Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Základní vzdělávání

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.  Do 1. ročníku se zapisují děti, které k 31. srpnu kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, dovrší šestý rok věku.

Přesný datum a místo konání zápisů a požadované dokumenty se oznamují způsobem v místě obvyklým (webové stránky školy, plakáty, tisk).

Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně, nebo duševně přiměřeně vyspělé.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zařízení základního vzdělávání zřízená městem Třeboň:

«Související odkazy

Partnerství