NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MAJDALENA

Dne 29.05.2017 byla na MěÚ Třeboň doručena žádost obce Majdalena o pořízení Územního plánu Majdalena (o pořízení ÚP rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 21 ze dne 30.03.2017).
Zastupitelstvo obce Majdalena schválilo usnesením č. 3 ze dne 14.12.2017 Zadání Územního plánu Majdalena.

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ:
Společné jednání o návrhu ÚP Majdalena se konalo dne 07.01.2021, na Městském úřadě v Třeboni.
Návrh ÚP Majdalena pro společné jednání je dostupný zde.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ:
Veřejné projednání o návrhu ÚP Majdalena se konalo dne 21.02.2022 od 17:00 v kulturním zařízení v Majdaleně.
Návrh ÚP Majdalena pro veřejné projednání je dostupný zde

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ:
Dne 07.08.2023 bylo oznámeno dotčeným orgánů a zároveň byla na kamenných i elektronických deskách Městského úřadu Třeboň a Obecního úřadu Majdalena zveřejněna veřejná vyhláška oznamující konání opakovného veřejného projednání o návrhu Územního plánu Majdalena.
Opakované veřejné projednání se bude konat dne 14.09.2023 (čtvrtek) v 16:00 hod. v kulturním zařízení Majdalena (Majdalena č. p. 184).
Ve lhůtě počínající dnem doručení této veřejné vyhlášky a končící dnem 21.09.2023 je možné se s návrhem Územního plánu Majdalena pro opakované veřejné projednání seznámit:

Dle § 52 odst. (3) stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne konání opakovaného veřejného projednání (tj. do xx.xx.2023) uplatní dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán písemně na adresu pořizovatele (Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň) svá stanoviska k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
Dle § 52 odst. (3) stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne konání opakovaného veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. (2) stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Námitky a připomínky je možné podat pouze k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny.
Námitky a připomínky se uplatňují písemně na adresu pořizovatele, tj. Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, se sídlem Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Návrh Územního plánu Majdalena pro opakované veřejné projednání je dostupný zde.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MAJDALENA

Změna č. 1 ÚPO Majdalena byla schválena usnesením zastupitelstvem obce Majdalena dne 25.10.2016. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy s nabytím účinnosti dne 15.11.2016.

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 1 ÚPO Majdalena
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MAJDALENA

V současné době je platný Územní plán obce Majdalena (obecně závazná vyhláška obce ze dne 13.12.2004) a Změna č. 1 Územního plánu obce Majdalena.
Územní plán obce Majdalena byl schválen Zastupitelstvem obce dne 13.12.2004 a nabyl účinnosti dne 28.12.2004.

Územní plán obce Majdalena je uložen u:

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán obce Majdalena

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na nově zřízené pracovní místo "referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobnosti zde Více informací