VYHODNOCOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽNICE (tzv. 2. zpráva)

Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Lužnice (období 2018-2022)
Dne 22.09.2022 bylo dotčeným orgánům a veřejnosti oznámeno projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Lužnice za období 2018-2022.
Dotčené orgány a nadřízený orgán mohou do 30-ti dnů od obdržení uplatnit písemně na adresu pořizovatele svá vyjádření, sousední obce ve stejné lhůtě své podněty. Veřejnost může do 15-ti dnů od doručení veřejné vyhlášky, zveřejněné na úřední desce uplatnit písemně na adresu pořizovatele své připomínky. Přípomínka může být napsána volnou formou, avšak musí splňovat následující náležitosti:

- jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště osoby podávající připomínku;

- p. č. pozemku a katastrální území, kterého se připomínka týká;

- věc, které se připomínka týká;

- odůvodnění připomínky (proč byla připomínka podána);

- datum podání a podpis osoby podávající připomínku.

Na podané připomínky se jednotlivě neodpovídá a jsou součástí vyhodnocení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Lužnice.
Podle § 20 stavebního zákona oznamujeme, že vzhledem k rozsahu písemnosti, není možné Zprávu o uplatňování ÚP Lužnice zveřejnit na „kamenné“ úřední desce obce. Ve lhůtě počínající dnem doručení tohoto oznámení je možné se se Zprávou o uplatňování ÚP Lužnice seznámit:
- v tištěné podobě na Městském úřadě Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu, Palackého náměstí 46/II, Třeboň 379 01, 1. patro, v pracovních dnech v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin a v pátek od 8:00 do 12:00 hodin, nejlépe po předchozí telefonické domluvě (kontaktní osoba – Ing. Lukáš Šruc, tel: 384 342 168);
- v tištěné podobě na Obecním úřadě Lužnice, během jeho úředních hodin v pondělí a ve středu od 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00;
- v elektronické podobě na webových stránkách městského úřadu Třeboň a obecního úřadu Lužnice.

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Lužnice (období 2018-2022)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽNICE

Změna č. 1 ÚP Lužnice byla schválena Zastupitelstvem obce Lužnice  usnesením č. 10/0311/2021 ze dne 03.11.2021 a vydána opatřením obecné povahy 05.11.2021 s nabytím účinnosti dne 20.11.2021.
Změna č. 1 ÚP Lužnice je uložena u:

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 1 ÚP Lužnice
                                              Úplné znění po Změně č. 1 a č. 2 ÚP Lužnice
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽNICE (tzv. 1. zpráva)

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Lužnice Zprávu o uplatňování Územního plánu Lužnice dle § 55 stavebního zákona. Zpráva byla schválena Zastupitelstvem dne 13.11.2017 usnesením č. 07/1311/2017; současně bylo rozhodnuto o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Lužnice.

Zpráva je dostupná zde: ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽNICE
Dne 16.04.2019 zastupitelstvo obce Lužnice schválilo svým usnesením č. 08/1604/2019 dodatek ke zprávě o uplatňování.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUŽNICE

Zastupitelstvo obce Lužnice svým usnesením  č. 09/1604/2019 ze dne 16.04.2019 vydalo Změnu č. 2 ÚP Lužnice. Podle § 173 odst. 1) správního řádu nabývá Změna č. 2 ÚP Lužnice účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení. Změna č. 2 ÚP Lužnice nabyla účinnosti 03.05.2019.
Změna č. 2 ÚP Lužnice je uložena u:

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 2 ÚP Lužnice
                                              Úplné znění po Změně č. 1 a č. 2 ÚP Lužnice
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN LUŽNICE

Územní plán Lužnice byl vydán Zastupitelstvem obce Lužnice dne 4.11.2011 pod číslem  usnesení 2/2610/2011, opatření obecné povahy čj. METR4866/2011ToSi a jeho vydání nabylo účinnosti dne 19.11.2011.

Územní plán Lužnice je uložen u:

 Dokumentace je dostupná zde: Územní plán Lužnice
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REGULAČNÍ PLÁN LUŽNICE – zastavitelné plochy BV1 a BV2

Regulační plán Lužnice - zastavitelné plochy BV1 a BV2 byl schválen Zastupitelstvem obce Lužnice  usnesením č. 09/0311/2021 ze dne 03.11.2021 a vydán opatřením obecné povahy 05.11.2021 s nabytím účinnosti dne 20.11.2021.

Regulační plán Lužnice - zastavitelné plochy BV1 a BV2 je uložen u: 

 Dokumentace je dostupná zde: Regulační plán Lužnice – zastavitelné plochy BV1 a BV2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE LUŽNICE – zastavitelná plocha BV3

Předmětná územní studie zpřesňuje rozhodování v území v zastavitelné ploše BV 3, vychází z ÚP Lužnice. Územní studie BV 3 byla schválena dne 09.07.2019. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Ivan Plicka.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Lužnice - zastavitelná plocha BV3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE LUŽNICE – zastavitelná plocha BV9

Předmětná územní studie zpřesňuje rozhodování v území v zastavitelné ploše BV 9, vychází z ÚP Lužnice. Územní studie BV 9 byla schválena dne 09.07.2019. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Ivan Plicka.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Lužnice - zastavitelná plocha BV9
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ STUDIE LUŽNICE – zastavitelná plocha BV10

Předmětná územní studie zpřesňuje rozhodování v území v zastavitelné ploše BV 10, vychází z ÚP Lužnice. Územní studie BV 10 byla schválena dne 09.07.2019. Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Ivan Plicka.

Dokumentace je dostupná zde: Územní studie Lužnice - zastavitelná plocha BV10

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací