabytí účinnosti bude možné do Územního plánu Ponědraž nahlížet na Obecním úřadě Ponědraž a na Městském úřadě v Třeboni, odboru územního plánování a stavebního řádu na obecném stavebním úřadě a na úřadě územního plánování a dále na krajském úřadě Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu v Českých Budějovicích. Dále pak na webových stránkách městského úřadu Třeboň https://www.mesto trebon.cz/cz/mestsky urad trebon/uzemni plany a studie/ponedraz.html v elektronické podobě.

 


 

 

 

«Související odkazy

Partnerství