Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Kopeme přípojku

Právní předpisy:
  • Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“).
  • Vyhláška č.  503/2006 Sb., vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění.
  • Zákon č. 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.
  • Zákon č.  20/1987 Sb., Zákon o státní památkové péči, v platném znění.

Poznámka k níže uvedenému příkladu:  
I když se na stavby vztahuje jednotná legislativa, je nutno každou stavbu posuzovat individuálně podle toho, v jakém území se stavba nachází a jaké jsou limity tohoto území. Velmi důležité je také konfrontovat každou stavbu s územním plánem, pokud je pro dané území územní plán vydán a posoudit v každém konkrétním případě předložené doklady a dokumentaci. Stavební zákon také umožňuje povolovat danou konkrétní stavbu v různých režimech. Proto se doporučuje ve fázi záměru projednat tento záměr předem se stavebním úřadem s tím, že stavební úřad doporučí žadateli konkrétní postup ve věci.

Realizaci vodovodní, kanalizační, plynovodní nebo elektrické přípojky předchází vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, nebo jednodušší forma povolení stavby tj. územní souhlas. Formuláře žádostí (o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu) jsou k dispozici na všech stavebních úřadech a na webových stránkách Města Třeboň.

K žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby se dokládá předepsaná dokumentace a doklady dle § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Základem je situace na podkladě katastrální mapy se zákresem přípojky a sousedních staveb. Žadatel dále musí doložit vlastnická či jiná práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska správců sítí technického vybavení k existenci sítí, souhlasy s napojením od vlastníka a provozovatele řadu příp. vedení, na které se přípojka napojuje a závazná stanoviska dotčených orgánů (např. MěÚ Třeboň odboru životního prostředí).

V případě územního souhlasu dokládá žadatel doklady dle § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, jedná se zejména o doložení vlastnického nebo jiného práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanovisek správců sítí a závazných stanovisek dotčených orgánů. Dále je nutno k oznámení doložit jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy. Žadatel musí předložit také souhlasy osob, které mají k sousedním pozemkům nebo stavbám vlastnické nebo jiné právo, které může být záměrem dotčeno (od vlastníků sousedních nemovitostí, vlastníků pozemků, na kterých se přípojka umisťuje, správců sítí, které jsou navrženou přípojkou kříženy, vlastníků sítí na které se nová přípojka napojuje). Souhlasy musí být vyznačeny na situaci se zákresem navrženého záměru, musí být uvedeno jméno příjmení, datum narození a bydliště souseda a musí být vyjádřen jednoznačný souhlas bez podmínek.

Přípojky nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení a nevyžadují ani vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

 


«Související odkazy

Partnerství