Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Stavíme plot

Právní předpisy:
  • Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“).
  • Vyhláška č.  503/2006 Sb., vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění.
  • Zákon č. 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.
  • Zákon č.  20/1987 Sb., Zákon o státní památkové péči, v platném znění.

Poznámka k níže uvedenému příkladu: 
I když se na stavby vztahuje jednotná legislativa, je nutno každou stavbu posuzovat individuálně podle toho, v jakém území se stavba nachází a jaké jsou limity tohoto území. Velmi důležité je také konfrontovat každou stavbu s územním plánem, pokud je pro dané území územní plán vydán a posoudit v každém konkrétním případě předložené doklady a dokumentaci. Stavební zákon také umožňuje povolovat danou konkrétní stavbu v různých režimech. Proto se doporučuje ve fázi záměru projednat tento záměr předem se stavebním úřadem s tím, že stavební úřad doporučí žadateli konkrétní postup ve věci.


Ploty do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím a které se nachází v zastavěném území či zastavitelné ploše nevyžadují vydání rozhodnutí nebo jiného opatření od stavebního úřadu. Posouzení výše uvedených podmínek ale není jednoduché a stavebník si proto závěr ve věci udělat nemůže. Je proto nutno záměr vždy předem konzultovat se stavebním úřadem. Navíc stavba plotů může podléhat povolovacím režimům i dle jiných zákonů, čehož si stavebník vůbec nemůže být vědom (např. zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).


«Související odkazy

Partnerství