Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Památková péče

Právní předpisy:
  • Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“).
  • Vyhláška č.  503/2006 Sb., vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění.
  • Vyhláška č. 526/2006 Sb., vyhláška kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
  • Zákon č. 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.
  • Zákon č.  20/1987 Sb., Zákon o státní památkové péči, v platném znění.

Poznámka k níže uvedenému příkladu:  
I když se na stavby vztahuje jednotná legislativa, je nutno každou stavbu posuzovat individuálně podle toho, v jakém území se stavba nachází a jaké jsou limity tohoto území. Velmi důležité je také konfrontovat každou stavbu s územním plánem, pokud je pro dané území územní plán vydán a posoudit v každém konkrétním případě předložené doklady a dokumentaci. Stavební zákon také umožňuje povolovat danou konkrétní stavbu v různých režimech (ve zkrácených řízeních, ve společných řízeních, veřejnoprávní smlouvou apod.). Proto se doporučuje ve fázi záměru projednat tento záměr předem se stavebním úřadem s tím, že stavební úřad doporučí žadateli konkrétní postup ve věci.

Dle příslušných ustanovení zákona o památkové péči podléhají stavby a jejich změny, včetně udržovacích prací a dále také umisťování reklamních, informačních a propagačních zařízení, které se nachází, nebo jsou umisťovány v městské památkové rezervaci nebo v jejím ochranném pásmu anebo které jsou jako stavby vyhlášeny kulturními památkami, nebo se nachází ve vesnických památkových zónách, závaznému stanovisku nebo rozhodnutí orgánu památkové péče. Tímto orgánem je MěÚ Třeboň odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení památkové péče. Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je k dispozici buď přímo na odboru, nebo na webových stránkách města Třeboň. Žádost předkládá vlastník nemovitosti.  K žádosti se přikládá popis záměru, případně fotografie záměru. Následně si uvedený odbor obstará odborné vyjádření orgánu památkové péče tj. Národního památkového ústavu České Budějovice a vydá v dané věci závazné stanovisko nebo rozhodnutí. Uvedené se netýká národních kulturních památek, které podléhají jinému režimu (oprávněný úřad je v tomto případě Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor kultury a památkové péče, České Budějovice).

«Související odkazy

Partnerství