Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Odbor finanční a majetkový

Vedoucí: Baštová Alena, Ing. tel: 384 342 185, email: alena.bastova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 236
Tel: 384 342 185

Součástí odboru finančního a majetkového je oddělení majetkové.

Odbor finanční a majetkový zajišťuje:

 • zpracování ročních rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtu,
 • zpracování ročních rozborů hospodaření města včetně finančního vypořádání,
 • sledování a kontrolu dodržování rozpočtové kázně, vyjadřuje se k návrhům rozpočtových opatření předkládaných jednotlivými odbory,
 • přezkoumání hospodaření města,
 • zpracování finančních analýz dle požadavků,
 • vedení účetnictví města,
 • zpracování účetních výkazů města,
 • evidenci a uchovávání účetních dokladů,
 • zpracování směrnic pro účetnictví a účtového rozvrhu,
 • vedení pomocného analytického přehledu PAP (statistika),
 • odesílání dat do CSÚIS,
 • vedení účetnictví příspěvkové organizace Městská knihovna Třeboň,
 • účast na následných veřejnosprávních kontrolách hospodaření příspěvkových organizací města,
 • styk s peněžními ústavy,
 • evidenci smluv o poskytnutých úvěrech bankami a vyhotovuje podklady pro splátky těchto úvěrů,
 • evidenci ostatních smluv vedených v modulu SML předaných ostatními odbory a jejich uložení v listinné podobě,
 • vyhotovení podkladů pro splátky úvěrů a půjček poskytnutých ze státního rozpočtu nebo státních fondů na základě podkladů předložených příslušnými odbory,
 • pokladní služby pro veřejnost,
 • vedení agendy pokladny a odvod hotovosti z pokladny na bankovní účet,
 • správu místních poplatků v rozsahu daňového řádu,
 • zpracování vyhlášek o místních poplatcích,
 • likvidaci platebních dokladů,
 • evidenci a vydávání pokutových bloků,
 • zpracování podkladů pro výpočet daně z příjmů právnických osob,
 • zpracování daňového přiznání k DPH a k ostatním daním, kromě daně z nabytí nemovitých věcí a z nemovitostí,
 • sleduje odděleně příjmy a výdaje pro daň z příjmů právnických osob a DPH, kdy poplatníkem je město, zpracovává daňové přiznání na základě podkladů ostatních odborů včetně úhrad,
 • zpracování žádostí o dotace z rozpočtu města podle schválených pravidel (přijímání žádostí, jejich zpracování, příprava podkladů ke schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv na jejich poskytování orgánům města, zajištění uzavření smluv, vyplacení schválených dotací a kontrola vyúčtování poskytnutých dotací),
 • zveřejňování smluv v registru smluv,
 • plnění úkolů zřizovatele příspěvkové organizace Městská sportovní Třeboň,
 • činnosti vykonávané obecními úřady ve vztahu k veřejným sbírkám,
 • vymáhání pohledávek,
 • zveřejňování právních předpisů města ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

 

Oddělení majetkové zajišťuje:

 • správu majetkových podílů města ve společnostech města v listinné i nemateriální podobě,
 • vedení evidence majetku a jeho inventarizaci,
 • vedení evidence pozemků a jejich inventarizaci,
 • zabezpečení prodeje, pronájmů a výkupů pozemků, jiné dispozice s majetkem města (směny pozemků, služebnosti apod.) včetně výběrových řízení, kontrolu plateb,
 • přípravu smluv o převodech majetku dle požadavků občanů a právnických osob včetně geometrických plánů a znaleckých odhadů, archivaci smluv,
 • kontrolu a přípravu podkladů pro katastrální úřad, zápisy do katastru nemovitostí a řešení majetkoprávního vypořádání,
 • zpracování daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a k dani z nemovitosti,
 • evidenci daně z převodu nemovitostí (přiznání, úhrada),
 • zveřejnění záměrů dispozic s majetkem města,
 • pojištění majetku města,
 • zastupování města ve společenství vlastníků bytových jednotek,
 • vedení bytové agendy u bytů v bytových domech a v domech s pečovatelskou službou (žádosti o byt, pronájem a směna bytů, prodeje bytů),
 • přidělování čísel popisných,
 • podklady pro účetnictví, fyzickou evidenci majetku včetně majetku pronajatého a zastaveného,
 • smlouvy k nájmům a výpůjčkám budov a nebytových prostor,
 • správu bytového a nebytového fondu města,
 • zveřejňování smluv v registru smluv.

Pracovníci odboru

Jméno, funkceTelefon, e-mailKancelář
Baštová Alena, Ing.
Vedoucí odboru finančního a majetkového
384 342 185
alena.bastova@mesto-trebon.cz
236
Bicková Radka
Referentka - majetková správa
384 342 193
radka.bickova@mesto-trebon.cz
234
Bicková Vladislava
Referentka - majetková správa
384 342 183
vladislava.bickova@mesto-trebon.cz
235
Blažková Lenka, Ing.
Referentka - majetková správa
384 342 184
lenka.blazkova@mesto-trebon.cz
233
Cepáková Eva
Účetní, referentka - rozpočet a financování
384 342 190
eva.cepakova@mesto-trebon.cz
235
Dušková Eva, Dis.
Pokladna, daňová a finanční správa
384 342 180
eva.duskova@mesto-trebon.cz
104
Filípková Jitka
Vedoucí oddělení majetkového
384 342 187
jitka.filipkova@mesto-trebon.cz
233
Hrnčířová Zuzana
Účetní
384 342 191
zuzana.hrncirova@mesto-trebon.cz
235
Kolmanová Gabriela
Referentka - financování a majetková správa
384 342 186
gabriela.kolmanova@mesto-trebon.cz
235
Kuklová Sylvie, Ing.
Pokladna, daňová a finanční správa
384 342 182
sylvie.kuklova@mesto-trebon.cz
104
Pavlíková Lenka
Referentka vymáhání pohledávek
384 342 123
lenka.pavlikova@mesto-trebon.cz
107
Stellnerová Ivana, Ing.
Účetní
384 342 179
ivana.stellnerova@mesto-trebon.cz
235
Šandera Jiří, Ing.
Referent - rozpočet a financování
384 342 189
jiri.sandera@mesto-trebon.cz
235
Wojtěchová Marcela
Účetní
384 342 192
marcela.wojtechova@mesto-trebon.cz
235

Tiskopisy:

Tiskopisy pro finanční a majetkový odbor naleznete zde

«Související odkazy

Partnerství