Právní předpisy:

Poznámka k níže uvedenému příkladu:  
I když se na stavby vztahuje jednotná legislativa, je nutno každou stavbu posuzovat individuálně podle toho, v jakém území se stavba nachází a jaké jsou limity tohoto území. Velmi důležité je také konfrontovat každou stavbu s územním plánem, pokud je pro dané území územní plán vydán a posoudit v každém konkrétním případě předložené doklady a dokumentaci. Stavební zákon také umožňuje povolovat danou konkrétní stavbu v různých režimech (ve zkrácených řízeních, ve společných řízeních, veřejnoprávní smlouvou apod.). Proto se doporučuje ve fázi záměru projednat tento záměr předem se stavebním úřadem s tím, že stavební úřad doporučí žadateli konkrétní postup ve věci.

Dle příslušných ustanovení zákona o památkové péči podléhají stavby a jejich změny, včetně udržovacích prací a dále také umisťování reklamních, informačních a propagačních zařízení, které se nachází, nebo jsou umisťovány v městské památkové rezervaci nebo v jejím ochranném pásmu anebo které jsou jako stavby vyhlášeny kulturními památkami, nebo se nachází ve vesnických památkových zónách, závaznému stanovisku nebo rozhodnutí orgánu památkové péče. Tímto orgánem je MěÚ Třeboň odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení památkové péče. Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je k dispozici buď přímo na odboru, nebo na webových stránkách města Třeboň. Žádost předkládá vlastník nemovitosti.  K žádosti se přikládá popis záměru, případně fotografie záměru. Následně si uvedený odbor obstará odborné vyjádření orgánu památkové péče tj. Národního památkového ústavu České Budějovice a vydá v dané věci závazné stanovisko nebo rozhodnutí. Uvedené se netýká národních kulturních památek, které podléhají jinému režimu (oprávněný úřad je v tomto případě Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor kultury a památkové péče, České Budějovice).

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

SEMINÁŘ POČÍTÁME S VODOU

Zajímá vás, jak zmírňovat nepříjemné projevy probíhající klimatické změny? Pak si nenechte ujít Seminář o možnostech adaptace měst a obcí na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI), který se koná ve čtvrtek 12. října 2023 v KKC Roháč v Třeboni.

Dozvíte se, co se dá dělat, aby se nám ve městech příjemněji žilo. Zajímavé příklady a možnosti využití modrozelené infrastruktury nám představí přední odborníci na tuto oblast: Ing. Vojtěch Bareš ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a Ing. Jiří Vítek ze společnosti JV PROJEKT VH, s. r. o. Nebudou chybět zkušenosti z praxe ani informace o možnostech dotací na tato opatření.

Součástí semináře budou také ukázky toho, co se podařilo za uplynulé roky realizovat v Třeboni.

Seminář v rámci projektu Počítáme s vodou je pro všechny zaregistrované zájemce zdarma. Registraci a další informace najdete na stránkách Počítáme s vodou (https://1url.cz/kuE5V), kde je také možnost rezervovat si místo na semináři.

Přijďte využít možnost, která se nebude opakovat. Seminář se koná jednou ročně, vždy v jiném městě. Letos máte jedinečnou šanci navštívit ho v Třeboni.


Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací

Omezení spojená s opravou ulice Novohradská

Rádi bychom vás upozornili na blížící se zahájení stavebních úprav Novohradské ulice a s tím související uzavírkou ulice a brány. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Více informací