Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Lužnice

ÚZEMNÍ PLÁN LUŽNICE

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Lužnice

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

Územní plán Lužnice byl vydán Zastupitelstvem obce Lužnice dne 4.11.2011 pod číslem  usnesení 2/2610/2011, opatření obecné povahy čj. METR4866/2011ToSi a jeho vydání nabylo účinnosti dne 19.11.2011.


Územní plán Lužnice je uložen u:

 • pořizovatele – Městský úřad Třeboň; odbor územního plánování a stavebního řádu, úřad územního plánování;
 • stavebního úřadu – Městský úřad Třeboň; odbor územního plánování a stavebního řádu, obecný stavební úřad;
 • obce – Obecní úřad Lužnice;
 • krajského úřadu – Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.


Doklady o pořízení územního plánu Lužnice (spisový materiál) jsou uloženy u obce  Lužnice, kde je možné do nich nahlížet.

 

ÚZEMNÍ PLÁN V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Grafická část                                                                                               Textová část

Koordinační výkres                                                                                         Výrok a odůvodnění

Hlavní výkres                                                                                                 Textová část - bilance

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací                    

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres základního členění území

Výkres širších vztahů

Rozdílová mapa záborů ZPF

________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Lužnice Zprávu o uplatňování Územního plánu Lužnice dle § 55 stavebního zákona. Zpráva byla schválena Zastupitelstvem dne 13.11.2017 usnesením č. 07/1311/2017; současně bylo rozhodnuto o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Lužnice.

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽNICE

Dne 16.04.2019 zastupitestvo obce Lužnice schválilo svým usnesením č. 08/1604/2019 dodatek ke zprávě o uplatňování.

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽNICE

Oznámení o zveřejnění údajů o vydané Změně č. 1 ÚP Lužnice

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce - úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

údaje o vydané Změně č. 1 ÚP Lužnice:

Změna č. 1 ÚP Lužnice byla schválena Zastupitelstvem obce Lužnice  usnesením č. 10/0311/2021 ze dne 03.11.2021 a vydána opatřením obecné povahy 05.11.2021 s nabytím účinnosti dne 20.11.2021.

Změna č. 1 ÚP Lužnice je uložena u:

 • Pořizovatele –  Městský úřad Třeboň, odbor územního  plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
 • obce Lužnice
 • Stavebního úřadu - Městský úřad Třeboň odbor územního plánování stavebního řádu, obecný stavební úřad
 • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu

Dokumentace k nahlednutí zde:

Změna č. 1 ÚP Lužnice

Úplné znění po Změně č. 1 ÚP Lužnice

________________________________________________________________________________________________

Změna č. 2 Územního plánu Lužnice

Zastupitelstvo obce Lužnice svým usnesením  č. 09/1604/2019 ze dne 16.04.2019 vydalo Změnu č. 2 ÚP Lužnice. Podle § 173 odst. 1) správního řádu nabývá Změna č. 2 ÚP Lužnice účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení. Změna č. 2 ÚP Lužnice nabyla účinnosti 03.05.2019.

Zveřejnění Úplného znění Územního plánu Lužnice po Změně č. 2.

________________________________________________________________________________________________

Regulační plán Lužnice - zastavitelná plocha BV1 a BV2

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaného Regulačního plánu Lužnice - zastavitelné plochy BV1 a BV2

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce - úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

údaje o vydaném Regulačním plánu Lužnice - zastavitelné plochy BV1 a BV2:

Regulační plán Lužnice - zastavitelné plochy BV1 a BV2 byl schválen Zastupitelstvem obce Lužnice  usnesením č. 09/0311/2021 ze dne 03.11.2021 a vydán opatřením obecné povahy 05.11.2021 s nabytím účinnosti dne 20.11.2021.

Regulační plán Lužnice - zastavitelné plochy BV1 a BV2 je uložen u:

 • Pořizovatele –  Městský úřad Třeboň, odbor územního  plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
 • obce Lužnice
 • Stavebního úřadu - Městský úřad Třeboň odbor územního plánování stavebního řádu, obecný stavební úřad
 • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu

Regulační plán Lužnice - zastavitelná plocha BV1 a BV2

________________________________________________________________________________________________ 

Územní studie BV 3

Předmětná územní studie zpřesňuje rozhodování v území v zastavitelné ploše BV 3, vychází z ÚP Lužnice. Územní studie BV 3 byla schválena dne 09.07.2019. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Ivan Plicka.

Územní studie BV 9

Předmětná územní studie zpřesňuje rozhodování v území v zastavitelné ploše BV 9, vychází z ÚP Lužnice. Územní studie BV 9 byla schválena dne 09.07.2019. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Ivan Plicka.

Územní studie BV 10 

Předmětná územní studie zpřesňuje rozhodování v území v zastavitelné ploše BV 10, vychází z ÚP Lužnice. Územní studie BV 10 byla schválena dne 09.07.2019. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Ivan Plicka.

 

«Související odkazy

Partnerství