Právní předpisy:

Poznámka k níže uvedenému příkladu: 
I když se na stavby vztahuje jednotná legislativa, je nutno každou stavbu posuzovat individuálně podle toho, v jakém území se stavba nachází a jaké jsou limity tohoto území. Velmi důležité je také konfrontovat každou stavbu s územním plánem, pokud je pro dané území územní plán vydán a posoudit v každém konkrétním případě předložené doklady a dokumentaci. Stavební zákon také umožňuje povolovat danou konkrétní stavbu v různých režimech. Proto se doporučuje ve fázi záměru projednat tento záměr předem se stavebním úřadem s tím, že stavební úřad doporučí žadateli konkrétní postup ve věci.


Ploty do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím a které se nachází v zastavěném území či zastavitelné ploše nevyžadují vydání rozhodnutí nebo jiného opatření od stavebního úřadu. Posouzení výše uvedených podmínek ale není jednoduché a stavebník si proto závěr ve věci udělat nemůže. Je proto nutno záměr vždy předem konzultovat se stavebním úřadem. Navíc stavba plotů může podléhat povolovacím režimům i dle jiných zákonů, čehož si stavebník vůbec nemůže být vědom (např. zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).


Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Více informací