Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Chlum u Třeboně

PROJEDNÁVÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU CHLUM U TŘEBONĚ

V současnosti se pořizuje nový Územní plán Chlum u Třeboně, jehož pořízení bylo schváleno zastupitelstvem městyse Chlum u Třeboně č. 62/2011 ze dne 13.09.2011. Dne 22.10.2013 byly MěÚ Třeboň předány Doplňující průzkumy a rozbory, na jejichž základě byl zpracován Návrh zadání ÚP Chlum u Třeboně, který byl dle zákonných podmínek projednán. Upravený návrh dle požadavků dotčených orgánů dne 24.03.2015 schválilo zastupitelstvo městyse Chlum u Třeboně usnesením č. 50/2015.

Návrh ÚP Chlum u Třeboně byl po společném jednání upraven dle stanovisek dotčených orgánů (probíhala smírná jednání a další dohody, aby bylo dosaženo konsenzu a byla dodržena legislavita). Po získání souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů bylo vypsáno veřejné projednání návrhu dle § 52 stavebního zákona.

Vzhledem k faktu, že na základě veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu, musí být návrh v rozsahu měněných částí opakovaně projednán.

Opakované veřejné projednání v rozsahu měněných částí návrhu Územního plánu Chlum u Třeboně proběhne dne 26.02.2019 (úterý) v 16:00 hod. na Úřadu městyse Chlum u Třeboně (Náměstí 115, 378 04 Chlum u Třeboně - obřadní síň).

Námitku proti měněným částem návrhu od veřejného projednání mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 05.03.2019) může každý uplatnit k měněným částem od veřejného projednání své připomínky a dotčené osoby podle odst. (2) § 52 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od veřejného projednání měněny.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Dle § 22 odst. (3) stavebního zákona se námitky, připomínky a stanoviska uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách je ve smyslu § 53 a § 54 stavebního zákona a § 172 správního řádu součástí odůvodnění územního plánu.

Formulář námitky/připomínky

————————————————————————————————————————————


Územní plán obce Chlum u Třeboně

V současné době je platný Územní plán obce Chlum u Třeboně (obecně závazná vyhláška obce ze dne 23.10.2003) a Změny ÚPO č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Mirochov, Lutová, Žíteč.

Údaje o vydaném územním plánu obce Chlum u Třeboně:

Územní plán obce Chlum u Třeboně byl schválen Zastupitelstvem obce dne 23.10.2003 a nabyl účinnosti dne 16.11.2003.

Územní plán obce Chlum u Třeboně je uložen:

 • Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
 • Stavební úřad Městského úřadu Třeboň
 • městys Chlum u Třeboně
 • Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

————————————————————————————————————————————

Změna č. 1 Územního plánu obce Chlum u Třeboně

Oznámení o zveřejnění údajů o vydané Změně č. 1 ÚPO Chlum u Třeboně

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

údaje o vydané Změně č.1 UPO Chlum u Třeboně:

Změna č. 1 UPO Chlum u Třeboně byla vydána Zastupitelstvem městyse dne 13.12.2007, opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 17.1.2008

Změna č. 1 UPO Chlum u Třeboně je uložena u:

 • Pořizovatele – Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
 • Stavebního úřadu Městského úřadu Třeboň
 • městyse Chlum u Třeboně
 • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

———————————————————————————————————————————

Změna č. 2 Územního plánu obce Chlum u Třeboně

Oznámení o zveřejnění údajů o vydané Změně č. 2 ÚPO Chlum u Třeboně

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

údaje o vydané Změně č. 2 ÚPO Chlum u Třeboně:

Změna č. 2 UPO Chlum u Třeboně byla vydána Zastupitelstvem městyse dne 6.5.2010, opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 23.5.2010

Změna č. 2 UPO Chlum u Třeboně je uložena u:

 • Pořizovatele – Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
 • Stavebního úřadu Městského úřadu Třeboň
 • městyse Chlum u Třeboně
 • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

 ———————————————————————————————————————————

Změna č. 3 Územního plánu obce Chlum u Třeboně

Oznámení o zveřejnění údajů o vydané Změně č. 3 ÚPO Chlum u Třeboně

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

údaje o vydané Změně č. 3 ÚPO Chlum u Třeboně:

Změna č. 3 ÚPO Chlum u Třeboně byla vydána Zastupitelstvem městyse dne 22.12.2010, opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 7.1.2011

Změna č. 3 ÚPO Chlum u Třeboně je uložena u:

 • Pořizovatele – Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
 • Stavebního úřadu Městského úřadu Třeboň
 • městyse Chlum u Třeboně
 • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

——————————————————————————————————————————

Změna č. 4. Územního plánu obce Chlum u Třeboně

Oznámení o zveřejnění údajů o vydané Změně č. 4 ÚPO Chlum u Třeboně

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

údaje o vydané Změně č. 4 ÚPO Chlum u Třeboně:

Změna č. 4 ÚPO Chlum u Třeboně byla vydána Zastupitelstvem městyse dne 22.12.2010, opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 7.1.2011

Změna č. 4 ÚPO Chlum u Třeboně je uložena u:

 • Pořizovatele – Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
 • Stavebního úřadu Městského úřadu Třeboň
 • městyse Chlum u Třeboně
 • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

————————————————————————————————————————————

Změna č. 5 Územního plánu obce Chlum u Třeboně

Oznámení o zveřejnění údajů o vydané Změně č. 5 ÚPO Chlum u Třeboně

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

údaje o vydané Změně č. 5 ÚPO Chlum u Třeboně:

Změna č. 5 ÚPO Chlum u Třeboně byla vydána Zastupitelstvem městyse dne 20.11.2012, opatřením obecné povahy a jeho vydání nabylo účinnosti dne 05.12.2012

Změna č. 5 ÚPO Chlum u Třeboně je uložena u:

 • Pořizovatele – Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
 • Stavebního úřadu Městského úřadu Třeboň
 • městyse Chlum u Třeboně
 • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

 

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Grafická část                                                                                     Textová část

Koordinační výkres_P5-1            Hlavní výkres_P5-1                                  Výrok

Koordinační výkres_P5-3            Hlavní výkres_P5-3                                  Odůvodnění

Koordinační výkres_P5-4            Hlavní výkres_P5-4         

Koordinační výkres_P5-5            Hlavní výkres_P5-5

Koordinační výkres_P5-6            Hlavní výkres_P5-6

 

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací_P5-3

 

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_P5-1

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_P5-4

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_P5-5

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_P5-6

 

Výkres základního členění území

Výkres širších vztahů

 

————————————————————————————————————————————————————

Změna č. 6 Územního plánu obce Chlum u Třeboně

Oznámení o zveřejnění údajů o vydané Změně č. 6 ÚPO Chlum u Třeboně

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona:

údaje o vydané Změně č. 6 ÚPO Chlum u Třeboně:

Změna č. 6 ÚPO Chlum u Třeboně byla schválena zastupitelstvem městyse Chlum u Třeboně usnesením č. 234/2014 dne 04.02.2014. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy dne 06.02.2014 a nabyla účinnnosti dne 21.02.2014.

Změna č. 6 ÚPO Chlum u Třeboně je uložena u:

 • Pořizovatele – Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
 • Stavebního úřadu Městského úřadu Třeboň
 • městyse Chlum u Třeboně
 • Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

 

Změna č. 6 ÚPO Chlum u Třeboně v elektronické podobě

Hlavní výkres Z6-2

Hlavni výkres Z6-3

Koordinační výkres Z6-2

Koordinační výkres Z6-3

Výkres základního členění území

Výkres širších vztahů

Výkres záborů ZPF Z6-2

Výkres záborů ZPF Z6-3

Textová část - výrok

Textová část - odůvodnění

 

————————————————————————————————————————————————————

Změna č. 7 Územního plánu obce Chlum u Třeboně

Změna č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně byla schválena zastupitelstvem městyse Chlum u Třeboně dne 26.05.2015. Změna byla vydána formou opatření obecné povahy dne 27.05.2015 a nabyla účinnnosti dne 10.06.2015.

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres základního členění

Výkres širších vztahů

Výkres záborů ZPF

Textová část

«Související odkazy

Partnerství