Formuláře žádostí k vyplnění ve formátu *.pdf jsou přístupné i v příslušné sekci webových stránek Ministerstva zemědělství ČR.  

 

Žádosti dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

 • č. 2: Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona]
 • č. 3: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
 • č. 4: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
 • č. 5: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
 • č. 6: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
 • č. 7: Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu [§ 14 odst. 1 vodního zákona]
 • č. 8: Žádost o stavební povolení k vodním dílům [§ 15 vodního zákona]
 • č. 9: Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) [§ 15 vodního zákona]
 • č. 10: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu [§ 16 odst. 1 vodního zákona]
 • č. 12: Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení [§ 94j, § 94q a následující stavebního zákona]
 • č. 14: Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla [§ 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona]
 • č. 15: Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav [§ 15a odst. 3 vodního zákona]
 • č. 16: Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a § 15 vodního zákona]
 • č. 17: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k DČOV potřebné k takovému vypouštění [§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona]
 • č. 18: Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k DČOV potřebné k takovému vypouštění [§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona]
 • č. 19: Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO [§ 15a vodního zákona]
 • č. 20: Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu [§ 30 odst. 6 vodního zákona]
 • č. 21: Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu [§ 58 odst. 3 vodního zákona]
 • č. 22: Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu [§ 38 odst. 3 vodního zákona]
 • č. 23: Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu [§ 9 odst. 8 a § 39 odst. 7 vodního zákona]
 • č. 24: Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod [§ 23a odst.7 vodního zákona]
 • č. 25: Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla [§ 115 odst. 18 vodního zákona]

 

Žádosti dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

 • Žádost č. 6 o společné povolení k vodnímu dílu (společné územní a stavební řízení) [§ 94j nebo 94q stavebního zákona]. Pokud se jedná o vodní dílo vyžadující povolení k nakládání s vodami (např. čistírna odpadních vod, studna, malá vodní nádrž,...), musí být předložena i příslušná žádost o povolení k nakládání s vodami.
 • Žádost č. 16 o společné oznámení záměru (společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru) [§ 96a stavebního zákona]. Lze použít pouze pro DČOV do kapacity 50 EO při splnění podmínek § 96 a § 105 stavebního zákona a § 15a vodního zákona.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné
trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté
i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou
do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje. Od června
na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných
autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s.
autobusy s cyklovleky. Kvilda, Lipensko, Novohradské hory,
Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových
zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Více informací

ODKALOVÁNÍ VODOVODNÍ SÍTĚ

 
Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě.
Více informací

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami,  výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Více informací