Formuláře žádostí k vyplnění ve formátu *.pdf jsou přístupné i v příslušné sekci webových stránek Ministerstva zemědělství ČR.  

 

Žádosti dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

 • č. 2: Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona]
 • č. 3: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
 • č. 4: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
 • č. 5: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
 • č. 6: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
 • č. 7: Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu [§ 14 odst. 1 vodního zákona]
 • č. 8: Žádost o stavební povolení k vodním dílům [§ 15 vodního zákona]
 • č. 9: Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) [§ 15 vodního zákona]
 • č. 10: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu [§ 16 odst. 1 vodního zákona]
 • č. 12: Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení [§ 94j, § 94q a následující stavebního zákona]
 • č. 14: Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla [§ 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona]
 • č. 15: Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav [§ 15a odst. 3 vodního zákona]
 • č. 16: Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a § 15 vodního zákona]
 • č. 17: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k DČOV potřebné k takovému vypouštění [§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona]
 • č. 18: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k DČOV potřebné k takovému vypouštění [§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona]
 • č. 19: Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO [§ 15a vodního zákona]
 • č. 20: Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu [§ 30 odst. 6 vodního zákona]
 • č. 21: Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu [§ 58 odst. 3 vodního zákona]
 • č. 22: Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu [§ 38 odst. 3 vodního zákona]
 • č. 23: Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu [§ 9 odst. 8 a § 39 odst. 7 vodního zákona]
 • č. 24: Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod [§ 23a odst.7 vodního zákona]
 • č. 25: Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla [§ 115 odst. 18 vodního zákona]

 

Žádosti dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

 • Žádost č. 6 o společné povolení k vodnímu dílu (společné územní a stavební řízení) [§ 94j nebo 94q stavebního zákona]. Pokud se jedná o vodní dílo vyžadující povolení k nakládání s vodami (např. čistírna odpadních vod, studna, malá vodní nádrž,...), musí být předložena i příslušná žádost o povolení k nakládání s vodami.
 • Žádost č. 16 o společné oznámení záměru (společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru) [§ 96a stavebního zákona]. Lze použít pouze pro DČOV do kapacity 50 EO při splnění podmínek § 96 a § 105 stavebního zákona a § 15a vodního zákona.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

UKLIĎME TŘEBOŇ 2024

Město Třeboň, odbor životního prostředí, společně se Zdravým městem Třeboň všechny zvou na tradiční celorepublikovou jarní úklidovou akci UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME TŘEBOŇ! Akce se koná v sobotu 6. dubna. Sraz dobrovolníků je v 9.00 na nádvoří městského úřadu.
Připraveny jsou tradičně dvě trasy – jedna lehčí, ideální pro rodiny s dětmi, a druhá náročnější. Nicméně je akce vhodná pro všechny věkové kategorie!
Pojďte s námi udělat Třeboň ještě o trochu hezčí... čistou!
Těšíme se na vás!
Více informací

JARNÍ DERATIZACE

Od 27. března bude na území města probíhat jarní deratizace, která potrvá po dobu 14 dnů. Deratizace probíhá 2x ročně, vždy na jaře a na podzim. V tomto období platí zvýšené riziko pro volně pobíhající psy. Návnady začínají působit až po pěti dnech po konzumaci. Potkani poté mohou být zmatení a pobíhat i na veřejných prostranstvích.

Deratizaci provádí jihočeská firma ASANA, spol. s.r.o. ve spolupráci s Městskou vodohospodářskou, s. r. o. (firma pomáhá umístit nástrahy do kanalizace).

Více informací