NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN FRAHELŽ

Dne 10.03.2020 byla na MěÚ Třeboň doručena žádost obce Frahelž o pořízení Územního plánu Frahelž (o pořízení ÚP rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 1/2020 ze dne 01.03.2020). Následně byly pořizovatelem zahájeny práce na  vypracování Doplňujících průzkumů a rozborů, na jejichž základě byl vypracován Návrh zadání ÚP Frahelž. Zastupitelstvo obce Frahelž schválilo upravené Zadání ÚP dne 02.05.2021 svým usnesením č. 02/2021.
Zpracovatelem Územního plánu je paní Jolana Zahrádková a Ing. Vlastimil Smítka.

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ
Dle § 50 odst. 3 stavebního zákona byl zveřejněn návrh Územního plánu Frahlež pro společné jednání.

Dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad byly dopisem obeznámeni o konání společného jednání. Dne 16.08.2023, od 9:30 hod., se bude na Městském úřadě v Třeboni konat společné jednání o návrhu ÚP Frahelž. Do 30-ti dnů ode dne konání společného jednání mohou písemně uplatnit k návrhu svá stanoviska a připomínky. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.

Zároveň dne 01.08.2023 došlo ke zveřejnění veřejné vyhlášky, na kamenných i elektronických úředních deskách Městského úřadu Třeboň a Obecního úřadu Frahelž, informující veřejnost o zahájení společného jednání o návrhu ÚP Frahelž. 
Podle § 173 správního řádu oznamujeme, že vzhledem k rozsahu návrhu Územního plánu Frahelž, není reálné jej v tištěné podobě zveřejnit na úřední desce. Ve lhůtě počínající dnem zveřejnění veřejné vyhlášky tj. 01.08.2023 a končící dnem 18.09.2023 je možné se s návrhem Územního plánu Frahelž seznámit:

Ve lhůtě 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky (tj. do 15.09.2023) může každý u pořizovatele - Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, uplatnit písmené připomínky k návrhu Územního plánu Frahelž pro společné jednání. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Upozornění:
Dle § 22 odst. (3) stavebního zákona se připomínky a stanoviska uplatňují písemně na adresu pořizovatele a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Na podané připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek je ve smyslu § 53 a§ 54 stavebního zákona a § 172 správního řádu součástí odůvodnění územního plánu.

Připomínky musejí splňovat náležitosti podání, tzn., že obsahují:
  • jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště osoby podávající připomínku;
  • p. č. pozemku a katastrální území, kterého se připomínka týká;
  • věc, které se připomínka týká;
  • odůvodnění připomínky (proč byla připomínka podána);
  • datum podání a podpis osoby podávající připomínku.
Návrh Územního plánu Frahelž pro společné jednání je dostupný zde.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE FRAHELŽ

V současné době je platný Územní plán obce Frahelž (obecně závazná vyhláška obce ze dne 28.04.2003).

Územní plán obce Frahelž byl schválen Zastupitelstvem obce dne 28.4.2003 a nabyl účinnosti dne 11.6.2003.

Územní plán obce Frahelž je uložen u:

Dokumentace je dostupná zde: Územní plán obce Frahelž

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE FRAHELŽ

Změna č. 1 ÚPO Frahelž byla vydána Zastupitelstvem obce 23.01.2014 opatřením obecné povahy a její vydání nabylo účinnosti dne 07.02.2014.

Změna č. 1 ÚPO Frahelž je uložena u:

Dokumentace je dostupná zde: Změna č. 1 ÚPO Frahelž

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

SEMINÁŘ POČÍTÁME S VODOU

Zajímá vás, jak zmírňovat nepříjemné projevy probíhající klimatické změny? Pak si nenechte ujít Seminář o možnostech adaptace měst a obcí na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI), který se koná ve čtvrtek 12. října 2023 v KKC Roháč v Třeboni.

Dozvíte se, co se dá dělat, aby se nám ve městech příjemněji žilo. Zajímavé příklady a možnosti využití modrozelené infrastruktury nám představí přední odborníci na tuto oblast: Ing. Vojtěch Bareš ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a Ing. Jiří Vítek ze společnosti JV PROJEKT VH, s. r. o. Nebudou chybět zkušenosti z praxe ani informace o možnostech dotací na tato opatření.

Součástí semináře budou také ukázky toho, co se podařilo za uplynulé roky realizovat v Třeboni.

Seminář v rámci projektu Počítáme s vodou je pro všechny zaregistrované zájemce zdarma. Registraci a další informace najdete na stránkách Počítáme s vodou (https://1url.cz/kuE5V), kde je také možnost rezervovat si místo na semináři.

Přijďte využít možnost, která se nebude opakovat. Seminář se koná jednou ročně, vždy v jiném městě. Letos máte jedinečnou šanci navštívit ho v Třeboni.


Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací

Omezení spojená s opravou ulice Novohradská

Rádi bychom vás upozornili na blížící se zahájení stavebních úprav Novohradské ulice a s tím související uzavírkou ulice a brány. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Více informací