Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Lužnice

Územní plán Lužnice

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Lužnice

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

Územní plán Lužnice byl vydán Zastupitelstvem obce Lužnice dne 4.11.2011 pod číslem  usnesení 2/2610/2011, opatření obecné povahy čj. METR4866/2011ToSi a jeho vydání nabylo účinnosti dne 19.11.2011.


Územní plán Lužnice je uložen u:

  • pořizovatele – Městský úřad Třeboň; odbor územního plánování a stavebního řádu, úřad územního plánování;
  • stavebního úřadu – Městský úřad Třeboň; odbor územního plánování a stavebního řádu, obecný stavební úřad;
  • obce – Obecní úřad Lužnice;
  • krajského úřadu – Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.


Doklady o pořízení územního plánu Lužnice (spisový materiál) jsou uloženy u obce  Lužnice, kde je možné do nich nahlížet.

 

ÚZEMNÍ PLÁN V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Grafická část                                                                                               Textová část

Koordinační výkres                                                                                         Výrok a odůvodnění

Hlavní výkres                                                                                                 Textová část - bilance

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací                    

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres základního členění území

Výkres širších vztahů

Rozdílová mapa záborů ZPF

 

 

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Lužnice Zprávu o uplatňování Územního plánu Lužnice dle § 55 stavebního zákona. Zpráva byla schválena Zastupitelstvem dne 13.11.2017 usnesením č. 07/1311/2017; současně bylo rozhodnuto o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Lužnice. Nyní se vypracovává návrh Změny.

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽNICE

Dne 16.04.2019 zastupitestvo obce Lužnice schválilo svým usnesením č. 08/1604/2019 dodatek ke zprávě o uplatňování.

 

 

Změna č. 2 Územního plánu Lužnice

Zastupitelstvo obce Lužnice svým usnesením  č. 09/1604/2019 ze dne 16.04.2019 vydalo Změnu č. 2 ÚP Lužnice. Podle § 173 odst. 1) správního řádu nabývá Změna č. 2 ÚP Lužnice účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení.

Zveřejnění Úplného znění Územního plánu Lužnice po Změně č. 2.

 

 

 

Územní studie BV 3, BV 9, BV 10 a Regulační plán BV 1 a BV 2

Pořizovatel byl obcí Lužnice požádán o zpracování Územních studií na zastavitelné plochy BV 3, BV 9 a BV 10.

Dne 05.12.2018 byly pořizovateli předány návrhy územních studií ke konzultaci s dotčenými orgány a veřeností:

- ÚS BV 3;

- ÚS BV 9;

- ÚS BV 10.

 

Dále obec Lužnice schválila také zpracování Regulačního plánu pro zastavitelné plochy BV 1 a BV 2.

 

Zpracovatelem Územních studií, Regulačního plánu a Změn č. 1 a 2 je Ing. arch. Ivan Plicka.

«Související odkazy

Partnerství